پایان نامه رایگان درباره سیستم اطلاعاتی، سیستم مدیریت، سیستم اطلاعات مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد

که عمل بازیابی را تسهیل کند . این یکپارچگی منطقی رکورد ها در چندین فایل، مفهوم پایگاه داده نامیده می شود . دو هدف عمده مفهوم پایگاه داده کاهش داده هاي زاید و دستیابی به استقلال داده ها می باشند . داده هاي زاید به آنی معنی است که داده هاي یکسان در چند پرونده ذخیره شوند استقلال داده ها توانایی تغییر دادن در ساختار داده ها بدون تغییر در برنامه هایی که داده ها را پردازش می کند ، می باشد استقلال داده ها با جاي دادن جزئیات داده ها در جداول و فرهنگهایی که از نظر فیزیکی از برنامه ها جدا هستند ، انجام می گیرد . وقتی که شرکتی از مفهوم پایگاه داده ها پیروري می کند سلسله مراتب داده ها چنین می شود : پایگاه داده – پرونده ( فایل ) سند ( رکورد ) عنصر داده .

نرم افزاري که یکپارچگی منطقی را در پرونده ها ایجاد و حفظ می کند چه بصورت آشکار یا پنهان ، سیستم مدیریت پایگاه داده نامیده می شود . نمونه هایی از سیستم هاي مدیریت پایگاه داده که در یک ساختار سلسله مراتبی بکار می روند

عبارتند از سیستم مدیریت اطلاعات ( ( MIS آي بی ام ( ( IBM و سیستم 2000اینتل ( ( Intel موج دوم نو آوري در سیستم هاي مدیریت پایگاه داده بر اساس نرم افزار ارتباطی طرح ریزي شد و اولین بسته به منظور ارائه به کاربران رایانه هاي اصلی ( ( mainframe ارائه شد . مانند زبان پرسش ساختار / سیستم داده ها ( ( SQL/DS و پرسش با مثال ( ( QBE از IBM و نرم افزار اراکل ( Oracle از) شرکت نرم افزاري ارتباطی ، بوجود آمدند ، تقریباً در همان زمان ( حدود ( 1980 تهیه کنندگان نرم افزار ها شروع به توسعه بسته هاي نرم افزاري سیستمهاي مدیریت پایگاه داده در مقیاس کوچک براي بازار ریز رایانه ها کردند . در طول سالهاي اخیر توسعه سیستم هاي مدیریت اطلاعات بر بازار ریز رایانه ها متمرکز شده و ساختار ارتباطی را به کار برده است مایکروسافت اکسس نمونه اي از سیستم مدیریت پایگاه داده ارتباطی ریز رایانه می باشد . کاربرد پایگاه داده می تواند یک شخص با یک برنامه کاربردي باشد . شخص معمولاً پایگاه داده را ازطریق یک این استفاده می کند و اطلاعات داده ها را از طریق زبان پرسش باز یابی می کند .

یک پرسش ( ( query تقاضاي اطلاعات از پایگاه داده و زبان پرسش یک زبان مخصوص کاربر پسند می باشد که به رایانه امکان جواب به آن پرسش را فراهم می سازد بطور کلی یک متخصص اطلاعاتی که مسئولیت پایگاه داده را به عهده دشته باشد مدیر پایگاه داده DBA نامیده می شود وظایفDBA چهار حوزه برنامه ریزي ، اجرا ، اعمال و امنیت پایگاه داده می باشد ( همان منبع ، ص 272، 270، 266، 21،(3-264

2-14-4 متخصصان شبکه

28

مدیر شبکه ، مدیر کارشناس در زمینه تخصصی ارتباطات است و سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز را پیشنهاد می دهد . مدیر شبکه ، اجرا و نگهداري سیستم ها را نیز هدایت می کند . متخصصان شبکه با تحلیل گران سیستم ها و کاربران ،براي تاسیس شبکه ارتباطات داده ها که منابع رایانه اي گسترده سازمان را به هم وصل می کند . کار می کنند . مهارتهاي متخصصان شبکه ، ترکیبی از زمینه هاي رایانه و ارتباط از راه دور می باشد . همه وسایل ارتباطی و رایانه اي متصل به هم یک شبکه نامیده می شوند . یک شبکه اساسی شامل یک پایانه و یک رایانه اي که توانایی فرستادن و دریافت را داشته باشد ؛ مودم هایی که پیامها را از حالت آنالوگ به دیجیتال و از دیجیتال به آنالوگ تبدیل کنند و یک مداري که یک یا چندین کانال را فراهم می آورد . می باشد . انواع اصلی شبکه عبارتند از WAN براي شبکه گسترده ، LAN براي شبکه محلی MAN براي شبکه هاي کلان شهر می باشد .و پیکر بندي معمولی سخت افزارهاي ارتباطاتی شامل چندین پایانه هستند 5 نوع پایانه اصلی وجود درند صفحه کلید ، تلفن دکمه اي ( شستی ) ( ( push- batton محل فروش ، مجموعه داده ها و پایانه هایی براي اهداف خاص ، واحد هاي کنترل خوشه اي ، چندین پاینه را در یک محل کنترل می کنند مودمها به جز مواردي که از تلفن دکمه ي به عنوان پایانه استفاده می شود ، همیشه مورد نیازند . شبکه هاي براي اشتراك زمانی ، پردازش توزیع شده یا ارتباط رایانه ي مراجع / سرور ( خدمتگر ) بکار برده می شوند . یک شبکه اشتراك زمانی فقط شامل یک رایانه و یک شبکه پردازش توزیع شده شامل بیش از یک رایانه می باشند . یک شبکه مراجع / سرور امکان انجام کار به صورت محلی مرکزي را می دهد . همه دستورات و نمونه ها می توانند از سرور به مراجعان تغییر جهت دهند . ما قسمتی از مدیریت داده ها همیشه در سرور باقی می ماند . نوع جدیدي از شبکه ها با آمدن اینترنت رایج شده است که بنام اینترانت معروف می باشد . به طوري که اینترنتی که به صورت داخلی اطلاعات فقط خواندن ، انتشارات الکترونیکی براي اعضا را قابل دسترسی سازد و امکان دسترسی پایگاههاي داده و گروههاي کاري را فراهم کند . اینترانت نامیده می شود ( مک لوید ، ص 21-302،(301

2-14-5 برنامه نویس ها

برنامه نویس شخصی است که مستندات تحلیل گر سیستم ها را به عنوان یک راهنما به کار گرفته و دستورات برنامه که باعث انجام عملیات لازم توسط رایانه می شود را تهیه می نماید . اکثر شرکتها که از رایانه هاي بزرگتر استفاده می کنند ، کارمندان متخصص اطلاعاتی دارند . اکثر این متخصصان در واحد هاي خدمات اطلاعاتی هستند اما بیشتر آنها در قسمت کاربران می باشند . وظیفه متخصصان طراحی سیستم هاي رایانه اي براي رفع نیاز هاي خاص شرکت می باشد محصول تلاشهاي آنها یک کتابخانه نرم افزاري از برنامه هاي معمول در شرکت می باشد که به این کار ، کاربرنامه نویسی می گویند که نرم افزار خاص براي رفع نیاز هاي خاص شرکت که ممکن است در دیگر نرم افزار هاي از پیش نوشته شده لحاظ نشده باشد طراحی می کنند امروزه عموماً استقبال از نرم فزار هاي از پیش نوشته شده بیشتر از طراحی نرم فزار هاي خاص براي یک شرکت خاص می باشد .

2-14-6 اپراتور ها

تجهیزات رایانه ي بزرگ چون رایانه ها مینفریم و ریز رایانه ها را اداره می کنند اپراتور ها ، تجهیزات را کنترل می کنند برگه هاي کاغذي چاپگر ها را عوض می کنند ، کتابخانه هاي نوار و دیسکها را مدیریت کرده و بعضی وظایف مشابه را انجام می دهند .
2-15 کار برد سیستم اطلاعاتی رایانه محور

29

کاربرد سیستم هاي اطلاعاتی رایانه محور امروز در پنج محیط می باشد . پردازش داده هاي حسابداري ، سیستم هاي اطلاعات مدیریت MIS ، سیستم هاي پشتیبانی تصمیم ، اداره مجازي و سیستم هاي دانش محور ، پردازش داده هاي حسابداري از اولین کاربرد هاي رایانه و سیستم هاي اطلاعاتی بود .

سیستمی که کنترل و باز سازي اطلاعات را از دنیاي محیطی و عملیات بازرگانی داخل سازمان بعهده دارد ، بطریقی که با سازماندهی و انتخاب داده ها اطلاعات لازم را چهت اتخاذ تصمیم، برنامه ریزي و کنترل براي مدیران آماده سازد سیستم اطلاعاتی مدیریت نامیده می شود . مدیران همواره بدنبال اطلاعات هستند و اتخاذ تصمیمات آنان بر اساس داده هاي مرتبط و با موضوع تصمیم است در گذشته منابع اطلاعات آنان اتفاقی و غیر مطمئن و به طرق مختلف و گوناگون بوده و اطلاعات آنان ازطریق مقامات مافوق و یا مرئوسین و سایر پرسنل سازمان تامین می شد . که عدم اطمینان و اتکاء به صحت طلاعات را تشدید می کرد زیرا افراد اطلاعات را با افزایش و یا کاهش به مقامات و مسئولین منتقل می کردند . لذا اطمینانی از درستی آن نبود . تجهیز مدیریت به یک سیستم اطلاعاتی صحیح و مطمئن کهتوانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیم برنامه ریزي و کنترل سازمان یاري دهد داراي یک روند تاریخی است و این سیر تاریخی با مفاهیم دفتر اداري دوبل که توسط پروز لوکاپاکلیلی (( LUCKA PAKELILY )) در سال 1494 ارائه شد آغاز گردید . سیستم هاي اطلاعات مدیریت تا قرن بیستم با تأثی به حرکت خود ادامه داد و شاید علت آن عدم توانایی بشر در حفظ ، نگهداري و باز یابی اطلاعات بود . با توسعه رایانه هاي با ظرفیت ، سرعت و دقت بالا در اوسط قرن بیستم تکامل و کاربرد مفاهیم سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت ، با روندي دیگر و با سرعت بیشتري توسعه یافت که حاصل آن تغییرات در عملیات و فعالیتها و وظایف سازمانهاي تجاري دنیا به شرح زیر شد :

-1 مدیریت متمرکز و تکیه بر محور هاي متمرکز اطلاعات و بهره گیري از فن آوري پیشرفته .

-2 طراحی اطلاعات و ارائه گزارشات لازم مورد نیاز براي اتخاذ تصمیم مدیریت ، برنامه ریزي و کنترل سازمان. -3 طراحی سیستم اطلاعات مدیریت با تکیه بر کنترل و سیستم هاي اطلاعاتی مدیریت کنترل پروژه .

نتایج حاصل از این مفاهیم ، MIS یا سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت نامیده می شوند هدف سیستمهاي اطلاعاتی مدیریتی افزایش روند ارائه و اداره اطلاعات و کاهش حدس و گمان در حل مشکلات در سطوع مختلف سازمانی ازطریق سیستمهاي باز خور اطلاعات و بازتاب بازیابی اطلاعات در جهت تکامل داده هاي جدید به سیستم است MIS . شاملسه جزء است : مدیریت ، اطلاعات و سیستم . MISنه تنها مدیران را امور استراتژِیک حمایت می کند ، بلکه در تصمیمات تکراري و روز مره نیز اطلاعات لازم را در اختیار مدیران تاکتیکی قرار می دهد و آنها را قادر می سازد تا به اطلاعاتی دست یابند که جهت تصمیماتشان کمک موثري باشد MIS. می تواند تصاویري از مغایرتها و انحرافات از برنامه هاي تعیین شده را نیز آشکار سازد و چنین اطلاعاتی ازطریق تهیه گزارشات مدیریت در قالبها و تصاویر منطقی و قابل تعبیر و تفسیر و تجربه و تحلیل در اختیار مدیریت قرار می گیرد . زیر مجموعه هاي سیستم MIS عبارتند از : سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت نیروي انسانی ، سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت مالی و حسابداري ، سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت تولید و سیستمهاي طلاعاتی بازار یابی و فروش که متکی بر پایگاههاي مشترك و متقابل است مدیران MIS بایستی از دنیاي حقیقی و سیستمهاي موجود در سازمان مطلع باشند تا بتوانند نقش موثري را ایفا کنند و به همین دلیل بایستی اطلاعات صحیح در اختیار شان قرار گیرد . یکی از نقشهاي مهم مدیر MIS ، آگاهی و تفسیر از عوامل محیطی و بیرونی سازمان است . مدیرانMIS بایستی از ارزشهاي سیستمهاي موجود مطلع گردند و اینکه سیستمهاي دستی موجود چه طلاعات و نقشی را بعهده درندعملاًٌ. مدیرMIS براي طراحی و کنترل شرکت به معاون خدمات اجرایی یا معاون ارشد گزارش می دهد در بسیاري از شرکتها ، شاخه معاونت MISبوجود می آید که گزارش خود را مستقیماً به مدیریت عالی تسلیم می دارد ( مومنی ، ص 32 ، (23-26

30

به سبب مزایاي MIS چون ارتباطات نزدیکتر ، کنترل دقیقتر و گرد آوري داده هاي مطمئن تر و پردازش سریعتر داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات مدیران ، از سیستمهاي طلاعاتی مدیریت در برنامه ریزي سازماندهی ، رهبري و ایجاد انگیزه ، گزارش دهی وکنترل استفاده کرده و این اعمال مدیریتی را با نهایت دقت و کار آیی ، در مدت زمان بسیار کمتري در سازمان انجام می دهد . حال براي انجام این کار ها مدیریت باید واسطی به نام مدیر سیستم اطلاعاتی مدیریت براي ارائه بهتر و خدمات براي مدیریت ، ضروري می باشد . موسساتی که به سیستمهاي اطلاعات مدیریت اولیه مبادرت نمودند چیز هاي دیگري فرا گرفتند . در این دوره مشخص شد که مانع عمده در استفاده از سیستم هاي اطلاعات مدیریت ، مدیران هستند . مدیران به عنوان یک گروه در مورد رایانه اطلاعی نداشتند آنان از کار هاي خود آگاه و می دانستند چگونه مسائل را حل کنند : لکن به اندازه کافی در مورد نقش اطلاعات در حل مسائل توجه نکرده بودنددر. نتیجه براي مدیران بیان این که دقیقاً از سیستم اطلاعات مدیریت چه می خواهند دشوار بود . این وضعیت براي متخصصین اطلاعات غیر قابل تحمل بود زیرا که دانسته هاي آنان از مدیریت کم بود ، آنها نمی دانستند چه سوالاتی را پرسش نمایند ، با طی زمان مدیران درباره رایانه و در مورد فرایند هاي مورد اجرا در حل مسائل تجربه آموختند و متخصصین اطلاعات نیز مبانی مدیریت را فرا گرفتند . سیستم هاي اطلاعات مدیریت براي انطباق بیشتر با نیاز هاي مدیران اصلاح و توسعه یافت . عاقبت جایگاه سیستم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سیستم اطلاعاتی، پایگاه اطلاعات، خرده فروشی Next Entries پایان نامه رایگان درباره سیستم اطلاعات مدیریت، بر عملکرد سازمان، سیستم پشتیبان تصمیم