پایان نامه رایگان درباره سلامت روان، سطح معنادار، بهداشت روان

دانلود پایان نامه ارشد

موضع گيري نمايد. دو مورد از گويه‌هاي مذكور در اين اثر پژوهشي فارغ از حيطه غالب كنش پاسخگو هستند.
“آدم بايد مواظب باشد لقمه حرام نخورد”
” مهم نيست كه شغل ودرآمدش حلال باشد يا نه مهم اين است كه شغل پر درآمد باشد.” (عظيمي هاشمي،1382 :168 ).
بديهي است كه معاملات اقتصادي و….در زمره حيطه غالب كنش افراد در سن و سال دبيرستاني نيست و پاسخگويان در اين حوزه فاقد تجربه كافي و لذا فاقد موضع واقعي11 هستند و لذا امكان ارائه پاسخهاي كليشه‌اي از سوي پاسخگو زياد مي‌گردد كه خود سبب غير نرمال شدن توزيع خرده مقياس مذكور مي‌گردد كه در واقع مقدمه پديد آمدن اشكال سوم است.نكته سوم:در اين اثر تحقيقي متغير وابسته غير نرمال است ولذا قابليت استفاده از تحليل رگرسيون و آزمونt را ندارد. اشكالات سه‌گانه مذكور سبب مي‌شود كه مهمترين نتيجه پژوهش مذكور يعني” بعد پيامدي دينداري قويترين همبستگي را با رضايت از زندگي دارد” مخدوش باشد.
2-2-1-8- ابعاد رضايت از زندگي (عليخواه 1383 )
نويسنده در اثر تحقيقي خود تحت عنوان سنجش مفاهيم اساسي علوم اجتماعي به جمع آوري مفاهيم اساسي علوم اجتماعي در ميان آثار پژوهشي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا پرداخته است. دو اثر پژوهشي كه نويسنده از آنها نيز ياد كرده است آثار پژوهشي آقايان فريدون عليخواه ـ نويسنده ـ و فيض ا… نوروزي است.اگر چه در هر دو اثر مذكور به متغير ” رضايت از زندگي” پرداخته شده است، اما از آنجا كه در هر دواثر رضايت از زندگي متغير اصلي (وابسته) پژوهش نبوده است؛ به نظرمي رسد به اندازة كافي مورد موشكافي قرار نگرفته است. به اختصار مي توان گفت كه در اثر پژوهشي آقاي عليخواه براي ” رضايت از زندگي” شش بعد در نظر گرفته شده است كه عبارت هستند از: 1- رضايت از زندگي خانوادگي (شامل رضايت از همسر و فرزند) 2- رضايت از شغل 3- رضايت از روابط اجتماعي (همكاران و همسايگان) 4- رضايت از در آمد 5- رضايت از تحصيلات 6- رضايت از تسهيلات مهم خانواده. كه در سؤالات مذكور ميزان رضايت از زندگي در قالب طيف پنج گزينه اي ليكرت مورد سنجش قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش حكايت از آن دارد كه هر چه رضايت از زندگي بيشتر باشد گرايش به آزادي بيشتر است. (عليخواه ،1383: 340-339). نكته قابل ذكر در باره كار ايشان اين است كه متغير رضايت از زندگي در اين تحقيق فاقد روايي محتوايي12 است .يعني برخي از حيطه هاي رضايت از زندگي مانند ” رضايت از خود” آورده نشده است. در اثر پژوهشي دوم نيز مي توان به اختصار گفت كه براي رضايت از زندگي پنج بعد در نظر گرفته شده است كه عبارتند از رضايت از رشتة تحصيلي، رضايت از محله سكونت، رضايت از خانواده، رضايت از كشور و رضايت از مسؤولين. در پرسشنامة مذكور متغير رضايت در قالب طيف سه گزينه ايي ليكرت مورد سنجش قرار گرفته است. نتايج تحقيق حكايت از آن دارد كه ميزان رضايت از زندگي با فردگرايي رابطه اي زياد دارد.(همان: 8-257)
در باره اثر ايشان دو نكته قابل ذكر است:
الف- نخست اينكه متغير رضايت از زندگي در اين تحقيق فاقد روايي محتوايي است .مثلادر اين اثر نيز رضايت از خود و رضايت از محيط كار يا تحصيل مورد بررسي قرار نگرفته است.
ب- نكتة دوم نيز اينكه متغيررضايت از مسؤلين معطوف به متغير رضايت اجتماعي است نه رضايت از زندگي.
2-2-1-9- مفهوم رضايت و ابعاد آن(محسني 1379)
در اين اثر تحقيقي كه در قالب كتاب چاپ شده است؛ محقق ابتدا به مفهوم رضايت مي‌‌پردازد: “رضايت هم متغير است و هم داراي ابعاد مختلفي است كه بدون ترديد با نيازهاي بشري و ارضاي آنها در رابطه است؛” محقق براي رضايت اجتماعي هفت بعد در نظر مي‌‌گيرد كه عبارتند از “رضايت از شهر محل زندگي، رضايت از خانواده، رضايت از سلامت فردي، رضايت از تغذيه، رضايت از مسكن، رضايت از وضع مالي، رضايت از بخت و اقبال” تمام هفت حوزه مذكور در قالب طيف سه‌ گزينه‌اي ليكرت مورد سنجش قرار مي‌‌گيرد.
در اين تحقيق رضايت از زندگي گاهي در ذيل رضايت اجتماعي و در زمره ابعاد آن است كه در واقع بعد هشتم آن را تشكيل مي‌دهد (محسني،1379 :540)‌. و گاه چيزي متمايز از آن ابعاد است و در زير مجموعه رضايت اجتماعي قرار نمي‌گيرد. (همان:259) در هر حال نظر محقق درباره اين متغير (رضايت از زندگي) چندان مشخص نيست. در هر حال از نظر محقق رضايت از زندگي، هر چند كه موضوع يا زمينه مشخصي را مطرح نمي‌كند، شاخصي براي بيان سطح رضايت از مجموعه عوامل و عناصر زندگي است؛ و به همين نسبت قضاوت‌هاي كلي گرايانه‌اي را نيز به همراه دارد. سطح نارضايتي كامل از زندگي برابر با 6/7% و نسبت افراد كاملاً راضي نيز برابر با 7/65% است. نسبت آنها كه عقايدي در حد وسط دارند و اظهار مي‌كنند تا حدي از زندگي خود راضي هستند به 7/25% مي‌رسد. بررسي پژوهشكدة علوم ارتباطي و توسعه ايران در سال 1353 در 24 شهر ايران بر روي 4420 نفر نشان مي‌دهد كه نسبت ناراضيان از كل زندگي (پرسش كاملاً مشابه) برابر با 7% بوده است. كه با نسبت، تشابه كامل دارد (همان:7ـ256).در ادامه رابطه برخي متغيرها با رضايت از زندگي سنجيده شده است كه در اين ميان جنس، سن، وضع تأهل فاقد رابطه معنا‌‌دار است ولي سواد و در‌آمد رابطه معنا‌داري با رضايت از زندگي دارند. ايراد قابل طرح بر اين تحقيق اين است كه متغيرهاي سواد و در‌آمد كه هر دو در سطح سنجش رتبه‌اي مي‌باشند با آماره كيدو مورد سنجش قرار گرفته است. نيز رضايت از زندگي فرد صرفاً با يك گويه سنجش شده است: “آيا به طور كلي از زندگي خود راضي هستيد؟” شايان ذكر است كه ارقام مختلف رضايت اجتماعي در اين تحقيق بسيار بالا و قابل ترديد است:
جدول2-16رضايت از زندگي به تفکيک ابعاد اجتماعي
مجموع رضايت نسبي و كامل (%)
حوزه رضايت
1/97
زندگي خانوادگي
7/92
وضع تغذيه
9/91
وضع سلامت
9/87
وضع مالي
8/85
وضع مسكن
4/83
شهر محل زندگي
6/71
بخت و اقبال

كه در مورد رضايت از كل زندگي همچنانكه ذكر شد 7/65 درصد است. (همان:259 )
2-2-1-10- هفت عامل همبسته با احساس رضايت از زندگي( نيكجو )
ايشان اشاره به اين دارند كه احساس رضايت از زندگي به هفت عامل زير بستگي دارد:
الف- خوش‌بيني13 يعني روي مثبت حوادث را ديدن
ب-كار: به ويژه كاري كه داراي امنيت شغلي باشد
ج- خانواده: احساس رضايت خانوادگي موجب كاهش اثرات نگرانيهاي زندگي مي شود. در مطالعه‌اي كه در مورد مردان مبتلا به سكته قلبي انجام شده مشخص شده كه درد پس از سكته قلبي در بيماراني كه همسري حمايتگر داشته‌اند به طور برجسته‌اي كمتر از بيماراني بوده كه همسر حمايتگر نداشتند.
د-طبيعت: طبيعت ما در زندگي و حيات در روي كره زمين است. احساس آشنايي و آرامش و زيبايي كه در دامان طبيعت به انسان دست مي‌دهد منبع نيرو‌مندي براي رسيدن به احساس رضايت از زندگي است.
هـ هنر: آشنايي و علاقه‌مندي و استفاده و لذت بردن از هنر‌هاي هفتگانه مي‌تواند در ايجاد و يا تقويت احساس شادي و رضايت از زندگي موثر باشد
و- شوخ طبعي14: گرچه هنور تحقيقات دقيقي در مورد خنده انجام نشده است، ولي تصور مي‌شود كه خنده موجب آزاد‌شدن مواد ارپيو‌مي درونزا ـ مانند آندورفين‌هاـ مي شود كه احتمالاً با احساس راحتي و شادابي پس از خنده ارتباط دارد.
ز- معنويت15: منظور از معنويت چيزي وراي عقايد مذهبي مرسوم است معنويت دلالت بر وحدتي آسماني و عشقي بي‌حد و مرز و طبقه‌بندي نشده دارد. اتصال و اتكال به منبع لايزال، منبعي عظيم از آرامش و اطمينان براي فرد به ارمغان مي‌آورد.
2-2-1-11- بررسي ميزان رضايت از زندگي( قاضي طباطبايي16 )
در بخشي از اين تحقيق، محقق به بررسي ميزان رضايت از زندگي پاسخگويان پرداخته است. 9 گويه به كار رفته در اين تحقيق به شرح ذيل است.
1ـ من از دست زندگي‌ام درمانده شده‌ام.
2ـ من از روند زندگي خود راضي هستم
3ـ روز به روز كه مي‌گذرد وضعيت زندگي ما بهتر مي‌شود.
4ـ من در مقابل مشكلات زندگي‌ احساس ناتواني مي‌كنم
5 ـ احساس مي‌كنم در مقابل مشكلات زندگي‌ تنهايم و هيچ پشت و پناهي ندارم
6ـ در طول زندگي‌ام به آرزوهايم دست يافته‌ام
7ـ در خانواده ما روز به روز احترام و ادب بين من و همسرم كمتر مي‌شود
8ـ من نسبت به آينده خانواده‌ام خوش‌بين هستم.
9ـ فكر مي‌كنم همسرم از زندگي با من راضي است
2-2-1-12- ابعاد رضايت از زندگي (شوراي علمي پژوهشگران17 1381 )
در بخشي از اين تحقيق به بررسي ” احساس دوستي با اعضاي خانواده ” مي‌پردازد؛همچنانكه در برخي از آثار پژوهشي مشاهده مي شود احساس دوستي با اعضاي خانواده يكي از ابعاد رضايت از زندگي است. در پيمايش مذكور احساس دوستي با اعضاي خانواده با سه گويه سنجيده شده است( بي نام،1381 :213ـ210).
1ـ معمولاً هر چند وقت يك‌بار با اعضاي خانواده خود، مشورت و هم‌فكري داريد؟
2ـ هر چند وقت يكبار با‌آنها اختلاف و بگو‌مگو‌ پيدا مي‌كنيد؟
3ـ هر چند وقت يكبار با آنها درد دل مي‌كنيد؟
به نظر مي‌رسد كه براي احساس دوستي در اين تحقيق دو بعد در نظر گرفته شده يكي بعد عقلايي كه معرف آن مشورت با اعضاي خانواده است و دوم بعد احساسي عاطفي كه معرف آن انجام درد دل و فقدان اختلاف و بگو مگو است. در اين اثر تحقيقي به ارائه جدول توصيفي بسنده نموده است در مقايسه ميان افراد مجرد و متأهل جدول ذيل حكايت از تفاوت بين ميزان مشورت افراد مجرد و متأهل داردبه طوري كه افراد متاهل مشورت و همفكري بيشتري با خانواده خود مي نمايند(سطح معناداري 051/0 آماره 092/0)
اين مقايسه در مورد اختلاف و بگو مگو در بين افراد متأهل و مجرد معنا‌دار نيست ولي در مورد درد دل معنادار است (سطح معناداري 000/0 آماره 199/0). سه گويه مذكور را چنانچه در بين مردان و زنان مقايسه نماييم مورد مشورت و هم‌فكري معنادار نمي‌باشد در مورد اختلاف و بگو‌مگو نيز معنا‌دار نمي‌باشد ولي در مودر درد دل معنادار است يعني افراد متاهل بيشتر با اعضاي خانواده خود درد دل مي نمايند. (سطح‌معناداري 001/0 آماره 136/0)
گر چه در اين اثر‌ تحقيقي به ايجاد شاخصي مركب از سه معرف مذكور نپرداخته است ولي نتايج آن بارقه‌هاي ايجاد فرضياتي را در ذهن پديد مي‌آورد. مي‌توان گفت احساس دوستي با اعضاي خانواده به طور معنا‌داري در بين افراد مجرد و متأهل متفاوت است ولي در بين زنان و مردان اين تفاوت قابل ملاحظه به نظر نمي‌رسد.با توجه به اينكه پيش‌بيني مي‌شود احساس دوستي با اعضاي خانواده يكي از ابعاد رضايت از زندگي باشد؛ پيش‌بيني مي‌شود رضايت از زندگي حداقل در بعد مذكور در بين افراد متأهل بيشتر از افراد مجرد است.
2-2-1-13-وضعيت و نگرش جوانان ايران گزارش نهايي نتايج پژوهشي طرح مشاوره ملي با جوانان1380
مطابق يافته‌هاي پيمايش مذكور در پاسخ به سوال” احساس مي‌كنم شادابي و نشاطي را كه يك جوان بايد دارا باشد، ندارم” 56 درصد پاسخگويان فاقد شادابي و نشاط طبيعي جواني بوده‌اند (بي نام،1380: 60). كه حكايت از پايين بودن احساس شادابي و نشاط در جوانان است . در مجموع به لحاظ بهداشت رواني نتايج واقعاً نگران كننده و هشدار دهنده است شايان ذكر است وضعيت مذكور در ميان دختران و پسران تفاوت معنا‌داري ندارد بررسي وضعيت سلامت رواني با دو پرسشنامه انجام پذيرفت و مجموعاً از هر دو پرسشنامه چنين نتيجه‌گيري مي‌شود كه مشكل رواني در دختران بيش از پسران است هر چند مشكلات رواني خفيف در دختران شيوع كمتري دارد. (همان: 159). در تحليل وضعيت مذكور بر اساس سطح در‌آمد خانواده وضعيت سلامت رواني افراد با درآمد پايين نسبت به افراد، درآمد متوسط و بالا متفاوت است؛ يعني افرادي كه درآمد پايين دارند به طور معنا‌داري نسبت به افرادي كه در آمد متوسط و بالا دارند كمتر است ولي بين افراد با درآمد متوسط و بالا تفاوت معنا‌داري (براساس آزمون تو كي) مشاهده نشده است(همان :200).
به لحاظ متغير تحصيلات؛ بهترين سطح رضامندي نسبت به سلامتي به ترتيب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره دوره متوسطه Next Entries پایان نامه رایگان درباره سلامت روان، اوقات فراغت، اعتبار سازه