پایان نامه رایگان درباره سطح معنادار، روابط انسانی، ارتباطات مؤثر، انقلاب اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

رهبري و مشاركت مدني و رضايت شغلي کارکنان سازمان رابطه معناداري وجود دارد.
جهت تعيين وجود همبستگي و رابطه معنادار بين اين دو متغير چون پاسخهاي ارائه شده داراي مقياس عددي است لذا از ضريب همبستگي پارامتري پيرسن استفاده مي کنيم.
جدول 4-15 نتايج ضريب همبستگي فرضيه فرعي2
متغير
شاخصه هاي آماري
رضايت شغلي
رهبري و مشاركت مدني
ضريب همبستگي
.816

سطح معناداري
.001

تعداد مشاهدات
74

: ضريب همبستگي بين رهبري و مشاركت مدني و رضايت شغلي کارکنان

ميزان ضريب همبستگي بين دو متغير برابر.816 با سطح معناداري.001 است. چون ميزان سطح معناداري از ميزان خطاي 0.05 کمتر است لذا فرض يک که به بررسي وجود رابطه معنادار بين دو متغير رهبري و مشاركت مدني و رضايت شغلي مي پردازد با 95% اطمينان تاييد مي گردد. ضريب همبستگي مثبت است که بيان کننده اين نکته است که با افزايش رهبري و مشاركت مدني رضايت شغلي كاركنان نيز افزايش مي يابد. بنابراين مي‌توان گفت كه؛ ميان رهبري و مشاركت مدني و رضايت شغلي كاركنان در سازمان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

فرضيه فرعي 3: بين مشاركت سياسي و رضايت شغلي کارکنان در سازمان رابطه معناداري وجود دارد.
جهت تعيين وجود همبستگي و رابطه معنادار بين اين دو متغير چون پاسخهاي ارائه شده داراي مقياس عددي است لذا از ضريب همبستگي پارامتري پيرسن استفاده مي کنيم.

جدول 4-16 نتايج ضريب همبستگي فرضيه فرعي3
متغير
شاخصه هاي آماري
رضايت شغلي
مشاركت سياسي
ضريب همبستگي
.76

سطح معناداري
.001

تعداد مشاهدات
75

: ضريب همبستگي بين مشاركت سياسي و رضايت شغلي

ميزان ضريب همبستگي بين دو متغير برابر .76 با سطح معناداري.001 است. چون ميزان سطح معناداري از ميزان خطاي 05/0 كمتر است لذا فرض كه به بررسي وجود رابطه معنادار بين دو متغير مشاركت سياسي و رضايت شغلي کارکنان مي باشد با 95% اطمينان تاييد مي گردد. ضريب همبستگي مثبت است بنابراين مي‌توان گفت كه؛ ميان مشاركت سياسي و رضايت شغلي کارکنان در سازمان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

فرضيه فرعي 4: بين تنوع در معاشرتها و دوستي هاي كاركنان و رضايت شغلي آنان در سازمان رابطه معناداري وجود دارد.
جهت تعيين وجود همبستگي و رابطه معنادار بين اين دو متغير چون پاسخهاي ارائه شده داراي مقياس عددي است لذا از ضريب همبستگي پارامتري پيرسن استفاده مي کنيم.

جدول 4-17 نتايج ضريب همبستگي فرضيه فرعي4
متغير
شاخصه هاي آماري
رضايت شغلي
تنوع در معاشرتها و دوستي هاي
ضريب همبستگي
.816

سطح معناداري
.000

تعداد مشاهدات
76

: ضريب همبستگي بين تنوع در معاشرتها و دوستي هاي كاركنان و رضايت شغلي

ميزان ضريب همبستگي بين دو متغير برابر.816 با سطح معناداري .000است. چون ميزان سطح معناداري از ميزان خطاي 05/0 كمتراست لذا فرض كه به بررسي وجود رابطه معنادار بين دو متغير تنوع در معاشرتها و دوستي هاي كاركنان و رضايت شغلي کارکنان مي باشد با 95% اطمينان تاييد مي گردد. ضريب همبستگي مثبت است بنابراين مي‌توان گفت كه؛ بين تنوع در معاشرتها و دوستي هاي كاركنان و رضايت شغلي آنان در سازمان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

فرضيه فرعي 5: بين توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي كاركنان و رضايت شغلي آنان در سازمان رابطه معناداري وجود دارد.

جهت تعيين وجود همبستگي و رابطه معنادار بين اين دو متغير چون پاسخهاي ارائه شده داراي مقياس عددي است لذا از ضريب همبستگي پارامتري پيرسن استفاده مي کنيم.
جدول 4-18 نتايج ضريب همبستگي فرضيه فرعي5
متغير
شاخصه هاي آماري
رضايت شغلي
توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي
ضريب همبستگي
.771

سطح معناداري
.002

تعداد مشاهدات
80

: ضريب همبستگي بين توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي كاركنان و رضايت شغلي

ميزان ضريب همبستگي بين دو متغير برابر با .771سطح معناداري .002است. چون ميزان سطح معناداري از ميزان خطاي 05/0 كمتراست لذا فرض كه به بررسي وجود رابطه معنادار بين دو متغير توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي كاركنان و رضايت شغلي کارکنان مي باشد با 95% اطمينان تاييد مي گردد. ضريب همبستگي مثبت است بنابراين مي‌توان گفت كه؛ بين توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي كاركنان و رضايت شغلي آنان در سازمان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1- مقدمه
با توجه به مطالب بيان شده در فصول پيشين، اينک به جمع بندي مطالب پرداخته مي‌شود بدين لحاظ ضمن تلخيص مطلب، نتايج حاصله از پژوهش مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
با عطف نظر به اهميت فزاينده عناصر انساني در سازمان‌ها و نقش بسزاي آن‌ها در اثر بخشي سازمان‌ها ،لزوم توجه مديران سازمان‌ها بر رضايت اجتماعي ضروري است. نظريه روابط انسانی معتقد است ،هرچه افراد در سازمان رضايت اجتماعی بيشتری داشته باشند سازمان کارايی بيشتری خواهد داشت. کارگران در سازمان بيروح ، رسمی عقلايی که فقط نيازهای اقتصادی آنها را ارضا می کند احساس خوشبختی و رضايت نخواهند کرد .اين نظريه معتقد نيست که تنها با تقسيم کار و توزيع قدرت به کاراترين شيوه ای که به وسيله ماهيت کار تعيين می شود می توان کارايي را افزايش داد مانند مديريت علمی بلکه با توجه به نيازهای اجتماعی افراد ،گروهای غير رسمی ،مشارکت گروهی در تصميم گيری و برقراری ارتباط ميان رهبری و اعضای سازمان حداکثر رضايت کارکنان فراهم خواهد گرديد و در نتيجه همکاری آنان جلب خواهد شد و کارايی سازمان افزايش خواهد يافت مکتب روابط انسانی به اين امر معتقد است که تعادل کامل ميان هدفهای سازمان و نيازهای کارگران را بايد آگاهانه به وجود آورد .(منوچهر صبوری،1379:120) .
از آن جا که سرمايه اجتماعي به مثابه عاملي موثر در ايجاد رضايت شغلي در سازمان و افزايش رفتارهاي تبعي سازماني مي‌باشد و هردو اين موارد از عوامل مهم و اثر گذار در ايجاد و حفظ سرمايه اجتماعي محسوب مي‌گردد، لذا اهميت توجه به ادراکات سرمايه اجتماعي نمود بيشتري مي‌يابد.
در اين فصل، ضمن پاسخگويي به سوال تحقيق، نتايج حاصله از آزمون فرضيه‌ها و همچنين پيشنهادات مرتبط با موضوع پژوهش، پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي بيان شده اند.

5-2- نتيجه گيري از تحليل فرضيه ها
ارتباطات عبارت است از توزيع اطلاعات به منظور هدايت رفتار انسانی ،شبکه ارتباطات را می توان دستگاه اعصاب يک نظام اجتماعی به حساب آورد در هيچ مکتبی مانند مکتب اسلامی بر اهميت انسان و اجتماع توجه ننموده است در فرهنگ کشور ما ،بر اساس اعتقادات اسلامی و قرآن انسان موجودی ارزشمند و به فرمايش قرآن اشرف مخلوقات می باشد بر اين اساس قوانين و هنجارهای اجتماعی زيستن که همان ارتباطات می باشد را به صورت کامل بيان نموده است و توجه خاصی به ابعاد مختلف و وجودی انسان از جمله اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی ،فرهنگی و..نموده است و در سوره های مختلف مانند آل عمران سفارش به ارتباط دادن مسلمان ها با يکديگر ،وحدت کلمه ، و مسلمان ها را برادر در نظر گرفتن ،در سوره بقره به آفرينش انسانها از فرد واحدی به نام حضرت آدم ،و در سوره حجرات ،آداب معاشرت افراد با يکديگر در جمع ، و گذشتن از حقوق فردی برای رسيدن به منافع جمعی و موارد ديگری از جمله صداقت ،وفای به عهد ،حسادت و غيره اشاره نموده است .پس ما به اين نتيجه می رسيم که با پيشرفت علم و با ورود به دوره های جديد تکنولوژی مقام انسان در جای خود باقی استو از اين رو توجه به منابع انسانی تضمين کننده حيات و کمال اجتماعات می باشد و ايجاد ارتباطات مناسب بين افراد در جوامع ،جوامع با يکديگر ،که هر کدام مسئوليت های متفاوتی را برای ارضای نيازهای جامعه بشری بر عهده گرفته اند و ايجاد وحدت عمل به منظور تحقق هدف مشترک که همان به تکامل رسيدن انسان است ضروری می باشد.
در اين تحقيق ما در صدد تعيين رابطه ميان سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي آنان در سازمان بوديم که نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که ميان اين دو متغير رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
با توجه به نتايج تجزيه و تحليل‌هاي آماري، نتايج حاصل از تحقيق به طور خلاصه به شرح ذيل مطرح مي‌شوند:

فرضيه اصلي: ميان سرمايه اجتماعي و كاركنان در سازمان رابطه معني دار وجود دارد.
اهميت ارتباطات مؤثر در دنيای امروز به اندازه ای است که بسياری از محققان کاربرد صحيح آن را عامل موفقيت وخوشبختی و عدم توانايي در کاربرد آن را دليل عدم موفقيت و شکست در زندگی خصوصی و اداری می دانند در يک سازمان يا شرکت تجاری اهميت ارتباطات به اندازه اهميت سر مايه گذاری آن اعم از مالی و انسانی وغيره می باشد زيرا بدون استقرار ارتباطات درسازمان و وجود شبکه ارتباطی کامل بين واحدها وکارکنان ،اعمال مديريت و ايجاد روابط سالم درسازمان و تصميم گيری درست و به هنگام و اجرای دقيق وظايف و نهايتاً حصول به هدف يا اهداف پيش بينی شده امری غير ممکن و غير قابل تصور می باشد اگرچه ارتباط هميشه خود به خود هدف نيست،ولی به عنوان مهمترين ابزار مديريت در همه کارکردهای مديريت دخالت دارد و استفاده ازمديريت ارتباطات ،كه يكي از كليدي ترين و عمده ترين فعاليت هاي سازمان ها مي باشد وقتي روابط ميان افراد را به گونه اي دگرگون نمود كه كنش تسهيل شود سرمايه اجتماعي به نوبه خود به وجود مي آيد.
و با استفاده از مديريت ارتباطات ،كه يكي از كليدي ترين و عمده ترين فعاليت هاي سازمان ها مي باشد وقتي روابط ميان افراد را به گونه اي دگرگون نمود كه كنش تسهيل شود سرمايه اجتماعي به نوبه خود به وجود مي آيد.
و مهمترين دستاورد جهانی انقلاب اطلاعاتی ،تحقق تدريجی دموکراسی است اين ،واقعيت است که بانک های اطلاعاتی وسيله ای برای آزادی و استقلال فردی هستند يکي از مهمترين مزايا در اين زمينه بهبود ارتباطات و ارتقای توانمندی ارتباطی افراد است محققان دريافته اند که اين نوع تکنولوژی موجب کاهش تفاوت موقعيت ها در سازمان می شود شايد دليل اين امرآن است که به افراد امکان می دهد ساختارهای رسمی را ناديده بگيرند و عده ای اين تکنولوژی هارا برای افزايش بهره وری و کيفيت زندگی کاری کارکنان می دانند (تورنيج 1990 به نقل از کاترين ،297:1998).
در سال 1928 گروهی از جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی از جمله مايو رفتار افراد را در سازمانها مورد توجه قرار داد و بر روابط انسانی و الگوی رفتارهای واقعی در سازمان تأکيد ورزيدند و سپس بين سازمان رسمی و غير رسمی تمايز برقرار نمودند مطالعات رفتاری و مکتب روابط انسانی موجب شد که جنبه غير رسمی سازمان يعنی رفتارهای واقعی که با طرح رسمی سازمان مطابقت ندارد و ناقص بودن اصول سازمان رسمی مورد توجه قرارگيرد و مايو در کارخانه هاثورن در شهر شيکاگو آزمايشهايي را در مورد تأثيرانواع مختلف شرايط کار بر ميزان بازدهی انجام داد و با تغييردادن عوامل فيزيکی کار از جمله روشنايي و… به اين نتيجه رسيد که متغيرهايي که بر بازده تأثيرمي گذارند متغيرهای فيزيکی نبوده بلکه اجتماعی هستند و انگيزه های اقتصادی در انگيزش و بهره وری اهميت نسبتاً کمی دارند و نياز کارگران به همبستگی اجتماعی و بهبود سطح ارضای نيازهای روانی آنان از اهميت بيشتری برخوردار است (صبوری،116:1378).
و نظريات آرجريس در سال 1957 که معتقد است رفتار ديوان سالارانه در سازمان مانع رشد افراد داخل سازمان می شود و نوع رفتار مديريت با کارکنان مانند رفتاری است که با کودکان می شود مطابق مفروضات نظريه Y مک گريور ،انسان ها را افراد بالغ به حساب می آورد و به عنوان اعضای گروه بايد درحالی که نيازهای خودشان را تأمين نمايندبراي حصول به اهداف سازماني نيز تلاش كنند وي مي گويد اگر انسان ها ازکارشان راضی باشند و احساس خوشحالی کنند کارايي و بازده آنها زياد است (ميرکمالی، 103:1378).
نتايج تحقيق مويد وجود رابطه مثبت و معني‌دار ميان اين دو متغير است به عبارت ديگر، افزايش سرمايه اجتماعي کارکنان، افزايش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سطح معنادار، درصد تجمعی Next Entries پایان نامه رایگان درباره اعتماد متقابل