پایان نامه رایگان درباره سیستم اطلاعاتی، اشاعه اطلاعات، طراحی سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعاتی براي رسیدن به هدف مشترك که همان ارائه اطلاعات به کارکنان یا مدیران آن موسسه می باشد با هم ترکیب می شوند . در هر سیستمی پنج عنصر درونداد. برونداد ، تبدیل ، مکانیسم کنترل و در نهایت اهداف وجود دارند . بطوریکه حرکت سیستم بطوري است که درونداد به برونداد ، تبدیل می شود . در این میان مکانیسم کنترل ، فرایند تبدیل را براي اطمینان از رسسیدن به اهداف سیستم زیر نظر قرار می دهد . مکانیسم کنترل توسط حلقه باز خود به جریان منابع متصل می شود .. بطوریکه حلقه باز خورد اطلاعات را از برونداد سیستم کسب می کند و آن را براي مکانیسم کنترل قابل دسترسی قرار می دهد . مکانیسم کنترل ، علائم باز خورد را با اهداف تطبیق داده و منجر به علائمی به عنصر درونداد می شود تا وقتی که سیستم لازم است عملیاتش را تغییر دهد .

2-4 روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی

2- 5 چرخه حیات سیستم

چرخه حیات ایجاد سیستم روشی منظم و با قاعده است که براي نظامدهی به کاربرد فرایند ایجاد سیستم و

فعالیتهاي لازم براي نگهداري، توسعه و گسترش سیستم در چارچوب یک برنامه عملیاتی ساده به کار میرود. این

روش، فرایند ایجاد سیستم را به مثابه مجموعهاي از گامهاي معین در نظر میگیرد که از مرحله بررسی تقاضا تا

مرحله پیادهسازي و نگهداري کل سیستم استمرار دارد.

21

چرخه حیات ایجاد سیستم فرایندي است که تحلیلگران سیستم، مهندسان نرمافزار و برنامهنویسان کامپیوتر سیستم را

به وسیله آن بنا میکنند. بنابراین ابزاري براي مدیریت پروژه ایجاد سیستم محسوب میشود که براي برنامهریزي،

اجرا و کنترل پروژههاي مذکور به کار میرود.

2-6 اطلاعات

تعریف : یک سیستم کامل طراحی شده براي تولید، جمعآوري، سازماندهی، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات در یک مؤسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه.

شرح : اطلاعات منبعی ضروري براي انجام عملیات و مدیریت سازمانهاست. موجودي انبار، تعداد اقلام خریداري شده یا فروخته شده، میزان بودجه و مقادیر تخصیص یافته آن، مدت زمان تولید محصول، مشخصات نیروي انسانی و . . .
امروزه اطلاعات برگ برنده شرکتهاي بزرگ تجاري می باشد . از آنجا که گردآوري اطلاعات به روش دستی و معمولی براي شرکتهاي چند ملیتی بزرگ غیر ممکن می باشد پس از آنها به سیستم هاي اطلاعاتی براي پر کردن این خلاء روي آورده اند . اطلاعات لازمه تصمیم گیري است و امروزه پدیده اي چون انفجار اطلاعات ، آلودگی اطلاعات و آنارشی اطلاعات مطرح است که لازمه استفاده مفید از اطلاعات در این آشفته بازار وجود سیستم
هاي اطلاعاتی یکپارچه و منسجم براي تنظیم و منظم کردن اطلاعات براي استفاده کاوشگران اطلاعات می باشد . مدیران ، همچنین به یکی از دو سبک متفاوت استفاده از اطلاعات به عنوان راههایی براي استفاده از اطلاعات براي حل مشکل استفاده می کنند .

2-7 اهمیت اطلاعات وسیستم هاي اطلاعاتی

اطلاعات یکی از منابع باارزش واصلی مدیران یک سازمان است. همان طور که منابع انسانی، مواداولیه و منابع مالی در روند تولید داراي نقش و ارزش خاصی هستند لکن در عصر اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات داراي ارزش ویژه اي هستند. ازطرفی اطلاعات کلید جامعه مردمی است و انتشار و استفاده از آن یک شاخص اجتماعی به شمار می رود. رشد این شاخص به معناي ارتقاي ملی خواهدبود. اطلاعات به طور محسوسی بر بینش و رفتار ما اثر می گذارد. فناوري و ابزارهاي الکترونیک و رایانه اي نیز در دهه گذشته پدیده انفجار اطلاعات را موجب شدند و به طور حتم تاثیر مهمی را بر جهت گیري جوامع و اطلاعات موردنیاز آنها خواهند گذاشت. امروزه نه تنها مدیران ارشد و مدیران اجرایی، بلکه تمام اقشار اجتماع چون محققان و دانشوران و تجار ناگزیر از استفاده اطلاعات هستند. کاربران نظام اطلاعات، اطلاعات را چون یک منبع ارزشمند، هم سنگ سرمایه و نیروي کار به کار می برند. از آنجا که اطلاعات مهم و ارزشمند هستند و اساسی براي کل فعالیتهاي سازمان محسوب می شوند، لذا بایستی سسیتم هایی را برپا کرد تا بتوانند اطلاعات را تولید و آنها را مدیریت کنند. هدف نهایی چنین سیستم هایی کسب اطمینان از صحت، اعتبار و روایی اطلاعات دردسترس در زمان موردنیاز و به شکل قابل استفاده است. امروزه سیستم هاي اطلاعاتی نقش اساسی در همه زمینه هاي فعالیت یک شرکت ایفا می کنند. توجه به شرکتهاي موفق نشان می دهد که همگی آنها به سیستم هاي اطلاعاتی جهت فعالیت روزانه شان مجهزند. چالش حقیقیهک شرکتها با آن روبرو هستند، صرفاً به کارگیري سیستم هاي اطلاعاتی متکی به رایانه نیست، بلکه هدف اساسی استفاده اثربخش سیستم هاي اطلاعاتی در مدیریت است. سیستم هاي اطلاعاتی

22

که به عنوان منبعی ارزشمند محسوب می شوند، توانایی مدیران و کارکنان را افزایش داده و امکان تحقق اثربخش اهــــداف سازمان را با بهره وري بالا موجب می گردند.

2-8 سیستمهاي اطلاعاتی

مدیران همواره به دنبال اطلاعات هستندواتخاذ تصمیمات آنها براساس داده هاي مرتبط وبا موضوعت صمیم است . درگذشته منابع اطلاعاتی مدیران،اتفاقی وغیرمطمئن وبه روشهاي گوناگون بودواطلاعات آنهاازطریق مقامات مافوق وسایر پرسنل سازمان تأمین میشدکه عدم اطمینان واتکا به صحت اطلاعات را تشدیدمی کرد .زیرا افراد،اطلاعات راباافزایش وکاهش،به مقامات ومسئولان منتقل میکردند .لذا اطمینانی ازدرستی اطلاعات نبود.

سیستم اطلاعاتی،سیستم متشکل ازشبکه ایازکانالهاي ارتباطی است که درسازمان مورداستفاده قرارمیگیرند .سیستمهاي اطلاعات مدیریت هم،به مطالعه ي سیستمهایاطلاعاتی دریک سازمانمی پردازند.

سیستم اطلاعات مدیریت،به دوطریق عمده درحل مسأله،براي پشتیبانی ازفعالیتهاي مدیریت که دریک سازمانان جا میگیردکمک میکند؛منبع اطلاعات درسازمان رافراهم مینمایدوبه شناسایی ودرکم سآله کمک میکند .هدف سیستمهاي اطلاعات مدیریت افزایش روند ارائه واداره یاطلاعات وکاهش حد سوگمانهادرحل مشکلات سطوحهاي مختلف سازمانی،ازطریق سیستمهاي اطلاعات مدیریت،امکان استفاده یک اربران متعددرا ازیک پایگاه یا بانک اطلاعاتی مشترك امکانپذیرمیسازد.

2- 9 تکنولوژي پیشرفته اطلاعاتی

سیستم اطلاعاتی مدیران اجرایی سیستم تصمیم گیري گروهی و سیستم پیام دهنده الکترونیکی از مهمترین ویژگیهاي تکنولوژي پیشرفته اطلاعاتی هستند سیستم اطلاعاتی مدیران اجرایی عبارتست از کاربرد تکنولوژي کامپیوتري براي تامین نیازهاي اطلاعاتی مدیران اجرایی سازمان . سیستم ااطلاعاتی مدیران اجرایی این ظرفیت را دارد که بتوان ان را براي تصمیمات برنامه ریزي نشده به کاربرد (مثل تعیین استراتیژي شرکت و نوع واکنشی که باید در برابر شرکتهاي رقیب نشان داد.) تشکیل میز گرد از راه دور : این امکان را به وجود می اورد که چندین عضو یک گروه با استفاده از کامپیوترهاي

شخصی خود در نقاط مختلف دنیا جلسه تشکیل دهند و به صورت گروهی تصمیم بگیرند براي مثال مدیرانی که در این گردهمایی ها مشارکت می کنند میتوانند در یک میز کنفرانس بنشیند یا در دفاتر خود باقی بمانند ولی هر یک از انها به سیستم کامپیوتري متصل هستند که بروي صفحه ان پیشنهادها و نظرهاي سایر اعضا نوشته می شود همه کسانی که در چنین جلسه کامپیوتري مشارکت می کنند جملات همانندي بروي صفحه تلویزیون خود میبینند که در نتیجه می توانند تبادل نظر بنمایند اختلاف نظرها را از بین ببرند در نتیجه کار اطلاع رسانی و مشارکت در تصمیم گیري بسیار اسان می گردد. در تکنولوژي پیشرفته اطلاعاتی موضوعی به نام جریان کار خودکار وجود دارد که افراد می توانند با استفاده از این نرم افزار اسناد و مدارك (مثل اسناد خرید و فروش چک یا سفارش مشتري) ردو بدل نمایند و انها را جهت اقدام و پردازش به محلهاي مربوطه بفرستد براي مثال می توان با استفاده از کامپیوتر یک سند هزینه تهیه کرد که مدیر مربوطه می تواند ان را کنترل کند و از طریق پست الکترونیکی به اطلاع کارکنان ذي ربط برساند با استفاده از این سیستم می توان بدون دخالت دست انسان تمام امور را انجام داد شرکتهاي کوچک هم می توانند با استفاده از این سیستم کارهاي خود را انجام دهند چنین پرسشی براي مدیریت سازمان مطرح است:چگونه می توان از این توان بسیار بالاي محاسباتی استفاده کرد؟همانند مورد بالا تکنولوژي اطلاعاتی پیشرفته می تواند به گونه اي عمل کند که محیط خارجی سازمان و اطلاعات مربوط به ان بر روي یک صفحه در جلوي چشمان مدیریت عالی اجرائی نقش ببندد .حال این پرسش مطرح است که ایا مدیریت سازمان باید از این توان یا قدرت بالا براي هر

23

چه بیشتر متمرکز نمودن امور یا اعمال کنترل شدیدتر بر سازمان استفاده کند یا اینکه باید به اعضاي سازمان اطلاعات لازم را بدهد که با استقلال بیشتري کار کند؟تکنولوژي پیشرفته اطلاعاتی می تواند همه نوع اطلاعات درباره مشتریان بازار نوع خدمات کارایی سازمان به کارکنان بدهد .بعضی از سازمانها در جهت تشدید سلسله مراتب اداري متمرکز نمودن فرایند تصمیم گیري و یکنواخت کردن کارها از این تکنولوژي جدید استفاده می کنند ولی در بیشتر موارد سازمانها تکنولوژي مزبور را در جهت غیر متمرکز نمودن سازمان به کار می برند و اثرات ان در فرایندهاي مدیریت و طراحی سازمان ها قابل مشاهده است.

2-10 کاربرد مدیریت

تکنولوزي پیشرفته اطلاعاتی مدیران را قادر می سازد تا با سازمان ، محیط و یکدیگر ارتباط بیشتر و بهتري بر قرار نمایند . فایده هایی که این تکنولوژي براي فرایند مدیریت داشته است به شرح زیر می باشد :

2-11 مشارکت بیشتر در تصمیم گیري

مدیران براي ایجاد ارتباط بین خود باید مقداري وقت و نیرو صرف کنند . با استفاده از تکنولوژي پیشرفته اطلاعاتی می توان مقدار وقتی که در این راه صرف می نمایند یا تلاشی که آنان در این باره می کنند کاهش داد ، به ویژه زمانی که مدیران از نظر فیزیکی در فاصله دور از هم قرار دارند . براي مثال کسی که می خواهد محصول جدیدي را تولید و عرضه نماید یک پیام الکترونیکی فرستاد ، و در رابطه با ویژگی محصول جدیدي را تولید و عرضه نماید یک پیام الکترونیکی فرستاد ، و در رابطه با ویژگی محصول جدید نظر خواهی کرد . او بیش از 150 پیشنهاد از هر گوشه ي از جهان دریافت کرد ، که تقریباً همه آنها از کسانی بودند که وي هیچ شنایی با آنها نداشت . گذشته از این ، نتیجه تحقیقات نشان می دهد که تکنولوژي یشرفته اطلاعاتی باعث می شود که تماسهاي بین مدیران رده بالا آورده پایین سازمان افزایش یابد . مدیران رده میانی سازمانی می توانند به صورتی مستقیم با مدیر تماس بگیرند ، و یک معاون می توند به صورت مستقیم با مهندس یک طرح بر قرار نماید . در یکی از برگ ترین خرده فروشی هاي دنیا که انواع شیرینی و شکلات تولید و عرضه می کند ، کارکنان واحد ها و شاخه هاي مختلف سازمان با استفاده از سیستم ارتباط الکترونیکی به صورتی مستقیم با مدیر عامل تماس می گیرد و دیدگاه ها ي نشریه هاي خود را درباره محصولات شرکت رقیب و واکنش مشتریان به اطلاع وي می رسانند شرکت زیراکس توانست با استفاده از این سیستم ، مشارکت

مدیران ارشد را در تصمیم گیریها از پانزده نفر به حدود یکصد نفر برساند ، و این اندیشه است که تعداد را به 500 مدیر افزایش دهد .

2-12- 2 افزایش سرعت در تصمیم گیري

استفاده از تکنولوژي پیشرفته اطلاعاتی باعث می شود که زمان و وقت کمتري را صرف گرد همایی هاي مربوط به تصمیم گیري نماید ، کاهش دهند. تکرار پیام ها کاهش یابد و گرئه هاي ذي نفع می توانند به صورت مستقیم با یکدگیر تماس بر قرار کنند . براي مثال ،شرکت زیراکس توانست زمان جلسه یا گرد همایی را ( بااستفاده از سیستم کامپیوتري جدید ) کاهش دهد . پیش از تشکیل جلسه هیچ لازم نیست که نوشته یا کاغذي بین افراد و دوایر رد و بدل شود . هر واحدي طرح خود را به صورت پیام الکترونیکی ، پنج روز پیش از تشکیل جلسه ، می دهد ، و هر یک از مدیران عالی اجرایی آن را مطالعه می کنند . زمان جلسه کوتاه است ، زیرا هر یک از آنها ، پیش از آن به حد کافی ، براي مساله مورد نظر وقت صرف کرده اند .

2-12- 3

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع اقشار کم درآمد، توسل به زور، دوران مدرن Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع چنين، معيارهاي، اميال