پایان نامه رایگان درباره سطح معنادار، تحلیل داده، مصرف کننده، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

کند.

متوسط قصد خرید در بین گروه ها با درآمد متفاوت یکسان است.
در اینجا همچنین برای بررسی فرضیه، از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده کرده و فرض صفر آزمون را به این صورت انتخاب می کنیم که متوسط قصد خرید در بین گروه ها با درآمد متفاوت یکسان است. سپس آزمون را در سطح 95 درصد انجام داده و نتایج زیر حاصل می شوند.

جدول 4-17- تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه میانگین قصد خرید پاسخ دهندگان با درآمد متفاوت

درآمد
تعداد
میانگین
انحراف معیار
F-Test
درجه آزادی
p- مقدار
نتیجه آزمون
قصد خرید
پانصد هزار تومان یا کمتر
73
99/2
06/1
331/3
3
020/0
معنا داری اختلاف

بین پانصد هزار تا یک میلیون تومان
134
18/3
83/0

بین یک تا یک و نیم میلیون تومان
78
93/2
77/0

بیش از یک و نیم میلیون تومان
99
83/2
84/0

در جدول بالا شاخص های توصیفی و همچنین مقادیر مربوط به آزمون محاسبه شده اند. حال با توجه به آزمون F انجام شده و اینکه F سطح معناداری محاسبه شده که برای قصد خرید برابر 020/. شده و کمتر از سطح آزمون می باشد، در نتیجه فرض صفر را رد و نتیجه می گیریم که متوسط قصد خرید در بین گروه ها با درآمدهای متفاوت، یکسان نیست.با توجه به میانگین در جدول 4-17 می توان اینطور بیان کرد که با افزایش درآمد از بین پانصد هزار تا یک میلیون تومان تا بیش از یک و نیم میلیون تومان قصد خرید عینک آفتابی تقلبی کاهش پیدا می کند. در این میان قصد خرید در محدوه درآمدی پانصد هزار تومان یا کمتر، پایینتر از محدودۀ بین پانصد هزار تا یک میلیون تومان است که به روشنی نشان دهندۀ کم بودن قدرت خرید می باشد.

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه

پس از تجزيه و تحليل اطلاعات در فصل چهارم و آزمون فرضيه‌هاي پژوهش، پذيرش يا عدم پذيرش فرضيه‌ها مشخص گرديد. در اين فصل به بحث و بررسي در زمينه يافته‌هاي پژوهش و نتايج آزمون فرضيهها پرداخته مي‌شود و نتايج آزمون فرضيه‌ها با نتايج پژوهش‌هاي قبلي مقايسه مي‌شود و سپس محدوديتهايي كه پژوهش و همچنين محدوديت‌هايي که پژوهشگر با آن مواجه بودهاند تشريح گرديده است. در پايان پيشنهادهاي كاربردي برای مدیران بازاریابی و سیاستگذاران و پيشنهادهايي براي محققين آينده با توجه به نتايج آزمون فرضيه‌ها و تحليل نتايج مربوط به آزمون‌هاي پژوهش و تجربيات حاصل از انجام پژوهش ارائه گرديده است.

5-2- نتایج حاصل از اطلاعات جمعیت شناختی
در این بخش به نتیجه گیری هایی در مورد اطلاعات جمعیت شناختی (جنسیت، سن، تحصیلات و درآمد) پرداخته می شود، نتایج مربوط به این متغیرها و ارتباط آن ها با یکدیگر عبارت است از:
بیش از نیمی از افراد موجود در نمونه جمع آوری شده را مردان تشکیل داده اند، به طوری که این گروه در حدود 52 درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده است. گروه شامل زنان نیز بیش از 48 درصد حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند. بر اساس آزمون t گروه های مستقل و همانطور که در جدول 4-14 مشهود است اختلاف معناداری بین این دو گروه وجود ندارد.

افراد با سن زیر 20 سال بیش از 12 درصد کل نمونه را تشکیل می دهند. گروه سنی بین 20 تا 29 بیشترین تعداد را در نونه گیری با بیش از 35 درصد داشتند. دو گروه افراد 39-30 سال و 49-40 سال فراوانی نزدیکی به هم دارند به نحوی که مجموعاً بیش از 41 درصد را تشکیل می دهند. همچنین افراد 50 سال به بالا با 10 درصد کمترین فراوانی را داشتند. با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه که در جدول 4-15 نشان داده شده است، اختلاف معناداری در سطح سنین مختلف وجود ندارد.

همانطور که در جدول 4-3 مشاهده شد، بیش از 33 درصد از کل نمونه را افراد با تحصیلات دیپلم و یا فوق دیپلم تشکیل می دهند. تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد فراوانی نزدیک بهم دارند که در مجموع بیش از 60 درصد نمونه را شامل می شوند. تحصیلات دکتری هم که به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از سایرین است و فقط 6 درصد از کل نمونه را تشکیل می دهد. همچنین با توجه به اطلاعات بدست آمده از تحلیل واربانس یک طرفه اختلاف میان گروه ها، با تحصیلات متفاوت معنادار است. به طوری که، با توجه به میانگین هر گروه در جدول 4-16، هر چه افراد نمونه تحصیلات بیشتری دارند کمتر به سمت خرید عینک آفتابی تقلبی می روند
.
در دسته بندی بر مبنای درآمد افراد با در آمد 500 هزار تومان و یا کمتر 19 درصد کل نمونه را تشکیل می دهند. بیشترین تعداد افراد نمونه دارای درآمد بین 500 هزار تومان و یک میلیون تومان هستند. همچنین دو گروه باقیمانده نیز در مجموع بیش از 46 درصد کل نمونه را تشکیل می دهند. با توجه به اطلاعات بدست آمده از تحلیل واربانس یک طرفه اختلاف میان گروه ها، با درآمد متفاوت معنادار است. به طوری که، با توجه به میانگین هر گروه در جدول 4-17 هر چه از گروه درآمدی بین 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان به سمت گروه با درآمد بیش از یک و نیم میلیون تومان پیش می رویم قصد خرید کاهش پیدا می کند. نکته جالب توجه وجود میانگین 99/2 برای گروه با درآمد کمتر از 500 هزار تومان است که نشاندهنده قصد خریدی کمتر از گروه درآمدی بالاتر از خود است، که دلیل این موضوع را می توان در کم بودن قدرت خرید این دسته، حتی برای کالای نقلبی بیان نمود.

5-3- تفسیر و نتیجه گیری از فرضیه های پژوهش

این پژوهش به دنبال پاسخ به یک پرسش اصلی می باشد: چه عواملی بر تقاضای خرید کالای تقلبی (عینک آفتابی) از برندهای معتبر تأثیر می گذارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش اصلی، بر اساس پیشینه موضوع و اظهارات صاحبنظرانی همچون بیان225 (2009) و موتینهو226 (2011)، فرضیه هایی مطرح گردید که در ادامه به تفسیر فرضیه های پژوهش پرداخته می شود.

اولین فرضیه پژوهش بیان می کند که، میزان درگیری محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد. با توجه به نتايج بدست آمده از فصل 4 ( جدول 4-6)، اين فرضيه در سطح معني داري 5 درصد مورد تأييد قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان می دهد با توجه به اینکه عدد معناداری برابر با 000/0 شده و این مقدار از سطح خطای 05/0 کوچکتراست بنابراین فرضیه تحقیق تایید میشود، مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر مورد مطالعه برابر با 768/0 شده که نشان می دهد بین دو متغیر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ که این مورد در تضاد با تحقیقات نیا و زایکوفسکی227 (2000)؛ پنز و استروتینگر228(2003)؛ بیان (2009) می باشد و در جهت پژوهش موتینهو(2011) است. با توجه به وجود شاخص هایی چون مفید بودن، مهم بودن و مورد نیاز بودن و همچنین اینکه خرید عینک آفتابی به صورت آگاهانه (غیر گمراه کننده229) است، می توان اینطور نتیجه گرفت افرادی که از نظر ذهنی درگیری بیشتری با عینک دارند، بیشتر عینک آفتابی تقلبی می خرند. به عبارت دیگر در این میان شاخص های ایمنی و بهداشتی برای سنجش درگیری محصول مصرف کننده باید در نظر گرفته شود. از طرف دیگر هم می توان بیان کرد با وجود اینکه مصرف کننده درگیری بالایی با محصول عینک دارد ولی با هزینه – منفعت230 کردن، کالای تقلبی را برای خرید ترجیح می دهد. همچنین می توان توضیح داد که رفتار خرید مصرف کنندگان کالاهای تقلبی از کالاهای لوکس ممکن است در موارد و موقعیت های و همچنین بر اساس کاربرد عینک، متفاوت باشد. ممکن است فردی مصرف کننده عینک تقلبی در خودرو یا محیط شخصی خود باشد ولی با توجه به جنبه پرستیژی این کالا مدل اصل آن را برای زمانی که با سایر افراد است استفاده کند.

دوّمین فرضیه پژوهش بیان می کند که میزان دانش محصول رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد. با توجه به نتايج بدست آمده از فصل 4 ( جدول 4-7)، اين فرضيه در سطح معني داري 5 درصد مورد تأييد قرار نگرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان می دهد با توجه به اینکه سطح معناداری برابر با 369/0 شده و این مقدار از سطح خطای 05/0 بزرگتر است، بنابراین فرضیه تحقیق تأیید نمی شود و یا به عبارت بین دانش محصول و قصد خرید عینک آفتابی تقلبی رابطه معناداری وجود ندارد. نتيجه اين فرضيه با بخشی از نتایج پژوهش‌‌هاي بیان231( 2009 )؛ موتینهو232 ( 2011)تطابق دارد و در تضاد با نتایج پژوهش کمپف و اسمیت233(1998) می باشد. با توجه به وجود شاخص هایی چون مطلع بودن در مورد عینک و همینطور توصیه کردن به دیگران و همچنین با عنایت به اینکه خرید عینک آفتابی به صورت آگاهانه (غیر گمراه کننده) است، تأثیر دانش محصول کم می شود. چرا که، زمانی که فرد با دانش نسبت به کالا و آگاهانه مدل تقلبی را می خرد، نسبت به کارکرد، ویژگی و قابلیت های واقعی محصول مطّلع است. از طرفی بسیاری از عینک های آفتابی تقلبی هدف اصلی یا همان مأموریت اساسی یک عینک آفتابی که جلوگیری از تشعشعات نور خورشید است را داراست و این کار را به درستی انجام می دهد. پس مصرف کننده ای که صرفاً به دنبال این قابلیت است، حتی با وجود اینکه نسبت به کم و کاست عینک تقلبی آگاهی نسبی دارد باز هم نسبت به خرید آن مبادرت می ورزد و از مزیّت قیمت کمتر در برابر بازده مورد انتظارشان بهره مند می شود.

سومین فرضیه پژوهش بیان می کند که میزان ریسک ادراک شدۀ مصرف کننده رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد. با توجه به نتايج بدست آمده از فصل 4 ( جدول 4-8)، اين فرضيه در سطح معني داري 5 درصد مورد تأييد قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان می دهد با توجه به اینکه سطح معناداری برابر با 000/0 شده و این مقدار از سطح خطای 05/0 کوچکتراست بنابراین فرضیه تحقیق تایید میشود، مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر مورد مطالعه برابر با 208/0- شده که نشان می دهد بین دو متغیر رابطه معکوس وجود دارد؛ نتيجه اين فرضيه با نتايج پژوهش‌‌هاي کوردل و همکاران234 (1996)؛ بامزی و اسکامین235 (1985)؛ وی و همکاران236 (1995)؛ بیان (2009) مطابقت دارد.

چهارمین فرضیه پژوهش بیان می کند که میزان شخصیّت برند کالاهای تقلّبی رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد. با توجه به نتايج بدست آمده از فصل 4 ( جدول 4-9)، اين فرضيه در سطح معني داري 5 درصد مورد تأييد قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان می دهد با توجه به اینکه سطح معناداری برابر با 000/0 شده و این مقدار از سطح خطای 05/0 کوچکتراست بنابراین فرضیه تحقیق تایید میشود، مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر مورد مطالعه برابر با 578/0 شده که نشان می دهد بین دو متغیر رابطه معنادار و مثبت وجود دارد؛ نتيجه اين فرضيه با نتايج پژوهش‌‌هاي آکر (1997)؛ لفکف و همکاران237 (1993)؛ بیان (2009) مطابقت دارد.

پنجمین فرضیه پژوهش بیان می کند که ویژگی های ادراک شدۀ محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد. با توجه به نتايج بدست آمده از فصل 4 ( جدول 4-10)، اين فرضيه در سطح معني داري 5 درصد مورد تأييد قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان می دهد با توجه به اینکه سطح معناداری برابر با 000/0 شده و این مقدار از سطح خطای 05/0 کوچکتراست بنابراین فرضیه تحقیق تایید میشود، مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر مورد مطالعه برابر با 618/0 شده که نشان می دهد بین دو متغیر رابطه معنادار و قوی وجود دارد؛ نتيجه اين فرضيه با نتايج پژوهش‌‌هاي بیان (2009) و ندونگادی238 (1990) مطابقت دارد.

ششمین فرضیه پژوهش بیان می کند که مزایای ادراک شده رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد. با توجه به نتايج بدست آمده از فصل 4 ( جدول 4-11)، اين فرضيه در سطح معني داري 5 درصد مورد تأييد قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان می دهد با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری برابر با 000/0 شده و این مقدار از سطح خطای 05/0 کوچکتر است بنابراین فرضیه تحقیق تایید میشود، مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر مورد مطالعه برابر با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره توزیع فراوانی، تحلیل داده، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون Next Entries پایان نامه رایگان درباره بازاریابی، مصرف کننده، شخصیت برند، علوم انسانی