پایان نامه رایگان درباره سلسله مراتب، روابط انسانی، عوامل اقتصادی، سازمان های بزرگ

دانلود پایان نامه ارشد

تمايل طبيعي در انسان وجود دارد كه جهان را به دوستان ودشمنان تقسيم مي نمايد و اين تمايل ،اساس همهْ ملاحظات سياسي است .
راه ديگر براي پرداختن به اين مسئله ،وارد شدن از طريق مفهوم اعتماد است همهْ گروه هايي كه مظهر سرمايه اجتماعي اند داراي دو نوع شعاع اعتماد ند و به ديگر معنا حلقه اي از كسان در هر گروه موجود است كه هنجارهمكاري در ميان آنها عمل مي كند.(خاكباز ،1385 :172)
تمام اشكال گروه هاي فرهنگي اجتماعي ،نظير قبايل و عشاير و مجامع روستايي و فرقه هاي ديني و غيره ،برهنجارهاي مشترك مبتني اند و از اين هنجارها براي تحقق اهداف مشترك استفاده مي كنند در ادبيات توسعه اين شكل از سرمايه اجتماعي يك امتياز تلقي نمي شود ،نوسازي اقتصادي متضاد با فرهنگ و سازمان اجتماعي سنتي تلقي مي شود به طوري كه نوسازي سازمان سنتي را نابود خواهد نمود و يا در غير اين صورت راه حركت خود جوش به وسيلهْ نيروهاي سنت گرا مسدود خواهد شد همبستگي درون گروهي از قابليت اعضاي گروه براي همكاري با افراد بيرون ازگروه مي كاهد و اغلب ،آثار خارجي منفي را بر افراد تحميل مي كند گروه هاي اجتماعي سنتي به فقدان چيزي دچارند كه گرانووتر آن را “پيوندهاي سست” يعني وجود افرادي كژ آيين در حاشيهْ شبكه هاي گوناگون جامعه مي نامد كه قادرند بين گروه ها حركت نمايند و از گروهي به گروه ديگر بروند و از اين راه به صورت حاملان افكار و اطلاعات تازه در آيند .جوامع سنتي غالباً حالت قطعه قطعه دارند و به ديگر معنا مركب از تعداد زيادي واحدهاي اجتماعي يكسان و خود كفا ،از قبيل روستاها و قبايل اند .جوامع مدرن بر عكس ،از تعداد زيادي گروه هاي اجتماعي كه با هم همپوشاني دارند تشكيل شده اند به همين سبب در جوامع مدرن عضويت در چند گروه و هويت متكثر ممكن است .در جوامع سنتي كم تر به پيوندهاي سستي كه در بين قطعات تشكيل دهنده آن وجود دارد اجازه داده مي شود ارتباط بين قطعات را برقرار سازد .و بنابراين اطلاعات ،نوآوري ،منابع و استعدادهاي انساني با سهولت كمتري انتقال مي يابد.( خاكباز،1385: 173)
2- سرمايه اجتماعي متصل كننده اين نوع سرمايه ،پيوند بين مقولات اجتماعي قوي است از اين نوع سرمايه تحت عنوان سرمايه اجتماعي ميان گروه نيز ياد مي شود ( شارع پور ،1385 : 68)
اگر سرمايه اجتماعي گروه آثار خارجي مثبت ايجاد نمايد ،شعاع اعتماد مي تواند از خود گروه نيز فراتر رود در برخي از سازمان هاي بزرگ هنجار همكاري تنها در بين رهبري يا كاركنان دايمي گروه تقويت مي شود يك جامعهْ مدرن را مي توان همچون مجموعه اي از شعاع هاي اعتماد متحدالمركز با لايه هاي روي هم قرار گرفته به تصور در آورد گسترهْ اين سلسله ها مي تواند از دوستان و جرگه ها تا سازمان هاي غير دولتي NGO 23و گروه هاي مذهبي را در بر گيرد.
اثر مثبت سرمايه اجتماعي هنگامي خواهد بود كه اين دو شكل سرمايه اجتماعي درون گروهي و سرمايه اجتماعي برون گروهي يا ميان گروهي هر دو به ميزان مناسب باشند.(خاكباز،1385 :172)
ج – تقسيم بندي گروتات و بستلر24
در اين تقسيم بندي سه حالت براي سرمايه اجتماعي تعيين شده است .
1- عضويت در انجمن ها و شبكه ها منظور از عضويت در انجمن ها همان مشاركت رسمي و منظور از شبكه ها ، مشاركت غير رسمي مي باشد و از اين حالت براي سنجش سرمايه اجتماعي استفاده مي شود .
2- اعتماد و وفاداري به هنجارها اين حالت به منظور سنجش سرمايه اجتماعي شناختي (هنجارها وارزش هاي مشترك ) به كار مي رود .
3- كنش جمعي تأمين و ارائهْ بسياري از خدمات مستلزم آن است كه مردم جامعه قادر به كنش جمعي باشند .لذا لازم است امكان و زمينهْ وقوع كنش جمعي در جامعه سنجيده شود .
اين سه نوع شاخص از سه منظر متفاوت به سنجش سرمايه اجتماعي مي پردازند :
عضويت در انجمن ها و شبكه هاي محلي نوعي شاخص داده اي است زيرا از طريق عضويت در انجمن ها و شبكه هاست كه مي توان به سرمايه اجتماعي دست يافت .اعتماد را هم مي توان يك شاخص داده اي دانست و هم يك شاخص ستادنده اي .يعني مي توان آن را به وجود آورنده سرمايه اجتماعي تلقي كرد وهم پيامد سرمايه اجتماعي ولي كنش جمعي نوعي شاخص ستادنده اي است يعني هر جايي كه سرمايه اجتماعي بالا باشد ،زمينه و امكان بيشتري براي كنش مشترك و جمعي وجود خواهد داشت. ( شارع پور، 1385: 168)
د – تقسيم بندي سرمايه اجتماعي به سه نظريه 1- پيوندهاي ضعيف 2- شكاف ساختاري 3- منابع اجتماعي
1- پيوندهاي ضعيف پيوندهايي است كه اغلب به صورت پلي ميان گروهاي مختلف اجتماعي وجود دارد و امكان دسترسي به اطلاعات جديد را فراهم مي نمايد مطابق اين نظريه هرچه شدت و استحكام روابط ميان اعضاي يك شبكه بيشتر باشد ، ارزش سرمايه اجتماعي كمتر و بالعكس هرچه شدت واستحكام اين روابط ضعيف تر باشد نشان دهندهْ سرمايه اجتماعي بيشتر است و تمركز اين نظريه بر ماهيت ارتباطات و تعاملات ميان افراد است.( الواني و شيرواني ،31:1385)
2- شكاف ساختاري اين تئوري فرض مي كند كه بازارها ، سازمان ها و افرادي كه در ارتباط با هم هستند در صورتي كه روابط ميان آنها ساختار نيافته ، بي نظم و تعريف نشده باشد به عنوان يك سرمايه سود آور براي آنها تلقي خواهد شد هرچه روابط ميان آنها منظم تر و ساختار مند تر باشد از سرمايه اجتماعي كاسته مي شود و به طور كلي رسميت و قانون مندشدن ساختاري با سرمايه اجتماعي در تعارض است .
مطابق اين تئوري براي سنجش ميزان سرمايه اجتماعي بايد به سه عامل اندازهْ شبكه ، تراكم شبكه ، سلسله مراتب شبكه توجه نمود .
الف)- اندازهْ شبكه در شبكه هاي وسيع و گسترده ، اجبار براي تبعيت اعضا كمتر است و با كمتر بودن اندازهْ شبكه سرمايه اجتماعي رو به فزوني است يا به عبارتي وقتي كه فرد در شبكهْ اجتماعي خود با همكاراني كه با هم در ارتباط نيستند ارتباط برقرار كند ، نهايت استفاده را خواهد برد .
و تقويت شبكه هاي شكاف دار داراي مزايايي از جمله ارزيابي سريع و بي نظير اطلاعات ، قدرت چانه زني مضاعف ، و افزايش قدرت كنترل بر منابع و نتايج .
ب)- تراكم و چگالي شبكه شبكه هايي كه در آن ارتباط و تعامل ميان اعضا شدت بيشتري دارد .و اجبار اعضا براي تبعيت زياد است .كلمن (1998) معتقد است كه شبكه هاي متراكم و داراي ارتباط منطقي كنشگران را براي رسيدن به اهداف قادر مي سازد ، زيرا رفتار همكارانهْ افراد ، اعتماد بالايي را در روابط و سازكارهاي اجتماعي غير رسمي به وجود مي آورد كه رفتارهاي فرصت طلبانه را كنترل مي كند .و به عبارتي شبكه با تراكم بالا به دليل روابط اضافي در شبكه بسته است. (الواني و شيرواني، 32 : 1385)
ج)- سلسله مراتب شبكه ها شبكه هايي كه در آنها روابط بر پايهْ يك ارتباط مسلط شكل مي گيرد ، حالت جبر و تحميل بيشتر است .از سوي ديگر پراكندگي و كمبود شبكهْ غني در شكاف ساختاري دستيابي به اطلاعات جديد و فرصت ها و منابع را آسان مي سازد و موفقيت فعاليت هاي سودمند را گسترش مي دهد و در اين تئوري بر الگوي پيوندها و ارتباطات موجود در ميان اعضاي شبكه تمركز دارد.( الواني و شيرواني، 1385: 32).
3)- تئوري منابع اجتماعي از ديدگاه اين تئوري فقط منابع موجود دردرون شبكه است كه مي تواند به عنوان يك سرمايه قلمداد شود .به عنوان مثال ممكن است اعضاي شبكه داراي منابع زيادي از جمله قدرت نفوذ، تحصيلات عا ليه و… باشد و به عنوان منبع با ارزش شناخته شوند ، اما اين منابع تنهادرصورتي سرمايه محسوب مي شوند كه فرد به آن منابع نياز داشته باشد .براي مثال اگر فرد براي رسيدن به هدفي نيازمند نفوذ همكار خود باشد ، آن منبع خود به خود سرمايه تلقي خواهد شد و تبعاً ساير منابع اعضاء مانند تحصيلات عاليه،سرمايه به حساب نخواهد آمد .به طور خلاصه از ديدگاه اين تئوري اعضاي موجود در شبكه داراي منابع با ارزشي هستند كه مي تواند فرد را در رسيدن به اهداف ياري رساند و اين تئوري به “محتواي شبكه” و ويژگي هاي ارتباطات و تعاملات توجه دارد.(الواني و شيرواني ،1385: 33)

2-1-11- سرمايه اجتماعی و مديريت
احتمالاً ارسطو فيلسوف يونانی اولين دانشمندی است که 2300 سال قبل نخستين بار در زمينه ارتباط سخن گفت او در تعريف ارتباط می گويد: ارتباط عبارت است از جستجو برای دست يافتن به کليه وسايل و امکانات موجود برای ترغيب و اقناع ديگران .
و دنيای امروز دنيای آگاهی ها ودانايي ها است و بی دليل نيست که پس از مقاطع و دوره های بيشمار تمدن و مدنيت با عوامل اقتصادی ،عوامل سياسی ،عوامل اخلاقی ،وعوامل عقلی و فکری و بالاخره گسترش فن آوری و وقوع انقلاب صنعتی و شروع عصر اتم و دوره فرا الکترونيک ،اينک انقلاب ارتباطات وانفجار اطلاعات سخن می رود .ارتباطات درجهان امروز به يگانه راه ايجاد تحول در جوامع به سوی ترقی وتکامل تبديل شده است و تمامی کشورها تلاش دارند تا سهم بالايي را در تغييرات دوران معاصر کسب کنند ويژگی اين تلاش را می توان در شتاب تغييرات ملاحظه کرد .
اهميت ارتباطات مؤثر در دنيای امروز به اندازه ای است که بسياری از محققان کاربرد صحيح آن را عامل موفقيت وخوشبختی و عدم توانايي در کاربرد آن را دليل عدم موفقيت و شکست در زندگی خصوصی و اداری می دانند در يک سازمان يا شرکت تجاری اهميت ارتباطات به اندازه اهميت سر مايه گذاری آن اعم از مالی و انسانی وغيره می باشد زيرا بدون استقرار ارتباطات درسازمان و وجود شبکه ارتباطی کامل بين واحدها وکارکنان ،اعمال مديريت و ايجاد روابط سالم درسازمان و تصميم گيری درست و به هنگام و اجرای دقيق وظايف و نهايتاً حصول به هدف يا اهداف پيش بينی شده امری غير ممکن و غير قابل تصور می باشد اگرچه ارتباط هميشه خود به خود هدف نيست ،ولی به عنوان مهمترين ابزار مديريت در همه کارکردهای مديريت دخالت دارد .
ويليام اسکات25 سه مکتب را در مديريت مطرح می داند مکتب کلاسيک ها که با تقسيم کار،سلسله مراتب ،حيطه نظارت و ساختار منطقی سر وکار داشت ،مکتب نئوکلاسيک که با نهضت روابط انسانی شناخته می شود و مکتب سوم ،مکتب سيستمی سازمان است که سازمان را همچون سيستمی با متغيرهای وابسته به محيط توصيف می کند و آن را در سطحی بالاتر از دو مکتب قبلی قرار می دهد .(الوانی،16:1387).
و هانيفان 26در سال 1917در راستای مفهوم روابط انسانی واژه سرمايه اجتماعی را به کار می برد و می گويد چيزی ملموس که بيش ترين آثار را در زندگی روزمره مردم دارد: حسن نيت ،رفاقت ،همدلی ،معاشرت اجتماعی در افراد و خانواده ها که سازنده واحد اجتماعی اند(تاجبخش،1385 :534).
ودر سال 1961برای نخسين بار در اثرکلاسيک جين جاکوب ،مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمريکايي به کار رفته است که در آن توضيح داده بود که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های قديمی و مختلط شهری ،صورتی از سرمايه اجتماعی را تشکيل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت ، عدم وجود جرم و جنايت خيابانی و ديگر تصميمات در مورد بهبود کيفيت زندگی ،در مقايسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نيروی حفاظتی پليس و نيروی انتظامی ،مسئوليت بيشتری ازخود نشان می دهند .(شيروانی و الوانی،9:1385).
قرن بيستم را آغاز قرن مديريت می دانند از اوايل اين قرن نياز به مديريت و سازمان به عنوان يک علم مطرح شد و مديريت علمی تيلور27 اولين تلاشی است که در سال 1911 ا نجام شده است و می خواهد مديريت را به صورت يک علم معرفی کند تيلور انسان ها را به منزلهْ دنده ها و چرخ های ماشين می داند که با درست قرار گرفتن در جای خود به کار می پردازند و عناصر مديريت را کار پر حجم روزانه ،شرايط استاندارد ،حقوق زياد در مقابل موفقيت درکار ،جبران ضرر وخسارت در صورت عدم موفقيت و تخصص در سازمان های بزرگ تقسيم کرد در اين مديريت (کلاسيک) شخصيت وکرامت انسانی ،نيازهای روانی ،عاطفی ،معنوی و اجتماعی او را ناديده می گيرد ومقام بالای انسانی او را تا حد يک ماشين بيروح تنزل می دهد.(مير کمالی، 1378: 26).
هدف مديريت علمی تيلور1- استفاده از روش های علمی 2-ايجاد انگيزش از طريق افزايش دستمزد است و کوشش کارگران بايد در جهت هدف حداکثر کارايي و بهره وری سازمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سلسله مراتب Next Entries پایان نامه رایگان درباره روابط انسانی، سلسله مراتب، نهادهای اجتماعی، همبستگی اجتماعی