پایان نامه رایگان درباره سطح معنادار، درصد تجمعی

دانلود پایان نامه ارشد

تجمعي
زن
20
24/8
24/8
74/1
مرد
60
74/1
74/1
100.0
مجموع
80
98/9
100.0

بي پاسخ
0

مجموع
80
100.0

نمودار4-1: توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان

4-1-2- مدرک تحصيلي کارکنان
نمودار و جدول شماره 4-2 توزيع فراواني، درصد ، درصد خالص و درصد تجمعي سطح تحصيلات كاركنان نمونه آماري را نشان مي‌دهد همانگونه كه ملاحظه مي‌گرد، كه2.5% از پاسخ دهندگان داراي مدرک تحصيلي زير ديپلم و 33.3% داراي مدرک تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم و37% داراي مدرک تحصيلي کارشناسي و21% داراي مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد، بوده‌اند.

جدول 4-2: فراواني، درصد، درصد خالص و درصد تجمعي مدرک تحصيلي کارکنان
تحصيلات
فراواني
درصد
درصدخالص
درصد تجمعي
زير ديپلم
2
2.5
2.6
2.6
ديپلم و فوق ديپلم
27
33.3
35.5
38.2
ليسانس
30
37
39.5
77.6
فوق ليسانس
17
21
22.4
100

نمودار4-2: توزيع فراواني مدرک تحصيلي پاسخ دهندگان
………………………..

4-1-3- سابقه کار کارکنان
نمودار و جدول 4-3 توزيع فراواني، درصد،‌درصد خالص و درصد تجمعي سابقه‌كار پاسخگويان نمونه آماري اين پژوهش را نشان مي‌دهد. همانگونه كه ملاحظه مي‌شود. 16% از پاسخ دهندگان داراي سابقه کاري کمتر از 5 سال،9.9% داراي سابقه بين 5 تا 10 سال و 13.6% نيز سابقه کاري بين 11 تا 16 سال را داشته اند58%. داراي سابقه اي بيشتر از 16داشته اند.

جدول 4-3: فراواني، درصد، درصد خالص و درصد تجمعي سابقه کاري کارکنان
سابقه کار
فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
کمتر از 5 سال
13
16
16.5
16.5
بين 5 تا 10 سال
8
9.9
10.1
26.6
بين11تا16سال
11
13.6
13.9
40.5
بيش از16سال
47
58
59.5
100
مجموع
79

نمودار4-3: توزيع فراواني سابقه کار پاسخ دهندگان

4-1-4- وضعيت پست سازماني
نمودار جدول 4-4 توزيع فراواني،درصد، درصدخالص،درصدتجمعي پست سازماني كاركنان نمونه آماري نشان مي دهد كه ملاحظه مي گردد 8.6%رئيس اداره،18.5%مسئول،%38.3كارشناس و 27.2%ساير موارد وضعيت پست سازماني مي باشند.

جدول 4-4 فراواني،درصد،درصدخالص،درصدتجمعي،وضعيت پست سازماني كاركنان

وضعيت پست سازماني
فراواني
درصد
درصد خالص
درصدتجمعي
مدير كل و معاون مدير كل
0
0
0
0
رئيس اداره
7
8.6
9.3
9.3
مسئول
15
18.5
20
29.3
كارشناس
31
38.3
41.3
70.7
ساير موارد
22
27.2
29.3
100
مجموع
81

نمودار4-4 وضعيت پست سازماني كاركنان

4-1-5- وضعيت سن كاركنان
نمودار جدول شماره 4-5 توزيع فراواني،درصد، درصدخالص،درصدتجمعي وضعيت سن كاركنان نمونه آماري نشان مي دهد كه ملاحظه مي گردد8.6%از كاركنان كمتر از 25سال سن دارند21%از كاركنان بين 25تا35 سال سن دارند ،29% از كاركنان 36تا46سال سن دارند،40.7%از كاركنان بيش از 46 سال سن دارند.
جدول 4-5 فراواني، درصد، درصدخالص، درصدتجمعي، وضعيت سن ،كاركنان
سن
فراواني
درصد
درصد خالص
درصدتجمعي
كمتر از 25 سال
7
8.6
8.6
8.6
25 تا 35 سال
17
21
21
29.6
36 تا46 سال
24
29.6
29.6
59.3
بيشتر از 46 سال
33
40.7
40.7
100

………………….. نمودار4-5 وضعيت سن كاركنان

4-1-6- وضعيت نوع استخدام كاركنان
نمودار جدول شماره 4-6 توزيع فراواني،درصد، درصدخالص،درصدتجمعي وضعيت نوع استخدام كاركنان نمونه آماري نشان مي دهد همانگونه كه ملاحظه مي گردد61.7% از كاركنان رسمي،9.9% از كاركنان پيماني ،14.8% از كاركنان قرار دادي و7.4% از كاركنان پيمانكاري مي باشند.
جدول 4-6 فراواني، درصد، درصدخالص، درصدتجمعي، وضعيت استخدام كاركنان
نوع استخدام
فراواني
درصد
درصد خالص
درصدتجمعي
رسمي
50
61.8
65.8
65.8
پيماني
8
9.9
10.5
76.3
قراردادي
12
14.8
15.8
92.1
پيمانكاري
6
7.4
7.9
100

نمودار4-6 وضعيت نوع استخدام كاركنان

ابعاد سرمايه اجتماعي
اعتماد كاركنان
نمودار و جدول 4-7 توزيع فراواني، درصد و درصد تجمعي ميزان اعتماد پاسخگويان نمونه آماري اين پژوهش را نشان مي‌دهد. همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود. 3.4%پاسخگويان اصلاً 11.5% به ميزان کم، 46% از آنان تا حدودي و61.1% از پاسخگويان پاسخ به ميزان زياد و10.3% از آنان پاسخ به ميزان بسيار زياد را ارائه کرده اند.
جدول 4-7: فراواني، درصد و درصد تجمعي اعتماد کارکنان
اعتماد
فراواني
درصد
درصدخالص
درصد تجمعی
اصلاً
3
3.4
3.9
3.9
به ميزان کم
10
11.5
13.2
17.1
تا حدودي
40
46
52.6
69.7
به ميزان زياد
14
16.1
18.4
88.2
به ميزان بسيار زياد
9
10.3
11.8
100

نمودار4-7 توزيع فراواني اعتماد پاسخ دهندگان

.
4-1-6-رهبري و مشارکت مدني کارکنان
جدول 4-5 توزيع فراواني ، درصد و درصد تجمعي ميزان وجود رهبري و مشارکت مدني کارکنان پاسخگويان نمونه آماري اين پژوهش را نشان مي‌دهد. همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد، 14.9%پاسخ به ميزان کم، %31 پاسخ تا حدودي،31% پاسخ به ميزان زياد و 14.9% پاسخ به ميزان بسيار زياد را عنوان کرده اند.
جدول 4-8 فراواني، درصد و درصد تجمعي رهبري و مشارکت مدني کارکنان
بخشش و روحيه داوطلبي
فراواني
درصد
درصدخالص
درصد تجمعي
به ميزان کم
13
14.9
16.3
16.6
تا حدودي
27
31
33.8
50
به ميزان زياد
27
31
33.8
83.8
به ميزان بسيار زياد
13
14.9
16.3
100

نمودار4-8 توزيع فراواني رهبري و مشارکت مدني پاسخ دهندگان

4-1-7- مشارکت سياسي کارکنان
نمودار و جدول 4-9 توزيع فراواني ، درصد و درصد تجمعي ميزان وجود مشاركت سياسي پاسخگويان نمونه آماري اين پژوهش را نشان مي‌دهد. همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد، 9.2%پاسخ اصلاً، 27.6% پاسخ به ميزان کم، 37.9% پاسخ تا حدودي، 6.9% پاسخ به ميزان زياد و9.2% پاسخ به ميزان بسيار زياد را عنوان کرده اند.
جدول 4-9 فراواني، درصد و درصد تجمعي مشارکت سياسي کارکنان
مشارکت سياسي
فراواني
درصد
درصد تجمعي
اصلا
8
9.2
10.1
به ميزان کم
24
27.6
40.5
تا حدودي
33
37.9
82.3
به ميزان زياد
6
6.9
89.9
به ميزان بسيار زياد
8
9.2
100
مجموع
79

نمودار4-9توزيع فراواني مشارکت سياسي پاسخ دهندگان

4-1-8- تنوع در معاشرتها و دوستي ها کارکنان
نمودار و جدول 4-10 توزيع فراواني ، درصد و درصد تجمعي ميزان وجود تنوع در معاشرتها و دوستي‌ها پاسخگويان نمونه آماري اين پژوهش را نشان مي‌دهد. همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد، 3.4% پاسخ اصلاً، 11.5% پاسخ به ميزان کم، 23% پاسخ تا حدودي، 14.9%پاسخ به ميزان زياد و 35.6% پاسخ به ميزان بسيار زياد را عنوان کرده اند.
جدول 4-10 فراواني، درصد و درصد تجمعي تنوع در معاشرتها و دوستي ها کارکنان
تنوع در معاشرتها و دوستي ها
فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
اصلا
3
3.4
3.9
3.9
به ميزان کم
10
11.5
13
16.9
تا حدودي
20
23
26
42.9
به ميزان زياد
13
14.9
16.9
59.7
به ميزان بسيار زياد
31
35.6
40.3
100
مجموع
77

نمودار 4-10 توزيع فراواني تنوع در معاشرتها و دوستي ها پاسخ دهندگان

4-1-9- توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي کارکنان
نمودار و جدول 4-11 توزيع فراواني، درصد و درصد تجمعي ميزان وجود توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي پاسخگويان نمونه آماري اين پژوهش را نشان مي‌دهد. همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد، 11.1% پاسخ اصلاً ، 29.6% پاسخ به ميزان کم ، 30.9% پاسخ تا حدودي و 24.7% پاسخ به ميزان زياد و3.7%پاسخ به ميزان بسيار زياد را عنوان کرده اند.
جدول 4-11فراواني، درصد و درصد تجمعي توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي کارکنان

توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي

فراواني
درصد
درصد تجمعي
اصلاً
9
11.1
11.1
به ميزان کم
24
29.6
40.7
تا حدودي
25
30.9
71.6
به ميزان زياد
20
24.7
96.3
به ميزان بسيار زياد
3
3.7
100

نمودار4-11 توزيع فراواني توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي پاسخ دهندگان

4-1-10- سرمايه اجتماعي کارکنان
5- نمودار و جدول 4-10توزيع فراواني ، درصد و درصد تجمعي ميزان سرمايه اجتماعي پاسخگويان نمونه آماري اين پژوهش را نشان مي‌دهد. همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد، 6% پاسخ به ميزان کم، 24% پاسخ تا حدودي و46% پاسخ به ميزان زياد و24%به ميزان خيلي زياد را عنوان کرده اند. جدول 4-12 فراواني، درصد و درصد تجمعي سرمايه اجتماعي کارکنان
سرمايه اجتماعي
فراواني
درصد
درصد تجمعي
به ميزان کم
5
6
6
تا حدودي
19
24
30
به ميزان زياد
37
46
76
به ميزان بسيار زياد
19
24
100

نمودار4-12توزيع فراواني سرمايه اجتماعي پاسخ دهندگان

4-2) آمار استنباطي
در اين بخش از فصل چهارم، ابتدا فرضيه‌هاي پژوهشي آورده مي‌شود، سپس نتايج آزمون‌هاي آماري در قالب جداول خروجي Spss ارائه مي‌شود و تفسير نتايج آماري توضيح داده خواهد شد.

فرضيه اصلي: بين سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي کارکنان در سازمان رابطه معنا داري وجود دارد.
جهت تعيين وجود همبستگي و رابطه معنادار بين اين دو متغير چون پاسخهاي ارائه شده داراي مقياس عددي است لذا از ضريب همبستگي پارامتري پيرسن استفاده مي کنيم.

جدول 4-13 نتايج ضريب همبستگي فرضيه اصلي
متغير
شاخصه هاي آماري
رضايت شغلي
سرمايه اجتماعي
ضريب همبستگي
0.712

سطح معناداري
.023

تعداد مشاهدات
80

: ضريب همبستگي بين سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي

ميزان ضريب همبستگي بين دو متغير برابر 0.712 با سطح معناداري.023 است. چون ميزان سطح معناداري از ميزان خطاي 05/0کمتر است لذا فرض يک که به بررسي وجود رابطه معنادار بين دو متغير مرتبه سرمايه اجتماعي ورضايت شغلي مي پردازد با 95% اطمينان تاييد مي گردد. ضريب همبستگي مثبت است که بيان کننده اين نکته است که با افزايش سرمايه اجتماعي در سازمان رضايت شغلي نيز افزايش مي يابد. بنابراين مي‌توان گفت كه؛ ميان سرمايه اجتماعي كاركنان و رضايت شغلي آنان در سازمان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

فرضيه فرعي 1: بين اعتماد و رضايت شغلي كاركنان در سازمان رابطه معناداري وجود دارد.
جهت تعيين وجود همبستگي و رابطه معنادار بين اين دو متغير چون پاسخهاي ارائه شده داراي مقياس عددي است لذا از ضريب همبستگي پارامتري پيرسن استفاده مي کنيم.
جدول 4-14 نتايج ضريب همبستگي فرضيه فرعي1
متغير
شاخصه هاي آماري
رضايت شغلي
اعتماد كاركنان
ضريب همبستگي
0.846

سطح معناداري
.00

تعداد مشاهدات
80

ميزان ضريب همبستگي بين دو متغير برابر 0.846 با سطح معناداري .00 است.چون ميزان سطح معناداري از ميزان خطاي 05/0کمتراست لذا فرض كه به بررسي وجود رابطه معنادار بين دو متغير اعتماد كاركنان ورضايت شغلي مي پردازد با 95% اطمينان تأييد مي گردد.ضريب همبستگي مثبت، بيان كننده اين نكته است كه با افزايش انگيزه اعتماد كاركنان ميزان رضايت شغلي آنان نيز افزايش مي يابد.بنابراين مي توان گفت كه،ميان اعتماد كاركنان و مرتبه رضايت شغلي آنان در سازمان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
فرضيه فرعي 2: بين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سلسله مراتب، رفتار سازمانی، ارتباطات انسانی، نظام اقتصادی Next Entries پایان نامه رایگان درباره سطح معنادار، روابط انسانی، ارتباطات مؤثر، انقلاب اطلاعاتی