پایان نامه رایگان درباره صورتهای مالی، اوراق قرضه، کیفیت سود، قیمت سهام

دانلود پایان نامه ارشد

مالي در بردارندهی پيشبيني در خصوص عمليات آينده است. پـيشبيني بـه سرمايهگذاران كمك مي كند تا فرآيند تصميمگيري خود را بهبود بخشند و خطر تصميمهاي خود را كاهش دهند(مشایخ،1386).
يكي از مسايل مهم در حسابداري كه از ديرباز تاكنون جايگاه ويـژه خـود را در مباحث تئوريك حفظ كرده، سود حسابداري است. در دورههاي مختلف از ابتداي پژوهشهاي تجربي حسابداري كه براساس متدولوژي علمي – اثباتي همواره مورد بررسي قرار گرفته، سودمندي اطلاعات مرتبط با سود حسابداري است كه به صورتهاي مختلف موضوع مورد علاقه صاحبنظران حسابداري بوده است(خالقی،1377).
و اما سود تقسیم شده یکی از اجزاي مهم بازده سرمایهگذاري است و از آنجایی که سود پیشبینی شده یکی از عناصر مهم در محاسبه بازده مورد انتظار سرمایهگذاريها است؛ بنابراین دقت در پیشبینی سود و شناخت عوامل مؤثر بـر انحراف آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. شاید بتوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را در پیشبینی سود هر سهم جستجو کرد. مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان از اطلاعات شرکتها پیشبینیهاي سود ارایه شده توسط آنها در فواصل زمانی معین است(مشکی و ربانی،1390).
و از آنجاکه بیشتر استفاده کنندگان صورتهاي مالی مستقیم به اطلاعات مالی دسترسی ندارند به ناچار به پیشبینیهـاي ارایـه شـده توسط مدیریت اتکا میکنند. در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار کشور شرکتهاي بورسی را ملزم نمود تـا پیشبینی آتی سود را به صورت پیشبینی سود هر سهم ارایه دهند(مشکی و ربانی،1390).
با توجه به اهمیت پیشبینی سود شناخت عوامل موثر در پیشبینی آن، اطلاعات مفیدی را برای ذینفعان فراهم می‌کند. اما آن‌چه در این مقوله حائز اهمیت می‌باشد، توجه به کیفیت سودی است که به عنوان پیشبینی‌ کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد(مومن زاده گل،1390).
اما شاخص‌ها و معیارهای متعددی برای سنجش کیفیت سود وجود دارد که ما در این پژوهش از معیار دقت پیشبینی سود استفاده خواهیم نمود.
اهمیت سود پیشبینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میـزان ایـن انحراف کمتر باشد، پیشبینی از دقت بیشتري برخوردار است. پژوهشها نشان میدهد، بازار براي برآورده شدن انتظارات سود هر سهم ارزش قابل ملاحظهاي قائل است و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان میدهد(ریس20، 2007). زمانی که سود هرسهم فراتر از انتظارات باشد، بازار نسبت به آن دید خوش بینانهاي دارد و آن را خبر خوب تلقی میکند. زمانیکه سود هـر سهم پایینتر از پیشبینی آن باشد، اعتبار شرکت در برآوردن انتظارات کاهش مییابد(پاینه21، 2008).
و به سخنی دیگر شواهد تجربـی نشان میدهد سرمایهگذاران برای قیمتگذاری سهام به اطلاعاتی نظیر پیشبینی سـود هر سهم که توسط مدیران گزارش میشود، توجـه زیـادی نـشان مـیدهنـد. این پـیشبینـیهـا بیـان کنندهی انتظارات مدیران در مـورد رویدادهای احتمالی آتی است. بنابراین، دقت این پیشبینیها بـرای سرمایهگذاران اهمیت زیادی دارد(رضازاده و آشتاب ،1388).
دقت در پیشبینی سود هر سهم منتشر شده باعث ایجاد حاشیه اطمینان در میان فعالان بازار سرمایه میشود(خواجه محمود،1390). در واقع کیفیت پیشبینی سود هم بر روی سرمایهگذاری بلند مدت و هم کوتاه مدت موثر میباشد(گودمن و همکاران22، 2013).
مطالعات پیشین نشان میدهند که پیشبینیهاي مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیشبینی تحلیلگران را تحت تأثیر قرار می دهد.این نتایج حاکی از آن است که سود پیشبینی شده توسط شرکتها داراي محتواي اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیشبینی سود حسابداري به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیمگیريهاي استفاده کننده بهویژه سرمایهگذاران بارزتر میشود. شواهد تجربی نشان دادهاند که سرمایهگذاران به اطلاعاتی نظیر پیشبینی سود هرسهم اتکا کرده و در قیمتگذاري سهام از آن استفاده میکنند. این پیشبینی، بیان کننده انتظارات مدیریت در مورد رویدادهاي آتی است که ممکن است به وقوع بپیوندد لذا دقت این پیشبینی براي سرمایه گذاران حائز اهمیت است زیرا فروش و تصمیم گیري سرمایهگذاران در مورد خرید، یا نگهداري سهام بر مبناي این اطلاعات است(لطفی و حاجی پور، 1389).
پس مدیران باید بهوسیله دقت پیشبینی سود کیفیت توانایی خود را در پیشبینی در نظر بگیرند.
ادبیات تحقیق
تعریف سرمايهگذاري
نوعـي دارايي است كه واحد سرمايهگذار براي افزايش منافع اقتصادي از طريق توزيع منافع (به شكل سود سهام، سود تضمين شده و اجاره)، افزايش ارزش يا ساير مزايا (مانند مزاياي ناشي از مناسبات تجاري) نگهداري ميكند(استاندارد شماره 15 حسابداری ایران،1386).
تعریف شرکتهای سرمایهگذاری
شركتهای سرمایهگذاری مؤسساتی هستند كه از طریق فروش سهم و برخی موارد، اوراق قرضه، منابع مالی پس اندازكنندگان و افراد را جمع آوری كرده، و آنها را در سهام و اوراق قرضه سایر شركتها سرمایهگذاری میكنند. اهمیت این مؤسسات در این است كه افراد، با پس انداز اندك خود، شاید به راحتی نتوانند در اوراق بهادار مورد نظر خود سرمایهگذاری كنند اما این قبیل شركتها، با یك كاسه كردن وجوه، آنها را در اوراق بهادار متنوع سرمایهگذاری و معمولاً بازدهای بیشتر از این مجموعه عاید میكنند(قجر و همکاران،1392).
در واقع شرکتهای سرمایهگذاری شرکت‌هایی هستند که در سایر شرکت‌های بورسی و یا شرکت‌های غیر‌بورسی سرمایه‌گذاری کرده و از محل درآمد سرمایه‌گذاریهای خود به سهامدارانشان سود پرداخت می‌کنند. چنانچه فردی قصد سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در بورس را نداشته باشد چندان مقرون به صرفه نیست که تمام شرکت‌های حاضر در بورس یا صنایع مختلف را بررسی کند. در این حالت خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری توصیه‌ می‌شود.
مزیت‌ دیگر ‌خرید سهام ‌‌شرکت‌های ‌‌سرمایه‌گذاری تشکیل‌ سبد سهام است که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. البته طبیعی است که بازده این سهام نیز کمتر است.یک شرکت سرمایه‌گذاری براساس پرتفوی خود ارزیابی می‌شود. پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران معمولاً از دو قسمت بورسی و غیربورسی تشکیل شده است(حمزهئی،1391).
تعریف شرکتهای سرمایه پذیر
شرکت‌هایی که بتوان سهام آنها را خریداری کرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر نام دارند. بر طبق این تعریف کلیه شرکت‌هایی که در بورس سهام قابل معامله ‌دارند شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشند(مجله اقتصادی پارسیان،1392).
گزارشگری مالی و هدفهای حسابداری
در سير تكامل حسابداري و در ارتباط با ماهيت آن، نگاهها و تـصورات متفـاوتي بهوجود آمده است. از جمله مهمترين اين انگارههـا، در نظـر گـرفتن حـسابداري بـه عنوان يك سيستم اطلاع رساني است. در اين حالت، حـسابداري هماننـد يـك منبـع اطلاع رساني يا كانال ارسال اطلاعـات خواهـد بـود كـه در يـك طـرف ايـن مسير، حسابدار و در طرف ديگر آن گروههايي همچون سهامداران قـرار دارنـد(بلکویی23، 1997).
هدفهاي حسابداري و گزارشگري مالي از نيازها و خواستههاي اطلاعاتي استفادهكنندگان خارجي سرچشمه ميگيرد. هدف اصلي گزارشگري مالي خارجي، بيـان اثرات اقتصادي رويدادها و عمليات مالي مـوثر بـر وضعيت و عملكرد واحد تجاري براي اشخاص خارج از واحد تجاري جهت كمك به آنان در اتخاذ تصميمات مالي در ارتباط با واحد تجاري است. ابزار اصلي انتقال اطلاعات به اشخاص مزبـور، صورتهـاي مالي اساسي است كه محصول نهايي فرايند حسابداري و گزارشگري مالي محسوب ميشود. اگر كليه استفادهكنندگان خارجي نيازها و علايق يكساني مـيداشتند، بيان و توصيف هدفهاي گزارشگري مالي خارجي آسانتر ميبود، اما چنين نيست، نيازها و علايق اين گروه از استفادهكنندگان بسيار متفاوت و گوناگون است. در گزارشگري مالي فعلي بر نيازها و خواستههاي كساني كه منابع مالي خود را قبلاً در واحد تجاري به كار انداخته، بيش از نيازهاي اطلاعاتي سرمايهگذاران و اعتباردهندگان بالقوه، توجه شده است.
اهداف حسابداري و گزارشگري مالي خارجي را به شرح ذيل ميتوان عنوان نمود:
1.گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را فراهم سازد كه براي سـرمايه گـذاران، اعتبـار دهندگان فعلي و بالقوه و ساير استفاده كنندگان، در تصميم گيريها و اعطاي اعتبار و ساير تصميمات مشابه، مفيد واقع شود؛
2. گزارشگري مالي بايـد اطلاعاتي را فـراهم سازد كـه سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان و سايرين را در ارزيابي امكـان دسترسي بـه ميـزان وجـوه نقـد و همچنين ارزيابي، زمان بندي و ابهام در مورد چشمانداز آتي جريان ورود وجوه نقـد بـه واحد تجاري، كمك كند.
3. گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را در مورد منابع اقتصادي واحد تجاري، حقـوق نسبت به منابع مزبور و اثرات رويدادها، فعاليتها و شرايطي كه منابع مزبـور را تغييـر ميدهد، ارائه كند(عالی پور،1376).
ايران از جمله كـشورهاي در حـال توسعه مـيباشد كـه شالوده مباني نظري حسابداري خود را برمبناي رويكرد اطلاعرساني و مبناي تدوين استانداردهاي خـود را براساس رويكرد پذيرش(مطابقت با) استانداردهاي حسابداري بين المللي قرار داده است(سازمان حسابرسي، 1377).
سهام عادی
سهام عادي ابزار مالكانهاي است كه حقوق مترتب بر آن مؤخر بر ساير ابزارهـاي مالكانـه است. و ابزار مالكانه هر قراردادي كه معرف وجود حقوق باقيمانده نسبت بـه داراييهاي واحد تجاري پس از كسر كليه بدهيهاي آن است، میباشد(استاندارد شماره 30 حسابداری ایران، 1392).
در واقع اوراق سهام عادي اصلیترین ابزار قابل معامله در بورس تهران است. این ابزار، سند قابل معاملهاي است که مبین میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در یک شرکت سهامی است. امروزه انتشار سهام براي تأمین منابع لازم در سرمایهگذاريهاي بزرگ روش متعارف و متداولی است که مستقیماً از پس اندازهاي افراد تغذیه میشود. متداولترین نوع سهام، سهام عادي یا سهام معمولی است که دارندگان آن به مبلغ مساوي از حقوق و امتیازات واحدي برخوردارند. اکثریت سهام شرکتها به صورت عادي منتشر میشود(مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران).
سود و سود هر سهم
در این بخش به تعریف سود و سود هر سهم پرداخته خواهد شد.
سود
از بین اطلاعات حسابداري، سود حسابداري به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی درباره ارزیابی توان سودآوري و جریانهاي نقدي آتی محسوب میشود( حقیقت و بختیاري، 1387).
تعریف سود
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است که توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی را به خود جلب میکند. سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان شرکتها، تحلیلگران ، دولت و دیگر استفاده کنندگان صورتهای مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری، اعطای وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکتها، محاسبه مالیات و سایر تصمیمات مربوط به شرکت استفاده میکنند(قاسمی،1384).
سود از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا تغییر در خالص داراییهای یک واحد تجاری طی یک دوره مالی ناشی میگردد، به بیان دقیقتر سود برآیند کلیه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره مالی، به استثنای تغیرات ناشی از سرمایهگذاری توسط صاحبان و توزیع منابع بین آنها میباشد(عالی پور،1383).
سود حسابداري، مهمترين رقم محاسبه شده توسط سيستم اطلاع رساني حسابداري است و به همين دليل، بيشترين سهم تحقيقات تجربي در حوزه بازار سرمايه(تحقيقات تجربي مالي) را به خود اختصاص داده است. سود حسابداري از دو جنبه حائز اهميت ميباشد: يكي از جنبه داشتن بار اطلاعاتي، به منظور كمك به امر تصميمگيري افرادي همچون سهامداران و ديگري از جنبه امكان ارزيابي، به منظور اقداماتي همچون انعقاد قرارداد بين گروههاي مرتبط با شركت خواهد بود. دو كاربرد اجتماعي مذكور براي تمام كشورها و بدون توجه به ميزان توسعه يافتگي آنها وجود خواهد داشت(خانی، 1385).
تعريف مفيد بودن سود حسابداري برمبناي رابطه بين سود و بازده (قيمت) سهام با بيانيه چارچوب نظري در امريكا(1976) و اصول و ضوابط حسابداري، تحت عنوان رهنمودهاي حسابداري در ايران(1378)، مطابقت دارد. طبق بيانيه مذكور هدف اصلي حسابداري و سود حسابداري به شرح زير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، آزمون فرضیه، جمع آوری اطلاعات Next Entries پایان نامه رایگان درباره سودآوری، وجوه نقد، سود سهام، صاحبان سهام