پایان نامه رایگان درباره عدم اطمینان، دولت الکترونیک، قابلیت پیش بینی

دانلود پایان نامه ارشد

ع و امکانات ، هدایت و کنترل است که براي دستیابی به اهداف و بر اساس نظام ارزشی مـورد قبـول صـورت می گیرد .

مدیریت عبارتست از : کار کردن با فرد و بوسیله افراد و گروهها براي تحقق هدف مثبت هـاي سـازمانی ، ( هرسـی و بلانچارد ، ص . ( 1381:13
مدیریت کیفیت فرا گیر 🙁 TOM : Total Quality Managemen) روش مدیریت یک سازمان که اسـاس آن ، محـور بودن کیفیت و مشارکت همه عضاي سازمان است و هدف آن نیل به موفقیت در دراز مدت ازطریق رضایت مشتري و تامین منافع همه اعضاي سازمان و جامعه است .

سیستم ( ( System مجموعه اي از عناصر بهم پیوسته و وابسته که بري رسیدن به اهداف مشترك با هم در تعاملند . اتوماسیون اداري ( 🙁 Office Automatic
مکانیزمی است در راستی بهبود بهره وري سازمان از طریق اعمال مدیریت اثـر بخـش و کـارا بـر مجموعـه فعالیتهـاي سازمان با بهره گیري از : گردش الکترونیکی مکاتبات در سطح سـازمان ، جسـتجوي آسـان در اطلاعـات ذخیـره شـده ، پاسخگوییسریع و به موقع به مراجعان ، حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداري ، اعمال کنتـرل مناسـب بـر کـاربران ، ثبـت و نگهداري بهینه اطلاعات ، بهبود ارتباطات درونی سازمانی .

13

داده : ( : ( Data داده در واقع از طریق مشاهدات ، تحقیقات و روشـهاي تحقیـق ( مصـاحبه ، پرسشـنامه ، مشـاهده ) و ضبط نتایج درباره وقایع و یا رفتار انسانی تحصیل می شوند .

اطلاعات ( 🙁 Information عبارتست از داده هایی که در بافتی با معنی و مفید جا گرفتـه و در اختیـار دریافـت کننـده قرار داده می شود تا از انها براي تصمیم گیري استفاده کند . اطلاعات متضمن انتقال و دریافت آگاهی و دانش است . آگاهی: که بینشی است که مدیران با بهره گیري از اطلاعات ، نسبت به موضوعات مورد نظر پیدا می کننـد و بـه کمـک آن می توانند درباره آن موضوع تصمیم بگیرند . در واقع آگاهی است که موجب اتخاذ تصـمیم مـی شـود ، نـه داده یـا اطلاعات ( طالقانی ، ص 1382،( 283 دولت الکترونیکی : دراصطلاح به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت ارائه اطلاعات و خدمات به شـهروندان

، بخش هاي اقتصادي ، کارمندان دولت .و سایر قسمت هاي دولتی اطلاق مـی شـود . همچنـین بـا اسـتفاده از ( درگـاه ) پورتال دولت الکترونیکی ( سایت مرجع دولت که ارتباط با سایت سیار سازمانها و نهاد هاي دولتی را بر قرار می سازد ) مردم می توانند به کلیه اطلاعات و خدمات دولتی ، روي اینترنت – بدون توجه به محدودیت هـاي فیزیکـی و زمـانی – دسترسی پیدا کنند کار آمدي ( اثر بخشی ) : اثر بخشی سازمان عبارت است . از درجه ي میزانی که سازمان به هدف هاي مورد نظـر خـود

نایل می آید ( دفت ، ص ( 1380 : 103

تصمیم گیري ( Decision Making )اعتقاد: بر این است که جوهره مدیریت اتخاذ یک تصمیم مناسب اسـت و معمـولاً مدیریت با تصمیم گیري مترادف می گردد . در یک تعریف مناسب ، تصمیم گیري یعنی : انتخاب یک راه حل از میـان راه حلهاي عملی مختلف براي حل مسایل وا ستفاده از فرصتها . ( طالقانی ، ص 285 ، ( 1382

استراتژي ( Sterategy )عبارت: است از برنامه ربزي ایجاد رابطه متقابل با عوامـل محیطـی کـه معمـولاً ضـد و نقـیض هستند ، جهت تامین هدف هاي سازمان . هدف مشخص می کند که سازمان به کجا می خواهد برود و استراتژي تعیـین کننده شیوه رسیدن به آنجاست .

تکنولوژي ( : ( Technology تکنولوژي به اطلاعات ، تجهیزات ، فنون و فرایند هاي لازم بري تبدیل نهاده ها به ستاده ها اطلاق می شود یعنی تکنولوژي به اینکه چگونه نهاده ها به ستاده ها تبدیل می شوند ، اشاره می کند ( رابینز ، ص : 151

خلاصه فصل :

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است ، از جمله مطالب بیان شده عبارتند از : موضوع تحقیـق ، دلایـل انتخـاب موضوع ، اهمیت و ضرورت آن ، بیان موضوع ، اهداف تحقیق ، سئوالات تحقیق ، فرضیه هاي تحقیق ، متغیر هاي تحقیـق ، قلمرو تحقیق ، روش تحقیق و تعاریف عملیاتی واژه ها .

ساختارگزارش تحقیق :

این تحقیق در پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است :

فصل اول : در این فصل پرداختن به تبیین موضوع تحقیق ، اهمیت ضرورت ، اهدف ، سوالات ، فرضیه ها و متغیـر هـاي تحقیق مد نظر قرار گرفته است .
فصل دوم : در این فصل به ادبیات ، مبانی نظري و پیشینه تحقیق پرداخته شده است .

فصل سوم : در این فصل به روش تحقیق ، جامعه آماري و حجم نمونه مورد تحقیـق ، معرفـی شـرکت بهـره بـرداري ، معرفی ابزار هاي جمع آوري اطلاعات ، روایی و پایانی پرسشنامه پرداخته شده است .

14

فصل چهارم : در این فصل ، اطلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه است فصل پنجم : در آخرین فصل از فصول پنجگانه این تحقیق ، پس از بیان نتایج حاصله و ارائه پیشنهاد هایی بر اسـاس آنهـا ،

محدودیتها ي تحقیق عنوان شده است .

فصل دوم

ادبیات ، مبانی نظري و پیشینه تحقیق

15

مقدمه :

خطر کردن و به کار هاي بزرگ دست زدن ، کسب پیروزیهاي شکوهمند و حتی چشیدن طعم تلخ شکست ، از هم قطار شدن با ادمهاي میان مایه که نه طعم پیروزي رامی چشند و نه تلخی شکست را بهتر است زیرا این آدمها به قدري دست به عصا راه می روند که نه شکست را می شناسد و نه پیروزي را ( ئتودور روزولت ) ( کالینز و پوراس ، ص ( 1380 : 131

شکل مهمی از سرمایه اجتماعی توان دستیابی به اطلاعات است که با روابط اجتماعی پیوند ذاتی و لازم و ملزوم دارد . اهمیت اطلاعات از این نظر است که مبنایی براي عمل فراهم می آورد . ما اخذ اطلاعات هزینه بر است . در یک مقیاس « حداقلی « دستیابی به اطلاعات مستلزم دقت است که بسیار کمیاب است ( پاتنام و دیگران ، ص ( 1384 : 61 ابزار دوران صنعتی به کمک ماهیچه آمدند وابزار دوران فراصنعتی مغز ها را یاري می رسانند آن دسته از سازمانها که

ابزار دوران فرا صنعتی دیجیتالی را به خوبی در سازمانهاي خود بکار گرفته اند از سرمایه هاي هوش خود حداکثر بهره را می گیرند و همینان پیشتازان و رهبران بازار در سالهاي آینده اند ( گیتس ، ص ( 1382 : 1

2-1 تصمیم گیري در سازمانها

راي اتخاذ یک تصمیم مساعد باید بتوان، ارزش هر یک از نتایج احتمالی را که پس از انجام تصمیم او حاصل خواهد شد، پیش بینی کرده و به طور ضمنی این ارزش ها را با نوعی مقیاس کمی مقایسه، و احتمال موفقیت را بررسی نماید، که این کار همیشه ساده نخواهد بود. تصمیم گیري از اجزاي جدایی ناپذیر مدیریت به شمار میآید و در هر وظیفه مدیریت به نحوي جلوه گر است؛ در تعیین خط مش هاي سازمان، در تدوین هدفها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی و در تمامی اعمال مدیریت. تصمیم گیري جزء اصلی و رکن اساسی است.

فرایند تصمیم گیري:

-1تشخیص و تعیین مشکل (مسئله اي که در راه تحقق هدف مانع ایجاد می کند) -2احصاي راه حل هاي ممکن(با استفاده از تجربه و اطلاعات و آمار در دسترس) -3انتخاب معیار(مثلا هزینه) -4تعیین نتایج حاصل از هر راه حل -5ارزیابی راه حل ها -6انتخاب راه حل اصلح

2-1-1 شرایط تصمیم مدیران

تصمیم گیري در زمان حال صورت می گیرد و اجراي آن به منظور رسیدن به هدفی در آینده است . در همه

موقعیتهاي مهم تصمیم گیري سازمانی ، عناصر و جوانب ناشناخته اي وجود دارند که پیش بینی آینده و کنترل

مدیریتی بر فراگرد تصمیم گیري را مشکل می سازند : تغیرات و تحولات اقتصادي ، سیاسی و تکنولوژیکی ، کمبود

16

منابع و … بنابراین ، تصمیمات مهم ، همواره متضمن درجاتی از عدم اطمینان است .

شرایط تصمیم گیري ، با توجه به قابلیت پیش بینی نتایج ، داراي سه حالت است :

در شرایط اطمینان ، تصمیم گیرنده هدف خود را می داند و از آنچه در آینده پیش خواهد آمد ، مطلع است . تحت

این شرایط ،اطلاعات درست ،سنجش پذیر ، و قابل اطمینان درباره نتایج هر یک از گزینه هاي تصمیم وجود دارد که

بر اساس آن می توان تصمیم گیري کرد . به عبارت دیگر ، در این حالت ،آینده به درجات زیادي قابل پیش بینی است

در شرایط رسیک قابلیت پیش بینی کمتر است . اطلاعات کاملی در دست نیست ، ولی تصمیم گیرندهمیداند که

احتمال دستیابی به نتایج مطلوب تا چه اندازه است . در این شرایط می توان احتمال موفقیت تصمیمات را تخمین زد .

تحت شرایط عدم اطمینان ، تقریبا ً اطلاعاتی درباره آنچه پیش خواهد آمد ، در دست نیست و تصمیم گیرنده از

احتمالات و حتی نتایج ممکن بی خبر است . امروزه ، روشها و ابزارهاي تصمیم گیري ، پیش بینی نتایج این نوع تصمیم

گیریها را تا اندازه اي تسهیل می کنند

2-1-2 تئوري هاي تصمیم گیري

نظریه پردازان رفتار سازمانی دو تئوري براي تصمیم گیري در نظر گرفته اند : تئوري کلاسیک و تئوري رفتاري

2-1-3 تئوري کلاسیک تصمیم گیري

تئوري کلاسیک تصمیمگیري بر این فرضیه استوار است که تصمیمگیري فرایندي است عقلایی که بوسیله آن تصمیمگیرنده درصدد یافتن راهی است که انتخاب و اجرا آن،امکان نیل و دستیابی به اهداف و مقاصدش را به حد اکثر میرساند.بنا به این تئوري،فرایند تصمیم- گیري را میتوان به مراحلی تقسیم نمود که در شکل نشان داده شده است

2-1-4 تئوري رفتاري تصمیم گیري

تئوري رفتاري تصمیم گیري می گوید که انسان فقط بر حسب آنچه در موقعیت معینی درك می کند ، دسـت بـه اقـدم می زند . علاوه بر این ، چنین ادراکی اغلب کامل نیستندتصمیم. گیرنده رفتاري به جاي اینکه بـا دنیـاي کـاملاً مطمـئن مواجه باشد . با محدودیت اطلاعاتی روبه رو است و به نظر می رسـد کـه در شـرایط عـدم اطمینـان عمـل مـی کنـد . مدیران در مورد مسائلی که اغلب مبهم هستند تصمیم می گیرند . آنهـا فقـط قسـمتی از اگـاهی لازم بـراي راه حلهـا و نتایج را در اختیار دارند و نخستین راه حلی را انتخاب می کنند که به نظر می رسد راه حل رضایت بخشی است . هربرت سایمون1 این مدل را سبک قناعت ورزي2 می نامد . تفاوت اساسی بین توانایی مدیر براي تصمیم گیـري رضـایتبخش » سبک رفتاري « وجود محدودیتهاي شناختی و تاثیرشان بر ادراکات اسـت و محـدودیتهاي شـناختی ، تواناییهـاي مـا را در تعریف مسائل ، تعیین شقوق عمل و انتخاب راه حلی که نتایج ایده آل قابل پیش بینی داشته باشد ، تضعیف می کنـد . ایـن محدودیتهاي شناختی به قدري در دنیاي روزمره مدیران مهمند که ارزش والاي بصیرت و قضاوت را معلوم می کنند .

2- 1-5 بصیرت ، قضاوت و پایبندي به عمل گذشته

17

عنصر کلیدي در تصمیمات برنامه ریزي نشده موفقیت آمیز در شرایط نـا مطمـئن، بصـیرت اسـت . بصـیرت ، توانـایی شناختن یا تشخیص دادن سریع امکانات در یک موقعیت مشخص است . بصیرت ، عنصر خـود انگیختگـی بـی سـابقه را بـه تصمیم گیري مدیریت اضافه می کند و در نتیجه ظرفیت بالقوه ي را براي خلاقیت و نو آوري بیشتر ، ارائـه مـی دهـد . بویژه درشرایط ریسکی و عدم اطمینان مدیران موفق ، احتمالاً تا حدود زیادي از بصیرت در تصمیم گیري اسـتفاده مـی کنند . این یک راه بر خورد با موقعیتهایی است که در آن سابقه امر روشن نیست ، وقعیتهـا محدودنـد و زمـان ، عامـل اصلی تصمیم گیري است .
مدیران با وجود محدودیتهایی که دارند سعی می کنند به صورت قدم به قدم و به طـور مـنظم برنامـه ریـزي کننـد . مدیران زبر دست و دقیق همچنین به ویژگیهاي شغلی که میتنز برگ و دیگـران مـورد بحـث قـرار داده انـد واقفنـد و مهارتهاي بصیرت خودشان را به اقتضاي آنها به کار می برند مدیران کار امـد قادرنـد نگرشـهاي تحلیلـی و بصـیرتی را براي خلق راه حلهاي تزه و جدید ترکیب کنند .

2-1-6 یابندگی قضاوتی

قضاوت یا به کار بردن توانایی ذهن ، در تمام جنبه هـاي تصـمیم گیـري حـائز اهمیـت اسـت یابنـدگی یـا سـاده کـردن استراتژي ها یا قواعد سر انگشتی که در تصمیم گیري به کار می روند . می توانند کار مدیران را ساده تر سـازند تـا بـا شرایط عدم اطمینان و محدودیت اطلاعات بتوانند تصمیم گیري کنند . اما اینها ممکـن اسـت بـه اشـتباهات سیسـتماتیک منجر شوند که بر کیفیت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع مبدأ و معاد Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مصادره به مطلوب