پایان نامه رایگان درباره شهر اصفهان، استراتژی ها، منطقه 12 تهران، گردشگری روستایی

دانلود پایان نامه ارشد

تقريبا بين 1 تا 2 شغل ايجاد مي نمايد. اما آمار به دست آمده در ايران نشان مي دهد كه هر تخت تقريبا بين 4 تا 5 شغل ايجاد مي كند. در سال 1999 نزديك به 210 ميليون نفر در صنعت جهانگردي مشغول به كار بوده اند. يعني از هر نه نفر شاغل در سراسر جهان يك نفر در بخش جهانگردي فعاليت مي كردند. طور كلي اثرات افزايش اشتغال در بخش جهانگردي در كشورهاي در حال توسعه مساعدتر از كشورهاي صنعتي است. زيرا در كشورهاي صنعتي زمينه و امكانات رشد بيشتر اين صنعت محدودتر شده، ولي كشورهاي در حال توسعه هنوز در آغاز راه مي باشند( WTOT 2004).

2-27 مديريت استراتژيك
باتشخيص استراتژي،يك سازمان مي تواند به سوالات در مورد گذشته ووضعيت جاري كه چگونه تلاش كندتا با رسيدن به اهداف، رسال خود را انجام دهد پاسخ دهد.
پيدايش واژه استراتژيك در علم مديريت به دهه پنجاه باز مي گردد. لكن فراز و نشيب‌هاي فراوان داشته و پس از افت و خيز مجددا در دهه 90 تجديد حيات يافته و بصورت جدي مخصوصا در دنياي كسب و كار مطرح گرديد و از آن به عنوان هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات بين وظيفه اي كه سازمان را در رسيدن به اهداف توانمند مي سازد ياد مي كند.
به هر حال ضرورت دارد كه محيط درون و برون سازماني مورد بررسي قرار گيرد و سپس عوامل و متغيرهاي درون سازماني كه نسبتا قابل كنترل هستند، به نحوي هماهنگ و جهت داده شوند كه در نهايت بتوان از فرصت در محيط به طور مطلوب استفاده نموده و در مقابل تهديدات آ‌ن مقابله كرد
از يك دهه گذشته جرياني آكنده از رقابت و تحولات پرشتاب با سطح بالايي از نامعلومي شروع شده كه اثرات و نتايج آن در محيط پيچيده و پرابهام امروز به خوبي قابل مشاهده است. مديران ا گرچه تلاش مي نمايند تا عدم قطعيت و پيچيدگي را به در پياده سازي انتخابهاي خود كاهش دهند اما هرگز نمي توانند همه آنها را حذف نمايند.
براي مقابله با چنين وضعيتي هم زمان نياز به دو حركت اصولي است حركت اول تشخيص عوامل.
كليدي موفقيت است و حركت دوم تدوين راهكارهايي است كه توان برخورد با عوامل تهديد و ضعف و بهره گيري از فرصت‌ها و قوت‌ها را در چنين محيطي براي مقاطع زماني كوتاه مدت و بلند مدت پديد آورد. شناسايي مهمترين عوامل كليدي موفقيت و تلقيق با الگو و راهكارهايي كه در رسيدن به آن اهداف ما را ياري نمايند در قالب مديريت استراتژك يك ابراز چند بعدي است كه نيازهاي سازمان را در محورهاي مختلف پاسخ مي دهد.
عناصري كه در محيط رقابتي و محيط پرابهام و با تغييرات سريع مي تواند چاره ساز چگونگي حركت براي رسيدن به مقصد باشد شامل نگرش و رويكرد، عوامل، سطوح، سيستم‌هاي اطلاعاتي و كنترل، ويژگيهاي تصميم گيرنده و تفكر حا كم در يكپارچه سازي مي باشند. از اين رو براي سناريوهاي بازي در عرصه بين المللي و كاهش هزينه، زمان ريسك و اطمينان از بيشتر بودن عملكرد و اثربخشي، تبعيت از اصول و الگوهاي پويا و قابل تغيير در محيط متغير به عنوان يك روش علمي- كاربردي توصيه مي گردد.
در سالهاي اخير روشهاي بسياري براي فرموله كردن و پياده سازي تصميمات استراتژيك پيشنهاد گرديده است و بسياري از اين روش‌ها براي تطبيق سازي و قابل اندازه گيري در سازمان‌هاي دولتي بكار برده شده است كه با ملحوظ نمودن تاثيرات محيط رقابتي (با تغييرات سريع به همراه فشارهاي شكننده) توانسته درجه رضايت ذي نفعان اعم از مردم يا مشتريان و كاركنان دولتي يا خصوصي را فراهم نمايد.
تامين اثر بخشي در محيط رقابتي، واحدهاي ملي كسب و كار را براي حضور پايدار و دراز مدت سخت به مخاطره انداخته است. از اين رو طراحي و پياده سازي فرايند تدوين و اجراي استراتژي به عنوان مهمترين وظيفه مديريت تلقي مي گردد. فعاليت‌هاي استراتژيك مديران در جهت بهره وري سازمان، بصورت دراز مدت و با جهت گيري مشخص و توسعه اثر بخش و تامين انتظارات ذينفعان به ظهور مي رسد.
مي توان مديريت استراتژيك را بدين گونه تعريف كرد، هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چندگانه كه سازمان را قادر مي سازد به هدف‌هاي بلند مدت خود دست يابد. همانگونه كه از اين تعريف استنباط مي شود در مديريت استراتژيك براي كسب موفقيت سازماني بر چندين عامل تاكيد مي شود، هماهنگ كردن مديريت، بازاريابي، امور مالي (حسابداري)، توليد (عمليات)، تحقيق و توسعه و سيستم اطلاعات رايانه اي (فردآر، 2010)
مديريت استراتژيك در حقيقت آرايه اي از گزينه‌هاي مختلف استراتژي مي باشد كه از تعامل شرايط داخلي و خارجي سازمان منتج مي شود. به عبارت ديگر تصميم گيري استراتژيك، تصميم گيري روي منافع اصلي و اصولي سازمان است كه به تحول و تغييرات دراز مدت و اثربخشي آن منتهي مي گردد. (سيرت، 1993)
از منظر ديگر مديريت استراتژيك با دو نگرش كلي به مسائل سازماني انجام ميگيرد. حل مسائلي فعلي و قابليت حل مشكلات آتي در بطن فرايند تصميم گيري استراتژك قرار دارد. (جانسون، 1993)
شندل و هوفر در تعريفي جامع از مديريت استراتژيك ارائه داده اند. آنها معتقدند كه مديريت استراتژك بر چهار جنبه متمركز مي شود. 1)تعيين اهداف 2)تدوين استراتژي براساس ‌آن اهداف 3)اجراي استراتژي 4)كنترل استراتژي (استونو، 1995)
مديريت استراتژيك نوعي مديريت آينده نگر، انطباق پذير و پويا است. مديريت خاص دورهبحران، دوره تغييرات سريع محيط دروني و بيروني سازمان، عصر دگرگوني‌هاي ساختاري نظام اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فن آوري،عصرتحولات ناگهاني و پيش بيني ناپذير، عصر كميابي، بحران انرژي و منابع اوليه، عصر محدويت‌ها و الودگي‌هاي محيط زيست و عكس العمل طبيعت در برابر بي خردي‌ها و حرص و آز انسان معاصر و عصر عصيان‌هاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي است.
مديريت در چنين وضع دشوار و ناپايداري قبل از هر چيز به فكري خلاق، ذهني گشوده براي كسب اطلاعات، شامه اي تيز براي دريافت علائم خطر، نگرشي آينده نگر و برنامه ريز و برخوردي واقع گرا و منطقي نياز دارد.
مديريت استراتژيك عبارت است از هنر و علم فرمول بندي، اجرا و ارزيابي تصميمات چندبعدي با تاكيد بريكپارچه سازي عوامل مديريت، بازاريابي، امور مالي، توليد يا خدمات، تحقيقات و توسعه، سيستم‌هاي اطلاعاتي و غيره؛ جهت رسيدن به اهداف سازماني (داوري، 1380).
مديريت استراتژيك با هدف ايجاد هماهنگي و انسجام هرچه بيشتر در اهداف برنامه ريزي سازماني و نيز اطمينان از اجرا و پياده سازي طرح‌ها ظهور كرد و اصطلاحي است كه جهت تشريح فرايند تصميم گيري و اجرا مورد استفاده قرار مي گيرد. به اين ترتيب استراتژيك عبارت است از جريان تصميم‌ها و فعاليت‌هايي كه منجر به ايجاد يك يا چند استراتژي موثر براي نيل به اهداف مي شود(علي احمدي، 1382).
در راستاي اين فراگرد مديريت استراتژيك بايد چهار عامل را كه متفقا موجب تحقق برنامه مي شوند در نظر داشته باشد. اين عوامل عبارت انداز:
-محيط اجراي برنامه (نحوه ارتباطات، سازگاري و غيره)
-استراتژي و برنامه (اهداف، راهبرد، سياست‌ها و طرح‌هاي عملي)
-ساختار سازماني(وظايف محوله، تعيين حدود مسئوليت‌ها و اختيارات تفويض شده، سيستم گزارش دهي و غيره)
-فرايند ارتباطات دروني سازماني (تاثيرگذاري بر رفتار كاركنان، روشهاي جلب مشاركت، تخصيص منابع و اجراي برنامه و غيره) (علي احمدي،1382).
موارد زير در مديريت استراتژك حائز اهميت است (حاتمي، 1384):
1-مشخص كردن آرمان‌ها و تعيين اهداف و سطوح آنها
2-پيش بيني عملكرد آينده با توجه به استراتژي‌هاي جاري
3-تشخيص شكاف‌هاي موجود بين پيش بيني‌ها و هدف‌ها و تحليل آنها
4-ارزيابي استراتژيك مبتني بر مزيت‌هاي رقابتي (ارزيابي دروني و بيروني)
5-تعريف مجدد اهداف
6-تنظيم استراتژي و اتخاذ تصميم
7-استراتژي كاربردي با طراحي برنامه‌هاي كاري، بودجه بندي، نظارت و كنترل
از منظر ديگر مديريت استراتژيك با دو نگرش كلي به مسائل سازماني انجام مي گيرد. حل مسائل فعلي و قابليت حل مشكلات آتي در بطن فرايند تصميم گيري استراتژيك قرار دارد. (جانسون و اسكولز، 1993)
مديريت استراتژيك عبارت است از فرايند تضمين دستيابي سازمان به فوائد ناشي از بكارگيري استراتژي‌هاي سازماني مناسب طبق اين بيان، يك استراتژي مناسب مطابق با نيازمندي‌هاي يك سازمان در زمان مشخص تعريف مي شود.
به عبارت ديگر مديريت استراتژيك شامل شش گام متوالي است:
-تجزيه و تحليل محيطي
-پايه گذاري جهت گيري‌هاي سازماني
-هدف گذاري
-تعيين و تدوين استراتژي‌ها
-بسترسازي و اجراي استراتژي‌ها
-كنترل استراتژي‌ها (داوري،1380)

2-28 پژوهش هاي انجام شده
در رابطه با بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای صنعت گردشگری و تحلیل SWOTپژوهش های داخلی و خارجی متعددی انجام شده که در ادامه به چند مورد به اختصار اشاره می کنیم:
1- وارثي، تقوايي، شاهيوندي (1389) در مقاله اي با موضوع تحليلي بر وضعيت زير ساخت هاي گردشگري در شهر اصفهان(با تاكيد بر هتل ها) با هدف بررسي وضعيت هتل هاي شهر اصفهان و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي آنها پرداخته اند. مهمترين نقاط ضعف هتل هاي شهر اصفهان عدم وجود تجهيزات و وسايل خدماتي و نبود افراد آموزش ديده و مجرب در زمينه خدمات رساني مناسب به گردشگران است. همچنين نبود هتل ها و مسافرخانه ها براي گروه هاي كم درآمد و عدم وجود اتاق هاي خالي در برخي از ايام سال به عنوان تهديدهاي صنعت هتلداري در اين شهر محسوب مي شوند. بررسي فرضيات نيز نشان داد بين خدمات ارائه شده از طرف هتل هاي شهر اصفهان و امكان سكونت مجدد در اين هتل ها رابطه معنا داري وجود دارد. همچنين بين امكانات و خدمات گردشگري شهر اصفهان با سفرهاي مجدد گردشگران به اين شهر رابطه معناداري وجود دارد.
2- گريجو س-سيمون در مقاله اي تحت عنوان” بهبود ادراك مديران هتل ها ” به بررسي انواع امكانات و توانمندي هاي مديران پرداخته تا آنها را در دوران پست اينترنت در عرصه رقابتي موفق كند و در اين زمينه به بررسي روابط بين فاكتورهايي مثل تحصيلات، تجربه، امكانات جهاني، شبكه سازي، خلاقيت و نگرش نسبت به آينده پرداخته تا دقت اين ادراك را بالا ببرد. در اين تحقيق از پرسشنامه هايي از مديران هتل هاي اسپانيا استفاده شده و از روش دلفي با متخصان بين المللي و از مدل برابري سازه اي براي تست فرضيات استفاده شده كه در نهايت نتايج بر صحت مدل دلالت داشته و بر اهميت تحصيلات و امكانات جهاني تاكيد مي كنند.
3- همچنین اینالو (2011) در مقاله ای به بررسی کاربرد مدل MS-SWOTدر تحلیل مدیریت گردشگری شهری مطالعه موردی منطقه 12 تهران پرداخته و در این مقاله به ترکیب مدل SWOT و ترکیب آن با تصمیم گیری چند گانه MADM پرداخته است.
4- تقوی، وارثی و تاجیک در مقاله ای تحت عنوان امکان سنجی توانمندی های گردشگری شهرستان گرگان و تنگناها و چالش های فراروی آن ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف گردشگری استان و تهدیدها و فرصت های محیطی به ارائه راهکار برای بهره بردای از آنها پرداخته اند.
5- ساریسیک، تورکایا و اوکوا (2011) در مقاله ای تحت عنوان چگونگی اداره منطقه گردشگری یاتچ ترکیه بر اساس مدل SWOT به بررسی استراتژی های مرتبط در این زمینه پرداخته و نتیجه گرفته که رویکرد توسعه مثبت می باشد و باید از استراتژی های ارائه شده در جهت توسعه هر چه بیشتر آن بهره برد.
6- ژانگ (2012) در تحقیقی تحت عنوان بررسی استراتژی های توسعه گردشگری روستایی سوژو بر اساس مدل SWOT به بررسی نقاط قوت و ضعف می پردازد و نتیجه می گیرد که علی رغم مشکلات موجود گردشگری این منطقه دارای دوام و پایداری در آینده خواهد بود.
7- سنتوک(2012)، در مقاله خود تحت عنوان ” مطالعه ای بر استفاده ابزار های مدیریت استراتژیک در صنعت هتلداری”به بررسی ابزارهای مدیرت استراتژیک که باعث افزایش عملکرد، سوددهی و رضایت مشتریان در هتل ها می شود پرداخته و به این نتیجه می رسد که TQM و CRM در کنار برنامه ریزی استراتژیک بهترین راهکارها هستند و به طبقه بندی هتل ها در زمینه استفاده از ابزار های استراتژیک می پردازد.
8- این مقاله به بررسی تاثیر برخی از ویژگی های سازمان بر اجرای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره زیست محیطی، زمین گردشگری، رونق اقتصادی، صنعت گردشگری Next Entries پایان نامه رایگان درباره بازاریابی، برنامه ریزی استراتژیک، مصرف کنندگان، شهرستان مریوان