پایان نامه رایگان درباره شهرستان اهواز، استان خوزستان، توسعه دانش

دانلود پایان نامه ارشد

سؤالات 19تا38 كه در زمينه رضايت شغلي تحت عنوان حال و آينده بوده اند به دو صورت y 19 ………….. y 38 و همينطور 1y …… y 38 وارد گرديده اند.
در اين فصل، ابتدا به تجزيه و تحليل سؤالات عمومي به صورت آمار توصيفي پرداخته شده و براي ارئه نمايش از نمودار ميله اي استفاده گرديده است .
در قسمت سؤالات تخصصي از 1تا8 سؤالاتي كه بود آمار توصيفي ارائه گرديده همينطور در صد خالص و در صد ناخالص همراه با داده هاي گم شده (سؤلاتي كه كسي جواب نداده است) بررسي گرديده است و نمودار ميله اي آنها نيز رسم شده است.

3-1- نوع تحقيق
نوع تحقيق از لحاظ هدف هدف از تحقيق حاضر توسعه دانش كاربردي در يك زمينه خاص است. اين پژوهش به قصد كاربرد نتايج يافته هايش براي حل مشكلات خاص درون سازمان ها انجام مي شود و تلاشي براي پاسخ دادن به يك معضل و مشكل عملي است كه در دنياي واقعي وجود دارد بنابراين تحقيق حاضر از لحاظ هدف، تحقيق كاربردي محسوب مي‌شود.
3-2- روش تحقيق
روش هاي گوناگوني وجود دارد كه هر يك به تناسب موضوع مورد بررسي و ماهيت زمينه تحقيق در پژوهش هاي علوم انساني ارزشمند هستند. استفاده از هر يك از روش هاي تحقيق به ماهيت و زمينه تحقيق، فعاليت هاي لازم براي نتيجه گيري و ميزان احساس مسئوليت محقق در مقابل نتايج و اهداف تحقيق بستگي دارد.
با مطالعه روش هاي مختلف تحقيق، روش توصيفي-همبستگي با اهداف و سوالات تحقيق متناسب يافت شد و دقيقاً روش تحقيق بر اساس مراحل آن تنظيم گرديده است.
اين تحقيق، توصيفي-همبستگي از شاخه ميداني است و از لحاظ زماني يك تحقيق مقطعي به حساب مي آيد. توصيفي است چرا كه شامل مجموعه روش هايي است كه هدف آنها توصيف كردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است همچنين اجراي تحقيق توصيفي مي تواند براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فراگرد تصميم گيري باشد (سرمد، بازرگان و حجازي، 1381: 82) تحقيق توصيفي آنچه را كه هست توصيف و تفسير مي‌كند و به شرايط و روابط موجود، عقايد متداول، فراگردهاي جاري، آثار مشهود يا روندهاي در حال گسترش توجه دارد (خاكي 1379: 104).
درتحقيق حاضر نيز هدف توصيف منظم و مدون مرتبه سرمايه اجتماعي كاركنان و ارتباط آن با رضايت شغلي آنان است.
اين تحقيق همبستگي است زيرا تحقيقات همبستگي شامل كليه تحقيقاتي است كه در آنها سعي مي‌شود رابطه بين متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي كشف يا تعيين شود (دلاور 1374: 178). بطور كلي در تحقيق همبستگي هدف اصلي آن است كه مشخص شود آيا رابطه اي بين دو چيز يا چند متغير وجود دارد و اگر اين رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ (خاكي، 1379: 121).
در اين تحقيق به بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي كاركنان رضايت شغلي آنان در سازمان پرداخته شده است و وجود يا عدم وجود يك رابطه مثبت و معني دار ميان اين دو متغير مورد بررسي قرار مي گيرد. بنابراين، از نوع همبستگي است. اين تحقيق همچنين پيمايشي از نوع مقطعي است زيرا در روش مقطعي، گردآوري داده ها درباره يك يا چند صفت در يك مقطع از زمان از طريق نمونه گيري از جامعه انجام ميشود (سرمد و ديگران، 1381: 83).
در اين تحقيق نيز اطلاعات در يك زمان جمع آوري گرديده است و از نوع مقطعي است.
3-3- روش گردآوري داده ها
در اين تحقيق داده هاي ثانويه (داده هاي كه قبلاً توليد شده و در منابع موجود قابل دسترسي است) از طريق روش كتابخانه اي شامل مطالعه كتب، اسناد و مدارك و همچنين مطالب مورد نياز از اينترنت جمع آوري شده و از اين داده ها براي تدوين مباني نظري استفاده شده است همچنين داده هاي اوليه (داده هايي كه قبلاً وجود نداشته و بايد توسط خود محقق ايجاد شوند)‌با استفاده از روش ميداني (پرسشنامه) جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق بدست آمده است.
– پرسشنامه
در تحقيق حاضر، ابزار اصلي سنجش، پرسشنامه است كه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده هاي تحقيق است.
پرسشنامه تحقيق شامل دو بخش سوالات عمومي و سوالات اختصاصي بوده كه جنسيت، ميزان تحصيلات و سابقه كار،سن،نوع استخدام سوالات عمومي آن را تشكيل مي‌دهند.
بخش دوم از 38 سوال تشكيل شده است كه 18 سوال آن مرتبط با بحث سرمايه اجتماعي بوده و به سنجش ابعاد اعتماد، بخشش و روحيه داوطلبي، مشاركت و رهبري مدني، توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي، تنوع در معاشرت ها و دوستي ها و مشاركت سياسي مي پردازد.
براي تهيه و تنظيم پرسشنامه سنجش سرمايه اجتماعي با مراجعه به سايت هاي گوناگون اينترنتي چندين پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفتند كه اهم آنها عبارتند از:
1)پرسشنامه تهيه شده توسط انجمن سرمايه اجتماعي آمريكا
2)پرسشنامه تهيه شده توسط بانك جهاني
3)پرسشنامه تهيه شده در مركز افكار و عقايد عمومي روسيه
از ميان اين موارد، سوالات مرتبط با بحث انتخاب شده و يقيناً با توجه به موضوع، دستخوش تغييراتي گرديدند.
بيست سوال ديگر پرسشنامه نيز به سنجش رضايت شغلي افراد كه شامل متغيرهاي مربوط به شاخص هاي عوامل فردي ،عوامل سازماني، عوامل محيطي، عوامل شغلي مي پردازد.
متداول ترين ابزار برای اندازه گيری رضايت شغلی استفاده از مقياس های درجه بندی شده است و يکی از معروف ترين آنها “پرسشنامه مينه سوتا”می باشد که از درجه رضامندی پاسخ دهندگان در پنج ماده هر يک از مقياس های درجه بندی نوع ليکرت را به دست می آورد.
و پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق با الهام از پرسشنامه مينه سوتا،پرسشنامه اسپکتر(1991)وپرسشنامه اسميت،کندال وهالين، که جنبه های مختلف رضايت شغلی مانند 1- سرپرست در شغل فعلی 2- وضعيت پرداختها در شغل فعلی 3- شرايط محيط کار 4- همکاران در شغل فعلی5- فرصتهای ترفيع در شغل فعلی 6- کار در شغل فعلی را مورد بررسی قرار می دهد.
در اين تحقيق براي سنجش ديدگاه ها و نگرش هاي افراد طيف ليكرت مورد استفاده قرار گرفته است و متناسب با موضوع تحقيق، طيفي با پنج نوع ارزيابي در اختيار پاسخگويان قرار گرفته است تا گرايش خود را درباره آن مشخص نمايند.
3-4- روايي و پايايي پرسشنامه
ابزار اندازه گيري تحقيق بايد قادر باشد اطلاعات و داده هاي لازم جهت تجزيه و تحليل و نتيجه گيري هاي نهايي را در اختيار محقق بگذارد و بدين منظور بايد از روايي و پايايي برخوردار باشد.
3-4-1- روايي ابزار اندازه گيري
جهت تعيين اعتبار و روايي پرسشنامه در اين تحقيق از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. براي تعيين روايي با مطالعه مباني نظري تحقيق ، تهيه گرديده و توسط تني چند از اساتيد و متخصصان مورد بررسي قرار گرفت كه در نتيجه مواردي جهت اصلاح پيشنهاد گرديد و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر، پرسشنامه نهايي تدوين گرديد.
3-4-2- پايايي ابزار اندازه گيري
در اين تحقيق براي تعيين پايايي پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss، ضريب آلفاي كرونباخ
پرسشنامه محاسبه شد كه مقدار آن برابر 87/0 است. بنابراين مي توان پرسشنامه را برخوردار از اعتبار كافي دانست.با اين آزمون اعتبار داده هاي جمع آوري شده را محك زده تا مشخص شود اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه تا چه ميزان با واقعيت هاي اجتماعي تطبيق دارند.

رابطه آلفاي كرونباخ عبارتست از:

:ضريب آلفاي كرونباخ
N: تعداد سوال هاي پرسشنامه
Si: واريانس سوال I
St: واريانس كل پرسشنامه (سرمد و ديگران 138: 169)

3-5) متغيرهاي تحقيق
متغيرها
شاخص ها
سوالات
رضايت شغلي
رضايت شغلي
19-38

سرمايه اجتماعي
1-2-اعتماد
3-2-1

2-2-بخشش و روحيه داوطلبي
6-5-4

3-2-رهبري و مشاركت مدني
9-8-7

4-2-مشاركت سياسي
12-11-10

5-2-تنوع در معاشرت ها و دوستي ها
15-14-13

6-2-توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي
18-17-16
3-6- جامعه آماري و نمونه آماري
3-6-1- جامعه آماري
جامعه آماري در اين تحقيق شامل كليه كاركنان سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان – شهرستان اهواز مي باشد كه داراي مدرك تحصيلي زير ديپلم تا كارشناسي ارشد مي‌باشند.

3-6-2- روش نمونه گيري
روش نمونه گيري مورد استفاده نمونه گيري تصادفي ساده است كه هر عضوي در جامعه براي انتخاب شدن به منزله يك آزمودني از شانس مساوي و معين برخوردار است و هنگامي كه بدين گونه اعضا را از جامعه استخراج مي كنيم اين احتمال به ميزان زيادي وجود دارد كه الگوهاي توزيع ويژگي هاي مورد علاقه در جامعه در آزمودني هايي كه براي نمونه خود برگزيده ايم موجود باشد. اين طرح نمونه گيري از حداقل تورش برخوردار است و داراي بيشترين قدرت تعميم پذيري است (دانايي فرد، الواني و آذر، 1383: 398).
در اين تحقيق نيز از بين كاركنان سازمان مذكور كه داراي مدرك كارشناسي يا بالاتر بودند به شيوه تصادفي ساده نمونه گيري به عمل آمد.

3-6-3- تعيين حجم نمونه
در تعيين حجم نمونه در داده هاي كيفي در صورتي كه نمونه گيري از جامعه محدود باشد فرمول مناسب براي n چنين است.

:بازده قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد نظر
P: نسبت موفقيت در جامعه
(: سطح خطا
N: حجم جامعه
از آنجا كه مقدار p در دسترس نيست آن را مساوي 5/0 در نظر مي گيريم. در سطح اطمينان 95/0 و 200=N نفر كه تعداد كاركنان سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان – شهرستان اهواز كه داراي مدرك تحصيلي زير ديپلم يا بالاتر هستند و:كه از تحقيقات مشابه استخراج گرديده است حجم نمونه كاركنان كه جامعه محدود تلقي ميشود به صورت زير تعيين ميشود:

براي افزايش اطمينان نمونه مورد نظر 100 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه در ميان آنها توزيع گرديد كه از اين تعداد 90 پرسشنامه برگشت داده شد.
3-7- روش هاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه‌ها
براي تجزيه و تحليل داده ها به طور عمده از روش هاي توصيف و تحليل آماري به ويژه روش تحليل همبستگي استفاده شده است و با توجه به اينكه آزمون فرضيه‌ها عمدتاً مستلزم تحليل همبستگي است و متغيرهاي مورد بررسي كيفي هستند براي آزمون فرضيه ها بطور عمده از روش ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. همچنين براي بررسي نتايج جانبي پژوهش علاوه بر ضريب همبستگي پيرسون از آزمون t-test استفاده شده است.

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده‌ها

مقدمه
همانطوري كه قبلاً نيز بيان شد، هدف از انجام اين پژوهش: «بررسي و سنجش رابطه بين مرتبة سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي كاركنان است. به همين منظور از بين 200نفر، بطور تصادفي نمونه‌اي به حجم 100 نفر براي پاسخ به پرسشنامه مورد نظر انتخاب شدند. بعد از پالايش و حذف پاسخنامه‌هاي ناقص و بدون جواب، تعداد 80 پاسخنامه جهت تجزيه و تحليل به وسيله بسته نرم افزاري SPSS آماده شد، كه در ادامه به نتايج بدست آمده پرداخته مي‌شود. در اين فصل آمار توصيفي پاسخگويان (كاركنان) در قالب جداول و نمودارها ارائه مي‌شود.
مهمترين آزمون آماري كه در اين پژوهش بكار رفته است، آزمون ضريب همبستگي پيرسون جهت محاسبه رابطه بين ابعاد سرمايه اجتماعي كاركنان و رضايت شغلي آنان است.
در اين فصل هم فرضيه اصلي بررسي و تأييد گرديده و علت رابطه همبستگي به طور كامل توضيح داده شده است ،همينطور فرضيه هاي فرعي به طور كامل بررسي و نتيجه گيري شده اند.
4-1- آمار توصيفي
اين نوع آمار صرفاً به توصيف جامعه مي پردازد و هدف آن محاسبه پارامتر هاي جامعه است (آذر،8:1385).
در بخش آمار توصيفي، فراواني، درصد و درصد خالص و درصد تجمعي جنسيت، مدرك تحصيلي و سابقه كار كاركنان و هر يك از ابعاد رضايت شغلي و سرمايه اجتماعي نمونه آماري در قالب جداول و نمودار‌ها آورده مي‌شود.

4-1-1- جنسيت کارکنان
جدول شماره 4-1 توزيع فراواني، درصد، درصد خالص و درصد تجمعي جنسيت پاسخگويان نمونه آماري اين پژوهش را نشان مي‌دهد. همانگونه كه ملاحظه مي‌شود24/8% از پاسخ دهندگان زن و74/1 مرد بوده اند%0. نيز به اين سوال پاسخ نداده اند.
جدول 4-1: فراواني، درصد، درصد خالص و درصد تجمعي جنسيت کارکنان
جنسيت
فراواني
درصد
درصد خالص
درصد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سلسله مراتب، رفتار سازمانی، ارتباطات انسانی، نظام اقتصادی Next Entries پایان نامه رایگان درباره سطح معنادار، روابط انسانی، ارتباطات مؤثر، انقلاب اطلاعاتی