پایان نامه رایگان درباره سیستم های اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی، ارزیابی عملکرد، سیستم ERP

دانلود پایان نامه ارشد

است.
از آنچه تا كنون گفته شده مي‌توان اينگونه برداشت كرد كه پياده‌سازي سيستم‌هاي اطلاعاتي از جمله سيستم‌هاي سازماني نظير ERP به واسطه ويژگي‌‌هاي خاص خود بر تمامي فرآيندها و زيرفرآيندهاي سازمان اثر مي‌گذارند.
اين تاثيرات به نوبه خود باعث تغيير در عملكرد سازمان مي‌شوند و BSC ابزاري است كه به ما در ارزيابي شاخص‌هاي عملكردي سازمان پس از پياده‌سازي ياري مي‌رساند.

شكل 2-10 مدل تاثيرات فرآيندي EPR و ارزيابي عملكردي سازمان

دهنينگ و ريچاردسون نيز تاثير همسوسازي استراتژي‌ها را بر مديريت پروژه ERP و تاثير آن بر فرآيندهاي سازمان و در نتيجه اثرات اين سه را به علاوه اثرات اقتضايي ديگر را بر چهار جنبه اصلي روش BSC مدل كرده‌اند. شكل زير اين مدل را نشان مي‌دهد.

شكل 2-11 مدل ديگري از تاثير ERP بر شاخص‌هاي BSC
مدل ارائه شده توسط ولچو به عنوان اقتباسي از مدل دهنينگ و ريچاردسون نيز تاثيرات همسوسازي استراتژي‌ها و مديريت پروژه را بر تغيير فرآيندها و نحوه انجام كارها و سپس تاثير اين تغييرات بر كسب منافعي چون كارايي درون سازماني، يادگيري و رشد، منافع مالي و منافع مشتريان را نشان مي‌دهد.

شكل 2-12 مدل ولچو

شكل 2-13شاخص‌هاي عملكردي يك كارخانه توليدي (آلفا) برحسب شاخص‌هاي BSC
روش BSC درارزیابی سیستم های بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است. شکل 13-2 ارزیابی عملکرد یک کارخانه تولیدی را به کمک شاخص های BSC و تاثیر زیر شاخص های هر گروه را بر سر دیگر شاخص ها نشان می دهد . درتحقیق ذکر شده فرض شده است که عوامل مربوط به یاد گیری و رشد باعث به معنای (نوآوری ویاد گیری) به فعالیت های سازمان اثر گذاشته واین به نوبه خود بر مشتریان ودرنهایت بر منافع مالی تاثیر می گذارد . به عنوان تاییدی براین مدل ، مدل گروه مشاوران پانوراما نیزدر خصوص مدل BSC ارزیابی عملکرد سیستم های ERPمانند شکل زیر است .

شکل 2-14 مدلBSC برای ارزیابی عملکرد ERP
بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی کاپلان و نورتون نیز تحقیقات اخیر در این باره می توان تاثیرات داخلی بین معیارها را مانند شکل 2-15 زیر فرض کرد.

شکل 2-15 روابط داخلی بین شاخص های BSC
بنابراین در مطالعات مختلف روابط بین شاخص های روش BSC به لحاظ تاثیرات آنها بریک دیگر متفاوت دیده شده است . یکی از اهداف ابتدایی این تحقیق ، یافتن این روابط در مطالعه موردی شرکت هواپیمایی هما است . اما در خصوص استفاده از کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعاتی تحقیقات بسیار زیادی صورت گرفته است . زیرا از آنچه تاکنون گفته شده می توان این گونه برداشت که BSC همه جنبه های این سیستم ها را درنظر می گیرد ونه فقط جنبه مالی در برخی از این مطالعات محققین بخشهایی از شاخص های مدل اصلی BSC را حذف و یا شاخص های دیگری به مدل افزوده اند.

جدول زیر خلاصه ای از این تحقیقات را نشان می دهد .

دیگر جنبه های توصیه شده توسط محقق

شاخص های کارت امتیاز متوازن

زمینه تحقیق

محقق/محققان

فرآیند داخلی
رشد و یادگیری
دیدگاه مشتری
دیدگاه مالی

N/A
X
X
X
X
IT
بکمن و گمینی
کمک به کسب و کار
X
X
X
N/A
IT
بروگلی
N/A
X
N/A
X
X
IT Strategy
دورانی و همکاران

N/A

X

X

X

X
Business process simulation

گریزلی
N/A
X
X
X
X
IT
گوردن و همکاران
ارزش سازمانی و آمادگی برای آینده
X
N/A

X
N/A
IT
مارتینسون و دیگران
EFQM & TQM
X
X
X
X
IT
رئو

پروژه

x

X

X

X

ES
روزمان و وایزر
فناوری اطلاعات ، سازمان و استراتژی کسب و کار

X

N/A

X

N/A

IT

ثورپ

N/A

X

X

X

X

IT

ون درزی (53)
تکنولوژی افراد و سازمان

x

N/A

X

N/A

IT

والتون (54)

جدول 2-1 استفاده از کارت امتیاز متوازن برای ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات
2-7 مدل پیشنهادی و شاخص های تحقیق
در این پایان نامه با توجه به موارد و فاکتورهایی که در ارزیابی عملکرد سیستم های ERP تاکنون مورد استفاده قرار گرفته وانتظارات استانداردی که از این سیستم ها مورد نظر است ، مدلی بر پایه ی روش BSC ارایه می شود .
سعی خواهد شد که کمتر به شاخص های حسابداری و کمی ای که در ارزیابی مالی این سیستم ها به کار می رود پرداخته شود وجنبه هایی از عملکرد این سیستم ها که کمتر مورد برسی قرار گرفته و به نظر و یا احساس مدیران از کارکرد های سیستم بر می گردد پرداخته شود . شکل زیر روابط داخلی بین معیار های اصلی روش BSC را نشان می دهد. فرض می شود که تمامی معیارها بر هم تاثیر دارند .

شکل 2-16 روابط بین شاخص های BSC در این تحقیق
اما برای جامعیت ارزیابی صورت گرفته برای هر کدام از معیار های اصلی مدل زیر معیار هایی نیز تعریف میشود . این زیر معیار ها با توجه به ادبیات تحقیق بدست آمده و سپس توسط خبرگان سازمان مورد تایید نهایی قرار گرفته اند.

جدول 2-2 شاخص های مورد استفاده در ارزیابی عملکرد سیستمERP
کد
مرجع

شاخص ها
IP 1
IP2
IP3
IP4
IP5
(57) ,(56),(55)
(39)
(59),(55),(58)
(41),(60)
(41)
شفافیت اطلاعات و ساده سازی فرآیند ها
توسعه محصولات جدید
کاهش زمان سیکل
کاهش هزینه ها و ضایعات
کاهش برنامه ریزی تولید

فرآیندهای داخلی
( IP )
کد
مرجع

شاخص های
L & G 1
L & G 2
L & G 3
L & G 4
L & G 5
(57) ,(60),(56)
(43)
(60),(55)
(61),(41),(43)
(60)
بهبود ارتباط با تامین کننده
بهبود فرهنگ سازمانی
بهبود قابلیت ها و توانایی های مدیران
بهبود قابلیت های کارکنان
کسب منافع استراتژیک برای سازمان

رشد و یادگیری
( L & G )

کد
مرجع

شاخص های
C1
C2
C3
C4
(57) ,(56)
(41)
(61),(41)
(61)

بهبود سیستم ارتباط با مشتری
کاهش زمان انتظار
بهبود کیفیت محصولات
افزایش رضایت مشتریان

دیدگاه مشتری
( C )

کد
مرجع

شاخص های
F1
F2
F3
F4
(58) ,(63),(62)
(63),(62)
(39),(63),(62)
(63),(55)

نرخ بازگشت سرمایه ( ROI )
نرخ بازگشت دارایی ( ROA )
بهره وری مالی سازمان
حاشیه سود

دیدگاه مالی
( F )

2-7-1 دیدگاه فرآیندهای داخلی
2-7-1-1 شفافیت اطلاعاتی و ساده سازی فرآیندها
هدف اولیه سیستم های ERP شفافیت اطلاعاتی و روان سازی جریان داده های مورد نیاز در سازمان‌ها به شکل یکپارچه است.
کسب منافع بدست آمده از ERP تا حدود زیادی به استاندارد کردن علیه فرآیندها و یافتن و حذف فرآیندهای غیر ارزش زا بستگی دارد .
توسعه محصولات جدید :
سیستم ERP به کمک تسریع جریان اطلاعات سرعت عکس العمل سازمان ها به تغییر را بسیار بهبود می بخشند . یکی از مهمترین چالش های پیشه روی هر سازمان صرفه نظر از زمینه فعالیت ، رقابتی ماندن آن سازمان است . بدین معنی که آن سازمان برای حفظ حیات خود ناچار است همواره در فکر معرفی محصولات یا خدمات جدید بوده و مشتریان خود را حفظ کند ، سیستم های اطلاعاتی به سازمان ها در بهبود و تسریع فعالیت هایی که منجر به معرفی محصول جدید می شوند مانند مهندسی همزمان و هزینه توسعه محصولات جدید را کاهش داده و به چابکی سازمان ها می افزایند .
2-7-1-2 کاهش زمان سیکل
زمان سیکل زمانی است که طول می کشد یک عملیات یا یک فرآیند به پایان برسد . هرچه این زمان کوتاه تر باشد هزینه تامین نیازهای عملیات یا فرآیند پایین تر خواهد آمد . سیستم های اطلاعاتی از طریق فراهم کردن داده های آنی و جلوگیری از بروکراسی مرسوم و نیز تسطیح ساختار سازمانی زمان عملیات ها را کاهش می دهند.
2-7-1-3 کاهش هزینه ها و ضایعات
هدف هر سازمانی حداقل کردن هزینه ها و ضایعات است. سیستم های اطلاعاتی به کمک قابلیت‌های فراوان خود در جمع آوری و دسته بندی و پایش داده های فعالیت های سازمان به سادگی قادرند گلوگاه ها و یا نقاط ضعف را شناسایی کنند.
2-7-1-4 کارایی برنامه ریزی تولید
لازمه داشتن برنامه ریزی تولید موثر و دقیق اطلاعات شفاف و دقیق از تامین کنندگان ، و قابلیت‌های سازمان است . سیستم های اطلاعاتی ERP قادرند که ارتباط سازمان ها با سازمان های همکار و یا تامین کنندگانشان را هماهنگ کنند. این امر منجر به دسترسی به اطلاعات شرکت های تامین کننده و درک بهتر توانمندی آن ها و در نتیجه برنامه ریزی تولید موثر می شود .
2-7-2رشد و یادگیری
بهبود ارتباط با تامین کنندگان : همان گونه که ذکر شد سیستم های اطلاعاتی ERP قادرند که هماهنگی مناسبی را برای ارتباط سازمان ها با سازمان های همکار و یا تامین کنندگانشان فراهم کنند. این امر نه تنها منجر به دسترسی به اطلاعات شرکت های تامین کننده و درک بهتر توانمندی آن ها و در نتیجه برنامه ریزی تولید موثرتر می شود که از طرف دیگر باعث کسب مزیت رقابتی برای همه سازمان های مرتبط با پیشرفت آن ها می شود.
2-7-2-1 بهبود فرهنگ سازمانی
سیستم های ERP از این جهت که تمامی شیوه های مختلف انجام کار در سازمان را به شکل متحد و همگن در می آورد باعث بهبود فرهنگ همکاری و هدف محوری همه اعضای سازمان می شود . افزایش مسئولیت پذیری و غنی شدن مشاغل سازمانی به علاوه تاثیر فن آوری اطلاعات در تفویض اختیارات به کارکنان باعث خواهد شد تا کاربران نسبت به سیستم جدید احساس مالکیت کنند و در نتیجه به اهداف سازمان بیشتر تمرکز کنند .

2-7-2-2بهبود قابلیت ها و توانایی مدیران
سیستم ERP ابزارهایی برای کمک به تصمیم گیری مدیران سطوح مختلف سازمان فراهم میکنند . بسته به سطح مدیران این ابزارها متفاوتند . اما کلیت این ابزارها در دسته بندی و پردازش داده ها و تبدیل آن به اطلاعات قابل فهم یکی است . این سیستم باتوجه به اطلاعات دقیق و به هنگامی که برای مدیران فراهم میکند فرایند تصمیم سازی را تسریع و از ریسک و هزینه تبعات این تصمیم می کاهد . مدیران برای استفاده از این ابزارهای توانمند باید دوره هایی را سپری و بر توانایی های خود بیفزایند.
2-7-2-3 بهبود قابلیت های کارکنان
سیستم ERP با توجه به اطلاعات دقیق و به هنگامی که فراهم کند شناخت افراد را از سازمان بالا می برد و در نتیجه بر قابلیت های حل مشکلات از سوی افراد اضافه می شود. ارتقاء دانش اطلاعاتی افراد و نیز پشتیبانی مناسب سیستم از کار تیمی نیز به ارتقاء قابلیت های افراد کمک می کند .
2-7-2- 4کسب منافع استراتژیک برای سازمان
سیستم ERP منافع استراتژیک زیادی برای سازمان ها به ارمغان می آورد که از این منافع می توان قابلیت پشتیبانی از رشد سازمان ، جهانی اندیشیدن و جهانی شدن سازمان ، معرفی محصولات و خدمات نوین ، تولید کننده ناب شدن سازمان و ایجاد قابلیت های تجارت الکترونیکی برای سازمان را نام برد.
2-7-3دیدگاه مشتریان
2-3-3-1 بهبود سیستم ارتباط با مشتریان
امروزه سیستم ها مدیریت ارتباط با مشتریان در دنیای اطلاعاتی با سیستم های اطلاعاتی مدیریت مشتریان یا CRM یکی شده است.ارتقاء قابلیت های سازمان در بخش فن آوری اطلاعات به عنوان مثال استفاده سازمان از سیستم های ERP به شدت بر کیفیت مدیریت ارتباط با مشتریان اثر گذاشته و غنا و شفافیت و شفافیت اطلاعاتی مورد نظر سازمان را در این بخش فراهم می آورد.

2-7-3-2 کاهش زمان انتظار
مدیریت موثر ارتباط با تامین کنندگان و سازمان های همکار در کنار استاندارد سازی فرآیندهای کسب و کار و افزایش راندمان و قابلیت ها و توانمندی های کلی افراد سازمان منجر به کاهش زمان ارسال محصولات به مشتریان خواهد شد.
2-7-3-3 بهبود کیفیت محصولات
تعهد سازمان به کیفیت و طراحی فرآیندها با هدف تضمین کیفیت محصولات در کنار تعهد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حسابداران، ارتباط با مشتری، افزایش رضایت مشتریان، رضایت مشتریان Next Entries پایان نامه رایگان درباره فاکتورهای موفقیت، سیستم ERP، صنعت خودرو، دارایی ها