پایان نامه رایگان درباره سیستم اطلاعاتی، پایگاه اطلاعات، خرده فروشی

دانلود پایان نامه ارشد

افزایش سرعت در شناسائی مسائل

با استفاده از تکنولوژي پیشرفته اطلاعاتی فعالیت هاي سازمان بیشتر و بهتر در معرض دید مدیران قرار می گیرد . براي مثال ، داده هاي مربوط به فروش و تحقیقات بازار ( از نظر خرده فروشی ها و بررسی هاي انجام شده ) بیشتر

24

در دسترس مدیران قرار می گیرند . مدیران می توانند به صد ها مخزن اطلاعاتی ، درباره صنعت ، امور مالی و الگو هاي آماري دسترسی داشته باشند . این سیستم اطلاعاتی براي سازمان ها و مدیران چنین امکانی را به وجود می آورد که بتوانند حجم بزرگتري از اطلاعات را با دامنه هاي بسیار وسیع تر جمع آوري نمایند . براي مثال ، مدیر عامل یک شرکت بزرگ خرده فروشی می گوید من می توانم از هر یک از واحد ها و فروشندگان هاي خود اطلاعات گوناگون بگیرممثلاً. می دانم که چه مشتریانی درباره محتواي نوع خاصی از شیرینی پرسش داشته اند ( زیرا آنان نسبت به ماده خاصی حساسیت دارند ) و سر انجام این که ، من درباره هر گونه اظهار نظر مشترسان درباره انواع شیرینی هایی که تولید و عرضه می کنیم آگاهی می یابم .( دفت ، ص ( 1380 : 250

2-13 طرح ریزي سازمان

اینک سازمان ها به اثرات شدیدي که تکنولوژي پیشرفته اطلاعاتی بر ساختار سازمانی دارد پی برده اند . نتیجه تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده ، به شرح زیر ااست :

2-13- 1 کاهش ارتقاع هرم سازمان

کاربرد تکنولوژي پیشرفته اطلاعاتی باعث شده است که بسیاري از سازمان ها از سطوح متعدد مدیریت بکاهند . یک سازمان که در لندن از این تکنولوژي پیشرفته استفاده کرد ، به جاي اینکه سلسله مراتب اداري را دقیق رعایت کند، سعیکرد به کارکنان و اعضاي سازمان اختیارات بیشتري بدهد و سطوح مدیریت را از سیزده به چهار کاهش داد . نمونه دیگر شرکت بیمه » آتنا « است که با استفاده از تکنولوژي اطلاعات تیم هایی جایگزین سیستم سرپرستی قدیمی کرد که به سلسله اختیارات منسوخ کار می کردند .

2-13- 2 تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر

با توجه به دیدگاه مدیریت سازمان ، کاربرد تکنولوژي پیشرفته اطلاعاتی می تواند موجب تمرکز یا عدم تمرکز مدیریت در سازمان شود . مدیرانی که می خواهند سیستم تصمیم گیري خود را متمرکز نمایند می توانند از این تکنولوژي استفاده کنند تا اطلاعات بیشتري جمع آوري کرده و تصمیمات بیشتري بگیرد ، که اغلب مسئولیت بیشتري در پی خواهد داشت . از سوي دیگر ، مدیرانی که بخواهند سیستم مدیریتی خود را غیر متمرکز کنند می توانند با بهره گیري این تکنولوژي ، اطلاعات بیشتري را به کارکنان و اعضاي سازمان بدهند و بر میزان مشارکت آنان در تصمیم گیري ها و استقلال و خود مختاري آنان بیافزایند . فلسفه مدیریت و فرهنگ سازمان در صحنه کاربرد این تکنولوژي ( در جهت متمرکز بودن یا غیر متمرکز ساختن مدیریت ) نقش اصلی را ایفا می کند .

2-13- 3 بهبود هماهنگی

شاید یکی از بزرگترین ره آورد هاي تکنولوژي پیشرفته اطلاعاتی این باشد که مدیران بتوانند با یکدیگر ارتباط بیشتري بر قرار نمایند ، حتی زمانی که دفاتر یا فروشگاه ها در نقاط مختلف دنیا پراکنده اند .سه روش حاصل از کاربرد این تکنولوژي ( یعنی سیستم پیام دهنده الکترونیکی ، سیستم اطلاعات مدیران اجرایی و تشکیل میز گرد از راه دور ) مدیران را قادر ساخته است تا با یکدیگر ارتباط بر قرار کنند و از فعالیت ها ونتایج کار یکدیگر آگاه شوند . سیستم کامپیوتري کانال هاي ارتباطی جدیدي به وجود می آورد که این مدیران می توانند از آن استفاده کنند . به صورت یک گروه در این دو داراي رفتار گروهی گردند . این تکنولوژي در راه از میان برداشتن سد ها به مدیران کمک می کند و نوعی احساس گروهی خلق می نماید ، که در نتیجه یک هویت سازمانی به وجود می آید ( یعنی همان چیزي که پیش از آن وجود نداشت )

2-13- 4 شرح دقیق تري از وظایف

25

با کاهش وظایف اداري ، کاربرد این تکنولوژي موجب می شود که سیاست ها به صورتی دقیق تر و شرح وظایف به گونه اي مفصل تر بیان شوند . شرکت هایی که از تکنولوژي پیشرفته اطلاعاتی استفاده می کنند شباهت زیادي به سازمان هاي خدماتی پیدا می کنند . پست هاي مدیریت و اداري ( که پس ازبه کار گیري این سیستم اطلاعاتی ) باقی می مانند باید به صورتی آگاهانه تر عمل کنند و به کار هاي سنگین تر دست یابند و آماده حل مشکلات گوناگون شوند

.

2-13- 5 افزایش کارکنان متخصص

کاربرد سیستم اطلاعاتی پیچیده بدان معنی است که کارکنان باید بسیار آموزش دیده و حرفه اي باشند تا بتوانند با این سیستم کار کنند و آن را حفظ نمایند . در بیشتر مورد سازمان ها باید ، پس از به کار گیري این تکنولوژي ، کارگران بدون مهارت خود را با افراد ماهر و متخصص جایگزین نمایند . براي مثال گروه بانکداري امریکاي شمالی پس از به کار گیري » سیستم خدماتی مشتریان « مجبور شد نسبت کارکنان ماهر و حرفه ي خود را از 30 به 60 در صد برساند . این سیستم جایگزین تعداد زیادي از نیرو هاي دفتري شد . براي کار هایی مثل نامه نویسی ، بایگانی و پر کردن فرم تعداد اندکی کارمند لازم بود و بقیه منتظر خدمت شدند . مدیران رده بالا و میانی سازمان می توانند با استفاده از این تکنولوژي آن را ارسال کنند ( دفت ، ص ( 1380 : 250 – 252

2-14 سیستم هاي اطلاعاتی و رایانه ها

توسعه رایانه ها چه بعد از سخت افزاري و چه از بعد نرم افزاري نقش بسزایی در توسعه سیستمهاي اطلاعاتی براي پردازش اطلاعات فراهم ساخت . بري بررسی چگونگی گسترش سیستم هاي اطلاعاتی باید نسلهاي و دوره هاي پیشرفت رایانه را یشناسیم:

بطور کلی عموماً رایانه ها را به 5 نسل تقسیم بندي کرده اند :

سه نسل اول رایانه از طریق شناخت بخشهاي الکترونیکی آن که دراي قدرت محاسبه و منطق هستند بررسی می گردد

. این تقسیم بندي به شرح زیر است .

-1 رایانه هاي نسل اول : دریچه هاي الکترونیکی ( که بیشتر مکانیکی بوده اند ) -2 ریانه هاي نسل دوم : تزانزیستور
-3 راینه هاي نسل سوم : مدار هاي مجتمع ( یا همان IC ها )

به نظر بعضی متخصصان رایانه هاي نسل چهارم و پنجم آنهایی هستند که بر اساس مجتمع سازي با تراکنش بسیار بالا ( VLSI ) شکل گرفته اندرایانه. هاي نسل پنجم احتمالاً به آن دسته رایانه هاي اطلاق می شود که از رابطه هاي توسعه یافته از هوش مصنوعی بهره گرفته اند ( رولی ، ص (91-92 تحول رایانه از یک نسل به نسل بعدي از نظر هاي زیر سود مند :

-1کوچک شدن اندازه رایانه -2 بالا رفتن ضریب اطمینان -3 کاهش مصرف برق -4 بالا رفتن سرعت کار -5 پایین آمدن قدرت خرید و هزینه هاي کار کردن آن .

رایانه هاي امروزه پیشرفت کنونی خود را مدیون تراشه ها هستند که قابلیت ذخیره و پردازش زیاد تري نسبت به نسلهاي قبلی دارند .

امروزه ابر رایانه هایی اختراع شده اند که توانایی انجام چندین میلیون عمل را در یک میلیون ثانیه دارا می باشند که از اینها در مسائلی چون پیش بینی زلزله و پیش بینی سکته تمامی مغزي و قلبی و ژنیتیک انسانی استفاده می شود .

26

مدارالکتریکی اصلی اکثر میکرو رایانه ها به شکل ذره ریز سیلیسیوم است که از ناخن انگشت هم کوچک تر است . رایانه شخصی یک میکرو رایانه است که فقط توسط یک نفر ، یا شاید چند نفري که در همان محل کار می کنند مورد استفاده قرار می گیرد . رایانه هاي شخصی را در هر مکان مانند سازمانهاي بزرگ ، سازمانهاي کوچک و حتی منازل می توان یافت . دستگاههاي منگنه کارت که با اولین رایانه به صورت انبوه تولید شده بنام رمینگون رندیونیک I در سال 1951 کار گذاشته شد و استقرار یونیوك I ، توسط جنرال الکتریک در سال 1954 شروع استفاده رایانه براي پردازش اطلاعات بازرگانی بود که قابل ذکر است . که استفاده از رایانه در این دوره تنها به سازمانهاي بزرگتر دولتی و موسسات تجاري محدود می شد . سیستم ها با معیار هاي امروزي بسیار گران بودند . مینی رایانه ها و سپس میکرو رایانه ها تاثیرات عمیقی را بر هزینه محاسبات بر جاي نهاند . امروزه یک سازمان در هر اندازه ي می توان از عهده تامین یک رایانه بر آید . ( مک لوید ، ص 241، ( 19 24 اولین کاربرد اصلی رایانه ، پردازش داده هاي حسابداري بود آن کاربرد با چهار عمل دیگر همراه بود : سیستم هاي

اطلاعات مدیریت ، سیستم هاي پشتیبانی تصمیم ، اداره مجازي ، و سیستم هاي دانش محور ، همه این 5 کاربرد ، سیستم اطلاعاتی رایانه محور را تشکیل می دهند .

روشی که همه سیستم ها در طول ده 1950 ، 1960 و اوایل 1970 توسعه دادند روش سنتی بود . در اوخ دهه 1970 یک گرایش جدیدي که بیشترین تاثیر را روي استفاده از رایانه گذشت دیده نشد . این گرایش افزایش علاقه بعضی از کابران در توسعه کاربرد هاي رایانه یشان بود . نامی که به این گرایش اطلاق شد کار با رایانه استفاده گر نهایی است کاربر نهایی مترادف با کاربرد می باشد باید در نظر داشته باشیم که کار با رایانه استفاده گر نهایی به خاطر چهار عامل متحول شد :

-1 افزایش سواد رایانه ي -2 عقب افتادن خدمات اطلاعاتی -3 قیمت کم سخت افزار -4 نرم افزار هاي از پیش نوشته شده .

رایانه تاثیر مثبتی بر روي ملتهاي بزرگ و کوچک گذاشته است . در کشور هاي کوچکتر ، محدودیتهاي دولتی کاربرد فن آوري را کند می کند . وقتی که دولت حامی باشد مانند مصر و تونس استفاده از رایانه می تواند شکوفا می شود . ملل کوچک تر علاوه بر استفاده از رایانه بري رفع نیاز هاي خود صنایع نرم افزار را براي صادرات محصولات خود به کاربران بازار جهانی ، توسعه داده اند . در اکثر مورد ، ایالات متحده رهبر جهانی در استفاده از رایانه می باشد ( مک لوید ، ص 28 ، 23، 22، ( 4 متخصص اطلاعات می توانند مساعدت هایی را در هر مرحله از فرایند حل مساله انجام دهند . وقتی مسائل شناسائی

شدند متخصصین اطلاعات می توانند براي درك آنها به استفاده گران کمک نمایند . در طی بیست و پنج سال اول پیدایش رایانه تنها مسئولیت متخصصین اطلاعات ، پیاده سازي سیستم ها براي استفاده گران بود . متخصصین ، دانش فنی را ارائه می کردند که استفاده کنندگان یافاقد آن و یا به دلایل گوناگون قادر به تامین آن نبودند . این نوع فعالیت هنوز به عنوان وقت گیر ترین بخش کار متخصصین اطلاعات به شمار می رود . متخصصین ، تمام سیستم هاي اتوماسیون اداري مبتنی

بر رایانه و کلیه سیستم هاي خبره را اجرا می نمایند .

متخصصان اطلاعاتی که کار آنها ارائه خدمات اطلاعاتی است شامل واحد هایی چون تحلیل گر سیستم ها ، مدیران پایگاه ، داده متخصصان شبکه ، برنامه نویس ها و اپراتور ها می باشند :

2-14-2 تحلیل گر سیستم ها

شخصی که با استفاده گر ، کار می کند تحلیل گر سیستم ها است . تحلیل گر سیستم ها به استفاده گر در شناسائی و درك مساله کمک نموده و سپس راههاي مختلف حل مسائل را مورد توجه قرار می دهدهر. روش مقدمتاً با استفاده

27

از نمودار هاي ترسیمی مستند و روشی که بهترین حالت به نظر می رسد . پیشنهاد می گردد استفاده گر در مورد اجراي نظریه تحلیل گر سیستم ها تصمیم گیري می کند تحلیل گران سیستم ها در تعریف مسائل و آماده کردن اسناد نوشته شده در مورد چگونگی کمک رایانه در حل مسائل مهارت دارند ( مک لوید ص 19- 21 و ( 185-186 البته باید در نظر داشت که کار تحلیل گر سیستم تحلیل سیستم نیست . تحلیل سیستم بررسی سیستم موجود براي طراحی یک سیستم جدید یا کمبود یافته می باشد ( همان منبع ،ص ( 194

2-14-3 مدیران پایگاه داده ( ( DBAS

در اوایل سالهاي دهه 1970 توجه به پایگاههاي اطلاعاتی بقدري زیاد شد که شغل جدیدي بنام مدیر پایگاه اطلاعات به وجود آمد مدیر پایگاه اطلاعات مسئول ایجاد حفظ پایگاه اطلاعات است هر موسسه ي داراي یک مدیر پایگاه اطلاعات نبوده بلکه در یک سازمان بزرگ چند شخص می توانند این عنوان را داشته باشند .
بطور کلی کار با کاربران و تحلیل گران سیستم ها در ایجاد پایگاه هاي داده اي که شامل داده هاي مورد نیاز براي تولید اطلاعات کاربران می باشد جزء وظایف مدیران پایگاههاي داده می باشد یک پایگاه داده یک مجموعه یکپارچه از داده یا رایانه اي ا ست که طوري سازماندهی و ذخیره شده اند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع چنين، معيارهاي، اميال Next Entries پایان نامه رایگان درباره سیستم اطلاعاتی، سیستم مدیریت، سیستم اطلاعات مدیریت