پایان نامه رایگان درباره سطح معنادار، احساس عدالت

دانلود پایان نامه ارشد

نتيجه به دست آمده مي‌توان با احتمال ضعيف رو به متوسط گفت كه با بالا بودن ميزان احساس محروميت، ميزان احساس امنيت و رضايت پايين خواهد بود.
يافته‌هاي حاصل از تحليل مسير
نتايجي كه در اين قسمت مورد اشاره قرار خواهد گرفت، راجع به نتايجي است كه به تحليل مجموعه اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته رضايت مي‌پردازند. در ادامه، به تفكيك به نتايج فوق اشاره مي‌شود:
متغير وابسته اصلي و نهايي اين تحقيق، متغير “رضايت از زندگي” است كه در اين قسمت، به بررسي نتايج حاصل از آزمون تحليل مسير عواملي پرداخته مي‌شود كه بر رضايت تأثير گذاشته‌اند. البته قبل از اشاره به اين نتايج، بايد گفت كه متغيرهاي مستقل به سه شيوه‌ي الف) اثر مستقيم ب) اثر صرفاً غيرمستقيم، ج) اثر مستقيم و هم غيرمستقيم به صورت توامان و با بتاهاي مختلف بر رضايت از زندگي (به عنوان متغير وابسته) تأثير داشته‌اند كه در زير به ترتيب سهم نسبي تأثير هر يك در اين سه شيوه، به نتايج اشاره مي‌شود:
الف) متغيرهايي كه تنها تأثير مستقيم بر رضايت داشته‌اند.
از ميان مجموعه متغيرهاي مستقل، سه متغير صرفاً به صورت مستقيم بر رضايت تأثير گذاشته‌اند كه كيفيت و ميزان تأثير آنها به ترتيب به قرار زير بوده است:
1- متغير احساس امنيت با ضريب تأثير 45/0 اولين متغيري بود كه بيشترين تأثير را بر رضايت داشت. براساس اين نتيجه، هر چه ميزان احساس امنيت در جامعه بيشتر باشد، رضايت افراد بيشتر است و بالعكس. البته لازم به توضيح است كه اين متغير بلافاصله بعد از متغير رضايت به عنوان متغير وابسته مياني وارد معادله رگرسيوني شد و تأثير ساير متغيرهاي بر روي آن به دست آمد و به همين خاطر تأثير غيرمستقيم بر روي رضايت نداشته است و در مجموع مي‌توانيم بگوييم كه از مهم‌ترين متغيرهايي است كه مي‌تواند واريانس (تغييرپذيري) متغير رضايت را تحت تأثير قرار دهد.

ب) متغيرهايي كه تنها تأثير غيرمستقيم بر رضايت داشته‌اند.
براساس نتايج تحقيق درخصوص عوامل مؤثر بر رضايت، پنج متغير از ميان مجموعه متغيرهاي مستقل توانسته‌اند صرفاً تأثير غيرمستقيم (يعني با واسطه متغيرهاي وابسته ديگري مثل احساس امنيت و اعتماد اجتماعي) بر رضايت بگذارند. به طوري كه:
1- متغير احساس عدالت اجتماعي با ضريب 12/0 از طريق متغير احساس امنيت و با ضريب 32/0 از طريق متغير اعتماد اجتماعي بر رضايت تأثير داشته است. اين نتيجه دلالت بر آن دارد كه هر چه افراد تلقي مثبت‌تري از روند عدالت در جامعه داشته باشند، ميزان احساس امنيت و اعتماد در بين آنها بالا مي‌رود و با بالا رفتن اين دو متغير، ميزان رضايت بيش از زماني است كه اين ارزيابي از گرايش مثبت كمتري برخوردار باشد.
2- متغير اميد به آينده اجتماعي با ضريب 22/0 با واسطه متغير اعتماد، تأثير افزاينده بر ميزان رضايت افراد دارد، اين نتيجه نشان مي‌دهد، هر چه ميزان اميد به آينده اجتماعي بيشتر باشد، احساس اعتماد و در نهايت رضايت در زندگي بيشتر است. پس، افرادي كه اميد زيادي به آينده جامعه ندارند، رضايت كمتري از زندگي دارند.
3- متغير اميد به آينده فردي با ضريب 30/0 با اسطه متغير اعتماد و با ضريب 16/0 از طريق متغير احساس امنيت تأثير افراينده بر ميزان رضايت افراد دارد، اين نتيجه نشان مي‌دهد، هر چه ميزان اميد به آينده فردي در بين مردم بالاتر رود، احساس اعتماد و امنيت و در نهايت رضايت در زندگي بيشتر مي‌شود(همان:20).
2-2-1-3- بررسي تطبيقي رضايت از زندگي در بين دانشجويان دختر وپسر دانشگاه فردوسي مشهد (قهرمان ،1384)
اين پژوهش در ميان 450 نفر از دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد؛ نمونه تحقيق متناسب با نسبت جنسي (6/35 درصد مرد و 4/64 درصد زن) و متناسب با جمعيت دانشكده هاي دهگانه اين دانشگاه انجام پذيرفت . متغير رضايت از زندگي با هيچكدام از متغيرهاي زمينه اي مانند جنس، وضعيت تاُهل، وضعيت اشتغال، وضعيت استقرار، نوبت پذيرش و گروه آموزشي رابطه اي معنادار نداشت (قهرمان، 1384: 107).
جدول 2-3 ارائة نتايج كلي متغيرهاي پژوهش )ميانه و انحراف معيار)
انحراف معيار
ميانه
تعداد پاسخگويان
تعداد گويه
نوع متغير
عنوان متغير
698/0
625/3
450
8
وابسته
رضايت از زندگي
866/0
4
450
3
مستقل
رضايت از دانشگاه
050/ 1
667/2
450
3
مستقل
رضايت از آزاديهاي سياسي-اجتماعي
874/0
4
450
3
مستقل
رضايت از دوستان
779/0
50/4
450
3
مستقل
رضايت از خانواده
679/0
80/3
450
5
مستقل
رضايت از خود
946/0
666/3
450
2
مستقل
رضايت مالي
188/ 1
70/2
448
4
مستقل
اميد شغلي
806/0
3
450
4
مستقل
مثبت نگري
04/0
50/4
379
2
مستقل
احساس آرامش رواني
826/0
3
448
3
مستقل
دينداري (بعد عاطفي)

در ميان متغيرهاي مستقل اين پژوهش دو متغير رضايت از دانشگاه و رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي اهميتي خاص دارد.
الف) رضايت از دانشگاه: وضعيت دانشگاه در نزد دانشجويان رضايت بخش است. به طوريكه 5/7 درصد آنها داراي رضايت زياد يا بسيار زياد و 1/9 درصد آنها داراي رضايت كم يا بسيار كم و 3/19 درصد داراي رضايت از دانشگاه در حد متوسط بودند. در مجموع ميانه رضايت از دانشگاه 4 است كه از ميانة نظري (3) بالاتر مي باشد. حال چنانچه بخواهيم شرايط مذكور را بر حسب دسته هاي مختلف بررسي نماييم ذكر نتايج ذيل مناسب به نظر مي رسد(همان: 171).
جدول2-4 رابطه بين رضايت از دانشگاه و متغيرهاي زمينه اي
سطح معناداري
Sig (2-tailed)
درجة آزادي
نوع آزمون
عنوان رابطه
109/0

مان- ويتني
جنس بر رضايت از دانشگاه تأثير مثبت دارد
555/0
9
كروسكال- واليس
نوع دانشكده بر رضايت از دانشگاه تأثير مثبت دارد
221/0
3
كروسكال- واليس
مقطع تحصيلي بر رضايت از دانشگاه تأثير مثبت دارد
186/0
2
كروسكال- واليس
محل سكونت بر رضايت از دانشگاه تأثير مثبت دارد
840/0
7
كروسكال- واليس
نوع خوابگاه بر رضايت از دانشگاه تأثير مثبت دارد
256/0
2
كروسكال- واليس
وضعيت تأهل بر رضايت از دانشگاه تأثير مثبت دارد
060/0
2
كروسكال- واليس
وضعيت اشتغال بر رضايت از دانشگاه تأثير مثبت دارد
586/0
3
كروسكال- واليس
محل سكونت خانواده پاسخگو بر رضايت از دانشگاه تأثير مثبت دارد
240/0
2
كروسكال- واليس
گروه آموزشي بر رضايت از دانشگاه تأثير مثبت دارد
021/0

مان- ويتني
نوبت پذيرش بر رضايت از دانشگاه تأثير مثبت دارد

همچنانكه مشاهده مي شود وضعيت رضايت از دانشگاه در بين غالب دسته هاي طرح شده تفاوت معناداري ندارد. يعني پسران و دختران دانشجو نسبت به دانشگاه داراي رضايتي نسبتاً يكسان هستند. نيز وضعيت مذكور در دانشكده هاي مختلف و مقاطع تحصيلي متفاوت؛ تقريباً يكسان است. حتي خاستگاه جغرافيايي محل سكونت والدين نيز در اين امر تأثيري نداشته است. اما ذكر دو نكته قابل توجه است: اول اينكه دانشجويان شبانه (با ميانگين رتبه اي 67/239) نسبت به دانشجويان روزانه (با ميانگين رتبه اي 50/211) رضايت بيشتري از دانشگاه دارند: 021/0= sig . نكتة دوم آنكه دانشجويان شاغل (براي شغل دائم ميانگين رتبه اي 307 و براي شغل موقت ميانگين رتبه اي 73/231) نسبت به دانشجويان غير شاغل (با ميانگين رتبه اي 97/201) رضايت بيشتري از دانشگاه داشته اند؛ هر چند در سطح اطمينان 94 درصد است sig= 0/06 . بنابراين دانشجويان دانشگاه فردوسي نسبت به دانشگاه محل تحصيلشان رضايت خوبي دارند: Range: [1-5] & Median: 4
متغير دومي كه نتايج آن قابل بحث است رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي است. همچنانكه در جدول ذيل به تفصيل آمده است؛ منظور از آزاديهاي سياسي- اجتماعي ميزان خرسندي فرد از آزاديهاي اجتماعي- سياسي و حقوق بالفعل در جامعه است. همچنانكه در جدول مذكور قابل مشاهده است اكثر قابل توجه پاسخگويان به گويه هايي كه حكايت از رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي فعلي خود دارد پاسخ منفي داده اند به طوريكه نظرات پاسخگويان در بازة ]5-1[ ميانه اي معادل 66/2 دارد كه از ميانة نظري (3) پايين تر است. در مجموع 5/22 درصد پاسخگويان ميزان رضايت آنها از آزاديهاي سياسي- اجتماعي “زياد يا بسيار زياد” و 1/43 درصد آنها داراي رضايت كم يا بسيار كم و 4/34 درصد آنها رضايتشان از ازاديهاي سياسي- اجتماعي در حد “متوسط” است.همچنانكه در جدول 5-1 ملاحظه مي گردد متغير مذكور كمترين ميزان ميانه را در بين متغيرهاي اين پژوهش دارد. حال در صدد آن هستيم كه ببينيم وضعيت مذكور در بين كدام دسته ها از شرايط حادتري برخوردار است(همان: 173).
جدول ذيل به بررسي رابطه بين رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي و متغيرهاي زمينه اي پرداخته است.

جدول2-5 رابطه بين رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي و متغيرهاي زمينه اي
سطح معناداري
Sig (2-tailed)
درجه آزادي
نوع آزمون
عنوان رابطه
رديف
000/0

مان- ويتني
جنس بر رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي تأثير مثبت دارد
1
393/0

مان- ويتني
نوبت پذيرش بر رضايت از آزاديهاي سياسي ـ اجتماعي تأثير مثبت دارد
2
381/0
4
كروسكال- واليس
سن بر رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي تأثير مثبت دارد
3
121/0
9
كروسكال- واليس
نوع دانشكده بر رضايت از آزاديهاي سياسي ـ اجتماعي تأثير مثبت دارد
4
256/0
49
كروسكال- واليس
رشتة تحصيلي بر رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي تأثير مثبت دارد
5
011/0
3
كروسكال- واليس
مقطع تحصيلي بر رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي تأثير مثبت دارد
6
388/0
2
كروسكال- واليس
وضعيت استقرار دانشجو بر رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي تأثير مثبت دارد
7
439/0
7
كروسكال- واليس
نوع خوابگاه بر رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي تأثير مثبت دارد
8
538/0
2
كروسكال- واليس
وضعيت تأهل بر رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي تأثير مثبت دارد
9
458/0
2
كروسكال- واليس
وضعيت اشتغال بر رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي تأثير مثبت دارد
10
969/0
3
كروسكال- واليس
محل سكونت خانوادة پاسخگو بر رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي تأثير مثبت دارد
11
006/0
2
كروسكال- واليس
دستة آموزشي بر رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي تأثير مثبت دارد
12

همچنانكه ملاحظه مي شود بين جنس و رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي رابطة معناداري وجود دارد. دانشجويان پسر داراي ميانگين رتبه اي 81/191 هستند و دانشجويان دختر داراي ميانگين رتبه اي 34/240 مي باشند. بنابراين همچنانكه در سطر نخست هم ملاحظه مي شود تفاوت در ميزان رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي بين دانشجويان پسر و دختر معنادار است و پسران نسبت به شرايط سياسي- اجتماعي موجود ناراضي تر هستند(همان:175).
به لحاظ مقطع تحصيلي نيز ميانگين رتبه اي رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي به ترتيب عبارت است از: كارداني 17/373، كارشناسي 05/226، كارشناسي ارشد 42/174 و دكترا 38/112 همچنانكه ملاحظه مي شود هر قدر مقطع تحصيلي فرد بالاتر مي رود ميزان رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي نيز كاهش مي يابد.
از لحاظ دستة آموزشي نيز شرايط به همين ترتيب است. در دسته رشته هاي علوم انساني و تربيت بدني ميانگين رتبه اي رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي 62/231، در دستة علوم پايه و علوم رياضي داراي ميانگين رتبه اي 04/243 و در دسته رشته هاي فني- مهندسي و دامپزشكي 59/185 است. نتايج رديف 12 جدول شمارة 5-3 حكايت از آن دارد كه دانشجويان رشتة فني- مهندسي و دامپزشكي داراي رضايت پايين تري نسبت به دو دستة ديگر هستند و اين تفاوت معنادار است. ساير متغيرهاي زمينه اي رابطة معناداري با رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي ندارد. بنابراين مي توان حدس زد كه ناراضي ترين افراد نسبت به شرايط سياسي- اجتماعي كشور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره احساس عدالت، شهروندان تهران Next Entries پایان نامه رایگان درباره احساس عدالت