پایان نامه رایگان درباره سنجش عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

ز هر عامل ديگري در رشد ذهني ، توانايي مهارتهاي علمي دانش آموزان موثر است و تقريبا تمامي فعاليتهاي آموزشي اعم از تدريس و سنجش عملکرد تحصيلي دانش آموزان محدود به مطالب کتاب درسي مي باشد .دليل اين امر اين است که نظام آموزشي ما يک نظام متمرکز است و معلمان در تمام سطوح ناگزيرند که از يک برنامه از پيش تعيين شده ،پيروي کنند.گرچه اين روش امروز در دنيا متروک است و مورد پسند نيست ،اما هنوز در جامعه ما يک روش رايج و زسمي به شمار مي آيد.بنابراين منابع يادگيري از حساسيت و اهميت بالايي برخوردار اند .
سازمان دهي مطالب و محتواي دروس و مواد آموزشي يکي ديگر از راهکارهاي گذر از تمرکز در آموزش و پرورش مي باشد که مطالب بر اساس نيازها ،خواسته ها و مقتضيات سني يادگيرنده تنظيم گرددکه اين کار را مي توان با بازبيني و ارزشيابي و در صورت لزوم ايجاد تغييرات متناسب بامقتضيات يادگيردگان آن منطقه انجام داده تا يکنواختي از بين رفته و زايش در ارايه اطلاعات بوجود آيد و هميشه اطلاعات و مفاهيم به روز به يادگيرندگان ارايه گردد.(معاونت برنامه ريزي و نيروي انساني ، 1378 ،ص 19)
کفايت وتناسب يک برنامه درسي بستگي به زمان دارد . برنامه اي که در يک زمان مناسب شناخته شده است ممکن است در زماني ديگر نا مناسب باشد.به واسطه شرايط در حال تغيير ،ممکن است تغييرات در برنامه نيز ضروري باشد.رشد و توسعه موضوعهاي درسي در زمان حاضر ،تغيير و تاکيد بر مفاهيم جديدي رابه جاي مفاهيم پيشين ضروري مي سازد.تغييرات در شرايط و ارزشهاي اجتماعي و توسعه تکنولوزي آموزشي ،تدوين برنامه هاي جديد را در مقايسه با برنامه هايي که در گذشته موفق بوده(و امروز نيز از آنها استفاده مي شود )ايجاب مي کند .به منظور پاسخگويي به اين تقاضاهاي در حال تغيير ،ضروري است که هر چند وقت يکبار ،برنامه درسي را در بوته آزمايش مجدد قرار داد.(مشايخ ،1376 ،ص 75 )
مواد درسي بايد به طور مداوم مورد تجديد نظر قرار گرفته و تکميل شود .وظيفه گروه برنامه نويسان درسي با چاپ مواددرسي خاتمه نمي يابد، مسائل جديدي هنگام استفاده ازاين موادمطرح ميشود، که چاره جويي و پاسخ گويي به آنها ازوظايف گروه برنامه نويسان درسي است.(همان منبع، ص 72).
صاحبنظران برنامه درسي اعتقاددارند که تنظيم محتوابايددرچرخه برنامه ريزي درسي صورت گيردکه بااهداف شروع و به ارزشيابي ختم ميشود.درنظام هاي آموزشي متمرکزکتاب درسي تنها ابزارمهم واصلي براي يادگيري وآموزش است.بنابراين ضرورت اصلاح آن با توجه به فراگيربودن آن درکشورکاملابه چشم ميخورد.دليل ديگربراي بررسي محتواي کتاب علوم تجربي چهارم دبستان اينست که يکي ازاصول کلي آموزش، شرکت فعال يادگيرنده، پنهان يا آشکاردرامريادگيري است ودرجريان يادگيري ضروري و مفيد ميباشد.درحقيقت يادگيري بوسيله آنچه که يادگيرنده انجام ميدهد، تحقق مي يابد.درنتيجه بررسي محتوا ازنظرنحوه تاليف که آيا موجب يادگيري فعال ميشود يا نه حائزاهميت است.(سيف، 1380، ص 388)
تجربه يادگيري حاصل تعامل يادگيرنده وشرايط موجوددرمحيط است که تنها برخي ازنمودهاي محيطي ميتواننديادگيرنده را به عکس العمل وادارکنند، همه نهادها قادربه فعال کردن يادگيرنده وايجادارتباط مناسب نيستند.بنابراين با توجه به ضرورت مشارکت يادگيرنده درفعاليت هاي آموزشي، يک محتواي مناسب واثربخش بايدواجد چنين ويژگي مهم و اساسي باشد.شايدپرسيده شودکه فعال کردن يادگيرنده درکلاس توسط معلم وبااستعانت ازروش هاي تدريس فعال بايد امکان پذيرگردد.اما بايددرنظرداشته باشيم که اولااجراي اين روش ها آسان نيستند ودرضمن همه معلمان به اين روش هاتسلط ندارند.ازطرف ديگرتاليف کتاب هاي درسي به روش فعال معمولا سطوح بالاتريادگيري را شامل ميشوند، درصورتي که کتابهايي که به روش غيرفعال تهيه شده اند به سطوح پايين يادگيري مانند دانش ودرک وفهم توجه دارند.ازمزيت هاي محتوايي که به روش فعال تدوين گرديده است، ميتوان به مواردزيراشاره کرد:
1- به سبب اينکه کتاب درسي دردسترس معلمان است و به عنوان يک منبع مهم آموزشي ازآن استفاده ميشود، درنتيجه شيوه تاليف کتاب و نحوه تدريس، آن رامتاثرميسازد.
2- خودآموزي با استفاده ازکتاب درسي با شيوه تاليف فعال باعث يادگيري اثربخش خواهدبود.
3- امکانات بيشتري براي رعايت تفاوت هاي فردي فراهم ميکند وکساني که ازطريق آموزش کلاس موفق به يادگيري نشده اند، ميتوانند با خودآموزي ازکتاب به يادگيري خودادامه دهند(نصرالهي، 1373، ص 10)
همچنين يکي ازملاک هاي تعيين کننده مطلوبيت يک کتاب درسي، ميزان شاخص درگيري دانش آموزان درفعاليت هاي يادگيري مندرج درآن کتاب است و اينکه دانش آموزان تاچه اندازه درجريان يادگيري فعال ودرگيرهستند، که درکتب درسي بايداين ملاک نيزرعايت شده باشد.دراين تحقيق پژوهشگرفرض رابراين ميگذارد که روش يادگيري فعال نسبت به روش غيرفعال کارآيي واثربخشي بيشتري داردومنجربه يادگيري عميق تر، پايدارتروموثرترمي گردد. براين اساس وهمچنين با توجه به اهميت کتب درسي بويژه دردوره ابتدايي،چگونگي و شيوه تاليف کتاب علوم تجربي پايه چهارم دبستان موردتحليل قرارميگيرد.لذاموضوع تحقيق تحت عنوان تحليل محتواي کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي براساس تکنيک ويليام رومي ومقايسه محتواي کتاب براساس هدفهاي آموزشي درحيطه شناختي بلوم، موردبررسي قرارميگيرد.

1-3 اهداف پژوهش :
1-3-1 هدف کلي :
تحليل محتواي کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي ( بر اساس تکنيک ويليام رومي ) و مقايسه محتواي کتاب بر اساس هدفهاي آموزشي در حيطه شناختي بلوم
1-3-2 اهداف ويژه :
– تحليل محتواي کتاب ( از لحاظ متن و تصوير ) علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي
– بررسي هدفهاي آموزشي کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي بر اساس سطوح رفتاري در حيطه شناختي بلوم

1-4 اهميت و ضرورت پژوهش:
ضروري ترين مبحث در برنامه ريزي درسي دانش آموزان دوره ابتدايي ، تهيه محتواي درسي مناسب براي اين کودکان است . در نظام کنوني آموزش و پرورش ، کتابهاي درسي يکي از مهمترين مراجع و منابع يادگيري مي باشندو فعاليتهاي دانش آموزان بايد در چهارچوب محتواي کتب درسي صورت گيرد . معلمان نيز بايد برنامه آموزشي خود را بر محور کتاب درسي تنظيم و اجرا نمايند .زيرا در نهايت ارزشيابي دانش آموزان بر اساس ميزان تسلط آنان بر محتواي کتب درسي انجام خواهد گرفت . ( اوجاني ، 78 13 ، ص 6 )
کتاب درسي ومحتواي مکتوب و مدون به عنوان اصلي ترين ارکان آموزشي ومناسب ترين رسانه ارتباطي درنظام آموزش وپرورش ايران که بصورت متمرکزاعمال ميگردد شناخته شده است.بهمين دليل بررسي و تحليل مستمرآن ازاهميت حياتي برخورداراست.بعلت تغييرات پيوسته درساخت دانش و تجربيات آموزشي ومواجهه با آينده اي بي ثبات درعرصه اطلاعات و اختراعات پديده اي بنام انفجاردانش بعنوان يکي ازويژگيهاي قرن 21 ودگرگوني درارتباطات وتعاملات به علت پيشرفت هاي تکنولوژي و تغييرموقعيت هاي واقعي و به تبع آن موقعيت هاي آموزشي، ارزشيابي وبررسي موشکافانه درکتب درسي امري ضروري ميباشد.( مصفا، 1384، ص 13)
دراين تحقيق به تحليل محتواي کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي با استفاده ازتکنيک ويليام رومي و سطوح حيطه شناختي بلوم مي پردازيم.
نتايج تحقيق ميتواند مورد استفاده معلمين، مولفين، برنامه ريزان درسي و ارزشيابان آموزشي قرارگيرد، تا ازاين طريق بتوان درجهت بهبود برنامه هاي آموزشي، علوم تجربي مدارس ابتدايي اقدام نمود.يافته هاي اين تحقيق با توجه به اينکه مزاياي تدوين روش فعال نسبت به روش غيرفعال را بيان ميکند، به مولفان درتاليف و تدوين محتواي فعال کتب درسي ياري ميرساند.همچنين با توجه به ضرورت بيان هدف هاي آموزشي به معلمان کمک ميکند تا بطوردقيق، منظورومقصودخودراازآموزش موضوعات درسي مشخص کنند و به يادگيرندگان نيزبه روشني معلوم مينمايدکه درپايان درس چه انتظاراتي ازآنان خواهند داشت.(سيف، 1380،ص 115)

1-5 سوالهاي پژوهش :
دراين پژوهش برآنيم تا به سوالات زيرپاسخ دهيم:
1- آيا کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي به شيوه فعال طراحي شده است؟
2- آيا محتواي کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي، حداکثرسطوح رفتاري درحيطه شناختي بلوم را پوشش داده است؟

1-6 متغيرهاي پژوهش :
1-6-1 تعاريف نظري متغيرها :
برنامه ريزي درسي : برنامه درسي شامل يک سلسله وقايع آموزشي طراحي شده که به قصد تحقق نتايج آموزشي براي يک يا چند دانش آموز پيش بيني شده است.(ملکي ، 1382،ص 24 )
محتوا : همان پيامهاي آموزشي است که قابليت تبديل به موضوعات درسي را دارند .( دلاور ، 1374 ، ص 275 )
تحليل : به شکستن مطالب به اجزاي تشکيل دهنده آن و يافتن روابط بين اجزا ونحوه سازمان يافتن آنها اطلاق مي شود.(دلاور، 1374 ،ص 275 )
تحليل محتوا : يک روش علمي براي ارزشيابي و تشريح عيني و منظم پيامهاي آموزشي است .( شعباني ، 1382 ، ص 180 )
ارايه فعال :در اين تحقيق با توجه به روش ويليام رومي مقوله هاي( e – f – g – h )در متن و( c – d )در پرسش و(b )در تصاوير نشانگر شيوه فعال درهر قسمت مي باشد.( سعيدي آراني ،1377 ، ص 11 )
ارايه غير فعال : در اين روش با توجه به روش ويليام رومي مقوله هاي ( a – b – c – d ) نشان دهنده شيوه ارايه غير فعال در متن درسها و مقوله هاي ( a – b ) در پرسشها و مقوله ( a ) در اشکال بوده است.( همان منبع )
شاخص درگيري : نسبت به کارگيري مقوله هاي فعال به کل مقوله هاي غير فعال در متن ، اشکال و پرسش کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي . (همان منبع )
کتاب درسي : کتابي که موضوع معيني از دانش را بررسي مي کند ، به طور منظم تهيه شده است و براي سطح خاصي از آموزش به کار مي رود مانند يک منبع اصلي درباره مطالعه موضوع در رشته معيني مورد استفاده قرار مي گيرد . ( شعاري نژاد ، 1364 ،ص 53 )
واحد تحليل : بزرگترين واحد تحليل در اين تحقيق کتاب و کوچکترين واحد تحليل جمله است . در متن به صورت جملات خبري و پژوهشي در پرسش و در اشکال به موارد استفاده دانش آموزان از تصاوير اطلاق مي شود .(اوجاني ، 1378 ، ص 10 )
متن : مجموع جملاتي است که به صورت خبري يا پرسشي براي ارايه حقايق در درس اصلي کتاب آمده است . ( همان منبع )
پرسش : در روش ويليام رومي 1968 منظور از پرسش ، سوالاتي است که در پايان هر درس يا فصل به منظور ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان مطرح شده باشد . ( همان منبع )
شکل : در اين تحقيق همه تصاوير کتاب علوم تجربي که براي توضيحات درسي استفاده شده است مورد نظر است .( اوجاني ، 1378 ، ص 10 )
طبقه بندي هدفهاي آموزشي : منظور از طبقه بندي و تحليل هدفهاي صريح آموزشي ، تعيين راهها و مراحل دقيق و مشخص است که بعد از تحقق آنها ، تغييرات لازم در تفکر ،احساسات و مهارتهاي عملي شاگردان به وجود آيد .( شعباني ،1371،ص 168 )
هدفهاي آموزشي : قصد و منظور معلم را از آموزش مطالب درسي به نحوي دقيق و مشخص نشان مي دهند .( سيف، 1368 ، ص 66 )
حيطه هاي آموزشي : مقصود سه حيطه شناختي ،عاطفي ،رواني – حرکتي مي باشد .( بلوم، مترجم سيف ،1368 ،ص 19 )
اهداف دانشي : منظور اهدافي است که در سطح دانش و اطلاعات در سطوح حيطه شناختي قرار مي گيرد. ( سيف، 1368 ، ص 76 )
اهداف پردازشي:منظور اهدافي است که در سطح درک و فهم و کاربرد ،تجزيه تحليل ،ترکيب و ارزشيابي قرار مي گيرد . ( همان منبع )
سطوح حيطه شناختي : منظور طبقات مختلف حيطه شناختي است که در بر گيرنده 4 طبقه يا سطح بوده ،از ساده به بيچيده طبقه بندي شده اند :
الف : دانش: ياد آوري يا بازشناسي مطالب جزعي ،اصول و مفاهيم يا تئوريهاي کامل که فراگير آموخته است . (گرونلند ،مترجم صفوي ،1365 ،ص 33 )
ب : دانش 1: دانش يا معلومات ، شامل مطالب و اطلاعاتي است که يادگرفته سده است و يادآوري و شناخت آنها مورد نظر است . ( نوروزي و همکاران ، 1377 ، ص 52 )
پ : درک و فهم ( فهميدن )2: درک مطالب يا توانايي فهم مطالب که فرد در مي يابد هدف اصلي مطلب مورد نظر چيست بدون اينکه نياز داشته باشد آن مطلب را با مطالب ديگر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره "، تجربي، پايه Next Entries پایان نامه رایگان درباره تجزيه، ،ص، طريق