پایان نامه رایگان درباره سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تحلیل سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

یکی از چهار ربع ماتریس اهمیت-عملکرد قرار می گیرد. در ربع اول (Q1) اهمیت شاخص ها بالا لیکن اهمیت آنها پایین است. این ربع نشان دهنده آن است که شاخص های واقع شده در این ناحیه نیازمند به اقدام اصلاح فوری بوده و از این لحاظ در اولویت بالایی قرار دارند. ربع دوم (Q2) نشان دهنده اهمیت و عملکرد بالاست و بیانگر آن است که شاخص های موجود در این ناحیه در وضعیت نسباتا مطلوب بوده و باید این وضعیت تداوم یابد. در ربع سوم (Q3) اهمیت و عملکرد هر دو پایین است. لیکن این شاخص ها برای سیستم تهدید کننده نبوده و نیازمند به اصلاح فوری نیستند. نهایتا ربع چهارم (Q4) نشان دهنده اهمیت پایین و عملکرد بالاست که بیانگر نقاط قوت غیر مهم است و احتمالا تلاش ها و منابع صرف شده در اینجا بهتر است در جای دیگر تمرکز یابد (اسکیلسون و همکاران، 2006).

راهبرد های فوق راهبردهای کلی هستند مخصوصا در ربع های دوم و سوم، در صورتی که سطح عملکرد شاخص از درجه اهمیت آن به طور معنی داری پایین تر باشد انجام اقدام اصلاحی اگرچه در اولویت قرار ندارد لیکن لازم است. از سوی دیگر هرگاه مختصات یکی از شاخص ها دقیقا بر روی یکی از خطوط ربعی قرار گیرد استفاده از حاصل تفریق عملکرد از اهمیت برای اتخاذ راهبردی مناسب ضروری خواهد بود. در مدل اهمیت-عملکرد برای نشان دادن اینکه کجا عدم هماهنگی وجود دارد بر اساس رابطه (اهمیت-عملکرد)، تفریق میانگین نمرات عملکرد هر شاخص از میانگین نمرات اهمیت آن محاسبه می شود. سپس با استفاده از آزمون t همبسته129، معنی داری تفاوت مشاهده شده بین میانگین اهمیت و میانگین عملکرد هر مولفه، آزمون می گردد. هرگاه تفاوت معنی دار و جهت تفاوت منفی باشد، نشان دهنده آن است که سطح عملکرد مولفه، از وضعیت ایده آل سطح اهمیت مولفه، فاصله دارد (پرداختچی و همکاران، 1390). حکم کلی آن است که تفریق میانگین عملکرد از میانگین اهمیت برابر با صفر باشد، در غیر این صورت باید اقدام اصلاحی صورت گیرد. مخصوصا در شاخص هایی که تفریق میانگین عملکرد از اهمیت منفی است وضعیت نا مطلوب تر است (اسکیلسون و همکاران، 2006).

روش تحلیل سلسله مراتبی
فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از روش های تصمیم گیری به کمک شاخص های چندگانه130 است که به منظور تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم، با توجه به شاخص هایی که تصمیم گیرنده مشخص می کند، به کار می رود. این روش در سال 1980 به همت توماس ساعتی ابداع گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسی قرار می دهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده و به حل آن می پردازد (مهرگان، 1383).
اين تكنيك بر اساس اصول بديهي بنا شده است كه عبارتند از:
شرط معكوس: اگر ترجيح عنصر A بر عنصر B برابر i باشد؛ ترجيح عنصر B بر عنصر A برابر 1/i خواهد بود.
اصل همگني: عنصر A و B بايد همگن و قابل مقايسه باشند. به بيان ديگر، برتري عنصر A بر عنصر B نمي‌تواند بي‌نهايت يا صفر باشد.
اصل وابستگي: هر عنصر سلسله مراتبي به عنصر سطح بالاتر خود مي‌تواند وابسته باشد و به صورت خطي اين گونه وابستگي تا بالاترين سطح مي‌تواند ادامه داشته باشد.
اصل انتظارات: هر گاه تغييري در ساختمان سلسله مراتبي رخ دهد، فرآيند ارزيابي بايد مجدداً انجام شود (اخروی، 1389).
همچنین فرآيند تحليل سلسله مراتبي داراي پنج مرحله است كه عبارتند از:
مدل سازی مساله تصمیم
مقایسه اهمیت و ارجحیت
محاسبه وزن های نسبی
بررسي سازگاري منطقي قضاوت‌ها (مهرگان، 1383).

مدل سازی مساله تصمیم
فرایند تحلیل سلسله مراتبی نیازمند شکستن یک مساله تصمیم با چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح است. سطح اول بیانگر اهداف اصلی فرایند تصمیم گیری است. سطح دوم نشان دهنده شاخص های عمده و اساسی است (که ممکن است به شاخص های فرعی و جزئی تر در سطح بعدی شکسته شود). سطح سوم گزینه های تصمیم را ارائه می کند (مهرگان، 1383)

مقایسه اهمیت و ارجحیت
بعد از مدل سازی سلسله مرتبی مساله تصمیم، تصمیم گیرنده باید عناصر (شاخص یا گزینه) های هر سطر را نسبت به عنصر مربوط به خود در سطح بالاتر و به صورت دو به دو مقایسه و وزن آنها را محاسبه کند. این کار باید با استفاده از مجموعه ماتریس هایی که به طور عددی اهمیت یا ارجحیت نسبی شاخص ها را نسبت به یکدیگر مقایسه و هر گزینه تصمیم را با توجه به شاخص ها نسبت به سایر گزینه ها اندازه گیری می نماید، انجام شود. این کار با انجام مقایسه دو به دوی عناصر تصمیم (مقایسه زوجی) از طریق تخصیص امتیازات عددی که نشان دهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است، صورت می گیرد. وزن محاسبه شده را وزن نسبی می نامند. برای این کار معمولا از مقیاس های جدول شماره 3-1 برای مقایسه گزینه ها یا شاخص های iام نسبت به گزینه ها یا شاخص های jام استفاده می شود (مهرگان، 1383).
جدول3- 1تعاریف مقیاس های مقایسه گزینه ها، (منبع: مهرگان، 1383)
امتياز
تعريف
توضيح
1
اهميت مساوي
در تحقق هدف دو معيار اهميت مساوي دارند
3
اهميت اندكي بيشتر
براي تحقق هدف‌، اهميت i بيشتر از j است (كمي بيشتر)
5
اهميت بيشتر
براي تحقق هدف‌، اهميت i بيشتر از j است (بيشتر)
7
اهميت خيلي بيشتر
براي تحقق هدف‌، اهميت i خيلي بيشتر از j است (خيلي بيشتر)
9
اهميت مطلق
براي تحقق هدف‌، i نسبت به j اهميت مطلق دارد (مطلق)
8و6و4و2
مقادير بينابين
هنگامي كه حالت‌هاي ميانه وجود دارد

بررسي ميزان سازگاري در قضاوت‌ها
يكي از مزاياي فرآيند تحليل سلسله مراتبي كنترل سازگاري تصميم است. به عبارت ديگر، همواره در فرآيند تحليل سلسله مراتبي مي‌توان ميزان سازگاري تصميم را محاسبه نمود و نسبت به خوب و بد بودن و يا قابل قبول بودن آن قضاوت كرد. محدوده قابل قبول ناسازگاري در هر سيستم به تصميم‌گيرنده بستگي دارد. اما در حالت كلي ساعتي پيشنهاد مي‌كند كه اگر ناسازگاري تصميم بيش از 1/0 باشد بهتر است تصميم‌گيرنده در قضاوت‌هاي خود تجديد نظر كند. بنابراين لازم است كه براي تعيين ميزان سازگاري در قضاوت‌ها فرآيندي به صورت زير انجام داد (مهرگان، 1383):
محاسبه بردار AW: عبارت است از حاصل‌ضرب ماتريس مقايسه زوجي (A) در بردار وزن‌ها (W).
محاسبه بردار AW/W: عبارتست از حاصل تقسيم نقطه‌اي بردار AW به بردار W
محاسبه شاخص‌ L:

فرمول3- 1

محاسبه شاخص سازگاري (CI)

فرمول3- 2

محاسبه ضريب سازگاري (CR)
فرمول3- 3

جمع بندی
در فصل حاضر به بيان روش‌شناسی اجراي تحقيق شامل: روش تحقيق، جامعه آماري، نمونه آماري، روش جمع‌آوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار پژوهش و روش تجزیه‌وتحلیل دادهها پرداخته شده است.

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

مقدمه
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها براي بررسي صحت‌وسقم فرضیه‌ها براي هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه در بيشتر تحقيقاتي که متکي بر اطلاعات جمع‌آوری‌شده از موضوع موردتحقیق مي‌باشد، تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از اصلي‌ترين و مهم‌ترین بخش‌های تحقيق محسوب مي‌شود. داده‌هاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزیه‌وتحلیل قرار مي‌گيرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختيار استفاده‌کنندگان قرار مي‌گيرند.
در این فصل در ابتدا به بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق شامل جنسيت، ميزان تحصيلات، سن و تجربه پرداخته و سپس تجزیه‌وتحلیل آزمون پایایی، آزمون t همبسته، آزمون افتراقی و مدل و نمودار های تحلیلی IPA و نیز روش تحلیل سلسله مراتبی AHP ارائه خواهد شد.

تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA)
داده های توصیفی
در اين بخش از تجزیه‌وتحلیل آماري به بررسي چگونگي توزيع نمونه‌ آماري از حيث متغيرهايي چون جنسيت، ميزان تحصيلات، سن و ميزان سابقه کار پرداخته شده است.

مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسيت
همانطور که در فصل سوم بیان شد، در تحلیل اهمیت – عملکرد تعداد 50 پرسشنامه توزیع و جمع آوری گردید. در جدول شماره 4-1 نسبت جنسیت پاسخ دهندگان آورده شده است.

جدول4- 1چگونگی توزیع جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
28
44
زن
22
56
کل
50
100

همان‌طوری که در این جدول مشاهده مي‌شود 56 درصد از پاسخ‌دهندگان مرد و44 درصد باقيمانده زن بوده‌اند. شکل شماره 4-1 فراواني مربوط به جنسيت اعضای پاسخ‌دهنده ارائه گرديده است.

مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تحصيلات
از تعداد 50 پرسشنامه پر شده توسط افراد نمونه آماری، جدول شماره 4-2 چگونگی فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان را نشان می دهد.
جدول4- 2 چگونگی توزیع تحصیلات پاسخ دهندگان
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
کارشناسی ارشد
26
52
دکترا
24
48
کل
50
100

همان‌طور که در جدول فوق مشاهده مي‌شود 52 درصد از پاسخ‌دهندگان داراي تحصيلات کارشناسی ارشد و 48 درصد دارای تحصيلات در مقطع دکترا می باشند. در نمودار ذيل فراواني مربوط به سطوح تحصيلات عضای پاسخ‌دهنده ارائه گرديده است.

مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير سن
از تعداد 50 پرسشنامه پر شده توسط افراد نمونه آماری، جدول شماره 4-3 چگونگی فراوانی متغییر سن در بین پاسخ دهندگان را نشان می دهد.

جدول4- 3 چگونگی توزیع سن پاسخ دهندگان
سن
فراوانی
درصد فراوانی
بین 20 تا 30 سال
13
26
بین 30 تا 40 سال
13
26
بین 40 تا 50 سال
18
36
بالاتر از 50
6
12
کل
50
100

همان‌طور که در جدول فوق مشاهده مي‌شود 26 درصد از پاسخ‌دهندگان داراي سن زیر 30 سال، 26 درصد دارای سن 30-40 سال، 36 درصد داراي سن 40- 50 سال و 12 درصد دارای سن بالاتر از 50 سال را می باشند. در شکل شماره 4-3 فراواني مربوط به سطوح سن اعضای پاسخ‌دهنده ارائه گرديده است.

مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير میزان سابقه کاری
از تعداد 50 پرسشنامه پر شده توسط افراد نمونه آماری، جدول شماره 4-4 چگونگی فراوانی متغییر میزان سابقه کاری در بین پاسخ دهندگان را نشان می دهد.

جدول4- 4 چگونگی توزیع سابقه کار پاسخ دهندگان
سابقه کاری
فراوانی
درصد فراوانی
5تا10 سال
19
38
10تا15 سال
6
12
15تا20 سال
5
10
20تا25 سال
14
28
بالاتر از 25 سال
6
12
کل
50
100

همان‌طور که در جدول فوق مشاهده مي‌شود 38 درصد دارای تجربه 5تا10 سال، 12 درصد داراي تجربه 10تا15 سال، 10 درصد دارای تجربه 15تا20 سال، 28 درصد دارای تجربه 20تا 25 سال و 12درصد تجربه بالای 25 سال را دارا بوده‌اند. در نمودار ذيل فراواني مربوط به سطوح سابقه کاری اعضای پاسخ‌دهنده ارائه گرديده است.

آزمون فرضیه قابليت اعتماد يا پايايي ابزار اندازه‏گيري(پرسشنامه)
فرضیه‌هاي پژوهشي:
فرضیه صفر: قابليت اعتماد(پايايي) پرسش‌نامه تحقيق در حد قابل‌قبول است.
فرضیه يك: قابليت اعتماد(پايايي) پرسش‌نامه تحقيق در حد قابل‌قبول نيست.
فرضیه‌هاي آماري:
H0: Alpha : 0.70
H1: Alpha 0.70

آزمون انجام‌شده :
جدول4- 5 نتیجه آزمون آلفای کرونباخ
تعداد پرسشنامه
50
آلفای کرونباخ کل
0.993
آلفای کرونباخ شاخص ها
0.892

نتيجه آزمون نشان داد فرض صفر پذيرفته مي‌شود زيرا آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر 0.993 و آلفای کرونباخ شاخص ها برابر با 0.892 می باشد و از 0.7 بزرگتر است، يعني اين‌كه قابليت اعتماد پرسش‌نامه در حد خوب است.

ارزیابی اهمیت و عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری
بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در مقیاس 9 واحدی لیکرت در پرسشنامه و همچنین بر اساس مدل تحلیل اهمیت-عملکرد که در فصل سوم توضیح داده شد میانگین امتیاز های داده شده به هریک از شاخص ها به عنوان میزان اهمیت و نیز عملکرد شاخص در نظر گرفته می شود. در جدول شماره 4-6 میزان اهمیت هر شاخص

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره نقطه تقاطع، نمونه برداری، استان مازندران Next Entries پایان نامه رایگان درباره حکمرانی خوب، مقصد گردشگری، مدیریت مشارکتی