پایان نامه رایگان درباره سود سهام، سود سهام پرداختی، جریان نقد عملیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی، مالیات بر درآمد، سرمایه گذاری و تأمین مالی به عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته می شوند.

3-7-2- متغير وابسته
درماندگی مالی به عنوان متغیر وابسته منظور شده و به شرکت هایی که بر اساس معیار ذکر شده، درمانده مالی تشخیص داده شوند ارزش یک و به سایر شرکت ها ارزش صفر اختصاص داده می شود.
3-7-3- متغير های کنترل
متغیرهای کنترلی تحقیق شامل: مقیاس های عملکرد مالی یعنی نسبت سود خالص به کل دارایی ها، نسبت خالص جریان نقد عملیاتی به کل بدهی ها، نسبت خالص جریان نقد بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی به کل بدهی ها، نسبت خالص جریان نقد مالیات بر درﺁمد به کل بدهی ها، نسبت خالص جریان نقد سرمایه گذاری به کل بدهی ها، نسبت خالص جریان نقد تأمین مالی به کل بدهی ها و یک مقیاس نقدینگی یعنی نسبت جاری و یک مقیاس اهرم مالی یعنی نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها و نیز اندازه شرکت که لگاریتم طبیعی جمع دارایی های شرکت می باشد.

3-8- مدل تحقيق
مدل تحقیق، مدل رگرسیون لجستیک باینری است که بر گرفته شده از تحقیق منصورفر و همکاران (1392) می باشد، با این تفاوت که ترکیبات جدیدی به عنوان متغیرهای مستقل و دو متغیر کنترلی جدید یعنی: نسبت خالص جریان نقد بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی به کل بدهی و نسبت جریان نقد مالیات بر درﺁمد به کل بدهی به ﺁن اضافه شده است. با توجه به این که CFC2,CFC4,CFC7,CFC8 در نمونه انتخابی صفر بودند لذا این ترکیبات از مدل تحقیق حذف شده اند.
رابطه (3-1)
P (DISTRESS) = 1 / { 1 + exp [ – ( β0 + β1 CFC1 + β2 CFC3 + β3 CFC5 + β4 CFC6 + β5CFC9 + β6CFC10 + β7CFC11 + β8CFC12 + β9CFC13 + β10CFC14 + β11CFC15 + β12CFC16 + β13NITA + β14OCFTL + β15ROACFTL + β16ITCFTL + β17ICFTL + β18FCFTL + β19CACL + β20TLTA + β21FIRM SIZE)]}

3-9- تعريف عملياتی متغيرها:
(جدول 3-3) تعريف عملياتی متغيرها
توضیحات
متغیرها
احتمال اینکه یک شرکت درماندگی مالی را تجربه کند.
P(DISTRESS)
یک متغیر دو بخشی است که اگر شرکت درمانده مالی شده باشد مساوی یک و در غیر این صورت صفر است.
DISTRESS
تابع نمایی
exp
اگر شرکت خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت داشته باشد مساوی یک و در غیر این صورت صفر است.
CFC1
اگر شرکت خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی داشته باشد مساوی یک و در غیر این صورت صفر است.
CFC2
اگر شرکت خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت داشته باشد مساوی یک و در غیر این صورت صفر است.
CFC3
اگر شرکت خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی داشته باشد مساوی یک و در غیر این صورت صفر است.
CFC4
اگر شرکت خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت داشته باشد مساوی یک و در غیر این صورت صفر است.
CFC5
اگر شرکت خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی داشته باشد مساوی یک و در غیر این صورت صفر است.
CFC6
اگر شرکت خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی داشته باشد مساوی یک و در غیر این صورت صفر است.

CFC7

اگر شرکت خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت داشته باشد مساوی یک و در غیر این صورت صفر است.
CFC8

اگر شرکت خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت داشته باشد مساوی یک و در غیر این صورت صفر است.
CFC9
اگر شرکت خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی داشته باشد مساوی یک و در غیر این صورت صفر است.
CFC10
اگر شرکت خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت داشته باشد مساوی یک و در غیر این صورت صفر است.
CFC11
اگر شرکت خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی داشته باشد مساوی یک و در غیر این صورت صفر است.
CFC12
اگر شرکت خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت داشته باشد مساوی یک و در غیر این صورت صفر است.
CFC13
اگر شرکت خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی داشته باشد مساوی یک و در غیر این صورت صفر است.
CFC14
اگر شرکت خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی داشته باشد مساوی یک و در غیر این صورت صفر است.
CFC15
اگر شرکت خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت داشته باشد مساوی یک و در غیر این صورت صفر است.
CFC16
لگاریتم طبیعی جمع دارایی های هر شرکت
FIRM SIZE
نسبت سود خالص به کل دارایی
NITA
نسبت خالص جریان نقد عملیاتی به کل بدهی
OCFTL
نسبت خالص جریان نقد بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی به کل بدهی
ROACFTL
نسبت خالص جریان نقد مالیات بر درﺁمد به کل بدهی
ITCFTL
نسبت خالص جریان نقد سرمایه گذاری به کل بدهی
ICFTL
نسبت خالص جریان نقد تأمین مالی به کل بدهی
FCFTL
نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری
CACL
نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها
TLTA

3-10- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات
بخش اول؛ به بررسی آمار توصیفی در قالب آماره‌های حداقل، حداکثر، آماره‌های گرایش به مرکز شامل میانگین، نما و انحراف استاندارد می پردازیم. بخش دوم؛ برای انجام تحلیل رگرسیون خطی، متغیر وابسته باید کمی و در سطح سنجش فاصله ای/ نسبی باشد. اما در این تحقیق متغیر وابسته ما شامل مقیاس فاصله ای/ نسبی نبوده و مقیاس آن به صورت اسمی دووجهی است. بدین منظور از روش رگرسیون لجستیک دووجهی استفاده می کنیم. این روش به جای حداقل کردن مجذور خطاها (کاری که رگرسیون خطی انجام می دهد)، احتمالی که یک واقعه رخ می دهد را حداکثر می کند و به منظور آزمون برازش مدل و معنی دار بودن اثر هر متغیر در مدل، از آماره والد استفاده می کنیم. مراحل انجام تحقیق بدین صورت بوده که ابتدا ماتریسی از شرکت های درمانده و غیردرمانده بر مبنای ماده 141 قانون تجارت انتخاب کرده سپس مقادیر مربوط به متغیر های مدل را با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران وارد نرم افزار EXCEL کرده و با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبات مربوط صورت گرفته است. همچنین لازم بود قبل از انجام آزمون فرضیه های تحقیق، آزمون هم خطی نیز انجام شود تا اطمینان حاصل شود که بین متغیرهای مستقل تحقیق، همبستگی معناداری وجود ندارد چراکه در غیر این صورت با وجود بالا بودن R2، مدل اعتبار خود را از دست می داد. در ادامه به تشریح مفاهیم رگرسیون لجستیک می پردازیم:

3-10-1- مدل رگرسيونی لجستيک
در بسیاری از پژوهش‌ها متغیر وابسته تنها دو نتیجه ممکن دارد و می‌تواند فقط یکی از دو ارزش صفر و 1 را بپذیرد که یک به معنای وقوع حادثه مورد نظر و ارزش صفر به معنای عدم وقوع آن یا بالعکس است. برای مثال، ورشکستگی یا عدم ورشکستگی شرکت‌ها را به کمک چند متغیر مستقل برآورد کنیم. رگرسیون لجستیک شبیه رگرسیون معمولی است با این تفاوت که روش تخمین ضرایب در آن یکسان نیست. در روش رگرسیون لجستیک، به جای حداقل کردن مجذور خطاها که در رگرسیون معمولی انجام می‌پذیرد، احتمالی را که یک واقعه رخ می‌دهد حداکثر می‌کند. همچنین در تحلیل رگرسیون معمولی، برای بررسی معنادار بودن رابطه از آماره های استاندارد F و t استفاده می‌شود در حالی که در رگرسیون لجستیک از آماره «کای دو» و «والد» استفاده می‌شود.

π=P(X)=(exp^(a+B_1 X_1+B_2 X_2+…+B_K X_K )/(1+〖exp〗^(a+B_1 X_1+B_2 X_2+…+B_K X_K ) ))

3-10-2- حجم نمونه در رگرسيون لجستيک
اگرچه در ادبیات مربوط به رگرسیون لجستیک، قواعد خاصی برای حجم نمونه و نیز حداقل نسبت تعداد نمونه به تعداد متغیر مستقل (پیش بین) پیشنهاد نشده است، اما برخی نویسندگان در حوزه آمار چند متغیره، حداقل حجم نمونه برای یک تحلیل رگرسیون لجستیک خوب را 100 نفر و برخی نیز 50 نفر عنوان کرده اند. در خصوص حداقل نسبت تعداد نمونه به تعداد متغیر مستقل نیز، به عنوان یک قاعده کلی، حداقل نسبت 10 متغیر مستقل به 1 نمونه لازم است. اما آنچه مسلم می باشد، این است که هر چه تعداد متغیرهای مستقل بیشتر باشد، حجم نمونه باید بیش تر باشد. ضمن آنکه در رگرسیون لجستیک، به حجم نمونه بسیار بیشتر از حجم نمونه در رگرسیون خطی نیاز داریم. همچنین، در خصوص حجم نمونه نابرابر در طبقات متغیر وابسته نیز، در طبقه ای که حجم نمونه آن کمتر است، به ازای هر متغیر مستقل، حداقل 10 نمونه لازم است.
3-10-3- انواع رگرسيون لجستيک
رگرسیون لجستیک اسمی دووجهی50: موقعی است که متغیر وابسته در سطح اسمی دو وجهی (دوشقی) است. یعنی زمانی که با یک متغیر وابسته اسمی دووجهی سروکار داریم.
رگرسیون لجستیک اسمی چندوجهی51: موقعی مورد استفاده قرار می گیرد که متغیر وابسته، اسمی چندوجهی (چندشقی) است.

3-10-3-1- رگرسيون لجستيک اسمی دووجهی
این تحلیل زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که متغیر وابسته در سطح اسمی دووجهی است و بنا داریم وجود یا عدم وجود یک صفت را بر اساس مجموعه ای از متغیرهای مستقل پیش بینی کنیم. بنابراین در رگرسیون لجستیک اسمی دووجهی ما نمی توانیم، همانند رگرسیون خطی چندگانه، مقدار عددی دقیق یک متغیر وابسته را بر اساس اطلاعاتی که راجع به متغیرهای مستقل داریم، تعیین کنیم. بلکه در این روش، ما با نسبت احتمال (p) سروکار داریم که آن را با کد (1) نشان می دهند تا کد (0). در واقع، در این نوع رگرسیون لجستیک، می توانیم احتمال وقوع یک واقعه را به طور مستقیم برآورد کنیم.

3-10-3-2- رگرسيون لجستيک اسمی چندوجهی
در تحلیل این رگرسیون، امکان پیش بینی تأثیر متغیرهای مستقل بر یک متغیر وابسته اسمی دووجهی فراهم گردید. اما گاهی اوقات متغیر وابسته تحقیق نه یک متغیر اسمی با دو وجه، که بیش از دو وجه می باشد. در این حالت، به جای رگرسیون لجستیک اسمی دووجهی، باید از رگرسیون لجستیک چندوجهی استفاده کرد. در این روش نیز، هدف اصلی محقق، طبقه بندی پاسخگویان بر اساس یک مجموعه متغیر پیش بین (مستقل) می باشد.

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده ها

4-1- مقدمه
داده های جمع آوری شده می تواند به صورت دستی یا به رایانه ای تجزیه و تحلیل شوند. چنانچه حجم اطلاعات از حد معینی بیشتر باشد امکان تجزیه وتحلیل دستی وجود نخواهد داشت. امروزه تقربیاً در همه موارد این امر با استفاده از رایانه و برنامه های مختلف تجزیه و تحلیل آماری انجام می پذیرد. دو دسته پردازش اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می شود. برای این کار از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره درماندگی مالی، جریان نقد عملیاتی، سود سهام پرداختی Next Entries پایان نامه رایگان درباره دارایی ها، سود سهام، سود سهام پرداختی