پایان نامه رایگان درباره ضریب همبستگی، مدیریت دانش، ساختار سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

رجایی می باشد.
ج) قلمرو زماني :
پژوهش حاضر از نظر قلمرو زماني مربوط به دوره توزیع پرسشنامه می باشد که در دی و بهمن 1392 صورت گرفته است..

3-4 پرسشنامه:
اين ابزار يكي از ابزار هاي رايج تحقيق و روش مستقيم براي كسب داده هاي تحقيق است. پرسشنامه مجموعه اي از سوالهاست كه پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه مي دهد كه اين پاسخ ها داده هاي مورد نياز پژوهشگر را تشكيل مي دهد. از طريق سوالات پرسشنامه مي توان دانش، علاقه، نگرش فكري فرد را مورد بررسي قرار داد( بازرگان و دیگران، 1386). اولین مرحله روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد. بعد از مطالعه کتابخانه ای، بر مبنای مبانی نظری دو پرسشنامه تنظیم گردید شده است. پرسشنامه اول ، مربوط به پرسشنامه استاندارد ساختار رابینز است. این پرسشنامه دارای ابعاد سه گانه “رسمیت” ، ” پیچیدگی ” ، ” تمرکز ” مي باشد که جهت ارزیابی ساختار سازمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پرسشنامه دوم پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش جوزف حداد (2006) می باشد كه مشتمل بر 21 سوال و 4 مولفه مي باشد.در این پرسشنامه متغیرهای مدیریت دانش شامل (خلق دانش، استقرار دانش ، تثبیت دانش و تسهیم دانش طراحی شده است. پرسش نامه های مذکور به صورت بسته با استفاده از مقیاس لیکرت 5 گزینه ای (کاملا مخالفم امتیاز 1، مخالفم امتیاز2 ، نه موافقم و نه مخالفم امتیاز 3، موافقم امتیاز 4، کاملا موافقم امتیاز5) می باشند.
جدول 3-1): مقیاس متغیرها
گزینه ها
کاملا مخالفم
مخالفم
تا حدودی
موافقم
کاملا موافقم
امتیاز
1
2
3
4
5

نحوه امتيازدهي و اعتباريابي پرسش‌نامه ساختار سازمانی
اين پرسشنامه به منظور سنجش ساختار سازمانی در شرکت های فعال منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی بندر عباس ارائه شده است و شامل 23سئوال است كه مؤلفه‌هاي ساختار سازمانی را اندازه‌گيري مي‌كند.
شماره سئوالات منطبق با هر يك از مؤلفه‌ها به ترتيب زير است:
پیچیدگی سازمانی: سئوالات 23- 5- 4- 3- 2-1 می باشد.
رسمیت: سئوالات 11- 10- 9- 8- 7- 6 می باشد.
تمرکز: سوالات 22-21- 20- 19- 18- 17- 16- 15- 14- 13- 12 می باشد.

نحوه امتيازدهي و اعتباريابي پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی سازماني
اين پرسشنامه به منظور ارزيابي استقرار مدیریت دانش در سازمان ارائه شده است و مؤلفه‌هاي مدیریت دانش را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد ، براساس اين كه هر جمله چقدر بيانگر واقعيت موجود در سازمان موردنظر مي‌باشد، پاسخ دهند و امتياز يك تا 5 را انتخاب مي‌كند رتبه‌بندي مي‌نمايد. در نهايت از طريق جمع جبري، امتيازها موقعيت، مشخص مي‌شود
شماره سئوالات منطبق با هر يك از مؤلفه‌ها به ترتيب زير است:
خلق دانش: سئوالات ١٩-١٨-١٢-١١-١٠-٩ می باشد.
استقرار دانش: سئوالات ٢٠- ١٣- ٨-٥-٤ می باشد.
تثبیت دانش : سئوالات ١٥-١٤-٦- ٣-٢-١ می باشد.
تسهیم و مشارکت دانش: سولات ٢١-١٧-١٦-٧ می باشد.

3-5- اعتبار و روایی ابزار تحقیق
الف) تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه:
مفهوم اعتبار به اين پرسش پاسخ مي‌دهد که ابزار اندازه‌گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي‌سنجد بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه‌گيري نمي‌توان به دقت داده‌هاي حاصل از آن اطمينان داشت. براي تعيين اعتبار پرسشنامه روشهاي متعددي وجود دارد که يکي از اين روشها اعتبار محتوا مي‌باشد.
اعتبار محتوا نوعي اعتبار است که براي بررسي اجزاي تشکيل دهندة يک ابزار اندازه‌گيري بکار برده مي‌شود. اعتبار محتواي يک ابزار اندازه‌گيري به سوالهاي تشکيل دهندة آن بستگي دارد. اگر
سوالهاي پرسشنامه معرف ويژگي‌ها و مهارتهاي ويژه‌اي باشد که محقق قصد اندازه‌گيري آنها را داشته باشد، آزمون داراي اعتبار محتوا است. براي اطمينان از اعتبار محتوا، بايد در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهاي تشکيل دهندة ابزار اندازه‌گيري معرف قسمتهاي محتواي انتخاب شده باشد(آذر و مومنی، 1387).
بنابراين اعتبار محتوا، ويژگي ساختاري ابزار اندازه‌گيري است که همزمان با تدوين آزمون در آن تنيده مي‌شود. اعتبار محتواي يک آزمون معمولاً توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي‌شود. در اين مرحله با انجام تست خبرگان، مشورت با اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین نظرات افراد متخصص در زمینه مورد مطالعه در طراحی پرسشنامه اعمال شده و اصلاحات لازم بعمل آمده و بدين ترتيب اطمينان حاصل گرديد که پرسشنامه همان خصيصه مورد نظر محقق را مي سنجد.

ب) تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه ها:
قابليت اعتماد يا پايايي يکي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه‌گيري است. مفهوم ياد شده با اين امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني به دست مي‌دهد.
دامنة ضريب قابليت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضريب قابليت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گيري ويژگي‌هاي با ثبات آزمودني و يا ويژگي هاي متغير و موقتي وي را مي‌سنجد. براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد ابزار اندازه‌گيري شيوه‌هاي مختلفي به کار برده مي‌شود. از آن جمله مي‌توان به شيوه‌هاي زیر اشاره نمود:
1. اجراي دوباره آزمودن (روش بازآزمايي)
2. روش موازي (همتا)
3. روش تصنيف (دو نيمة کردن)
4. روش کودر – ريچارد سون
5. روش آلفاي کرونباخ (آذر و مومنی، 1387).
در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي کرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري که خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌کند به کار مي‌رود.
براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوال‌هاي پرسشنامه و ورايانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه مي‌کنيم.

که در آن :
تعداد زير مجموعه‌هاي سئوال‌هاي پرسشنامه يا آزمون = J
واريانس زير آزمون Jام Sj2 =
واريانس کل پرسشنامه يا آزمون S2 =
بنابراين به منظور اندازه‌گيري قابليت اعتماد، از روش آلفاي کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار
18 SPSS انجام گرديده است.
بدين منظور يک نمونه اوليه شامل 30 پرسشنامه در بین جامعه مورد نظر پيش آزمون گرديد و سپس با استفاده از داده‌هاي به دست آمده از اين پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماري 18SPSS ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد که در جدول 3-3 آمده است. اين عدد نشان دهندة آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابليت اعتماد و يا به عبارت ديگر از پايايي لازم برخوردار مي‌باشد.
جدول 3-3) جدول ميزان پايايي ساختار سازمانی و مدیریت دانش
پرسشنامه
ساختار سازمانی
مدیریت دانش
آلفاي كرونباخ
71/0
76/0

3-6- مقياس (ابزار) اندازه گيري
از جمله ابزار گردآوري داده ها در تحقيقات علوم رفتاري، مقياسهاي اندازه گيري نگرش است. به طور كلي مقياسها براي سنجش نگرشها، قضاوتها، عقايد و ساير خصيصههاي كيفي كه به آساني قابل اندازه گيري نيستند، بكار مي رود. با استفاده از مقياس اندازه گيري، داده هاي به دست آمده طي تحقيق از شكل كيفي به شكل كمي تبديل شده و مي توانند براي آزمونهاي آماري مورد استفاده قرار گيرند(سكاران، 1384).

3-7- جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گیری:
پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است. نمونه ای که باید نماینده جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافته های تحقیق خود به آن جامعه را دارد.اگر محقق پژوهش خود را بر تمامی افراد جامعه اجرا کند روش او سرشماری خواهد بود یعنی محقق باید تمامی افراد جامعه را تک تک مورد برسی و آزمون قرار دهد. اما چون اکثر پژوهشگران توان و زمان اجرای پژوهش بر کل جامعه را ندارند به همین دلیل پژوهش خود را محدود به نمونه کوچکی می سازند. (مقیمی دهکردی، 1390).
يک جامعه آماري عبارت است از مجموعه‌اي از افراد يا واحدها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتي است که بين همه عناصر جامعه آماري مشترک و متمايز کننده جامعه آماري از ساير جوامع باشد. (آذر و مومني، 1387)
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلية کارکنان در شرکت های فعال منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی بندر عباس مي‌باشند .
و از آنجائی که جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلية کارکنان در شرکت های فعال منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی بندر عباس بوده و تعداد آنها محدود و معین می باشد، جهت تعيين حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول ككران استفاده گرديد:
كه در آن:
n= حداقل حجم نمونه لازم
N= حجم جامعه آماري (كه در اين تحقيق 426 نفر مي‏باشد)
p= نسبت توزيع صفت در جامعه
zz/2= مقدار به دست آمده از جدول توزيع نرمال استاندارد (در اين تحقيق و با در نظر گرفتن مقدار خطاي 05/0، مقدار به دست آمده از جدول توزيع نرمال استاندارد 96/1 مي‏باشد).
d= خطاي پذيرفته شده توسط محقق يا بازه قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد نظر (معمولاً در علوم اجتماعي برابر 05/0 در نظر گرفته مي‏شود.) ( رفیع پور، 1378).
نكته‏اي كه لازم است در خصوص اين فرمول، گفته شود آن است كه چنان‏چه مقدار p در دسترس نباشد، مي‏توان مقدار 5/0 را براي آن در نظر گرفت (آذر و مومنی، 1387 )، كه در اين حالت، اين فرمول بزرگترين و محافظه ‏كارانه‏ترين عدد ممكن را به دست خواهد داد، كه در اين تحقيق نيز عدد 5/0 براي آن در نظر گرفته شد.
لذا حداقل حجم نمونه لازم عبارت است از:
n=(N(Z ∝/2)^2 P(1-P))/(Σ^2 (N-1)+(〖Z ∝/2)〗^2 P(1-P))=((426)×1.〖96〗^2×0.25)/(0.〖05〗^2 (425)+1.〖96〗^2×0.25)=198
به منظور دستيابي به تعداد 198 پرسشنامه صحيح جاي نقص تعداد 230پرسشنامه توزيع گرديده كه پس از جمع‌آوري پرسش‌نامه‌ها نهايتاً 200 پرسشنامه مناسب تشخيص داده شد و اطلاعات آن وارد نرم‌افزار تحليلي آماري اس.پي.اس.اس گرديد. شایان ذکر است که نمونه ها در این تحقیق به طور تصادفی ساده انتخاب شده اند.
3-8- روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات:
تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده از تحقيق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:
الف. آمار توصیفی:
به منظور توصيف يافته‏ها، از جداول و نمودارهاي فراواني استفاده خواهد شد. ضمن اين كه به منظور توصيف بهتر داده‏ها از شاخص‏هاي مركزي و همچنين شاخص‏هاي پراكندگي بهره گرفته خواهد شد.
ب. آمار استنباطی:
روشهاي آمار استنباطی مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از:
الف. آزمون کلموگروف اسمیرونوف:
در راستای تایید یا عدم تایید توزیع نرمال بودن داده ها جهت سنجش متغیرها از آزمون کلموگروف اسمیرونوف استفاده می گردد.
ب. آزمون همبستگی پیرسون:
ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف میکند.
ضریب همبستگی درمورد توزیع های دویا چند متغیره به کار مي رود .
اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیا د شود به گونه ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.
برای سنجش همبستگی ضرایب گوناگون به کار می رود که مهمترین آنها ضریب همبستگی ساده پیرسون ، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی کندال است:
1-اگر هر دو متغیر با مقیاس رتبه ای باشند از شاخص تاو- کندال استفاده می کنیم.
2-اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و پیوسته باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود .
3- اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و گسسته باشند از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم.
دو متغیر تصادفی xوy را باانحراف معیارهای σxو σyدر نظر می گیریم ضریب همبستگی این دو را با ρ نشان داده وبه صورت زیر تعریف می کنیم:

ضریب همبستگی همواره بین 1+ و 1- در نوسان است
اگر ضریب همبستگی کمتر از صفر باشد همبستگی ناقص و منفی است یعنی با افزایش یک متغیر دیگری کاهش می یابد
اگر ضریب همبستگی بزرگتر از صفر باشد ناقص و مثبت است یعنی با افزایش یک متغیر، دیگری نیز افزایش می یابد
اگر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره مدیریت دانش، نظام ارزشی، نظام ارزشیابی Next Entries پایان نامه رایگان درباره مدیریت دانش، ساختار سازمانی، سابقه خدمت