پایان نامه رایگان درباره سیستم اطلاعات مدیریت، بر عملکرد سازمان، سیستم پشتیبان تصمیم

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات مدیریت به عنوان یک زمینه عمده استفاده از رایانه مستحکم شد . سیستم اطلاعات مدیریت به دو طریق عمده در حل مساله کمک می کند : یک منبع اطلاعات در پهنه سازمان فراهم می نماید. و نیز به شناسائی و درك مساله کمک می کند . نور ساطع از سیستم اطلاعات مدیریت با این هدف است که براي مدیران علائم مساله بیان متحمل الوقوع بودن مسائل را علام دارد . ضعف عمده سیستم اطلاعات مدیریت آن ست که نمی تواند نیاز هاي خاص هر فرد را برطرف کند ، مساله را بر آورد سازد . اغلب او قات سیستم اطلاعات مدیریت اطلاعات دقیق مورد نیاز را فراهم نمی کند مفهوم سیستم پشتیبان تصمیم در پاسخ به چنین نیازي بوجود آمد ( مک لوید ، ص 434 ، ( 411 -415 از آنجا که سیستم اطلاعات مدیریت بشر تحت تاثیر رایانه و اتوماسیون می باشد ، ممکن است نا خواسته بعضی

تغییرات رفتاري در کارمندان بوجود آید که لزوم توجه به فاکتور انسانی را در موسسات می رساند . کارکنان شرکتهایی که براي اولین بار سیستم هاي پردازش داده ها را نصب کرده بود ، احساس ترس کردند . کارکنان از این می ترسیدندهک رایانه ها باعث بیکاري آنها شود که عملاً رایانه اي شدن بکاهند ، به علت اینکه سیستم اطلاعات مدیریت آنها را مخفیانه کنترل کرده و به حریم شخصی آنها وارد شود ، می ترسیدند . ساده ترین راه ابراز ترس کارکنان از سیستم جدید اعلام این ترس به مدیر خواهد بود . البته باید این را در نظر داشت که اکثر کارکنان ترس خود را پنهان می کنند . در صورت اول مشکل اینجاست که بعضی مدیران هم ممکن است از سیستم جدید ، خود ترس داشته باشند در چنین مواقعی چنین مدیري نمی خواهد اطلاعات را با دیگران تقسیم کند . دلیل آنها این است که آنها اطلاعات را جمع کرده اند و باید توانایی استفاده از آن را داشته باشند . باید برنامه اي براي کاهش یا زدودن این ترس از طرف مدیران اندیشه شود .

مدیریت شرکت می تواند با اجراي تدابیر زیر از ترس کارکنان بکاهد :

-1 استفاده از رایانه به عنوان یک وسیله ارتقاي شغلی بادادن کار هاي تکراري خسته کننده به رایانه و دادن کار هایی که تواناییهاي آنها را به چالش بر می انگیزد ؛ -2استفاده از ارتباطات رسمی براي حفظ آگاهی کارکنان از توجهات شرکت ؛

-3 ساخت یک رابطه مطمئن بین کارکنان ، متخصصان اطلاعاتی و مدیریت ؛ -4 اهداف شرکت را در راستاي نیاز هاي کارکنان مشخص کنند ( مک لوید ، ص ( 348 -349

31

در نهایت قابل توجه است که امروزه وطایف MISاز مدیران فراتر رفته و کلاًMIS با کاربرد رایانه در خدمات تارت و شرکتها در امده است امروزه در دفتر هر شرکتی بخش MIS یا معاونت MIS را می توان مشاهده کرد .
2-16 مقایسه انواع سیستم هاي اطلاعاتی

اتوماسیون اداري براي جریان اطلاعات در داخل سازمان مناسب تر است تا بین سازمان و محیط ، زیرا خیلی از کاربرد هاي اتوماسیون اداري به فرستنده و دریافت کننده براي استفاده از وسایل سازگار و یا پروتکل هاي ارتباطات نیاز دارد . البته باید مد نظر داشت که انوماسیون اداري تمام ارتباطات را فراهم نمی سازد . مدیران هنوز از تلفن ، جلسات حضوري و خواندن گزارشهاي اداري استفاده می کنند اتوماسیون اداري راهی براي تکمیل و ایجاد ارتباطات خاص است ، ولی هنوز مدیران به ستفاده از گزارشهاي غیر رسمی ادامه می دهند .

اتوماسیون اداري عمدتاً یک سیستم رسمی با رویه تعریف شده است که بایستی در ارتباطات با دیگر سیستم هاي رسمی مانند سیستم پشتیبانی تصمیم گیري مورد استفاده قرار گیرد . کاربرد اتوماسیون اداري بسیار ساده است . بنابراین ، احتمال استفاده مدیر از ان بیشتر است . یک مدیر بایستی هم رایانه و هم دانش MIS را به منظور استفاده از بعضی از ابزار هاي پیچیده سیستم پشتیبانی تصمیم گیري دارا باشد . ولی استفاده از اتوماسیون اداري احتیاج به چنین ابزار پیچیده توسط مدیر را ندارد به همین دلیل اتوماسیون اداري از جذابیت خاصی بر خوردار است .

از لحاظ حل مسئله و فضاي حل مسئله نیز می توان کاربرد هاي انواع سیستم هاي اطلاعاتی را با هم مورد مقایسه قرار داد ، شکل شماره 2 نشان دهنده این تفاوت است . کاربرد هاي اتوماسیون اداري با شخص مدیران انطباق یافته و بهترین شکل براي مسائل کمتر ساختار یافته که ارتباطات غیر رسمی فراوان است وفق می یابد . با وجود آنکه سیستم اتوماسیون اداري طلاعات حل مسئله را در اختیار قرار می دهد . تصمیم در مورد نحوه به کار گیري آن به مدیران محول می شود .

2-17 سیستم هاي اطلاعاتی مدیریت ( MIS)

داده هاي سیستمهاي تی – پی – اس را براي نظارت بر عملکرد سازمان در اختیار مدیران قرار می دهند . سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی است براي تبدیل داده به اطلاعات از منابع داخلی و خارجی و بر قراري ارتباط بین اطلاعات در یک شکل مناسب براي مدیران در همه سطوح و در همه وطایف براي قادر ساختن آنها به اخذ تصمیمات به موقع و اثر بخش براي برنامه ریزي ، هدایت و کنترل فعالیتهایی که انها مسئول آنها هستند .

سیستم اطلاعات مدیریت ترکیبی است از تصمیم گیري و اجراي عملیات پردازش داده هاي حاصل از تبادلات ، سیستمهاي اطلاعاتی پشتیبانی از فرایند تصمیم گیري را بر عهده دارند و یکی از منابع با ارزش سازمان محسوب می شوند .

سیستم اطلاعات مدیریت به طور ساده سیستمی است متشکل از مجموعه افراد ، دستور العملها ، داده ها ، سخت افزار و نرم افزار که به جمع آوري ، ثبت پردازش و ارتباط داده ها براي پردازشهاي تراکنشی در سطح عملیات و ارائه اطلاعات در پشتیبانی از تصمیم گیریهایی مدیریتی می پردازد . این تعریف به چند مورد اشاره داد .

-1 سیستم اطلاعات می تواند دستی یا رایانه اي باشد .

-2 هدف از سیستم هاي اطلاعات پشتیبنی از عملیات تصمیمات است .

-3 محور اساسی سیستمهاي اطلاعاتی افراد ، مدیریت ، اطلاعات و سیسستمهاي سازمان است . ( صرافی زده ،ص (1383 : 45

2-18 سیستم اطلاعات مدیریت ( MIS)

تقسیم بندي سیستمهاي اطلاعات مدیریت بر اساس ساختار :

32

سیستم هاي اطلاعات بخشی :

سازمانها از سیستمهاي اطلاعات مختلفی در سطح واحد هاي عملکردي خود استفاده می کنند . برنامه هاي کاربردي غالباً به منظور انجام تعاملات خاصی طراحی می گردد مثلاً. سیستم پردازش حقوق و دستمزد و یا سیستم حسابهاي پرداختی . مجموعه این سیستمها عملکرد هاي یک واحد خاص را پشتیبانی می کنند مانند سیستم اطلاعات حسابداري .
2-19 سیستم هاي اطلاعات سازمانی

مجموعه سیستمهاي اطلاعات که جهت بخشهاي مختلف طراحی گردیده است را می توان به صورت یکپارچه جهت پشتیبانی از سازمان مورد استفاده اطلاعات سیستمهاي کاربردي را جهت برنامه ریزي ها وطراحی هاي سازمانی میسر می کند .

2-20 سیستم هاي میان سازمانی

استفاده از این سیستمها به منظور تبادل اطلاعات و انجام تعاملات میان چندین سازمان انجام می گیرد و چندین سازمان را به یکدیگر مرتبط می نمایند . این سیستمها می تواند جهت موسساتی که با یکدیگر اشتراك منابع دارند ، طراحی شوند ، معمولاً از شبکه هاي اکسترانت جهت این ارتباط استفاده می شود ( صرفی زاده ، ( 83 :50
2-21 سیستم پشتیبانی تصمیم ( ( DSS

سیستم هاي اطلاعات مدیریت اشکالاتی دارد که سیستم هاي پشتیبانی تصمیم براي رفع آنها بوجود آمده است . سیستم اطلاعات مدیریت به منظور تدارك پشتیبانی شخصی براي هر مدیر نمی باشد . این ضعف سیستم اطلاعات مدیریت، اقداماتی را باعث شد که منتهی به مفهوم سیستم پشتیبانی تصمیم گشت . سیستم پشتیبانی تصمیم به عنوان یک سیستم متکی بر رایانه به منظور استفاده توسط یک مدیر خاص یا گروهی از مدیران در هر سطح سازمانی بري اتخاذ تصمیم در فرایند حل مساله نیمه ساختاري ، تعریف می شود . سیستم پشتیبانی خروجی به شکل گزارشات ادواري یا خاص ، یا نتایج مشابه سازیهاي ریاضی را ایجاد می کند استیون . ال . آلر پس از مطاله پنجاه و شش موسسه ،شش نوع سیستم پشتیبانی تصمیم را شناسائی نمود . ساده ترین سیستم پشتیبانی تصمیم از طریق ایجاد توانایی باز یابی عناصر داده از پایگاه اطلاعات به مدیر کمک می کندپیچیده. ترین سیستم پشتیبانی تصمیم عملاً تصمیماتی را براي مدیر اتخاذ می نماید .

2-21-1 سیستم تصمیم در مقابل سیستم اطلاعات مدیریت

-1 فرد را حمایت می کند -2 حمایت مستقیم ایجاد می کند -3 تمام مراحل حل مساله را حمایت می نماید -4. مسائل نیمه ساختاري را حمایت می کند -5 بر پشتیبانی تصمیم تاکید دارد .

مفهوم سیستم پشتیبانی تصمیم، شکستهاي اولیه سیستم اطلاعات مدیریت را تجربه نکرد . به احتمال قوي دلیل اصلی آن ، دامنه محدود تر سیستم پشتیبانی تصمیم است بر خورد ملایم تر سیستم پشتیبانی تصمیم ، شانس موفقیت خود را حداکثر می کند ( مک لوید ، ص ( 422 – 444

2-22 سیستمهاي پشتیبانی گیري ( ( DSS

سیستم پشتیبانی تصمیم ابزار بهره وري در دست کارکنان فکري است تا آنها را در امر تصمیم گیري یاري رساند . پردازش معاملات به موضوعات عملیاتی روشن مربوط می باشد و لذا سیستم پشتیبانی تصمیم شامل کلیه اجزاء سیستم اطلاعاتی مدیریت بجز پردازش معاملات است . ( طالقانی ، ( 82 سیستم پشتیبانی تصمیم گیري ، سیستمی است که به منظور پشتیبانی از تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف سازمان

با تاکید بر تصمیمات شبه ساختاري و غیر ساختاري طراحی و به کار گرفته می شود . این سیستم از طریق مدل سازي

33

می تواند مسائل پیچیده را حل و راهکار را بر اساس منطق پیشهاد کندمثلاً. ارائه بهترین ترکیب کالا یا قیمت در تولید و یا مشخص کردن نقاط توزیع در سیستم فروش سیستم پشتیبانی تصمیم گیري ، تصمیم نمی گیرد ( یعنی در مراحل تصمیم گیري ، مرحله انتخاب را انجام نمی دهد ) بلکه راه حل پیشنهاد می کند و این تصمیم گیرنده است که با توجه به نتایج تحلیل هاي انجام شده ، انتخاب راه حل می کند . اجزا این سیستم عبارتند از :

پایگاه مدل – پایگاه داده – مدیریت پایگاه مدل – مدیریت پایگاه داده – برنامه رابط

2-22-1 ویژگیهاي سیستم پشتیبانی تصمیم گیري عبارتند از:

نیاز به سخت فزار ، نرم افزار و نیروي انسانی ( طراح و کاربر ) دارد . نرم افزار شامل بخشهاي مدل سازي و تجلیل داده هاست .

به منظور پشتیبانی از تصمیم گیري و تصمیمات شبه ساختاري و غیر ساختاري طراحی می شود . از مدیران و تصمیم گیرندگان کلیه سطوح سازمان پشتیبانی می کند . به منظور ارتقا ء اثر بخشی و کارایی فرایند تصمیم گیري طراحی می شود . در فرایند تصمیم گیري تا مرحله تحلیل را انجام می دهد ولی انتخاب به عهده کاربراست . از مدل سازي استفاده می کند مدلها. عمدتاً مدلهایی هستند که در پژوهش عملیاتی توسعه می یابند . تحلیها وابستگی زیادي به داده ها دارند .

2-22-2 بکار گیري سیستم پشتیبانی تصمیم گیري

بکار گیري سیستم پشتیبانی تصمیم گیري یک فرایند تعاملی است که می تواند به وسیله پنج مرحله زیر خلاصه شود : -1 بررسی و صورت بندي مساله به طوري که مساله بتواند بیشتر مطالعه شود .
-2 تعیین پارامتر ها و متغیر هاي مرتبط تا به کاربر درکی از موقعیت بدهد . -3 صورت بندي مدل به وسیله پارامتر ها و متغیر هاي بهم مرتبط

-4 آزمایش مدل براي تعیین ثبات راه حلها ازطریق تهیه داده ها براي متغیر ها و پردازش و محاسبه براي تعیین نتایج

-5 پالایش مساله ها ، مدل بندرت در ابتدا صحیحاست و غالباً نیاز به برخی اصلاحات دارد . ( صرافی زده ، ص ( 1383 :62
2-23 سیستمهاي پشتیبانی گروهی ( GSS)

این سیستم از گروههاي کاري که به کار خاصی اشتغال دارند و هدف مشترکی دارند پشتیبانی می کند . این سیستم از ابزار هاي کار گروهی بهره می گیرد با پیشرفت فناوري ارتباطات سیستمهاي پشتیبانی تصمیمات گروهی قادرند تا از گروههاي کاري به صورتهاي مختلف جدا از زمان و مکان پشتیبانی کنند . استفاده از نرم افزار هاي گروهی امروزه در سازمانهاي نوین بسیار رایج می باشد . سازمانها باطراحی اتاقهاي تصمیم گیري و تجهیز آنها به ابزار هاي مختلف مانند

.ویدئو پروژکتور، تابلوهاي الکترونیکی ، تجهیزات ارتباط با اینترنت و رایانه هاي مجهز به نرم افزار هاي طراحی و تحقیق می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سیستم اطلاعاتی، سیستم مدیریت، سیستم اطلاعات مدیریت Next Entries پایان نامه رایگان درباره سیستم خبره، هوش مصنوعی، سیستم اطلاعاتی