پایان نامه رایگان درباره سودآوری، وجوه نقد، سود سهام، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

ميباشد:
“وظيفه اصلي گزارشگري مالي، ارايه اطلاعات براي سرمايهگذاران و اعتباردهندگان، به منظور امكان ارزيابي ريسك و بازده بالقوه سرمايهگذاري ميباشد “.
هدف اصلي گزارشگري مالي، ارايه اطلاعات درباره عملكرد (مديران) مؤسسه و از طريق سود و اجزاي آن ميباشد. علاقهی خاص سرمايهگذاران، اعتباردهندگان و ساير افراد به اطلاعات مذكور به خاطر امكان ارزيابي احتمال ورود جريان وجوه نقد به مؤسسه ميباشد. علاقه آنها به ورود جريان وجوه نقد به مؤسسه و امكان ايجاد جريان مطلوب وجوه نقد، علت اصلي علاقهی آنها به اطلاعات مربوط به سود حسابداري نيز ميباشد(خانی، 1385).
مفهوم سود
مفهوم سود از جمله مفاهیم کاربردی در یک واحد اقتصادی است، از اینرو با توجه به اهداف مختلف استفاده کنندگان، تعاریف و روشهای اندازهگیری متفاوتی برای آن ارائه شده است. بهکارگیری سود برای اهداف خاصی همچون معیار سنجش کارایی مدیریت، معیار پیشبینی عملکرد آتی شرکت و یا سود تقسیمی درآینده، معیار سنجش میزان موفقیتهای شرکت، مبنای تعیین مالیات، مبنای تدوین مقررات شرکت جهت تأمین منافع عموم مردم و سرانجام معیار ارزیابی و قضاوت درباره چگونگی تخصیص منابع توسط اقتصاددانان برای سود قابل ترسیم است(کالید24، 2007). با توجه به اهداف استفاده کنندگان سود میتوان سه رویکرد ساختاری، تفسیری و رفتاری را مورد توجه قرار داد.
مفهوم سود از دیدگاه ساختاری
در این دیدگاه، عرف، سنت و مقررات، اموری معقول، منطقی و با هم سازگار به شمار میآیند که بر پایه مفروضات، مفاهیم و اصولی که حسابداران در عمل به آنها رسیده و ارائه کردهاند قرار میگیرند. ولی، مفاهیم یا اصولی مانند تحقق بخشیدن به یک رویداد مالی، تطابق، روش تعهدی و روشهای تخصیص هزینهها را میتوان فقط از دیدگاه مقررات خاص تعریف کرد، زیرا نمیتوان نسخه دومی از آنها را در دنیای واقعی مشاهده نمود(پارسائیان، 1385).
مفهوم سود از دیدگاه تفسیری
در این دیدگاه برای ارائه تعریفی از سود بر دو مفهوم اقتصادی تغییر میزان رفاه و حداکثرسازی سود تکیه میشود. هیات استانداردهای حسابداری مالی نیز به صورت تلویحی به این دو مفهوم در قالب «حفظ سرمایه» و «به حداکثر رساندن سود» اشاره کرده است. حفظ سرمایه یکی از اصلیترین مفاهیم سود است، زیرا این مفهوم بر پایهی تئوری اقتصادی قرار دارد. این دیدگاه مبتنی برتغییرات ارزش فعلی وجوه نقد مورد انتظار است؛ ولی قیمت فعلی بازار و گزینههای مشابه را نیز میتوان از این دیدگاه توجیه کرد و مدعی شد که اقلام مزبور میتوانند جایگزین مناسبی برای ارزش جاری باشند(پارسائیان، 1385).
مفهوم سود از دیدگاه رفتاری (عملگرایی)
این مفهوم مواردی نظیر فرآیندهای تصمیمگیری سرمایهگذاران و بستانکاران، واکنشهای قیمت اوراق بهادار در برابر گزارشدهی سود، تصمیمات مدیریت در مورد هزینه سرمایه و واکنش مدیران و حسابداران در برابر بازخورد اطلاعات را در بر میگیرد. یکی از ویژگیهای رفتاری این است که میتوان سودهای آتی را پیشبینی نمود. اگر سایر عوامل تأثیرگذار با دقت کامل در نظر گرفته شوند، میتوان با استفاده از سودهای خالص چند دوره، عملیات آینده شرکت را پیشبینی کرد(پارسائیان، 1385).
سود و بازده
يكي از مسايل مهم در حسابداري كه از دير باز تا كنون جايگـاه ويـژه خـود را در مباحث تئوريك حفظ كرده، سود حسابداري است. در دورههاي مختلف از ابتـداي پـژوهشهاي تجربي حسابداري كه براساس متدولوژي علمي – اثباتي همواره مورد بررسي قـرار گرفته، سودمندي اطلاعات مرتبط با سود حسابداري است كه به صورتهاي مختلف موضوع مورد علاقهی صاحبنظران حسابداري بوده است. نتايج مطالعه ارتباط بين سود، نرخ بازده غيرعادي و حجم فعاليت كه از سوي بـال و بـراون25 (1968) انجام گرفت اين بود كه بين سـود و بـازده غيرعـادي رابطـه معناداري وجـود دارد و سـود اطلاعاتي را به بازار سهام منتقل ميكند. از طرفي سود ميتواند عاملي در تعيين قيمت سهام باشد؛ زيرا براساس فرضيه بازار كارا، اطلاعات ممكن است از منابع ديگـر كسب شوند و تأثير لازم را بر قيمت سهام بگذارند(کردستانی و آشتاب، 1388).
تعریف سود هر سهم
سود هرسهم یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی میباشد. از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه میشود. که نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است .اولین جزء محاسبهی سود هرسهم، درآمد (درآمد اختصاصی سهامداران عمومی) است. در واقع درآمد سهامداران عمومی، باقی مانده سود، پس از توزیع سهم کارفرمایان، عرضه کنندگان، ارائه دهندگان خدمات، صاحبان سهام ممتاز و بستانکاران میباشد. دومین جزء آن تعداد سهم منتشر شده در بازار توسط شرکت است. لازم به ذکر است، تعداد سهام موجود بازار را به عنوان جزئی از سود هرسهم شرکت، تلقی میشود تا بتوان میزان مطالبات سهامداران عمومی را نسبت به درآمد در هر واحد اندازهگیری نمود به عبارت دیگر سود هرسهم مقدار سودی است که به هر سهم اختصاص مییابد با محاسبه سطح درآمد شرکت از این روش میتوان به میزان درآمدی که هر فرد کسب میکند، دست یافت. با اینکه اجزای سود هر سهم ظاهرا ساده به نظر میرسد اما در واقعیت این طور نیست و این عناصر کاملا پیچیدهاند. به عنوان مثال، تخمین تعداد سهام در بازار کاری ساده نیست چرا که به مرور زمان تعداد سهام دایماً در حال تغییر یا جابه جایی است به طوری که انتشار سهام یا بازخرید سهام توسط شرکتها، تعداد سهام موجود در بازار را تغییر میدهد و با عرضه مقدار زیادی سهام توسط یک شرکت در انتهای یک دوره مالی، تعداد متوسط سهام در انتهای دوره بسیار بیشتر از اوایل دوره خواهد بود که به این ترتیب در محاسبه سود هر سهم مشکل ایجاد میکند(آیتی گازار، 91).
اهمیت سود هر سهم و کاربردهای آن
سود منبع اصلی تأمین جریان نقد و زایش ثروت است. تعیین سطح سود که برای مقاصد تجزیه و تحلیل مالی مربوط باشد یک فرآیند تحلیلی پیچیده میباشد. با توجه به تفاوت ارقام سود شرکتهای مختلف و نیز تغییر ارقام سود یک شرکت در طی دورههای زمانی مختلف، مقایسه پذیری این ارقام تا حدودی مشکل میباشد. یکی از روشهای استاندارد نمودن رقم سود، تبدیل آن به یک مبلغ سود هر سهم میباشد. این اهمیت و حساسیت سود هر سهم باعث شده است که اولاً محاسبه و گزارش آن واقعی و پیشبینی طبق قوانین بازار سرمایه بسیاری از کشورها الزامی گردد، ثانیاً مراجع تدوین استانداردهای حسابداری نیز الزامات معینی را جهت نحوه محاسبه و افشاء آن وضع نمایند تا سودمندی آن را از طریق افزایش قابلیت مقایسه (بین شرکتها و طی دورههای مختلف) و کاهش صلاحدید مدیریت ارتقاء دهند. که کاربردهای آن به شرح زیراست:
1- ارزیابی، تعیین و قضاوت در خصوص قیمت سهام: تحلیلگران مالی با ضرب سود هر سهم26 در رقم قیمت به سود هر سهم27 درخصوص پایین یا بالا بودن قیمت سهام قضاوت میکنند. این دو رقم به طور گسترده در تصمیمات سرمایهگذاری استفاده میشود و حتی بورس اوراق بهادار نیز بر همین مبنا در خصوص معقول بودن قیمت، قضاوت میکند. به دلیل اهمیت سود هر سهم، ضروری است رویکردی یکنواخت برای محاسبه آن وجود داشته باشد؛
2- پیشبینی سودهرسهم آتی و نرخ رشد آن بر قیمت سهام تأثیر دارد: سهامداران و تحلیلگران، سودهای گزارش شده را برای برآورد سودهای آینده و برآورد نرخ رشد آتی به کار میبرند و در واقع توان زایش ثروت شرکت را ارزیابی میکنند؛
3- ارزیابی پوشش سود نقدی و توانایی پرداخت سود سهام: یکی از معیارهای قضاوت درخصوص توان پرداخت سود سهام در زمان حال و آینده، مبلغ سود هرسهم میباشد. اگر چه سایر ملاحظات مالی و سرمایهگذاری، در تعیین خط مشی تقسیم سود مؤثر است ولی مسلم است که بدون وجود سود، امکان پرداخت سود سهام نمیباشد؛
4- قضاوت درخصوص وضعیت شرکت و عملکرد مدیریت و نیز ترسیم تصویری از آینده: رقم سود هرسهم نسبت به بازدهی نقدی (سود سهام) مبنای قابل قبولتری برای مقایسه عملکرد شرکت و مدیریت میباشد. اگر چه جریانهای نقدی عامل مهم در ارزیابی ارزش شرکت است ولی اعتقاد بر این است که سود هرسهم معیار بهتری برای مقایسه عملکرد شرکت طی سالهای مختلف و نیز با رقبا میباشد؛
5- برآورد قدرت سودآوری و ارزیابی سطح و روند سود: بهترین برآورد ممکن از متوسط سود یک شرکت که انتظار حفظ و یا تکرار آن با درجهای از نظم در یک محدوده زمانی آتی میرود را قدرت سودآوری میگویند. بیشتر مدلهای ارزیابی به نحوی قدرت سودآوری را از طریق یک عامل یا ضریب که هزینه سرمایه و نیز ریسک و بازدههای مورد انتظار آتی را در بر میگیرد، سرمایهای میکنند. سود هرسهم در صورتی برای ارزیابی قدرت سودآوری مناسب است که با تأکید بر اقلام مستمر سود و زیان محاسبه شده باشد. تحلیلگران بر شناسایی اجزایی از جریان درآمد و هزینه تمرکز میکنند که با ثبات و قابل پیشبینی باشند.
و اما نسبت قیمت به سود یکی از خلاصههای مهم مالی است که براساس سود هر سهم محاسبه میشود و دوره مورد انتظار برگشت سرمایهگذاری را نشان میدهد و معکوس آن را نیز نرخ بازده مورد توقع حسابداری را نشان میدهد(آیتی گازار،91).
محدودیت های سود هر سهم
1- سود هر سهم مبتنی بر سود تاریخی است. مدیریت ممکن است در گذشته تصمیماتی گرفته باشد که سود جاری را افزایش دهد، ولی در آینده رشد سود کاهش یابد بنابراین رشد سود هر سهم نمیتواند پیشبینی کننده قابل اتکایی برای نرخ رشد آتی باشد. به عبارت دیگر به کیفیت سود نیز باید توجه شود؛
2- سود هر سهم بدون توجه به تورم محاسبه میشود. نرخ رشد واقعی سود هر سهم ممکن است متفاوت از نرخ رشد اسمی آن باشد؛
3- سود هر سهم متأثر از انتخاب روشهای حسابداری و زمانبندی معاملات توسط مدیریت است و این امر بر مقایسه بین شرکتها تأثیر میگذارد؛
4- سود هر سهم با توجه به این که تغییر پذیری سود، نشانهای از ریسک شرکت میباشد و باعث نوسان قیمت بازار سهام میگردد، مدیران تمایل به هموارسازی سود از طریق انتخاب روشهای حسابداری و زمانبندی معاملات دارند. بنابراین سود هرسهم ممکن است متأثر از صلاحدید مدیران باشد.
5- سود هر سهم متأثر از ساختار سرمایه است. مثلاً تغییرات در تعداد سهام ناشی از صدور سهام جایزه (سود سهمی) بر مبلغ سود هر سهم دورههای جاری و گذشته تأثیر میگذارد و این مسئله مقایسه بین شرکتها را مشکل مینماید(همان منبع).
اندازهگیری سود هر سهم طبق استاندارد حسابداری شماره 30 ایران
1- واحد تجاري بايد مبالغ سود پايه هر سهم را بر اساس سود خالص يا زيان قابل انتساب به صاحبان سهام عادي محاسبه نمايد؛
2- سود پايه هر سهم بايد با تقسيم سود خالص يا زيان قابل انتساب به صاحبان سهام عادي بر ميانگين موزون تعداد سهام عادي طي دوره محاسبه شود.
3- هدف سود پايه هر سهم، ارائه شاخصي براي اندازه‌گيري منافع هر سهم عادي از عملکرد واحد تجاري طي دوره گزارشگري است.
ميانگين موزون تعداد سهام عادي طي دوره، به منظور انعکاس تغييرات در مبلغ سرمايه سهامداران عادي ناشي از تغيير تعداد سهام بکارگرفته مي‌شود. ميانگين موزون تعداد سهام عادي طي دوره برابر است با تعداد سهام عادي موجود در ابتدای دوره و تغییرات سهام عادي طي دوره که با استفاده از عامل وزني زمان تعديل مي‌شود. عامل وزني زمان، نسبت تعداد روزهاي در جريان بودن سهام به مجموع تعداد روزهاي ‌دوره ‌است(همان منبع).
پیش بینی سود
پیش بینی فرآیند برآورد موقعیت‌های ناشناخته‌است. یک پیش بینی یک پیشگویی در مورد رویدادهای آینده در اختیار میگذارد و می‌تواند تجارب گذشته را به پیش‌بینی حوادث آینده بدل سازد(آرم استرانگ28، ۲۰۰۱).
به عبارت ديگر، پيش بيني «عبارت است از تجسم يك موقعيت يا وضعيت در آينده» (هايندمن و همكاران29، 2009).
به اعتقاد كالپي و همكاران30(1992) پيشبيني، فرآيند برآورد موقعيتهاي ناشناخته است. يك پيشبيني يك پيشگويي در مورد رويدادهاي آينده در اختيار ميگذارد و ميتواند تجارب گذشته را به پيشبيني حوادث آينده مبدل سازد.
پیشبینی در تصمیمگیريهاي اقتصادي نقش مهمی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره صورتهای مالی، اوراق قرضه، کیفیت سود، قیمت سهام Next Entries پایان نامه رایگان درباره بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بازده مورد انتظار، سود حسابداری