پایان نامه رایگان درباره صومعه سرا، بندر انزلی، جاذبه های گردشگری، آب زیر زمینی

دانلود پایان نامه ارشد

در بعضی قسمتها نیز در قطعات کوچک زراعت دیم صورت می گیرد و با کنترل شیب و فرسایش عمیق خاک در این اراضی استعداد متوسط برای چرای تحت کنترل را به دست می آورد.

3-3-6-2 تیپ اراضی دشت های رسوبی

3-3-6-2-1 واحد 1/5/4
شامل قسمت های بالایی دشت های رسوبی رودخانه های کوچک موجود در منطقه باشیب های بالا و پستی و بلندی که با شیب 5/0 تا 3 درهزاراست. این اراضی دارای خاک های اسیدی عمیق بابافت متوسط تا سنگین است. از عوارض محدود کننده این واحد در بعضی قسمت ها واحدات سیستم زهکشی استعداد زیادی برای برنجکاری و دیمکاری و چای کاری و احداث باغات در برخی قسمتها دارد.

3-3-6-2-2 واحد 2/5/4
شامل قسمت های پایین دشت های رسوبی نسبتا مسطح رود خانه های کوچک موجود در منطقه با شیب کمتر از 5/0 در هزار است. این اراضی دارای خاک های اسیدی عمیق، با بافت سنگین همراه بافتهای رنگی است. از عوامل محدود کننده این اراضی، نامناسب بودن وضعیت زهکشی و بالا بودن سفره آب زیر زمینی، در بعضی قسمت ها است.

3-3-6-3 تیپ اراضی پست وشور
3-3-6-3-1 واحد ارضی 1/6
این واحد شامل دشتهای ساحلی و اراضی پست تقریبا مسطح و معقر با شیب کمتراز 5/0 است این واحد دارای خاک های عمیق با بافت متوسط سنگین و با مقدار زیادی مواد آلی همراه با ماسه های ساحلی است. محدودیت این اراضی ز هشکی بسیار بالا بودن سفره آب زیر زمینی است.

3-3-6-4 تیپ اراضی شن های روان:
3-3-6-4-1 واحد اراضی 1. x
شامل تیپ اراضی شن های روان با تپه های شنی و اراضی شن زار ساحلی با پستی و بلندی نسبتا زیاد و شیب نسبتا کم است. اراضی این واحددارای خاک های شنی عمیق با بافت متوسط تا سنگین می باشد. که با محدودیت پستی و بلندی و نفوذپذیری سریع مواجه است. با اجرای عملیات عمرانی و اصلاحی نظیر تطبیح و تامین آب آشامیدنی مورد نیاز و احداث جاده، استعداد زیاد برای احداث ویلای ساحلی و پلاژ و استعداد متوسط برای چراگاه در بعضی قسمت ها خواهد داشت.

3-3-6-4-2 واحد اراضی 2. x
شامل تپه های شنی تثبیت شده و پستی و بلندی می باشد که قسمت هایی از آن تحت کشت و زرع قرار دارد. اراضی این واحد دارای خاک های شنی عمیق یکنواخت با رنگ تیره تا قهوه ای تیره رنگ و مواد آلی زیاد کنترل چرا و رعایت اصول مرتعدادی و تسطیح از استعداد متوازن برای چرای تحت کنترل و استعداد خوب برای احداث منازل مسکونی و کارخانجات در بعضی قسمتها بر خوردار خواهد شد. (وزارت جهاد كشاورزي، 1372).

3-3-7 پوشش گیاهی
از مشخصات بارز جنگل های گیلان آن است که باستثنای دوگونه زربین و سرخدار رویشگاه اصلی درختان پهن برگ بوده و در ردیف جنگل های پهن برگ و مخصوص مناطق هیرکانی می باشد. عمده ترین گونه‎های درختی در منطقه غرب گیلان عبارتند از:
راش، توسکا ییلاقی، گردو، ممرز، نارون، گیلاس وحشی، شاه بلوط، شمشادی، نمدار، زبان گنجشک.

3-3-7-1 طبقه بندی پوشش جنگلی ناحیه غرب استان گیلان
از آنجایی که امروزه تراکم و انبوهی رستنی های جنگلی دلیلی بر مرغوبیت یا نا مرغوبی جنگل ها نمی‎باشد لذا در تقسیم بندی جدید، جنگل ها را از لحاظ تیپ و کیفیت گونه های گیاهی به ویژه وجود یا عدم وجود گونه های صنعتی درجه بندی می نمایند. بر این اساس جنگل های ناحیه غرب گیلان به سه کلاس به شرح زیر تقسیم می شوند (طرح احیای محیط زیست طبیعی استان گیلان، 1373 :92-89)

3-3-7-1-1 جنگل های مخروبه و رو به قهقرا
این کلاس از ارتفاع 200 متر شروع شده و تا ارتفاع 400 متر ادامه دارد. گونه های درختی موجود در این عرصه عبارتند از: ممرز، انجیلی، خرمندی، لیلکی، اوجا، شمشاد، شاه بلوط، از آنجایی که این جنگل ها بشدت تخریب شده است. لذا درختان گونه های فوق اکثرا سرزده، کمر بریده و چنگالی بوده و توسط بوته‎ها و درخچه های مزاحم مانند: انجیر، ولیک، تمشک، و از ملک احاطه شده است. اکثرا زراعت های غلات و باغات مختلف میوه در غرب شمال غرب گیلان در این محدوده قرار دارند. لذا نقاط خالی از درخت متعدد، به صورت باغات و منازل مسکونی از یک طرف و کیفیت نامطلوب درختان در داخل آن از طرف دیگر موجب گشته که موجودی چوب این جنگل به طور متوسط ار یکصد متر مکعب در هکتار تجاوز ننموده و عناصر درختی قریب به 95% هیزمی است.

3-3-7-1-2 جنگل نیمه مخروبه
این کلاس بین ارتفاع 400-700 متر از سطح دریاهای آزاد قرار دارد. عناصر درختی موجود در آن بطور متوسط 70% هیزمی و 30% صنعتی و شامل گونه های توسکا، بلوط، ممرز، شمشاد، انجیلی، افرا می باشند. مراتع جنگلی منطقه مورد مطالع از دامنه ها و مناطق کوهستانی مجاور زمین های زراعی و باغهای جلگه ای آغاز می شود و از مرز مراتع ییلاقی به صورت نواری با عرض حدود 10 تا 40 کیلومتر از منطقه استار در شمال غرب شروع میشود و تا مرز منطقه جنگلی چابکسر در شرق گیلان امتداد دارد. این جنگل ها عموما در دامنه های شرق رشته کوههای تالش که از رطوبت و بارندگی بالایی برخورداراست قرار دارند. بطو ریکه بارندگی در قسمت اعظم منطقه به 1000- 2000 میلیمتر در سال میرسد.
شیرخشت، زرشک، هفت کول، ابداغ رستنی های علوفه ای این منطقه است وگیاهان علوفه ای چندساله گرامینه عبارتنداز علف باغ، علف پشمکی، تریزتوم، فستوکا، نوعی چسب.

3-3-7-1-3 مراتع جنگلی
مناطق جنگلی گیلان ازمهمترین منابع تامین علوفه دام های دامداران استان به شمارمی روند، زیرادام ها حدود نیمی ازسال درآنها تعلیف ونگهداری دام درجنگل همه ساله باشروع فصل سرما (که معمولااول پاییزاست) آغاز می شود وتا اوایل بهارسال بعد ادامه می یابد. مراتع جنگلی منطقه مورد مطالعه از دامنه ها و مناطق کوهستانی مجاور زمین های زراعی و باغ های جلگه ای آغاز می شوند واز مرز مراتع ییلاقی به صورت نواری باعرض حدود10 تا40 کیلومتر از منطقه آستارا در شمال غرب شروع می شود وتا مرز منطقه جنگلی چابکسر درشرق گیلان امتد اددارد. این جنگلها عموما در دامنه های شرق رشته کوههای تالش که که از رطوبت وبارندگی بالایی برخوردار است قراردارند. بطوری که بارندگی درقسمت اعظم منطقه به 2000 – 1000 میلی متر درسال می رسد.

3-3-8 ويژگي هاي اجتماعي- جمعيتي
مطالعه الگوی توزیع و تراکم جمعیت اساسی ترین نکته در درک جغرافیایی هر مکان است تا مشخص شود که انسان چگونه در متن محیط طبیعی پخش شده و خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و تاریخی آن محدوده چه کیفیتی را دارا است. با توجه به تاثیر مثبت در توسعه فضایی یک مکان جغرافیایی و نقش آن در میزان تقاضا برای انواع خدمات و کاربریها و تغییر عملکردهای عمده شهری و روستایی و همچنین خلق مکانهای جدید جهت پاسخ گویی به نیازهای افراد جامعه در یک ناحیه اقتصادی ایجاد می کند که به بررسی جمعیت و برخی از خدمات زیر بنایی و روبنایی در محدوده مورد مطالعه بپردازیم.

– تعداد و توزیع جمعیت
در سال 1385 محدوده مورد مطالعه دارای 468749نفر جمعیت بوده که پراکندگی آن به ترتیب در شهرستان استار 32440 نفر، تالش 130134 نفر، رضوانشهر 44228 نفر، صومعه سرا با 82370 نفر، بندرانزلی 22491، شفت 55163 نفر، ماسال 33096 نفر و فومن 68827 نفر است و در بین شهرستانهای محدوده مورد مطالعه پرجمعیت ترین شهرستان صومعه سرا و کمترین آن شهرستان آستارا است.

– خانوار
بر طبق جدول زیر تعداد خانوارهای محدوده مورد مطالعه تعداد خانوار 62686 می باشد که از بین شهرستان تالش 30100 نفر دارای بیشترین تعداد خانوار و بند انزلی با 6398 خانوار دارای کمترین تعداد خانوار است.
– تركيب جنسی
بر طبق جدول زیر در بین شهرستانهای مورد مطالعه انزلی دارای بیشترین تعداد مردان با 52 درصد مرد و ماسال دارای کمترین تعداد مرد با 2/48 درصد مرد است در واقع از مجموع جمعیت، شهرستان بندر انزلی مردان سهم بیشتری دارند و در شهرستان ماسال از مجموع جمعیت تعداد مردان کمتر است.

– نسبت جنسي
بر طبق جدول زیر در بین شهرستانهای مورد مطالعه نسبت جنسي شهرستان آستارا 101 مي باشد بدين معني كه در مقابل هر 100 زن 101 مرد وجود دارد. نسبت جنسي شهرستان تالش به ازاي هر 100 زن 99 مرد قرار دارد اين امر در رضوانشهر در مقابل هر 100 زن 96 مرد و در صومعه سرا به ازاي هر 100 زن 95 مرد، در بندر انزلي در برابر هر 100 زن 110 مرد، در شفت به ازاي هر 100 مرد 97، در فومن در مقابل هر 100 زن 94 مرد بوده است. بحث نسبت جنسي شهرستان ماسال پايين تر از ديگر شهرستان ها است زيرا به ازاي هر 100 زن 93 مرد وجود دارد.

– سواد
از مجموع 431632 نفر جمعیت 6 ساله و بیشترشهرستانهای مورد مطالعه تعداد 317132 نفر باسواد می‎باشد که در کل محدوده درصد باسوادی 4/73 درصد است. و از بین شهرستان های مورد مطالعه بالاترین درصد باسوادی مربوط به شهرستان رضوانشهر با 5/77 درصد باسواد و کمترین مربوط به ماسال با 2/69 درصد باسواد است.

3-3-9 ويژگي هاي اقتصادي

3-3-10 نیروی انسانی و اشتغال
با توجه به جدول زیر درصد اشتغال در کل محدوده 1/85 درصد می باشد که بیشترین درصد اشتغال مربوط شهرستان صومعه سرا با 5/91 درصد می باشد و کمترین آن به شهرستان شفت تعلق دارد.

3-3-10-1 شاغیلن بخش های خدمات و صنعت و کشاورزی
جدول زیر تعداد شاغلین را در سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی نشان می دهد. با توجه به آمار شاغلین در بخش کشاورزی در همه شهرستانها بیش از بخشهای دیگر است.

3-3-10-2 تعداد بهره برداران بخش کشاورزی
در جدول زیر تعداد شاغلین در بخشهای مختلف کشاورزی نشان داده شده است از بین شاغلین بخشهای مختلف در شهرستان آستارا بیشترین تعداد به گروه باغداری، در تالش به زراعت، صومعه سرا زراعت، بندر انزلی باغداری، شفت به زراعت، ماسال به زراعت و فومن نیز بیشترین تعداد به زراعت اشتغال دارند

3-3-11 کشاورزی
با توجه به موقعیت هر منطقه نوع محصولات تولیدی نیز متفاوت است در محدوده مورد مطالعه بر طبق اطلاعات اخذ شده از جهاد کشاورزی استان در بین محصولات زراعی آستارا بیشترین سطح زیر کشت مربوط به برنج است در تالش هم بیشترین سطح مربوط به برنج، در رضوانشهر بیشترین سطح زیر کشت مربوط به نباتات علوفه ای، صومعه سرا برنج، بندر انزلی برنج، شفت، ماسال و فومن نیز بیشترین زمین اختصاص یافته به محصول برنج تعلق دارد. محصولات باغی در محدوده مورد مطالعه شامل مرکبات، درختان میوه، گردو ـ فندق، توت، کیوی، چای، انگور می باشد که از این میزان در شهرستان آستارا بیشترین سطح زیر کشت مربوط به گردو و فندق و در مرحله دو کیوی، تالش کیوی در مرتبه اول و گردو و فندق در مرتبه دوم قرار داشته، رضوانشهر گردو و فندق در مرتبه اول، صومعه سرا بیشترین توت، بندر انزلی بیشترین مرکبات، شفت بیشترین توت، ماسال بیشترین گردو و فندق و در فومن بیشترین سطح زیر کشت مربوط به محصول چای می باشد.

3-3-12 صنایع
در سطح ناحیه صنایع و کارخانه هایی نظیر کارخانه ی چوب و کاغذ ایران ( چوکا ) و کاخانه ی چوب‎بری اسالم، کارخانه های برنجکوبی، صنایع دستی و دیگر صنایع کوچک نقش عمده ای در اقتصاد منطقه دارند اغلب مواد اولیه شان از ناحیه تامین می شود.
صنایع دستی محدوده مورد مطالعه عبارتند از سفالسازی، گلیم بافی، سفالسازی، تولیدات دستباف پشمی، قالی حصیر بافی، نازک کاری، خراطی چوب، گلیم بافی، قالی بافی و معرق کاری.

4-1 جاذبه های گردشگری ناحیه مطالعاتی
در این قسمت جاذبه های گردشگری هریک از شهرستانهای منطقه مورد مطالعه را معرفی نموده است.

4-1-1 جاذبه های گردشگری شهرستان انزلی
– پناهگاه حیات وحش سرخانکل
پناهگاه حیات وحش سرخانکل در محدود تالاب بین المللی انزلی قرار دارد پناهگاه حیات وحش سرخانکل در غرب سلکه واقع شده که از طرف شمال به کانال ماهروزه و از طرف جنوب به روستاهای هندخاله، سیاه درویشان و از طرف شرق به رودخانه هندخاله و از طرف غرب به رودخانه تازه بکنده محدود می باشد. منطقه مذکور پوشیده از آزولا، سه کوله خیز، لاله تالابی و نیزار می باشد که گونه غالب گیاهی آن را نی و لوئی تشکیل می دهد.از حیات وحش پناهگاه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره استان گیلان، صومعه سرا، دریای خزر، شهرستان رشت Next Entries پایان نامه رایگان درباره بندر انزلی، منطقه آزاد، شهرستان فومن، استان گیلان