پایان نامه رایگان درباره سیستم خبره، هوش مصنوعی، سیستم اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

توانند کارایی گروههاي تصمیم گیرنده را افزایش دهند . این عمل به تسریع زمان تصمیم گیري و کاهش هزینه ها می انجامد ( طرفی زاده ، ص .( 1383 : 64
2-24 سیستم پردازش معاملات ( ( TPS

پردازش معاملات بخش مهمی از سیستم اطلاعاتی مدیریت را تشکیل می دهد . اگرچه سیستمهاي پشتیبان تصمیم نیز جهت تصمیم گیریها در سراسر سازمان بکار گرفته می شود و در موفقیت سازمان نقش مهمی را ایفا می نماید ، ولی بخشنسبتاً کوچکی از منابع محاسباتی را در بر می گیرد و بر عکس آن پردازش معاملات بخش اعظمی از هزینه هاي معاملاتی سیستم اطلاعاتی مدیریت را بخود اختصاص می دهد . اکثر فعالیتهاي روزمره سیستم اطلاعاتی مدیریت

34

جامع ، از طریق سیستم پردازش معاملات اداره و اجرا می شوند و در صورت بروز مشکل این سیستم پاسخگو خواهد بود .

2-24-2 سیستم پردازشی تعاملات ( ( TPS

سیستمهاي پردازشی تعاملات از اولین سیستمهایی هستند که با ورود رایانه ها به سازمانها شکل گرفتند . این سیستمها جایگزین روش دستی می شوند و امور ساخت یافته اي مانند نگهداري سوابق، کنترل انبار ، محاسبه حقوق و دستمزد و غیره را انجام می دهند . تاکید این سیستم بر پردازش حجم عظیمی از داده هاست و از این طریق کاهش هزینه هاي عملیات در سازمان را به همراه دارند . امور عملیاتی سازمان که ماهیتی تکراري و مستمر دارند و به دلیل حجم بالا ،نیروي انسانی زیادي را به خود اختصاص می دهند ، را می توان از طریق بکار گیري سیستمهاي پردازشی تعاملی مکانیزه کرد و از تعداد نیروي انسانی کاست ( صرافی زاده ، ص : ( 1383 : 53 مدل عمومی TPS ص ( 54

2-25 هوش مصنوعی ، سیستم هاي خبره و تاثیر آن بر سیستم هاي پشتیبانی تصمیم

هوش مصنوعی فعالیت ایجاد توانایی در ماشین هایی چون رایانه جهت به نمایش کاربرد رایانه تا به امروز بود که تلاش می کند تا بعضی انواع منطق انسانی را تقلید کند . نطفه هاي هوش مصنوعی فقط دو سال پس از استقرار اولین رایانه براي استفاده در بازرگانی گذارده شد . تحقیق هوش مصنوعی ادامه یافت ما به هدفهاي محدود تر کاربرد هاي رایانه ، چون سیستم اطلاعات مدیریت و سییستم پشتیبانی تصمیم منجر شد . ولیکن در طی زمان پژوهش مداوم ادامه یافت تا مرزهاي استفاده از رایانه براي اموري که عمدتاً هوش انسان را طلب می کند . گسترش یابد . یک زیر مجموعه اصلی هوش مصنوعی ، سیستم هاي خبره هستند . سیستم خبره یک برنامه رایانه اي است که به صورت یک انسان خبره عمل نموده و استفاده گر را در نحوه حل یک مساله راهنمایی می کند . عمل استفاده از یک سیستم خبره را مشورت می نامند که استفاده کننده با سیستم خبره براي راهنمایی مشورت می کند . مفهوم سیستمهاي خبره براین فرض استوار است که دانش متخصصین در حافظه رایانه ضبط و در دسترس کسانی که به کاربرد آن دانش نیاز دارند قرار گیرد . یک سیستم پشتیبانی تصمیم شامل برنامه هایی است که منعکس کننده چگونگی اعتقاد یک مدیر در حل یک مساله می باشد . یک سیستم خبره ، از طرف دیگر فرصتی براي تصمیم گیریها پیش می آورد که از قابلیتهاي مدیر افزونتر است . تمایز دیگر بین سیستم خبره و سیستم پشتیبانی تصمیم، تواناییسیستم خبره در توصیف نحوه استدلال جهت نیل به راه حل خاص است . اغلب اوقات شرح نحوه دستیابی به یک راه حل ، از خود راه حل ارزشمند تر

است .

داده هایی که بوسیله برنامه هاي سیستم پشتیبانی تصمیم استفاده می شود ، اصلاً صورت عددي بوده و برنامه ها ، تاکید بر استفاده از روشهاي ریاضی دارند ، لیکن داده هایی که به وسیله سیستمهاي خبره بکار می رود نمادي تر بوده و اغلب بصورت متن تشریح می باشد . برنامه هایی سیستم هاي خبره بر بکار گیري برنامه هاي منطقی تاکید دارند . یک مدل سیستم خبره مشتمل بر چهار بخش اصلی است :

-1 یک موتور توسعه که متخصص و تحلیل گر سیستم ها براي ایجاد سیستم خبره بکار می برند .

-2 یک پایگاه دانش که معلومات گرد آوري شده در مورد مساله خاص مورد حل را در خود جا می دهد. -3 یک موتور استنتاج که توانایی تفسیر محتواي پایگاه دانش را فراهم می کند .
-4 یک رابطه استفاده گر که به استفاده کننده کمک نموده تا به سستم خبره به وسیله پایانه صفحه کلید رابطه بر قرار کند .دو زبان برنامه نویسی لیسپ ( ( LISP و پرولوگ ( ( PROLOG بر نمایش نمادین مبناي علمی بسیار مناسب است و براي برنامه نویسی سیستم هاي خبره ، مناسب می باشند .

مزیت اصلی یک سستم خبره ، توانایی آن در بهبود عملکرد شخص مدیر در یک قلمرو مساله خاص است رایانه می تواند دانش مورد نیاز براي حل مساله را با سرعت الکترونیک بکار برده این توانایی به مدیر به دو شیوه بهره

35

می رسانداول: براي مدیر امکان پذیر می سازد تا به فعالیت حل مساله که سابقاً غیر ممکن بود ، مبادرت نماید . نفع دوم افزایش سرعت آن است که مدیر را از سایر فعالیتها آزاد می سازد . رایانه مانند شخص مدیر داراي ایام خوب و یا بد نمی باشد . هنگامی که استدلال کردن در داخل رایانه ، برنامه نویسی می شود ، مدیر می داند که همان فرایند حل براي هر مساله اي دنبال خواهد شد . با این مشخصات ، سیستم هاي خبره ، دو محدودیت عمده دارند : اول اینکه آنها ، علم متناقض را نمی تواند کنترل نمایند دوم اینکه سیستم هاي خبره ، نمی توانند مهارتهاي غیر استدلالی را به عنوان مشخصه شخص حل کننده بکار ببرند .
چنانچه مدیریت را یک اقدم نظام یافته جهت تحقق اهداف سازمان بدانیم ، نقش فناوري اطلاعات در طراحی نظام و دستیابی به اهداف به خوبی قابل تبیین است . اطلاعات در سازمانهاي ما کمتر به عنوان یک دارایی سازمانی تلقی می شود و کمتر به نقش استرتژیک آن در تصمیم گیریها و تحقق اهداف توجه می شود . مدیرانی که به این نقش اشرف ندارند ، سرمایه گذاري در فناوري اطلاعات را نوعی هدر دادن منابع و یا هزینه از دست رفته می دانند و حتی اگر بر ساس فشار هاي مختلف محیطی و سازمانی مجبور به بکار گیري آن شوند ، در خلوت آن را نوعی بازي و هزینه از دست رفته می دانند . ( صرافی زاده ، ص ( 226 سازمانهاي نوین در محیط رقابتی پیچیده اي قرار دارند که ناشی از تغییرات محیطی ، سازمانی و فناوري است . این

عوامل محیطی کاملاً رقابتی در کسب و کار بوجود آورده اند که مشتري در محور آن قرار دارد . تغییرات محیطی آنچنان سریع و غیر قابل پیش بینی است که کوچکترین غفلت مجبور به بکار گیري ان شوند ، در خلوت آن را نوعی بازي و هزینه از دست رفته می دانند . ( صرافی زاده ، ص ( 226 سازمانهاي نوین در محیط رقابتی پیچیده اي قرار دارند که ناشی از تغییرات محیطی ، سازمانی و فناوري است . این
عوامل محیطی کاملاً رقابتی در کسب و کار بوجود آورده اند که مشتري در محور آن قرار دارد . تغییرات محیطی آن چنان سریع و غیر قابل پیش بینی است که کوچکترین غفلت از آنها می تواند سازمان را از یک برتري رقابتی محروم و سازمانهاي دیگر را فرصتهاي خاصی مواجه کند ( همان منبع ) محیط سازمان به عوامل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادي ، حقوقی و فناوري تفسیم می شود که هر یک به شیوه ي خاص

بر فعالیت هاي سازمان موثر است هر گونه تغییر در این عوامل می تواند فشار هایی را بر سازمان وارد کند . این فشار ها را می توان در سه گروه بازار ، اجتماعی و فناوري مورد بررسی قرار داد ( منبع قبلی ) .

سازمانها و موسسات از فناوري اطلاعات به عنوان منبعی براي پردازش و دستیبی به اطلاعات بهره جسته اند و این فناوري سازمانها را در جمع اوري ، نگهداري ، باز یافت و به کار گیري اطلاعات در حل مسائل خود یاري کرده است . فناوري اطلاعات علاوه بر تبدیل داده ها به اطلاعات دانش ، برتریهاي رقابتی بسیاري از براي سازمانها به ارمغان آورده است . از آن جمله :

فناوري اطلاعات نظام یافته است .

فناوري اطلاعات کاملاً نفوذ کننده و منتشر شونده است . فناوري اطلاعات شیوه زندگی را ارتقاء می دهد .

فناوري اطلاعات ابزار هاي مورد استفاده بشر را ارتقاء داده و متحول می سازد . فناوري اطلاعات تغییرات بی سابقه را میسر می سازد ( منبع قبلی )
فناوري اطلاعات به اشکال مختلف فناوري اطلاق می شود که به پردازش ، نگهداري و ارسال اطلاعات به شکل الکترونیکی می پردازد . تهیزات فیزیکی براي این امر شامل رایانه ، تجهیزان ارتباطی شبکه ها و تجهیزات انتقال داده مانند فکس و یا حتی موبایل است ( 1996 و ( zwass

36

مدیران از فناوري اطلاعات به منظور تسهیل و ظائف مدیریتی مانند طراحی سازمان ، تدوین استراتژیها و تصمیم گیریها استفاده می کنند .

بررسی ها بیانگراین است که سازمانها عمدتاً در چهار زمینه زیر از فناوري اطلاعات بهره می گیرند : -1 امور پردازشی اطلاعات -2 امور تصمیم گیري

-3 اشتراك اطلاعات ازطریق محاسبات غیر متمرکزي

-4 نو آوري در امور پردازشی سازمان به جمع آوري ، تبدیل ، ایجاد ، نگهداري و ارسال اطلاعات می پردازد .

در امور تصمیم گیري سیستمها به تحلیل اطلاعات پردازش شده و حمایت از تصمیم گیرندگان سازمان می پردازند . این امر از طریق سیستمهاي پشتیبانی تصمیم گیري و یا سیستمها خبره انجام می پذیرد .
محاسبات غیر متمرکزي محیطی است که در آن توان پردازش سازمان به بخشها و واحد هاي مختلف و افراد تقسیم گردیده و در آن از رایانه هاي کوچک رو میزي و کیفی استفاده می شود و ازطریق ارتباطات محیطی فراهم می شود که افراد می توانند از طریق دسترسی به پایگاه داده ها به داده هاي مشترك دسترسی یابند .
به کار گیري فناوري اطلاعات می تواند به خلق نو آوري درسازمان در ارائه کالا یا خدمات و یا حمایت از مشتریان و بهره مند ي از برتري رقابتی شود ( صرافی زاده ، ص ( 1383 : 21 امروزه یک مدیر موفق می تواند به نحوي مطلوب و شایسته از فناوري اطلاعات در ارتقاي نقش مدیریتی خود
استفاده کند و الگو هاي جدید مدیرتی ایجاد نماید . مدیرانی که تفکر دیجیتالی لازم را ندارند ، ضمن آموزشهاي فشرده با فناوري اطلاعات و کاربرد هاي آن آشنا می گردند ( صرافی زاده ، ص ( 1383 : 23 جدول تاثیر فناوري اطلاعات در ارتقاء نقش مدیران ( صرافی زاده ، ص ( 1383 : 25 جدول نگرش مدیران به فناوري طلاعات ( صرافی زاده ، ص ( 1383 : 26

2-25-1 توانمندي و ویژگیهاي سیستمهاي خبره و هوش مصنوعی ( ( ESS&AI از نظر راولی :

هوش مصنوعی مجموعه اي از فناوریهایست که سعی در شبیه سازي و ایجاد رفتار انسانی دارد . این مطالعات به طور جدي از دهه 80 میلادي شروع گردید و از فناوریهاي رایانه در زمینه هایی که مستلزم دانش ، ادراك ، استدلال و شناخت بود ، استفاده کرد به منظور تحقق اهداف بالا رایانه بایستی بتوانند :
عقل سلیم را درك کنند .

حقایق و داده هاي کیفی را درك کرده و بکار گیرند . به استثنائات بپردازند .روابط میان حقایق را درك کنند . با انسان به تعامل بپردازند . ( تعامل طبیعی ) بتواند با شرایط بر اساس یاد گیریهاي گذشته کنار آیند . قادر باشند از تجربیات یاد بگیرند .

در سیستمهاي رایانه ي گذشته ، داده ها دریافت ، ثبت ، بازیابی و نشان داده می شود ولی در سیستمهاي خبره هدف تولید مجدد دانش و حقایق بود . در سیستمهاي گذشته طراحان و برنامه نویسان سیستم را در جهت ارائه اطلاعات به موقع ، صحیح و متناسب با نیاز هاي کاربران تهیه می کرد .
سیستمهاي خبره سیستمهاي رایانه اي هستند که در بردارنده برخی از تجارب و دانش تخصصی یک متخصص می باشند . سیستمهاي خبره بدین ترتیب از خبرگان تقلید کرده و به عنوان یک مشاور در یک حوزه یا حیطه دانش ویژه عمل می کنند ( راولی ، ( 1379

37

در بهترین شرایط این سیستم باید قادر باشد تا :

-1 تصمیمات شبه ساختاري و غیر ساختاري اخذ کند .

-2 شرایط را درك و بر سشهاي آن پاسخ مقتضی ارائه کند . -3 یاد گیري داشته باشد .

-4 از قدرت عقل سلیم بر خوردار باشد .

-5 از قدرت نو آوري و ابتکار جهت ارائه راه حل ها بهره گیرد . -6 قدرت استدلال داشته باشد .
در شرایط خاص سیستمهاي خبره از اکثر ویژگیهاي یاد شده بی بهره اند و تنها در زمینه هاي محدود می توانند به تصمیم گیري بپردازند .

از اجزاء اصلی سیستمهاي خبره می توان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سیستم اطلاعات مدیریت، بر عملکرد سازمان، سیستم پشتیبان تصمیم Next Entries پایان نامه رایگان درباره کارکنان دانشی، سیستم کار، پایگاه داده ها