پایان نامه رایگان درباره شهرستان کاشمر، ژئومورفولوژیک، ژئومورفولوژی، آسیای مرکزی

دانلود پایان نامه ارشد

پست وهموار منتهی می شود .
بنابر آنچه گفته شد شهرستان کاشمر ازنظر ژئومورفولوژیکی وپستی وبلندیها به ودو واحد مستقل وجدا از هم به صورت ارتفاعات ومنطقه جلگه ای تقسیم می گردد که شامل مناطق زیر می باشد :
1.منطقه کوهستانی شمالی(ارتفاعات کوه سرخ) ومنطقه کوهستانی جنوبی(ارتفاعات فغان)
2.منطقه کویری وخشک در غرب وجنوب این شهرستان قرار گرفته که دنباله کویر نمک است .
3.جلگه کاشمر که حومه شهر وقصبات آن را تشکیل می دهد .این جلگه بسیار حاصلخیز ودارای قنوات متعدد می باشد .
مناطق کوهستانی :
ارتفاعات شمالی (کوه سرخ)
ارتفاعات شمال شهرستان کاشمر از یک سری کوههای متصل وبه هم پیوسته تشکیل شده که ارتفاع این رشته کوهها از شرق به غرب کاهش می یابد، این رشته کوهستان از سمت غرب به دشت کویر منتهی می شود. درچند کیلومتری دشت کویر، این رشته کوهستانی به صورت تپه هایی از خاک وشن وهمچنین تپه های رملی که توسط باد برروی هم انباشته شده اند ،مشاهده می گردد.غرب این ارتفاعات را دشت کویر فرا گرفته واز سمت شرق ارتفاعات مذکور به کوه چهل تن کدکن تربت حیدریه محدود است. شمال ارتفاعات کوه سرخ را سرزمین های پست وجلگه ای نیشابور وسبزوار فراگرفته واز جنوب این ارتفاعات به جلگه کاشمر متصل می شوند. بلندترین قله این ارتفاعات “تولی” است که 2515 متر ارتفاع دارد .دومین قله این رشته کوهستان قله کاریز با 2483متر ارتفاع می باشد.ارتفاع این منطقه از شرق به غرب کاهش می یابد به طوریکه ارتفاعات غرب کال سبز دارای 1739 متر بلندی می باشد.
حوزه آبگیر رودخانه های فصلی ودائمی کاشمرنظیرکال سبز،گورآب، کال شور، کال گرگ آب، کال ششطراز، کندر، کال مقبره، کال سالار وکال فدک در این ارتفاعات می باشد که به استثنای کال رودخانه شش طراز کندر[که برمبنای تقسیمات جدید کشوری اکنون در محدوده خلیل آباد قرار گرفته است] بقیه رودخانه ها فصلی بوده و توسط بارندگی های زمستانه وبهاره وریزش برف های زمستانی تغذیه می شوند .
رشته کوه واقع در شمال شهرستان(کوه سرخ)دارای قله های مخروطی آتشفشانی خاموش است. در این رشته کوه، کوههاوتپه کوههایی مربوط به دوران سوم زمین شناسی است که در حدود عطاییه وشادی واقع است.علاوه بر این در قسمت های کوههای کوه سرخ کوههای مربوط به دوران چهارم زمین شناسی وجود دارد که هنوز قله های مخروطی شکل آن دیده می شود.همانند کوه آتشفشانی که در شمال روستای ریوش قرار دارد که زمانی به صورت آتشفشانی فعال بوده ،اما فعلا به صورت خاموش است ونام اصلی آن آتشفشان بوده وبومیان آن را آتشان می خوانند.در قسمت غربی کوه سرخ قله آتشفشانی دیگری به نام “کریز” که خاموش بوده وچشمه های آب گرم معدنی از دامنه آن جاری است .این کوه مرکز رشته کوه شمالی است ودارای قلل مخروطی آتشفشان می باشد .
ارتفاعات جنوبی (فغان)
رشته کوه جنوبی از کال شور شروع می شود وبه کوه یخاب ختم می گرددوبه کوهستان فغان معروف است که از جمله کوههای بسیار قدیمی بوده وسالیان دراز در زیرآب کم عمق دریای آسیای مرکزی پنهان شده بود وپس از چین خوردگی خلیج فارس از زیر آب بیرون آمد .این کوهستان دارای تپه های گچی وآهکی بسیار می باشد وآب در این کوه به ندرت یافت می شود .
ارتفاعات جنوبی از نظر وسعت وارتفاع نسبت به منطقه کوهستانی شمال این شهرستان از اهمیت کمتری برخوردار می باشند. طول ارتفاعات جنوبی 100 کیلومتر وعرض آن از15 تا30 کیلومتر متفاوت است .ارتفاع آن از غرب به شرق افزایش می یابد بطوریکه بلند ترین قله در شرق 1702 متر ،در جنوب روستای فدافن واقع شده وپایین ترین نقطه با ارتفاع 1108متر در جنوب غرب روستای سعدالدین[واقع در خلیل آباد کنونی] قرار گرفته است .این ارتفاعات در دوران سوم زمین شناسی براثر حرکات کوهزایی وتکتونیکی زمین شکل گرفته وجنس سنگ های آن بیشتر آهکی و گچی ونمکی می باشد.
به دلیل شوری خاک وکمبود آب کشاورزی وباغداری رونقی ندارد .تمام رودخانه هایی که از این منطقه تغذیه می شوند فصلی بوده وپوشش گیاهی از اهمیت چندانی برخوردار نیست .

مناطق پست وکم ارتفاع
مناطق پست وجلگه ای شهرستان کاشمر به دو منطقه کوچکتر که هرکدام دارای ویژگی های خاص می باشند تقسیم می شود .این مناطق سه گانه عبارتند از :
1. مناطق کویری وحاشیه کویری
2. مناطق جلگه ای وحاصلخیز شهر کاشمر وحومه آن که از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است
مناطق کویری وحاشیه کویر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره کوچ اجباری، اسماعیلیان، قرون وسطی، شهرستان کاشمر Next Entries دانلود پایان نامه درباره واجب الوجود، الاشارات و التنبیهات، فلسفه مشاء، قاعده الواحد