پایان نامه رایگان درباره سلسله مراتب، ارزش افزوده، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

های مالی و گزارشات عملكرد و بهره وري شرکت سهامي آلومينيوم ايران مي باشد. بخش زيادي از اين اطلاعات در سايت بورس موجود بوده و آرشيو شده است و مشخصاً دارای اعتبار و روایی است.

5-3 مدل تحقيق :

نمودار 1-3: مدل مفهومي تحقيق

متغير مستقل تحقيق كه تاثير آن بر متغيرهاي وابسته اندازه گيري خواهد شد، نوع مالكيت شركت (شامل: مالكيت دولتي، مالكيت نيمه خصوصي و مالكيت خصوصي (كامل / نهايي) ) طي سالهاي 1384 لغايت 1389مي باشد. متغيرهاي وابسته تحقيق نيز كه در نظر است تا تغييرات آن طي دوره هاي مختلف مالكيت شركت اندازه گيري گردد، شامل شاخصهاي سنجش عملكرد حسابداري ( مالي ) و اقتصادي و همچنين شاخصهاي سنجش كارايي و اثربخشي به شرح نمودار مي باشد:

نمودار 2-3 : متغيرهاي وابسته تحقيق

محاسبه و اندازه گيري متغيرهاي وابسته تحقيق، با استفاده ازفرمولهايي به شرح ذيل، صورت پذيرفته است:

6-3 شيوه اندازه گيري متغيرها
1-6-3 شاخصهاي سنجش عملكرد
1-1-6-3 معيارهاي سنجش عملكرد مالي (حسابداري)
1-1-1-6-3 نسبتهاي نقدينگي:

1-1) = نسبت جاري

2-1) = نسبت آني (سريع)

3-1) = نسبت وجوه

2-1-1-6-3 نسبتهاي فعاليت

4-1) = نسبت گردش دارائيهاي ثابت

5-1) = نسبت گردش مجموع دارائيها

6-1) = نسبت گردش موجودي كالا

7-1) = نسبت كالا به سرمايه در گردش

8-1) = نسبت گردش سرمايه جاري

3-1-1-6-3 نسبتهاي اهرمي

9-1) = نسبت بدهي

10-1) = نسبت بدهي هاي بلند مدت به حقوق صاحبان سهام

11-1) = نسبت بدهي هاي جاري به حقوق صاحبان سهام

12-1) = نسبت مجموع بدهيها به حقوق صاحبان سهام

13-1) = نسبت بدهي هاي جاري به موجودي كالا

14-1) = نسبت بدهيهاي بلند مدت به سرمايه در گردش

15-1) = نسبت توانايي پرداخت بهره

16-1) = نسبت پوشش هزينه هاي ثابت

17-1) = نسبت مالكانه

4-1-1-6-3 نسبتهاي سود آوري

18-1) = حاشيه سود ناخالص

19-1) = حاشيه سود خالص

20-1) = سود هر سهم

21-1) = سود تقسيمي هر سهم

22-1) = درصد سود تقسيمي

23-1) = رشد سود هر سهم

24-1) = نسبت قيمت به سود هر سهم

25-1) = بازده سهام

26-1) = بازده فروش

27-1) = نسبت كيوتوبين

28-1) = بازده سرمايه در گردش

29-1) = ( ROI ) بازده كل سرمايه گذاري

30-1) = ( ROE ) بازده حقوق صاحبان سهام

2-1-6-3 معيارهاي سنجش عملكرد اقتصادي
1-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادي
31-1) EVA= (r – c) × Capital
ارزش افزوده اقتصادی = EVA
نرخ بازده سرمایه = r
ميانگين موزون هزینه سرمایه = c
سرمايه بكار گرفته شده = capital

2-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده
32-1) REVA = ( r – c) × M capital
ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده = REVA
نرخ بازده سرمايه = r
ميانگين موزون هزينه سرمايه = c
ارزش بازار سرمايه بكار گرفته شده = M capital
3-2-1-6-3 ارزش افزوده بازار
33-1)
ارزش دفتري سرمايه بكار گرفته شده – ارزش بازار سهام = ارزش افزوده بازار (MVA)

2-6-3 شاخصهاي سنجش بهره وري
1-2-6-3 معيارهاي سنجش كارايي

34-1) = نسبت مصرف مواد اوليه در كارگاه احياء

35-1) = نسبت مصرف مواد اوليه در كارگاه آند

36-1) = توليد سرانه پرسنل كارگاه احياء

37-1) = توليد سرانه كارگاه آند

38-1) = توليد سرانه كارگاه ريخت

39-1) = نسبت برق مصرفي

40-1) = سهم هزينه مواد از بهاي توليد

41-1) = سهم هزينه دستمزد مستقيم از بهاي توليد

42-1) = سهم هزينه سربار از بهاي توليد

2-2-6-3 معيارهاي سنجش اثربخشي
43-1) = فروش سرانه

44-1) = سود ناخالص سرانه

45-1) = سود خالص سرانه

46-1) = نسبت بهاي تمام شده به مبلغ فروش

47-1) = نسبت هزينه هاي اداري، عمومي و فروش به درآمد فروش

48-1) = نسبت هزينه هاي مالي به درآمد فروش

49-1) = نرخ هزينه تامين مالي

50-1) = سهم از بازار فروش داخلي

51-1) = درصد فروش داخلي

52-1) = درصد رشد مقدار فروش

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها به عنوان آگاهيهاي خام و پردازش نشده، ابتدايي ترين شناخت پژوهشگر پيرامون پاسخهاي احتمالي هستند كه در رابطه با مسئله تحقيق مطرح شده اند. لذا پس از دستيابي به اين داده ها، با توجه به ماهيت آنها و ساختار و قالب فرضيه ها، اين سوال مطرح است كه از چه طريقي اين داده ها طبقه بندي، پردازش و در نهايت تحليل شود تا بتوان فرضيه ها را كه حالت پاسخهاي احتمالي و موقتي براي مسئله تحقيق دارند، تعيين تكليف نمود.
براي تجزيه و تحليل داده ها، با توجه به ماهيت آنها، روشهاي مختلفي وجود دارد كه بايد به كاربرد و سنخيت اين روشها توجه كرد تا در نهايت بتوان استنتاجها و نتيجه گيريهاي معتبر و دقيقي را به عمل آورد.بر همين اساس دراین تحقیق پس از گردآوری داده های خام نسبت به شرح ذيل اقدام شده است:
در مرحله اول : شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت در دوره هاي دو ساله مالكيت دولتي، مالكيت نيمه خصوصي و مالكيت خصوصي (كامل /نهايي)، بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي شده و گزارشات عملكرد شركت محاسبه گرديد.
مرحله دوم : پس از انجام مرحله اول و محاسبه ميانگين هر يك از شاخصهاي مورد نظر براي دوره هاي دوساله فوق الاشاره، نسبت به همگن سازي ارقام به روش اقليدسي و همچنين همسو نمودن جهت هريك از معيارها اقدام شد.
مرحله سوم : با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي و با استفاده از نظر كارشناسان منتخب نسبت به مقايسه زوجي و وارد نمودن اطلاعات مربوطه در نرم افزار Expert choice اقدام و وزن معيارهاي مورد نظر بر اساس خروجي نرم افزار مذكور تعيين گرديد.
مرحله چهارم : مقدارعددي نتايج حاصل از محاسبات مرحله دوم، در وزنهاي بدست آمده اعمال و رتبه شركت در هر يك از معيارهاي مورد ارزيابي در دوره هاي دو ساله مالكيت دولتي، نيمه خصوصي و خصوصي تعيين شد و بر همين اساس فرضيه هاي فرعي يك به يك مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت و نهايتا نسبت به تاييد و يا رد فرضيه هاي اصلي تحقيق اقدام گرديد .
فرآيند تحليل سلسله مراتبي يكي از جامع ترين سيستمهاي طراحي شده براي تصميم گيري با معيارهاي چندگانه است زيرا اين تكنيك امكان فرموله كردن مساله را بصورت سلسله مراتبي فراهم مي كند و همچنين امكان در نظر گرفتن معيارهاي مختلف كمي و كيفي را در مسئله دارد. اين فرآيند گزينه هاي مختلف را در تصميم گيري دخالت داده و امكان تحليل حساسيت روي معيارها و زير معيارها را دارد، علاوه بر اين بر مبناي مقايسه زوجي بنا نهاده شده، كه قضاوت و محاسبه را تسهيل مي نمايد. همچنين ميزان سازگاري و ناسازگاري تصميم را نشان مي دهد كه از مزاياي ممتاز اين تكنيك در تصميم گيري چند معياره مي باشد. بعلاوه از يك مبناي تئوريك قوي برخوردار بوده و بر اساس اصول بديهي بنا نهاده شده است.
فرآيند تحليل سلسله مراتبي با تجزيه مسائل مشكل و پيچيده، آنها را به شكلي ساده تبديل كرده و به حل آنها مي پردازد. اين روش كاربردهاي فراواني در مسائل اقتصادي و اجتماعي پيدا كرده است و در سالهاي اخير در امور مديريتي نيز به كار رفته است. كاربرد اصلي اين روش رتبه بندي گزينه هاي گوناگون است كه مي تواند طرحهاي اجرايي و پيشنهادي، مكان يابي، مقايسه دو حالت و بدون اجراي گزينه ها و… باشد. سلسله مراتبي كه در اين تحقيق به آن اشاره مي شود از چند سطح شامل گزينه ها، معيارها و زير معيارها تشكيل مي شود. معيارهاي مورد نظر با فرايندي كه مقايسات زوجي ناميده مي شود اولويت بندي ميگردد.
اين مقايسات زوجي به ما اين امكان را مي دهد تا اولويتهاي مورد نظر را با مقياسي كه از يك تا نه به ترتيب از عدم ترجيح (بي تفاوت) تا كاملا مرجح، دو معيار را نسبت به هم و بدون تاثير پذيري از ديگر شاخص ها مقايسه نمايند (منطقي، 1387،220)1.
فرايند تحليل سلسله مراتبي كه در دهه 70 ميلادي گسترش يافت در بردارنده سه مرحله مجزا است كه از سه اصل مشتق شده است.
1- اصل ساخت سلسله مراتب
2- اصل ايجاد ترجيحات
3- اصل سازگاري و منطق
ساخت سلسله مراتب: وقتي اطلاعات به نحو مطلوبي پردازش شوند فرد مي تواند اهداف و مفاهيم را تشخيص داده و ارتباطات موجود بين آنها را مشخص كند. از آنجائيكه فكر انسان قادر به درك همزمان تمام عوامل تاثير گذار هر عمل و ارتباطات بين آنها نيست، نياز است تا سيستمهاي پيچيده به ساختارهاي ساده تر شكسته شود. ساده سازي به وسيله يك فرايند منطقي كه در ساخت سلسله مراتب به كار مي رود بر اساس اين فرض است كه موضوعات مستقل و مشخص مي توانند در مجموعه هاي گسسته با موضوعات مستقل گروه بندي شوند، به گونه اي كه يك گروه، تنها، بر موضوعات مستقل يك گروه ديگر تاثير مي گذارد و يا تنها تحت تاثير موضوعات مستقل يك گروه ديگر قرار مي گيرد. ساده ترين مدل سلسله مراتبي از سه سطح تشكيل شده است: سطح اول، اهداف اصلي مسئله تصميم گيري و سطح دوم و سوم، شامل معيارها و گزينه ها است. در هر مورد اين امكان وجود دارد كه ساختار سلسله مراتب با افزايش سطوح پيچيده تر شود كه شامل تعداد خاصي از زير معيارها است.
ايجاد ترجيحات: در اين روش مقايسات زوجي براي ايجاد ترجيحات ( يا وزنها ) بين عناصر همان سطح سلسله مراتب به كار مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره روش تحقیق، روش تحقیق علمی، صورت های مالی، مبانی نظری Next Entries پایان نامه رایگان درباره صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، سلسله مراتب، آزمون فرضیه