پایان نامه رایگان درباره سیستم عصبی، تحلیل اطلاعات، انتقال اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

ه است. یافتهﻫﺎ نشان ﻣﯽدهد که مکانیسمﻫﺎﻱ بازدارنده مشابهی که در پایان GTCS مشارکت ﻣﯽکنند، با در نظر گرفتن شروع تدریجی با شروع تشنج مقابله ﻣﯽکنند. هم بازدارندگی فعال و هم مکانیزم ها، با اقدام کاهش سوخت و ساز به صورت هم افزایی برای جلوگیری از تشنج مرتبط هستند. تجزیه و تحلیل پویای EMG تشنج یک ابزار ارزشمند برای نظارت بر تعادل بین عوامل تشدید کننده تشنج و ضد تشنج است [26].
صرع یک اختلال نورولوژیکی مزمن است که باعث فعالیت عصبی غیر طبیعی، شدید و عارضی در چشم ﻣﯽشود. الکترواکولوگرام (EOG14) ابزار مهمی در تشخیص اختلالات عصبی خاص است [27]. حرکات هر دو چشم و پلک ﻣﯽتواند توسط EOG تشخیص داده شود، که قادر به تفکیک صرع از سنکوپ، حالات روانی و یا دیگر تشنجﻫﺎﻱ غیر مبتلا به صرع است. یک شرکت اسرائیلی از یک برچسب بر روی صورت برای اندازﻩگیری حرکات چشم، ضربان و پالس قلبی به عنوان نشانگرهایی پیش از تشنج و یا تشنج زودهنگام استفاده کرده است [28].
سیستم عصبی خودمختار بدن (ANS15) شامل سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک است [29]. فعالیت الکتریکی پوست (EDA16) به عنوان یک شاخص حساس از فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک است چرا که در بخش پوستی انسان سیستم عصبی پاراسمپاتیک وارد نشده است [30]. در واقع EDA منعکس کننده فعالیت در محور سمپاتیک ANS و یک معیار حساس و مناسب از ارزیابی تغییرات در تحریک سمپاتیک است [10]. قلب یکی از مهمﺗﺭین ارگانﻫﺎﻱ هدف ANS است. فعالیت سمپاتیک باعث افزایش رسانایی، تحریک پذیری و قدرت انقباض قلب ﻣﯽشود و فعالیت پاراسمپاتیک باعث کاهش عملکرد قلبی خواهد شد [31]. نظارت بر تغییر ضربان قلب (HRV17) شاخصی برای پیش بینی مرگ ناگهانی است [32]. در یک کار علمی پژوهشی در دانشگاه MIT از این شاخص یعنی رسانایی پوست و شتاﺏسنج سه محوره در تشخیص تشنج استفاده شده است و به نتایج قابل قبولی برای تشخیص وقوع تشنج رسیده اند [33].
فوتوپلتیسموگرافی یا ‏PPG18‏ بر اساس تعیین مشخصات نوری یک ناحیه معین پوست تعریف می‌شود. برای رسیدن به این مقصود، مقداری نور نامرئی مادون قرمز به پوست تابانده می‌شود. قسمتی از نور که وابسته به مقدار حجم خون موجود در پوست است، جذب می‌گردد. مقدار نور منعکس شده با تغییرات حجم خون برابر است. تغییرات حجم خون را می‌توان با اندازه‌گیری این نور بازگشتی و با استفاده از مشخصات نوری بافت و خون محاسبه کرد. این روش شامل استفاده از اکسیمترهای پالسی ﻣﯽشود و به بررسی تغییرات در فعالیت بخش خود مختار بدن ﻣﯽپردازد، و ﻣﯽتواند ضربان قلب نامنظم، دامنه موج پالس و زمان حمل و نقل پالس را تشخیص دهد [34].
سنسورهای ژیروسکوپ برای اندازﻩگیری شتاب زاویه ای / چرخشی و برای تشخیص تشنج مفید هستند. سنسورهای مغناطیسی ﻣﯽتواند موقعیت و جهت تغییر اندام یا بدن را تعیین کنند. چرا که در برخی انواع تشنج اشکال نامعلومی از یک کلاس از جنبش در سطح افقی دیده ﻣﯽشود، مانند چرخش ناخواسته سر به سمت راست یا چپ. بنابراین برای تشخیص تشنجﻫﺎﻱ تونیک کلونیک به دلیل ظرفیت شان برای تشخیص زود هنگام فاز تونیک مفید هستند [35].
دستگاهﻫﺎﻱ ACM شتاب انتقالی را اندازﻩگیری ﻣﯽکند. آنها با هزینه ای اندک و با مصرف کم انرژی، قادر به نظارت سرپایی با یک دستگاه کوچک هستند. آنها ﻣﯽتوانند برای تشخیص تشنجﻫﺎﻱ کلونیک استفاده شوند [36]. به علت وجود حرکت کلیشه ای و تکراری در 95% از تشنجﻫﺎﻱ حرکتی شتاﺏسنجﻫﺎﻱ سه بعدی یکی از سنسورهای مهم در تشخیص تشنجﻫﺎﻱ تونیک-کلونیک عمومی محسوب ﻣﯽشوند [37]. در یک مورد جالب به جای استفاده از سنسور شتاﺏسنج مجزا، از شتاﺏسنج گوشی هوشمند استفاده شده که اپلیکیشن آن از سایت مربوطه به راحتی در دسترس است، اما اینکه تا چه میزان شتاﺏسنج گوشی، با توجه به اینکه دقت کمتری نسبت به شتاﺏسنجﻫﺎﻱ پزشکی و صنعتی دارد، ابهاماتی را به وجود ﻣﯽآورد [38].
سر و صداهایی که در طول تشنجﻫﺎ رخ ﻣﯽدهد عبارتند از جیغﻫﺎﻱ خاص، آواز خواندن یا زمزمه کردن، خنده یا گریه خود به خود، ترشحات نایژه ای(برونشتی)، صدای ملچ ملوچ لب و سر و صدای تخت در هنگام حرکت. مزایای استفاده از دستگاهﻫﺎﻱ صوتی شامل هزینهﻫﺎﻱ کم آنها، راحتی (بدون تماس) و استفاده عملی است. تا به امروز آنها رایج ترین سیستم مورد استفاده برای کودکان بیمار بوده اند. یکی از مشکلات دستگاهﻫﺎﻱ صوتی شامل عملکرد عموماً ضعیف و تشخیص اشتباه بسیاری از آنهاست. یک چالش عمده این روش شامل توسعه الگوریتم هایی است که ﻣﯽتواند صداهای پس زمینه ناشی از محیط زیست، و همچنین بیمار (به عنوان مثال گفتار یا خروپف) را حذف کند. با این حال، در برخی موارد، خروپف ﻣﯽتواند نمودی از تشنج باشد. برای مثال تشنجﻫﺎﻱ تونیک کلونیک اغلب تنفس با صدای بلند و به طور معمول با خرناس همراه هستند [39]. در یک نمونه از بلندگو بر روی گردن بیمار نزدیک نای برای اندازﻩگیری صدای تنفس با حذف صداهای مزاحم مثل صحبت کردن یا ضربان قلب استفاده شده است [40].
کاهش تغییرات ضربان قلب (تغییرات درفواصل تپش که متاثر از فعالیت سیستم خودمختار عصبی است) و ناهنجاری در قطبی شدن مجدد قلبی ﻣﯽتوانند به عنوان پیشگویی هایی در مورد مرگ ناگهانی قلبی باشند. ثبت هدایت شده ECG ﻣﯽتواند در تشخیص ضربان قلب، HRV و ریخت شناسی و تغییرات ECG کمک کند [41]. تغییرات در ضربان قلب معمولاً در تشنج رخ ﻣﯽدهد، و برجسته ترین موارد مربوط به تشنجﻫﺎﻱ ژنرالیزه تونیک کلونیک (GTCS)، در فعالیت حرکتی تشنج لوب فرونتال و لوب تمپورال (TLS) است. چنین رویدادی متعاقبا خطر ابتلا به SUDEP را افزایش ﻣﯽدهد [42].
2-5 نحوه اطلاع رسانی
بعد از معرفی انواع سنسور، مختصری راجع به اینکه این سنسورها به چه نحوی قادر به برقراری ارتباط با پزشک، پرستار و یا اعضای خانواده بیمار برای اعلام هشدار و یا انتقال اطلاعات ثبت شده هستند در ادامه خواهیم دید.
مانیتور بالینی (Bedside Monitor): در بعضی از سیستمﻫﺎﻱ ناظر بر تشنج، مانیتور بالینی وجود دارد که با سنسور تشخیص تشنج عرضه ﻣﯽگردد، در واقع این دستگاهها در نقش یک کامپیوتر تک منظوره هستند که قادر به تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافت شده از سنسورها بوده و با الگوریتم خاصی که روی آن پیاده شده است ﻣﯽتواند تشنج را شناسایی کنند. این دستگاهها هم به صورت بیسیم [43] و هم سیمی، از یک طرف با سنسور و از طرف دیگر با خط تلفن ثابت، پیام رسان و یا گوشی همراه ﻣﯽتوانند اتصال برقرار کرده، تا در صورت نیاز بتوانند تشخیص تشنج را اطلاع رسانی کنند. در برخی انواع آن بعد از تشخیص، مانیتور آلارمﻫﺎﻱ نورانی را برای اطلاع رسانی استفاده ﻣﯽکند [19].
پیام رسان(Messenger): برخی از شرکتﻫﺎﻱ فعال در زمینه ساخت سنسورهای تشخیص تشنج، گوشیﻫﺎﻱ مخصوصی برای اطلاع رسانی به پرستار عرضه ﻣﯽکنند، که این گوشی به صورت خاص فقط قادر به برقراری ارتباط با مانیتور بالینی [19] که در بخش قبل معرفی شد و یا سنسور مربوطه به صورت بیسیم است [44] و معمولاً تا یک برد مشخص ﻣﯽتواند ارتباط را حفظ کند. پیام رسانﻫﺎ ﻣﯽتوانند با تولید آلارم صوتی اطلاع رسانی کنند [44] و یا لرزشی و نوری باشند و با تولید نور با رنگﻫﺎﻱ متفاوت میزان خطرناک بودن آن را به اطلاع پرستار برسانند [45].
کامپیوتر رومیزی: در سیستمﻫﺎﻱ ارائه شده مواردی دیده ﻣﯽشود که سنسور صرفاً برای ارسال اطلاعات بیمار از کامپیوتر رومیزی با کمک خطوط اینترنت استفاده ﻣﯽکند و در بعضی موارد دیگر علاوه بر این کار، تجزیه و تحلیل دادهﻫﺎ نیز روی آن انجام ﻣﯽشود [33] و [40].
تلفن ثابت: در برخی از دستگاهها، مانیتور بالینی ﻣﯽتواند از طریق کابل مستقیماً به خط تلفن متصل شده و اقدام به شماره گیری و ارسال پیام صوتی نماید تا در مواقع بروز خطر به پزشک یا پرستار اطلاع رسانی به موقع داشته باشد [19] و [46].
تلفن همراه: استفاده از گوشیﻫﺎﻱ هوشمند هر روز بیشتر از پیش در بین جوامع مختلف در حال گسترش است، و توانسته هر چه بیشتر ابعاد مختلف زندگی انسانها را متحول سازد. این ابزار در حوزه پزشکی و مخصوصا تشنجﻫﺎﻱ صرعی تا حدودی وارد شده است و روز به روز نیز در حال افزایش است. مواردی را ﻣﯽتوان نام برد که در آن، سنسوری که در تخت بیمار برای تشخیص قرار داده شده است ﻣﯽتواند از طریق مانیتور بالینی با گوشی همراه ارتباط برقرار کرده تا از آن طریق اطلاع رسانی انجام شود [46]. و یا در یک مورد جدیدتر سنسوری که به صورت دستبند برای تشخیص صرع به کار ﻣﯽرود ﻣﯽتواند از طریق بلوتوث با گوشی همراه بیمار ارتباط برقرار کرده و اقدام به ارسال پیام متنی کند [47]. در موردی دیگر با کمک شتاﺏسنج موجود بر روی گوشی و GPS، تشنج و مکان فرد مصروع شناسایی و با پیام متنی اطلاع رسانی انجام ﻣﯽشود [38].

جدول 2-1: سنسورهای مورد استفاده در تشخیص تشنج تونیک-کلونیک عمومی
محصول
سنسورها
محل قرارگیری سنسور
نحوه اطلاع رسانی
Ep-It Companion Monitor (S1029( [19]
شتاﺏسنج، رطوبت سنج، صدا و فشار بدن
تشک و بالش
مانیتور بالینی و یک پیام رسان با موج رادیویی محدود و یا شماره گیری اتوماتیک با تلفن ثابت
Ep-It Guardian Monitor (P139( [19]
شتاﺏسنج، رطوبت سنج، صدا، فشار بدن و تنفس
تشک و بالش
مانیتور بالینی و یک پیام رسان با موج رادیویی محدود و یا شماره گیری اتوماتیک با تلفن ثابت
EpiLert [45]
شتاﺏسنج
مچ دست یا مچ پا
گیرنده بیسیم و گوشی همراه
Epi-Care Free [43]
شتاﺏسنج
مچ دست
ارتباط بیسیم بین سنسور و مانیتور بالینی
ارتباط بین مانیتور بالینی و پیام رسان و یا گوشی همراه تا محدوده 20 متری
Epi-Care 3000 [43]
شتاﺏسنج
زیر تخت
ارتباط بیسیم بین سنسور و مانیتور بالینی
ارتباط بین مانیتور بالینی و پیام رسان و یا گوشی همراه تا محدوده 20 متری
Vigil-Aide [44]
لرزه نگار
هم تخت خواب و هم قابل حمل در یک کیف یا روی کمربند بیمار
هشدارهایی به صورت صوتی، ارتعاشی و یا فلش روی سنسور وجود دارد و یا ﻣﯽتواند با یک سیستم پیام رسان به صورت بیسیم ترکیب شود و یا ترکیب با یک سیستم شماره گیر خودکار از طریق خطوط مخابراتی
Emfit Seizure Monitor [48]
شتاﺏسنج، ECG و فشار بدن
داخل تخت
اتصال سنسور و مانیتور بالینی با سیم و تنظیم هشدار صوتی برای مطلع کردن پرستار
EpDetect [38]
سنسور شتاﺏسنج و GPS گوشی هوشمند
گوشی هوشمند
گوشی هوشمند از طریق ارسال sms و برقراری تماس جهت هشدار به پرستار
Epicall [28]
سنسور فوتوپلتیسموگرافی (PPG) و الکترواکولوگرافی (EOG)
به صورت برچسب بر روی صورت بیمار
اطلاعات بیشتری منتشر نشده است
Ervitech [40]
سنسور صوتی
یک میکروفون در گردن بیمارو نزدیک نای برای اندازﻩگیری صدای تنفس
ارتباط بیسیم سنسور با کامپیوتر رومیزی و گوشی همراه
Holst Centre/imec, Hobo Heeze BV [49] [50]
سنسور ECG
بر روی بازو و قفسه سینه
گوشی همراه
IctalCare 365 [51]
سنسور EMG
بر روی بازو یا ران بیمار
به صورت بیسیم در صورت تشخیص تشنج از طریق ارتباط با یک پیام رسان آلارمی به صدا در ﻣﯽآید
MP5 [52]

سنسور صوتی برای تشخیص حرکت
زیر تخت بیمار
رابط خروجی تعبیه شده بر روی مانیتور بالینی برای اتصال به شماره گیر خودکار و یا سیستم احضار پرستار
Sensalert (102/EP200) [20]
سنسور حرکتی و به صورت انتخابی سنسور رطوبت
دو عدد سنسور در زیر تخت بیمار
سنسور به کمک یک مانیتور بالینی بیسیم که قادر به برقراری سیستمﻫﺎﻱ هشدار دهنده است
SmartWatch [47]
سنسور شتاﺏسنج
مچ دست
سنسور قادر به برقراری ارتباط برای ارسال هشدار با گوشی همراه آندروید(Android) است
Epi-Watcher [46]
سنسور حرکتی
زیر تخت بیمار
ارتباط سنسور و مانیتور بالینی با سیم و مانیتور بالینی و گوشی همراه به صورت بیسیم یا تلفن ثابت با ارسال sms یا برقراری تماس
Qsensor [33]
سنسور شتاﺏسنج و EDA
روی مچ دست
اتصال سنسور به صورت بیسیم به کامپیوتر رومیزی و اینترنت

2-6 استفاده از تلفن های همراه برای مداخلات و اقدامات سلامت
تلفن های همراه به طور خاص راهی جذاب برای ارائه اقدامات بهداشتی هستند که دلایلی زیر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های فورس ماژور، عدم امکان اجرا، انتقال دانش Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق مالکانه، ارتکاب جرم، مبارزه با مواد مخدر