پایان نامه رایگان درباره صورت های مالی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، درماندگی مالی

دانلود پایان نامه ارشد

– متغيرهاي تحقيق
1-6-2-1- متغير‏هاي مستقل
تجديد ارائه يا عدم تجديد ارائه. تجديد ارائه (Restatement) متغيري دو ارزشي است که تجديد ارائه (مقدار يك) يا عدم تجديد ارائه (عدد صفر) صورت‏هاي مالي شرکت را نشان مي‏دهد.
تجديد ارائه فرصت‏طلبانه در مقابل تجديد ارائه غير فرصت‏طلبانه. نوع تجديد ارائه (Restatement_Type) متغيري دو ارزشي است که تجديد ارائه فرصت‏طلبانه (مقدار يك) را از تجديد ارائه‏هاي غير فرصت‏طلبانه و عدم تجديد ارائه (عدد صفر) تفكيك مي‏كند.

1-6-2-2- متغير وابسته
Distress متغير وابسته تحقيق و متغيري است دو ارزشي كه نشان دهنده وجود يا عدم وجود درماندگي مالي براي شركت است. در اين تحقيق براي تعيين وجود يا عدم وجود درماندگي مالي از تعريف ارائه شده در ماده 141 قانون تجارت بهره گرفته شده‏است. بر اساس اين تعريف، شركتي كه زيان انباشته‏اي معادل يا بيش از نصف سرمايه خود داشته باشد ورشكسته تلقي مي‏شود و هر ذينفعي مي‏تواند با مراجعه به محاكم قضايي خواستار توقف عمليات شركت شود.

1-6-3- نحوه گردآوري داده‏ها
اطلاعات مورد نياز اين تحقيق شامل عناصر صورت‏هاي مالي حسابرسي شده نظير اجزاي مختلف صورت سود و زيان و ترازنامه و ساير اطلاعات شرکت‏هاي عضو نمونه تحقيق مي‏باشد که از منابع زير جمع‏آوري شده است:
لوح‏هاي فشرده اطلاعات بورس اوراق بهادار براي سال‏هاي 1381 تا 1392
بانک اطلاعاتي تدبيرپرداز
ترازنامه، صورت سود و زيان و خلاصه اطلاعات مالي شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس که اغلب در قالب گزارش‏هاي سه ساله براي سال‏هاي 1379 الي 1392 توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده است.
بانک اطلاعاتي جامع شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس (سايت اينترنتي سازمان بورس اوراق بهادار تهران)
صورت‏هاي مالي حسابرسي شده شرکتهاي پذيرفته شده در بورس که نزد کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران موجود مي‏باشد.

1-6-4- جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري مورد نظر در اين تحقيق، شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره مورد مطالعه در اين تحقيق از سال1382 تا سال 1391 به مدت 10 سال مي‏باشد.
نمونه مورد بررسي در اين تحقيق شامل شرکت‏هاي موجود در جامعه آماري است که مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده اند. همچنین به همان تعداد شرکت غیر مشمول ماده 141 که از منظر اندازه، صنعت فعالیت و دوره مالی با شرکت های مشمول انطباق داشته باشند.
پس از اعمال معيارهاي فوق نمونه مورد نظر از جامعه آماري براي انجام آزمون فرضيه‏هاي تحقيق انتخاب شد. اطلاعات گردآوري شده در رابطه با نمونه شامل 71 شرکت درمانده مالی و 71 شرکت انطباق داده شد که درمانده مالی نمی باشند.

1-6-5- نحوه آزمون فرضيه‏هاي تحقيق
به منظور آزمون فرضيه‏هاي تحقيق از رگرسيون لوجستيك چند متغيره استفاده مي‏شود. به صورت خاص به منظور آزمون فرضيه های تحقیق از مدل (1-1) بهره گرفته مي‏شود:
(1-1)
هنگامي بین تجدید ارائه و درماندگی مالی رابطه وجود خواهد داشت که ضرايب متناظر با تجدید ارائه در رگرسيــون فوق () بالا از نظر آماري معـــنادار باشد. براي تجزيه و تحليل‏داده‏ها از نرم افزارهاي SPSS، STATA و EXCEL استفاده شده‏است.

1-7- ساختار تحقيق
چارچوب فصلهاي مختلف پاياننامه به شرح زير است:
فصل اول: کليات تحقيق
حاوي خلاصهاي در رابطه با موضوع تحقيق، مسئله تحقيق، اهميت انجام تحقيق، فرضيههاي تحقيق و روش تحقيق است که در صفحات پيشين از نظر گذشت.
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيقات
در اين فصل با نگاهي به مباحث تئوريک و تجربي مطرح شده در رابطه با موضوع تحقيق و ابعاد آن، به صورت جامعي به بررسي تحقيقات انجام گرفته مرتبط با موضوع تحقیق مي پردازد.

فصل سوم: روش شناسي تحقيق:
اين فصل توضيحات مفصلي راجع به روش تحقيق، جامعه آماري، چگونگي انتخاب نمونه مورد بررسي، روشهاي استفاده شده در گردآوري دادهها، آزمونها و تحليلهاي آماري مورد استفاده در آزمون فرضيههاي تحقيق ارائه مي دهد.
فصل چهارم: آزمون فرضيهها و نتايج
در فصل چهارم دادهها و اطلاعات به دست آمده با استفاده از روشهاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و فرضيههاي تحقيق آزمون مي شوند. نتايج حاصل از اين آزمونها، مبنايي براي نتيجه گيري نهايي فراهم خواهند آورد.
فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادات
اين فصل شامل خلاصه تحقيق و ارائه پيشنهادات است. ابتدا اهم اطلاعات و يافتههاي تحقيق بيان شده و در بخش بعدي مشکلات مرتبط با تحقيق و پيشنهاداتي در رابطه با تحقيقات بعدي ارائه ميشود تا زمينه‏اي براي بهبود مطالعات آينده را فراهم سازد.
در پايان فهرست منابع و مآخذ و ضمائم آمدهاست.

فصـل دوم:
مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق

.
2-1- مقدمه
تجديد ارائه صورت های مالی از ديدگاه سرمايه گذاران نه تنها بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته است، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مديريت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمايه گذاران نسبت به اعتبار و شايستگی مديريت وکیفیت سودهای گزارش شده می شود. بررسی صورت های مالی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که صورت های مالی اغلب شرکت ها دارای تعديلات سنواتی است. در ايران تقريبا قريب به اتفاق تعديلات سنواتی مربوط به اصلاح اشتباهات است. بنابراين وجود تعديلات سنواتی با زبان ساده يعنی اينکه در صورت های مالی سال های گذشته اشتباه بااهمیت وجود داشته است واگر سهامداران با دقت بیشتری به صورت های مالی نگاه کنند، تعديلات سنواتی حامل يک پیام منفی در مورد اعتبار صورت های مالی است (بزرگ اصل، 1387).
طبق گزارش کمیسیون بورس اوراق بهادار آمريکا تنها حدود 3 درصد شرکتهای پذيرفته شده در بورس آمريکا در سال 2006 صورتهای مالی خود راتجديد ارائه کرده اند و اين میزان را به عنوان يک نگرانی ازکاهش اعتبارگزارشگری مالی مطرح کرده است. تجديد ارائه حسابداری را می توان به عنوان گزينه هايی احتمالی برای تاثیر انتقال اطلاعات محسوب نمود.
همانطورکه تحقیقات قبلی نشان داده اند؛ تجديد ارائه ها سبب ايجاد کاهش عمده درمیانگین قیمت سهام برای شرکت های تجديد ارائه کننده شده اند. بدين ترتیب کشف و اصلاح هرگونه اشتباه حسابداری منجر به انتقال اطلاعات نامطلوب درباره شرکت به فعالان بازارسرمايه خواهد شد. تجديد ارائه درمورد افزايش ريسک اطلاعات شرکت تجديد ارائه کننده ناشی از کاهش اعتبار صورت های مالی و کیفیت پايین حسابداری؛ هشدار میدهد. همچنین تجديد ارائه ها ممکن است به سرمايه گذاران در مورد وخیم تر شدن احتمالی وضعیت اقتصادی شرکت تجديد ارائه کننده هشدار دهند (پالمرس، ريچاردسون وشولز، 2004).

2-2- درماندگی مالی
ارزيابي درماندگي مالي شرکت ‌ها بسيار حايز اهميت است؛ زيرا شکست شرکت هزينه ‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بسياري را براي ذينفعان به همراه دارد. از اين رو استفاده از نسبت ‌هاي مالي براي ارزيابي درماندگي مالي شرکت ‌ها هميشه مورد توجه اعتبار‌دهندگان، سهام ‌داران و تحليلگران مالي بوده است. ارزيابي و پيش ‌بيني به ‌موقع و صحيح مي ‌تواند تصميم گيرندگان را در يافتن راه ‌حل بهينه و پيشگيري از درماندگي مالي ياري کند. تاکنون از الگوهاي گوناگوني براي ارزيابي درماندگي مالي استفاده شده است. الگوهاي به‌ کار گرفته شده در اين زمينه کاربرد بسيار زيادي در تصميم‌ هاي فعالان بازار مالي دارد. همواره سعي شده است تا دقت پيش ‌بيني و ارزيابي اين الگوها با استفاده از روش ‌هاي پيشرفته‌ تر بهبود پيدا کند.

2-2-1- تعاريف درماندگی مالی
پريشاني مالي (Financial Distress): در فرهنگ لغات آکسفورد، واژه Distress به معناي پريشاني، درد، اندوه، فقدان منابع پولي و تنگدستي آورده شده است. در ادبيات مالي نيز تعاريف مختلفي از پريشاني مالي ارائه شده‏است. گوردون1 (1971) در يکي از اولين مطالعات آکادميک بر روي تئوري پريشاني مالي، آن را بعنوان کاهش قدرت سودآوري شرکت تعريف کردهاست که احتمال عدم توانائي باز پرداخت بهره و اصل بـدهي را افـزايش ميدهد. ويتاکر2 (1999) پريشاني مالي را وضعيتي در نظر ميگيرد که در آن جريانهاي نقدي شرکت از مجموع هزينههاي بهره مربوط به بدهي بلندمدت کمتر است. از نقطه نظر اقتصادي، پريشاني مالي را ميتوان به زيانده بودن شرکت تعبير کرد که در اين حالت شرکت دچار عدم موفقيت شدهاست. در واقع در اين حالت نرخ بازدهي شرکت کمتر از نرخ هزينه سرمايه است.
در ادبيات پريشاني مالي شرکتها عموماً چهار اصطلاح به صورت گسترده استفاده ميشوند. آنها عبارتند از: شکست، درماندگي، قصور و ورشکستگي. هرچند اين عبارات داراي معاني متفاوت و متمايزي ميباشند اما اغلب در ادبيات مربوطه به صورت مترادف به کار ميروند. اقتصاددانان اين چهار عبارت را اين چنين توصيف ميکنند (آلتمن3، 1993).
شکست (Failure): به اين معني است که نرخ بازده تحققيافته سرمايهگذاريها، همواره از نرخهاي بازده متداول سرمايهگذاريهاي مشابه پايينتر است. در اين رابطه از معيارهاي متفاوتي مانند درآمد ناکافي براي پوشش هزينهها و يا پايينتر بودن بازده متوسط سرمايهگذاريها از هزينه سرمايه استفاده ميشوند. از نظر اقتصادي يک شرکت ميتواند بدون قصور در پوشش تعهدات جاري خود، به دليل عدم وجود الزام قانوني، براي سالهاي متمادي در وضعيت شکست قرار گيرد.
درماندگي (Insolvency): درماندگي اصطلاحي است که به شکل تخصصي استفاده ميشود و نشان دهنده فقدان نقدينگي است، بنابراين بيشتر مبتني بر وجوه نقد است و هنگامي رخ ميدهد که يک شرکت نتواند تعهدات مالي خود را ادا کند. “درماندگي تکنيکي” که به معني بحراني شدن وضعيت مالي است، اغلب منجر به اعلام ورشکستگي شرکت ميشود.
قصور (Default): قصور (کوتاهي) يکي ديگر از اشکال پريشاني مالي است که هميشه بين شرکت بدهکار و گروه بستانکاران رخ ميدهد. شرکتها پس از عدم پرداخت اصل يا بهره يک وام بلافاصله در شرايط قصور قرار نميگيرند. به هر حال هنگامي که شرکت ناتوان از پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه است و اين مشکل ظرف 30 روز برطرف نشود، در حالت قصور قرار ميگيرد. در چند دهه اخير قصور در پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه به رويدادي متداول تبديل گشته است.
ورشکستگي (Bankruptcy): هنگامي يک شرکت ورشکسته است که مبلغ کل بدهيها از ارزش منصفانه کل داراييها بيشتر شود. در اين حالت شرکت ميتواند از طريق مراجع قضايي اعلام ورشکستگي نمايد. دان و براداستريت4 (1980) شركتهاي ورشكسته را اين‌طور تعريف مي‌كنند: “واحدهاي تجاري كه عمليات خود را به علت واگذاري يا ورشكستگي يا توقف انجام عمليات جاري با زيان توسط بستانكاران، متوقف نمايند”.
در اين تحقيق شرکت ورشکسته بر اساس ماده 141 قانون تجارت تعريف ميشود که طبق آن، شرکت ورشکسته داراي زيان انباشتهاي معادل 50% سرمايه شرکت است. به هرحال ماده 141 قانون تجارت منجر به تصفيه يا انحلال سريع شرکت نميشود و تنها در صورت درخواست گروههاي ذينفع، فعاليت شرکت متوقف ميگردد (منصور، 1391).

2-2-2- پیش‏بینی درماندگی مالی
به دليل وجود پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي با اهميتي که پديده ورشکستگي بر گروههاي مختلفي از جامعه تحميل ميکند، همواره توجه ويژهاي از محققان را به خود جلب کرده‏است. تحقيقات مرتبط با پيشبيني ورشکستگي از سال 1960 ميلادي صورت جدي به خود گرفتهاست به طوري‏که امروزه شاهد وجود متدولوژيهاي متعدد و متنوعي براي پيشبيني ورشکستگي هستيم(هیلجیست و همکاران، 2004).
فرض اساسي اغلب مطالعات پيشبيني ورشکستگي اين است که ميتوان شرکتها را در دو گروه طبقهبندي کرد: 1. شرکتهاي داراي سلامت مالي، 2. شرکتهاي دچار پريشاني مالي. بر اين اساس شرکتها را ميتوان توسط متغيرتصنعي y طبقهبندي کرد(فرج‏زاده دهکردی، 1386):

(2-1)

به اين ترتيب در تمام مدل‏هاي پيش‏بيني ورشکستگي، متغير وابسته يک متغير دو ارزشي است. از اين رو براي ساخت مدل‏هاي پيش‏بيني ورشکستگي بايد از تکنيک‏ها و الگوريتم‏هايي بهره گرفت که به بهترين نحو از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره درماندگی مالی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، محتوای اطلاعاتی Next Entries پایان نامه رایگان درباره گزارشگری مالی، صورت های مالی، حسابداران، ارزش شرکت