پایان نامه رایگان درباره طرح پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

Pe – 1

? = ضريب پايايي
Po = درصد توافق مشاهده شده
Pe = درصد توافق محاسبه شده

1- ابتدا درصد توافق مشاهده شده طبق فرمول زير محاسبه مي گردد.

102 مقوله هاي مورد توافق
96/0 = 100 × = po 100× = po 106 کل مقوله هاي نمونه

2- سپس درصد توافق مورد انتظار با استفاده از فرمول زير محاسبه مي گردد :
2K
? = pe
K = تعداد زير مقوله ها pi
Pi = نسبت هر زير مقوله در کل نمونه 1I=

به عبارت ديگر : درصد توافق مورد انتظار براي هر مقوله برابراست با مجموعه مجذورات نسبت هاي زير مقوله .

جدول شماره 3-1 : توزيع فراواني ودرصدنسبت مقوله هاي متن

شاخص ها

روش ها
مقوله هاي تصاوير
فراواني F
درصد P

نسبت Pi

روش غير فعال
a
43
43/0
1776/0

B
18
176/0
03/0

C
9
088/0
0077/0

D
3
0294/0
0008/0
روش فعال
e
8
0784/0
0784/0

F
7
0686/0
0686/0

G
11
107/0
107/0

H
3
0294/0
294/0
جمع
102F= ?
100P = ?
2393/0Pi = ?

درصد توافق مورد انتظار 2 K

2393/0 = ? = p
P ?
i
I=1

7207/0 2393/0 – 96/0 pe – po
4 /94/0 = = = = ?
7607/0 2393/0 – 1 pe – 1

چون ضريب پايايي محاسبه شده مساوي است با 4/94 /0 است ، طبق ملاک تفسير ضريب پايايي ويليام اسکات از 70% بزرگتر است .لذا تکنيک ” ويليام رومي ” د ر رابطه با متن از ضريب پايايي بالا و قابل قبول و همساني دروني خوبي برخوردار است.
بنابراين تکنيک ويليام رومي در رابطه با متن جهت تحليل محتواي کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي مناسب است .

– تعيين ضريب پايايي تکنيک ” ويليام رومي ” دربعد تصاوير :
از 43 واحد که توسط دو نفر کد گذاري و تحليل شده است ، 40 واحد مورد توافق و 3 واحدمغاير ومتفاوت بوده است .
جهت محاسبه ي ضريب پايايي تکنيک ويليام رومي در بعد تصاوير از فرمول” ويليام اسکات”که در پي مي آيد استفاده مي گردد.

Pe – po
= ?
Pe – 1

? = ضريب پايايي
Po = درصد توافق مشاهده شده
Pe = درصد توافق محاسبه شده

1- ابتدا درصد توافق مشاهده شده طبق فرمول زير محاسبه مي گردد.

40 مقوله هاي مورد توافق
93/0 = 100 × = po 100× = po 43 کل مقوله هاي نمونه

2- سپس درصد توافق مورد انتظار با استفاده از فرمول زير محاسبه مي گردد :
2K
? = pe
K = تعداد زير مقوله ها pi
Pi = نسبت هر زير مقوله در کل نمونه 1I=
به عبارت ديگر : درصد توافق مورد انتظار براي هر مقوله برابراست با مجموعه مجذورات نسبت هاي زير مقوله .

جدول 3-2 :توزيع فراواني ودرصدنسبت مقوله هاي تصوير

شاخصها
روش ها
مقوله هاي تصاوير
فراواني F
درصد P

نسبت P
i
روش غير فعال
a
13
5/32%
56/10 /0

B
11
5/27%
0756/0

روش فعال
c
12
30 %
090/0

D
4
10 %
010/0
جمع
40F= ?
100P = ?
12/28/0Pi = ?

درصد توافق مورد انتظار 2 K

12/28/0 = ? = p
P ?
i
I=1

6488/0 12/28/0 – 93/0 pe – po
26 /90/0 = = = = ?
7188/0 12/28/0 – 1 pe – 1

چون ضريب پايايي محاسبه شده مساوي است با 26/90 /0 است ، طبق ملاک تفسير ضريب پايايي ويليام اسکات از 70% بزرگتر است .لذا تکنيک ” ويليام رومي ” د ر رابطه با تصاوير از ضريب پايايي بالا و قابل قبول و همساني دروني خوبي برخوردار است.
بنابراين تکنيک ويليام رومي در رابطه با تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي مناسب است .

3-5 طرح پژوهش :
اين پژوهش از نوع توصيفي است زيرا محقق قصد دارد آنچه را که هست بدون دستکاري و دخل و تصرف در آن مورد بررسي قرار دهد .

3-6 شيوه ي تجزيه و تحليل داده ها :
3-6-1 آمار توصيفي : جهت تجزيه و تحليل توصيفي داده ها از آمار توصيفي شامل : فراواني ، درصد ،نمودار و ضريب درگيري ويليام رومي استفاده شده است .
3-6-2 آمار استنباطي : جهت آزمون سوالهاي پژوهش از آمار استنباطي شامل : آزمون نسبت ، آزمون فاصله هاي اطمينان 95 درصدي و آزمون فريد من ، استفاده گرديده است.

فصل چهارم : تجزيه و تحليل کمي داده ها

4-1 مقدمه : فصل چهارم با عنوان تجزيه و تحليل کمي داده ها شامل دو بخش است .ابتدا تجزيه و تحليل توصيفي داده ها و سپس تجزيه و تحليل استنباطي داده ها .

4-2 تجزيه و تحليل توصيفي داده ها :
4-2-1 تحليل محتواي کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي بر اساس تکنيک ويليام رومي
الف ) در حوزه ي متن

جدول شماره 1 : توزيع فراواني و درصد ،تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي در ا را بطه با پيش گفتار ” چه بوي خوبي “
ملاک

روش

ملاک ها و معيارها
نشانه
فراواني

درصد

روش
غير
فعال
1- بيان حقايق
a
17
50%

2- بيان نتايج با اصول کلي به وسيله ي مولف کتاب

b
3
82/8%

3- بيان تعريف

c
3
82/8%

4- سوال هايي که در متن مطرح شده و پاسخ آنها بلافاصله به وسيله مولف کتاب داده شده است.
d
0
0
روش
فعال
1- سوال هايي که در متن مطرح شده و مستلزم تجزيه و تحليل به وسيله دانش آموزان است.
e
0
0

2- از دانش آموزان خواسته مي شود،نتايجي راکه خود به دست آورده اند،تجزيه و تحليل کند.
f
0
0

3- از دانش آموز خواسته ميشود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ويليام، ضريب، رومي Next Entries پایان نامه رایگان درباره "، نتايج، هايي