پایان نامه رایگان درباره سطح معنادار، ضریب همبستگی، شخصیت برند، تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

جدول 4-6 مشاهده می کنیم که مقدار ضریب همبستگی برابر 768/0 و سطح معناداری برابر 000/0 شده است که این مقدار کمتر از سطح معناداری آزمون (05/0) می باشد، بنابراین فرض صفر آزمون را رد کرده و نتیجه می گیریم که آزمون معنادار بوده و رابطه معناداری بین دو متغیر ذکر شده وجود دارد.

4-4-2- بررسی رابطه فرضیه دوم

بین قصد خرید و دانش محصول رابطه معناداری وجود دارد.

در اینجا نیز با انجام آزمون پیرسونی در سطح 95 درصد و فرضیه صفر به صورت زیر نتایج در جدول زیر محاسبه شده اند:

فرض H0: میزان دانش محصول رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی ندارد.
فرض H1: میزان دانش محصول رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد

جدول 4-7- ضریب همبستگی بین متغیرهای قصد خرید و دانش محصول
متغير وابسته
شاخص آماري
متغير مستقل
ضريب همبستگي
( r )
سطح
معني داري( p )
تعداد
نمونه(n )
قصد خرید
دانش محصول
02/0-
963/0
384

در جدول بالا مشاهده می کنیم که مقدار ضریب همبستگی برابر 02/0- و سطح معناداری برابر 963/. شده است. حال با توجه به مقدار سطح معناداری محاسبه شده و اینکه این مقدار بیشتر از سطح معناداری آزمون یعنی 05/0 شده است فرض صفر آزمون را تأیید کرده و نتیجه می گیریم که رابطه معناداری بین قصد خرید و دانش محصول وجود ندارد.

4-4-3- بررسی رابطه فرضیه سوّم

بین قصد خرید و ریسک ادراک شده رابطه معناداری وجود دارد.

در اینجا نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کرده و فرض صفر آزمون را به صورت زیر انتخاب می کنیم یعنی فرض می کنیم که همبستگی بین دو متغیر (r) برابر صفر است و بین ریسک ادراک شده و قصد خرید رابطۀ غیر مستقیمی وجود ندارد. با انجام آزمون در سطح 95 درصد نتایج زیر حاصل شده اند.

فرض H0: میزان ریسک ادراک شده ی مصرف کننده رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی ندارد.
فرض H1: میزان ریسک ادراک شده ی مصرف کننده رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

جدول 4-8- جدول ضریب همبستگی بین متغیرهای قصد خرید و ریسک ادراک شده
متغير وابسته
شاخص آماري
متغير مستقل
ضريب همبستگي
( r )
سطح
معني داري( p )
تعداد
نمونه(n )
قصد خرید
ریسک ادراک شده
208/0-
000/0
384

در آزمون فوق، همانطور که در جدول 4-8 مشاهده می شود مقدار ضریب همبستگی برابر 208/0- و مقدار سطح معناداری برابر 000/0 شده است که این مقدار از 05/0 کوچکتر بوده، بنابراین فرض صفر را رد کرده و نتیجه می گیریم که رابطه معنادار و معکوسی بین دو متغیر ریسک ادراک شده و قصد خرید عینک آفتابی تقلّبی وجود دارد.

4-4-4- بررسی رابطه فرضیه چهارم

بین قصد خرید و شخصیت برند رابطه معناداری وجود دارد.

در اینجا نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کرده و فرض صفر آزمون را به صورت زیر انتخاب می کنیم یعنی فرض می کنیم که همبستگی بین دو متغیر (r) برابر صفر است و رابطه ای میان شخصیت برند و قصد خرید کالای تقلبی وجود ندارد. با انجام آزمون در سطح 95 درصد نتایج زیر حاصل شده اند.

فرض H0: میزان شخصیت برند کالاهای تقلّبی رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی ندارد.
فرض H1: میزان شخصیت برند کالاهای تقلّبی رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

جدول 4-9- جدول ضریب همبستگی بین متغیرهای قصد خرید و شخصیت برند
متغير وابسته
شاخص آماري
متغير مستقل
ضريب همبستگي
( r )
سطح
معني داري( p )
تعداد
نمونه(n )
قصد خرید
شخصیت برند
578/0
000/0
384

در آزمون بالا مقدار ضریب همبستگی برابر 578/0و مقدار سطح معناداری برابر 000/0 شده است که این مقدار از 05/0 کوچکتر بوده، بنابراین فرض صفر را رد کرده و نتیجه می گیریم که رابطه معناداری بین دو متغیر وجود دارد.

4-4-5- بررسی رابطه فرضیه پنجم

بین قصد خرید و ویژگی های ادراک شده محصول رابطه معناداری وجود دارد.

برای تأیید یا عدم تأیید فرضیه ذکر شده در بالا، با انجام آزمون همبستگی پیرسون در سطح 95 درصد، نتایجی زیر به دست آمد که در جدول 4-17 نشان داده شده است.

فرض H0: ویژگی های ادراک شده ی محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی ندارد.
فرض H1: ویژگی های ادراک شده ی محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

جدول 4-10- ضریب همبستگی بین متغیرهای قصد خرید و ویژگی های ادراک شده محصول
متغير وابسته
شاخص آماري
متغير مستقل
ضريب همبستگي
( r )
سطح
معني داري( p )
تعداد
نمونه(n )
قصد خرید
ویژگی های ادراک شده محصول
618/.
000/0
384

در جدول بالا مشاهده می کنیم که مقدار ضریب همبستگی برابر 618/. و سطح معناداری برابر 000/. شده است. حال با توجه به مقدار سطح معناداری محاسبه شده و اینکه این مقدار کمتر از سطح معناداری آزمون یعنی 05/0 مي باشد، فرض صفر آزمون را رد کرده و نتیجه می گیریم که رابطه معناداری بین دو متغیر ویژگی های ادراک شده محصول و قصد خرید کالای تقلبی وجود دارد.

4-4-6- بررسی رابطه فرضیه ششم

بین قصد خرید و مزایای ادراک شده رابطه معناداری وجود دارد.

در اینجا نیز به منظور بررسی رابطه بین قصد خرید و مزایای درک شده از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کرده و فرض صفر را هم به صورت عدم وجود رابطه معنادار بین دو متغیر انتخاب می کنیم. یعنی فرض صفر نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر (r) برابر صفر است. با انجام آزمون در سطح 95 درصد نتایجی به شکل زیر حاصل می شود..

فرض H0: مزایای ادراک شده ی محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی ندارد.
فرض H1: مزایای ادراک شده ی محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

جدول 4-11- ضریب همبستگی بین متغیرهای قصد خرید و مزایای ادراک شده
متغير وابسته
شاخص آماري
متغير مستقل
ضريب همبستگي
( r )
سطح
معني داري( p )
تعداد
نمونه(n )
قصد خرید
مزایای ادراک شده
542/.
000/0
384

در جدول بالا ضریب همبستگی و سطح معناداری محاسبه شده اند. از آنجایی که سطح معناداری برابر 000/0 شده است که کوچکتر از سطح معناداری آزمون (05/0) می باشد، فرض صفر آزمون را رد کرده و نتیجه می گیریم که رابطه معناداری بین قصد خرید و مزایای درک شده آنها وجود دارد.

4-5- خلاصه ای از آزمون همبستگی فرضیه ها
به طور کلّی می توان وجود و یا عدم وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مستقل و متغیر قصد خرید را در جدول زیر مشاهده کرد:

جدول 4-12- خلاصه ای از آزمون همبستگی فرضیه ها
ردیف
روابط
نتیجه
1
درگیری محصول – قصد خرید
رد فرض H0 ، وجود رابطه ی معنادار میان دو متغیّر
2
دانش محصول – قصد خرید
تأیید فرض H0 ، عدم وجود رابطه ی معنادار دو متغیّر
3
ریسک ادراک شده – قصد خرید
رد فرض H0 ، وجود رابطه ی معنادار میان دو متغیّر
4
شخصیّت برند – قصد خرید
رد فرض H0 ، وجود رابطه ی معنادار میان دو متغیّر
5
ویژگی ادراک شده محصول – قصد خرید
رد فرض H0 ، وجود رابطه ی معنادار میان دو متغیّر
6
مزایای ادراک شده – قصد خرید
رد فرض H0 ، وجود رابطه ی معنادار میان دو متغیّر

4-6- اولویّت سنجی فرضیه ها بر اساس شدّت ارتباط آن ها

جدول 4-13- اولویت سنجی بر اساس شدت رابطه
ردیف
روابط
ضریب همبستگی
1
درگیری محصول – قصد خرید
768/0
3
ویژگی ادراک شده محصول – قصد خرید
618/0
4
شخصیّت برند – قصد خرید
578/0
5
مزایای ادراک شده – قصد خرید
542/0
6
ریسک ادراک شده – قصد خرید
208/0-

با توجّه به شدت همبستگی بین متغیرها متوجه می شویم که بیشترین همبستگی بین درگیری محصول و قصد خرید وجود دارد، و بعد از آن ویژگی های ادراک شده محصول، شخصیت برند و مزایای ادراک شده، همگی با ضریب همبستگی قوی ( بیش از 5/0) وجود دارند. در آخر هم ریسک ادراک شده با رابطه ای معکوس با ضریبی به اندازه 208/0 قرار دارد.

4-7 یافته های جانبی تحقیق
محقّق در ضمن تحقيق و بررسي يافته هاي مربوط به فرضيه ها، به دلیل اهمیت متغیر وابستۀ قصد خرید به تحلیل آن در میان پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت با استفاده از روش آزمون t با دو نمونه مستقل و تحصیلات، سن و درآمد با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه پرداخته كه شرح آن در ذيل آمده است.

4-7-1 آزمون t با دو نمونه مستقل

متوسط قصد خرید در دو گروه زن و مرد متفاوت است.
برای بررسی فرضیه فوق از آزمون تی با دو نمونه مستقل برای مردان و زنان استفاده کرده و فرض صفر آزمون را به این صورت اختیار می کنیم که متوسط قصد خرید در دو گروه زن و مرد یکسان می باشد. با انجام آزمون در سطح 95 درصد نتایجی به شکل زیر به دست آمدند.

جدول 4-14 -آزمون t گروه هاي مستقل براي مقايسه ميانگين قصد خرید در دو گروه مرد و زن
متغير
گروه
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
درجه آزادي
T
سطح
معني داريp
قصد خرید
مرد
199
98/2
901/0
382
629/2
838/0

زن
185
05/3
866/0

در جدول بالا مشاهده می کنیم که سطح معناداری آزمون بیشتر از 05/0 می باشد بنابراین فرض صفر آزمون را تأیید کرده و اینطور نتیجه می گیریم که متوسط قصد خرید در دو گروه مرد و زن یکسان می باشد.

4-7-2 تحلیل واریانس یک طرفه

متوسط قصد خرید در گروه های سنی مختلف یکسان است.
در اینجا نیز برای بررسی فرضیه، از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده کرده و فرض صفر آزمون را به این صورت انتخاب می کنیم که متوسط قصد خرید در گروه های سنی مختلف یکسان است. سپس آزمون را در سطح 95 درصد انجام داده و نتایج زیر حاصل می شوند.

جدول 4-15- تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه میانگین قصد خرید افراد با گروه های سنی متفاوت

گروه سنی
تعداد
میانگین
انحراف معیار
F-Test
درجه آزادی
p- مقدار
نتیجه آزمون
قصد خرید
کمتر از 20 سال
47
12/3
90/.
536/1
4
191/0
عدم معناداری اختلاف

20 تا 29 سال
137
01/3
83/.

30 تا 39 سال
83
91/2
90/.

40 تا 49 سال
77
90/2
85/.

50 سال و بیشتر
40
26/3
99/.

در جدول بالا شاخص های توصیفی و همچنین مقادیر مربوط به آزمون محاسبه شده اند. حال با توجه به آزمون F انجام شده و اینکه سطح معناداری محاسبه شده که برای قصد خرید برابر 191/0 شده و بیشتر از سطح آزمون می باشد. پس فرض صفر را تأیید کرده و نتیجه می گیریم متوسط متغیر قصد خرید بررسی شده در گروه های سنی مختلف متفاوت است.

متوسط قصد خرید در بین گروه ها با تحصیلات متفاوت یکسان است.
در اینجا برای بررسی فرضیه، از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده کرده و فرض صفر آزمون را به این صورت انتخاب می کنیم که متوسط قصد خرید در بین گروه ها با تحصیلات متفاوت یکسان است. سپس آزمون را در سطح 95 درصد انجام داده و نتایج زیر حاصل شدند

جدول 4-16- تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه میانگین قصد خرید با سطح تحصیلات متفاوت
متغیر
مقطع تحصیلی
تعداد
میانگین
انحراف معیار
F-Test
درجه آزادی
p- مقدار
نتیجه آزمون
قصد خرید
دیپلم
128
48/3
83/.
409/66
3
008/0
معناداری اختلاف

کارشناسی
113
16/3
56/.

کارشناسی ارشد
120
65/2
76/.

دکتری
23
44/1
35/.

در جدول بالا شاخص های توصیفی و همچنین مقادیر مربوط به آزمون محاسبه شده اند. حال با توجه به اینکه سطح معناداری محاسبه شده برای قصد خرید 008/ 0 بوده و کمتر از سطح معنی داری آزمون یعنی 05/0 درصد می باشد، فرض صفر را رد و نتیجه می گیریم که متوسط قصد خرید در بین گروه ها با تحصیلات متفاوت دارای اختلاف معناداری می باشد.
به عبارت دیگر، با توجه به میانگین های موجود در جدول 4-16 می توان گفت که هرچه از تحصیلات دیپلم به سمت دکتری پیش می رویم میزان قصد خرید عینک آفتابی تقلبی کاهش پیدا می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره توزیع فراوانی، تحلیل داده، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون Next Entries پایان نامه رایگان درباره بازاریابی، مصرف کننده، شخصیت برند، علوم انسانی