پایان نامه رایگان درباره سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

داشته باشند.
ارائه چنين برنامه ها و راهكارها، مستلزم صرف زمان است. اين گونه تقاضا را تقاضاي معمول يا عادي مي نامند.اين روند بدان معناست كه مديريت هتل بايد با وضع راهكارهاي موثر، كاركنان را به سمتي سوق دهد كه بتوانند در برابر محرك هاي محيط خارج، پاسخ هاي مناسبي را از خود بروز دهند و بتوانند به طور همزمان به نيازهاي روز هتل پاسخ مثبت دهند. وضع چنين راهكارهايي و همچنين به انجام رساندن اين برنامه ها نيازمند برقراري روابط داخل سازماني موثر و تعامل با كاركنان و كارمندان زير دست است(ملازاده سردرودي، 1389).
2-4-3 تقاضاي بلند مدت
مسئوليت مهم يك مدير ارشد، مديريت در تقاضاي بلند مدت، نظارت بر نيازها و ضرورت هاي سرمايه گذاري و ثبات سازماني در هتل است. تصميماتي كه در خصوص صرف سرمايه و دارايي اتخاذ مي شود بايد در راستاي اهداف خدمات استراتژيك(راهبردي) در يك هتل باشد.
مهمترين عامل در مديريت ارتباطات به منظور اخذ تصميم در مورد برداشت و هزينه كردن سرمايه، توانايي مدير ارشد در متقاعد كردن صاحبان و سهام داران هتل است. توسعه ثبات سازماني و تجاري يك هتل مستلزم آموزش و ارتقاي مهارت هاي منابع انساني است.
بسياري از برنامه هاي آموزش منابع انساني، باعث تداوم تجاري صنعت هتلداري در بلند مدت مي گردد. ثبات سازماني و تجاري يك هتل آن را قادر مي سازد تا بتواند به صورتي پايدار خدماتي با كيفيت ارائه دهد و با اثربخشي بالا، فعاليت هاي روزمره ي تجاري هتل را كنترل نمايد. مسائل اساسي مرتبط با مديريت ارتباطات و روابط، عبارتند از نظارت مستمر بر محيط خارج از سازمان و برقراري ارتباطات منسجم با محيط داخلي هتل. نقش مدير ارشد در دستيابي به اهداف بالا را مي توان نقشي اساسي دانست(ملازاده سردرودي، 1389).

2-5 نقش مديران ارشد در هتل ها
مديران ارشد در كليه سازمان ها و به خصوص در صنعت هتلداري، داراي سه وظيفه و نقش اساسي هستند كه عبارتند از:
الف) نفش مديريت روابط بين پرسنل
ب) نقش مديريت اطلاعات
ج) نقش مديريت تصميم گيري(ملازاده سردرودي، 1389)

2-6 نقش نظارت عملياتي مديران ارشد در هتل ها
نقش نظارتي عملياتي مديران ارشد فعاليتي سخت و روزانه است، چرا كه دامنه فعاليت هاي هتل، گسترده و متنوع است. آنان بايدبه صورت روزانه بر انتشار اطلاعات و انجام صحيح فعاليت ها نظارت كنند.
مديران ارشد بايد به صورت مستمر با مديران زير دست و كاركنان در ارتباط باشند تا قبل از همه از بروز مشكلات مطلع گردند. همچنين بايد توانايي مديريت بحران و حل مشكلات بين كاركنان را در اسرع وقت و به صورتي موثر داشته باشند. گاهي اوقات اين مشكلات و بحران ها عامل خارجي دارند و اطلاع از محيط خارج، ضرورت حل چنين نزاع ها و مشكلات است.
از سوي ديگر نقش ديگر اين مديران تخصيص بودجه است. اين بودجه هم شامل جنبه مادي و هم نيروي انساني مو شود. در اين ميان وقت خود مدير هم جزيي از اين بودجه است كه مي تواند با اختصاص بخشي از وقت اداري و يا در صورت نياز غير اداري خود، براي رسيدگي به اهداف كوتاه مدت سازماني اقدام نمايد. از سوي ديگر مديران ارشد مي توانند با اختصاص بخشي از منابع مالي و انساني هتل براي حل مشكلات و معضلات عملياتي كوتاه مدت سازماني اقدام نمايد.البته اين به معناي صرف وقت خود مديرا ارشد نيز هست كه داراي اهميت بسيار زيادي است و بايد براي اهداف ديگر و مهمتر نيز اختصاص يابد. بنابراين صرف چنين زمان ارزشمندي بايد با دقت و ظرافت صورت گيرد. مديران ارشد در برخوردهاي خود با كاركنان، نقش رهبري ايفا مي كنند. بنابراين تمامي رفتارها و عملكردهاي اين مديران به دقت توسط كاركنان و مديران زير دست تجزيه و تحليل مي شود. از اين رو همواره نگرش كاركنان و كارمندان يك هتل به مدير ارشد، نگاه به يك رهبر و هدايت كننده تجاري هتل است. از سوي ديگر كاركنان در صورت بروز مشكلات به تصميمات مدير ارشد به عنوان راهكارهاي موثر براي حل آنها نگاه ميكنند. بنابراين تصميم گيري مدري ارشد در مورد اجراي عملياتي يك موضوع، پيامي است بي قيد و شرط به تمامي كاركندان و كاركنان(ملازاده سردرودي، 1389).

2-7 نقش مديران ارشد در توصعه سازماني هتل
اگر به مدير ازشد به عنوان محور اصلي در توسعه سازمان و اهداف هتل بنگريم، بايد نقش وي را بيش از مسئوليت هاي كوتاه مدت بدانيم. نظارت اين مديران بايد هر دو جنبه اجتماعي و محيط رقابتي را در برگيرد. چنين مسئوليتي نيازمند آن است كه مديران ارشد نقش ارتباطي ميان محيط داخل هتل و خارج از آن داشته باشند.
از سوي ديگر اطلاعاتي كه از محيط خارج به دست اين مديران مي رسد بايد پيش از ارائه به كاركنان و كارمندان، توسط خود مدير تجزيه و تحليل گردد.مديران ارشد نقش مديريتي خاص در پيشبرد طرح ها و برنامه هاي هتل دارند.
با توجه به اين توضيحات مي توان دو نقش مهم يك مدير ارشد را در توسعه سازماني هتل به صورت زير بيان كرد.
1- ايجاد ارتباط صحيح و موثر با كاركنان و كارمندان كه بخش هاي اساسي فعاليت يك هتل هستند.
2- انتخاب طرح ها و برنامه هاي مناسب و به ثمر رساندن آنها.
از سوي ديگر مدير ارشد در جايگاه رهبري سازمان بايد اطمينان حاصل كند كه كاركنان و كارمندان نسبت به اجراي اهداف و برنامه هاي تبيين شده متعهد سهتند و در جهت اجراي صحيح آن حركت كنند(ملازاده سردرودي، 1389).

2-8 نقش مديران ارشد در تداوم تجاري هتل
ايفاي نقش توسط مديران ارشد يعني شناخت نيازهاي سرمايه گذاري بلند مدت، قبات سازمان و پويايي هتل.به منظور جذب سرمايه و برنامه ريزي استراتژيك براي ثبات و پويايي سازماني هتل، يك مدير ارشد بايد اطلاعات خارج و داخل محيط تجاري هتل را با مديران اجرايي و صاحبان هتل در ميان گذاشته، نقش خود را به عنوان مديريت تخصيص بودجه و جذب منابع مالي ايفا مي كند. براي جذب بودجه و تامين منابع مالي ، مدير ارشد بايد بتواند نيازهاي ضروري سرمايه گذاري هتل و بازده تجاري آن را براي سهام داران و صاحبان هتل تشريح كند و نظر آنان را در اجرا و تحقق اين اهداف جلب نمايد.چنين امري هنگامي امكان پذير است كه مدير ارشد طرحي جامعه و شفاف را ارائه نمايد تا بدين وسيله بتواند اقبال صاحبان هتل را براي سرمايه گذاري هاي آتي جلب نمايد.
از سوي ديگر مدير ارشد بايد در اين بخش از اجراي مسئوليت خود نيز اطلاعات ضروري را در اختيار كارمندان و كاركنان هتل قرار دهد.
مدير ارشد هتل بايد توجه داشته باشد كه الزاما نياز نيست هر يك از اين مسئوليت ها به صورت جداگانه صورت گيرد بلكه وي بايد توانايي انجام تمامي اين وظايف را به طور همزمان داشته باشد(ملازاده سردرودي، 1389).

2-9 بازارها و محصولات صنعت هتلداري
امكانات و خدماتي را كه هتل ها فراهم مي آورند در جهت رضايتمندي مشتريان آنهاست. بنابراين مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه بازار و محصولات يك هتل، همان مشتريان هستند. از اين رو مديران اين بخش براي موفقيت بايد پاسخ چند سوال را بدانند. سوال هايي مانند اينكه چرا مردم از هتل ها استفاده مي كنند و به هتل مي روند؟ و يا اينكه چه مسائلي باعث ميگردد مردم هتل خاصي را انتخاب كنند؟
چنانچه هتل را به عنوان يك بازار كامل در نظر بگيريم مي توان اينگونه بيان كرد كه از نقطه نظر و ديدگاه مشتريان، هتل موسسه و يا مجموعه اي است كه خدمات رفاهي تجاري ارائه ميدهد.
جنين بازاري را مي توان به صورت زير ارائه داد:

موقعيت مكاني عبارت است از مكان جغرافيايي نزديك روستا يا شهر و درون ناحيه و يا منطقه اي معين، با قابليت دسترسي آسان، داراي جذابيت محيط و مناظر اطراف هتل و همچنين دور از آلودگي هاي صوتي.
امكانات ساختماني هتل عبارتست از اتاق هاي خواب، رستوران، نوشيدني فروشي، اتاق هاي ملاقات، سالن كنفرانس، امكانات ورزشي و تفريحي مانند زمين تنيس و استخر و غيره كه البته اين امكانات در هتل هاي مختلف از لحاظ اندازه و كيفيت متفاوت است.
خدمات در يك هتل همان امكانات غير فيزيكي است كه در نتيجه وجود امكانات فيزيكي به وجود مي آيد.اين بدان معناست كه هرگونه امكانات فيزيكي نيازمند ارائه خدمات متناسب با آن امكانات است.
تصوير يك هتل در ذهن مشتريان را مي توان چگونگي ذهنيت مشتريان نسبت به يك هتل دانست. البته چنين ذهنيتي نتيجه امكانات خدمات و كيفيت فضا و مكان هتل است. معمولا چنين ذهنيتي متاثر از تجربه ي خوب يا بد مشتريان هتل، از خدمات آن است.
قيمت از ديدگاه صنعت هتلداري، ميزان ارزش، خدمات، امكانات و رضايتمندي است كه مشتريان در ازاي پرداخت مبلغ معيني دريافت ميكنند. هرچه قيمت مناسب تر و كيفيت خدمات بيشتر باشد سطح رضايتمندي مشتريان افزايش مي يابد. البته بايد توجه داشت كه معيارهاي اشخاص در انتخاب هتل، با يكديگر متفاوت است. ممكن است از نگاه يك شخص، سپري كردن شب در يك مكان با قيمت كم اهميت داشته باشد در صورتي كه شخص ديگري در انتخاب هتل، به عواملي مانند كيفيت هتل، امكانات و خدمات عالي و مطلوب توجه داشته باشد(ملازاده سردرودي، 1389).

2-10 آيا امكانات و خدمات هتل نوعي محصول هستند؟
در دوران گذشته، معمولا مسافران يك مسافرخانه بايد غذاي خود را همراه مي آوردند و تنها چيزي كه يك مهمانپذير يا مسافرخانه در اختيار آنها قرار مي داد يك اتاق و يا يك تخت براي خواب بود.
پس از آن مهمانپذير ها دريافتند كه ارائه غذا مي تواند به جذب مسافران بيشتر كمك كند. امروزه هم بسياري از هتل آپارتمان ها و مهمان پذير هاي بين راه فقط امكانات اقامتي ارائه مي دهند و خدمات غذايي ندارند.
اما هتل هايي كه به صورت عام مورد توجه مردم هستند داراي كليه امكانات غذايي و خدمات جانبي مي باشند. بايد توجه داشت كه مهمترين تقاضاي مشتري و يا مهمان هتل محلي براي استراحت و آرامش و امكانات پذيرايي غذايي است. بنابراين مي توان امكانات استراحت، رستوران، نوشيدني فروشي و امكانات تفريحي را به عنوان محصولات اصلي يك هتل نام برد. امكانات استراحت فقط براي مهمانان هتل است. رستوران و نوشيدني فروشي جزء خدماتي است كه هم برا ي مهمانان و هم براي مشتريان و غير مهمانان است. مواردي مانند امكانات، خدمات و قيمت را بايد بر مبناي تقاضاي مشتريان با توجه به كيفيت مورد نظر آنان فراهم آورد(ملازاده سردرودي، 1389).

2-11 ساختار سازماني و سازماندهي هتل
از ديدگاه سازماني يك هتل بايد در جهت نيل به اهداف زير حركت كند.
1- افزايش درآمد از طريق جذب مهمان و پر كردن اتاق هاي خالي
2- افزايش درآمدهاي فروش غذا و نوشيدني از طريق ارائه غذاهاي با كيفيت و باب طبع مشتري
3- كسب درآمد از بخش هاي اقتصادي جانبي در هتل مانند فروشگاه ها.
4- ارائه كيفيت برتر خدمات و همچنين امنيت به مشتريان و مهمانان.
ساختار سازماني چهارچوب تعيين كننده مسئوليت ها و وظايف است كه با استفاده از ابزار هاي ارتباطي در فرآيند تصميم گيري و فعاليت هاي عملياتي ايفاي نفش مي كند.
اهداف چنين ساختاري عبارتند از:
1- ايجاد ارتباط و تعريف روابط كاركنان در بخش هاي مختلف يك سازمان با يكديگر
2- ايجاد ارتباط موثر ميان كاركنان
3- تعيين جايگاه هاي سازماني و سلسله مراتب كاركنان (ملازاده سردرودي، 1389).

2-12 هتل ها بر چه اساس ستاره دار مي شوند؟
به گزارش گروه ايرانشناسي خبرگزاري دانا ( دانا خبر) 30 راه براي درجه بندي هتل ها در جهان وجود دارد:
طبق نظريات هتلداري 30 راه براي درجه بندي هتل ها در جهان وجود دارد كه البته در سيستم شناسايي بين المللي، ستاره هتل مد نظر قرار مي گيردولي بعضي از كشورها در سيستم داخلي خود شناسه هاي ديگري را ملاك قرار مي دهند كه مهمترين آنها به شرح زير است:
سيستم ستاره گذاري از يك تا پنج كه در اكثر كشورهاي اروپايي رايج است، سيستم الفبا مثل A,B,C,D در يونان رايج است و ستاره هاي هتل نيز طبق تعاريف با اين حروف هم درجه بندي مي شوند، مثل چهار ستاره A ، سيستم Crown كه در بريتانيا رايج است. به عنوان مثال در كشور آلمان درجه بندي هتل ها به چند گروه تقسيم مي شوند: توريست كلاس( يك ستاره) ، استاندارد كلاس (دو ستاره) ، كامفورت كلاس( سه ستارهFirst

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره تعامل سازنده، اوقات فراغت، حمل و نقل Next Entries پایان نامه رایگان درباره خانواده گسترده، آزمون و خطا