پایان نامه رایگان درباره سبزی، 90درجه، 80درجه

دانلود پایان نامه ارشد

: مقادیر رطوبت برای کدو با روشن بودن فن دمای 80……………………………….108
6-9.جدول: مقادیر رطوبت برای کدو با روشن بودن فن دمای 80…………………………………109
6-10.جدول : مقادیر رطوبت برای پیاز با روشن بودن فن دمای 80……………………………..110
6-11.جدول : مقادیر رطوبت برای پیاز بدون روشن بودن فن دمای 80……………………….111
6-12.جدول : مقادیر رطوبت برای پیاز با روشن بودن فن دمای 90……………………………..112
6-13.جدول : مقادیر رطوبت برای پیاز با روشن بودن فن دمای 90……………………………..113
6-14.جدول : مقادیر رطوبت برای سیب زمینی با روشن بودن فن دمای 80…………………….114
6-15.جدول : مقادیر رطوبت برای سیب زمینی بدون روشن بودن فن دمای 80………………..115
6-16.جدول : مقادیر رطوبت برای سیب زمینی با روشن بودن فن دمای 90…………………….116
6-17.جدول: مقادیر رطوبت برای سیب زمینی بدون روشن بودن فن دمای 90………………….117
6-18.جدول: مقادیر حاصل ازریگراسیون خطی برای کدو باروشن بودن فن و دمای90 درجه…118
6-19.جدول : مقادیر حاصل از ریگراسیون خطی برای کدو بدون روشن بودن فن و دمای 9 …118
6-20.جدول : مقادیر حاصل از ریگراسیون خطی برای کدو با روشن بودن فن و دمای80…….119
6-21.جدول : مقادیرحاصل از ریگراسیون خطی برای کدو بدون روشن بودن فن ودمای 80 …119
6-22.جدول : مقادیر حاصل از ریگراسیون خطی برای پیاز با روشن بودن فن و دمای 80 …..120
6-23.جدول : مقادیر حاصل از ریگراسیون خطی برای پیاز بدون روشن بودن فن و دمای80….120
6-24.جدول : مقادیر حاصل از ریگراسیون خطی برای پیاز با روشن بودن فن و دمای 90 ……121
6-25.جدول : مقادیر حاصل از ریگراسیون خطی برای پیاز بدون روشن بودن فن و دمای 90…121
6-26.جدول :مقادیرحاصل ازریگراسیون خطی برای سیب زمینی باروشن بودن فن ودمای 80..122
6-27.جدول :مقادیرحاصل ازریگراسیون خطی سیب زمینی بدون روشن بودن فن دمای 80…..122
6-28.جدول : مقادیرحاصل ازریگراسیون خطی سیب زمینی باروشن بودن فن و دمای90…….123
6-29.جدول :مقادیرحاصل ازریگراسیون خطی سیب زمینی بدون روشن بودن فن دمای 90…..123
6-30.جدول : مقادیر hm برای کدو……………………………………………………………………124
6-31.جدول : مجموع hm ها برای کدو………………………………………………………………125
6-32.جدول : جدول محاسبات آنالیز آماری برای (two-way anova ) ……………………………126
6-33.جدول : مقادیر hm برای پیاز……………………………………………………………………127
6-34.جدول : مجموع hm ها برای پیاز………………………………………………………………127
6-35.جدول : جدول محاسبات آنالیز آماری برای(( two-way anova ……………………………..128
6-36.جدول : مقادیرhm برای سیب زمینی…………………………………………………………. 129
6-37.جدول : مجموع hm ها برای سیب زمینی……………………………………………………..130
6-38.جدول : محاسبات آنالیز آماری برای ( two-way anova)……………………………………131
6-39.جدول : جدول متوسط ضرائب انتقال جرم…………………………………………………….131
6-40.جدول: مقایسه تست ANOVA برای سه نوع سبزی حالت فن دار دمای 80………………..132
6-41.جدول :مقایسه تست ANOVA برای سه نوع سبزی حالت فن دار دمای90………………..133
6-42.جدول : مقایسه تست ANOVA برای سه نوع سبزی حالت بدون فن دمای 80…………….134
6-43.جدول :مقایسه تست ANOVA برای سه نوع سبزی حالت بدون فن دمای90………………135

فهر ست شکل ها :
2-1.شکل : منحنی های جذب ایزوترمی……………………………………………………………….16
2-2.شکل : مقایسه ی گرافیکی انواع رطوبت…………………………………………………………20
2-3.شکل : میزان رطوبت تعادلی بعضی جامدات در دمای 25……………………………………..20
2-4.شکل : منحنی مقدار رطوبت آزاد نسبت به زمان…………………………………………………24
2-5.شکل : منحنی شدت خشک شدن برحسب مقدار رطوبت آزاد……………………………………25
2-6.شکل : منحنی های شدت خشک شدن……………………………………………………………..27
2-7 .شکل : مقایسه تأثیر ضخامت جسم در ناحیه تبخیر با شدت نزولی……………………………..31
2-8.شکل : اثر مویینگی در خشک کردن………………………………………………………………33
2-9.شکل : توزیع رطوبت در یک فرایند خشک شدن در ناحیه ی اول مرحله شدت نزولی………..34
2-10.شکل : توزیع رطوبت در یک فرایند خشک شدن در ناحیه ی دوم مرحله شدت نزولی………35
2-11.شکل : توزیع رطوبت در انتهای یک فرایند خشک شدن……………………………………….36
2-13.شکل : حرکت گاز از روی بستر ایستایی از جامدات…………………………………………..38
2-14.شکل : عبو گاز از درون بستر مشبک جامدات…………………………………………………38
2-15.شکل : عبورگاز ازدرون خشک کن بستر سیال و خشک کن دوار……………………………39
2-16.شکل : حرکت هم جهت گاز و جامد در خشک کن با نقاله بادی……………………………….39
2-17.شکل : تصویری از خشک کن سینی دار………………………………………………………..41
2-18.شکل : الگوی جریان در خشک کن های پاششی……………………………………………….43
2-19.شکل : تصویری از خشک کن بشکه ای………………………………………………………..44
2-20.شکل : تصویری از خشک کن انجمادی…………………………………………………………47
2-21.شکل : تصاویری از خشک کن تونلی…………………………………………………………..50
3-1.شکل : نفوذ غیرمداوم در یک قطعه……………………………………………………………….58
3-3.شکل : انتقال حرارت هدایتی از دیوار…………………………………………………………….64
3-4.شکل : اثر انتقال جرم بر انتقال حرارت…………………………………………………………..70
5-1.شکل : تصویری از خشک کن آزمایشگاهی به کار رفته………………………………………..81
5-3.شکل : سیب زمینی خشک شده در 80درجه سانتی گراد با روشن بودن فن……………………84
5-4.شکل : سیب زمینی خشک شده در 90درجه سانتی گراد با روشن بودن فن…………………… 84
5-5.شکل : سیب زمینی خشک شده در 90درجه سانتی گراد بدون روشن بودن فن………………..85
5-6.شکل : سیب زمینی خشک شده در 80درجه سانتی گراد بدون روشن بودن فن………………..85
5-7.شکل : پیاز خشک شده در 80درجه سانتی گراد با روشن بودن فن……………………………..86
5-8.شکل : پیاز خشک شده در 90درجه سانتی گراد با روشن بودن فن……………………………..86
5-9.شکل : پیاز خشک شده در 90درجه سانتی گراد بدون روشن بودن فن…………………………87
5-10.شکل : پیاز خشک شده در 80درجه سانتی گراد بدون روشن بودن فن……………………….87
5-11.شکل : کدو خشک شده در 80درجه سانتی گراد با روشن بودن فن……………………………88
5-12.شکل : کدو خشک شده در 90درجه سانتی گراد با روشن بودن فن……………………………88
5-13.شکل : کدو خشک شده در 90درجه سانتی گراد بدون روشن بودن فن……………………….89
5-14.شکل : کدو خشک شده در 80درجه سانتی گراد بدون روشن بودن فن……………………….89
پ نمودار رطوبت سنجی ……………………………………………………………………………..141
پ جداول مربوط به توزیع-F برای آنالیز آماری……………………………………………………..143

چکیده
كمتر از دو قرن است كه تهيه و توزيع غذا به صورت تجاري وبه تدريج به صورت نوين امروز در آمده است تا جائيكه هر نوع فرآورده يا محصول در هر فصلي قابل خريد گشته است ولي از آنجا كه غذا ماده اي فاسد شدني است روش هاي متفاوتي براي نگهداري طولاني مدت از مواد غذايي بوجود آمده است. بر اساس اطلاعات و آمار داده شده در ايران به علت نبود امكانات كافي جهت نگهداري يك سوم توليد ميوه ها و سبزي ها ازبين مي رود.خشك كردن محصولات كشاورزي مخصوصا سبزيجات يكي از قديمي ترين روش ها براي نگهداري غذاهاست كه بشر مي شناسد.در واقع خشك كردن جدا كردن رطوبت از محصولات تا زمانيست كه از فساد دور شوند و ارزش غذايي آنها نيز حفظ گردد محصولات به روش هاي مستقيم ویا سنتی ( باانرژي خورشيدي ) و روش هاي غير مستقيم ( روشهای صنعتی و دستگاهی ) خشك مي شوند. روش‌های سنتی خشک کردن بر کیفیت محصول تاثیرات منفی می‌ گذارد، مانند افزایش چروکیدگی بافت، سخت شدن سطح محصول، تغییرات نامطلوب در رنگ، عطر، ‌طعم، وکاهش ارزش غذایی آن همچنین در مزرعه و در فضای باز احتمال آلوده شدن محصولات به گرد و غبار و ایجاد آلودگی توسط حشرات و پرندگان وجود دارد بنابراین خشک کردن به روش غیر مستقیم نسبت به روش مستقیم نتایج مطلوب تری بر محصولات دارد پس لازم است که خشک کردن با روش غیر مستقیم و استفاده از خشک کن های صنعتی توسعه پیدا کنند. در این تحقیق، اثر انتقال حرارت جابجایی، دما و نوع سبزی روی ضریب انتقال جرم در فرآیند خشک کردن سیب زمینی، کدو و پیاز توسط خشک کن آزمایشگاهی (آون) بررسی شد و ضریب انتقال جرم اندازه گیری و محاسبه گردید. نتایج نشان دادند که افزایش دما باعث افزایش ضریب انتقال جرم می شود و این ضریب در حالت جابجایی اجباری از طبیعی بیشتر است و نوع سبزی فقط در حالت انتقال حرارت جابجایی طبیعی بر ضریب انتقال جرم موثر است. افزایش دما و نوع انتقال حرارت جابجایی بر روی هم اثر متقابل داشته و نوع انتقال حرارت جابجایی نسبت به دما در افزایش انتقال جرم موثرتر است. در تحقیق حاضر می توان اظهار کرد که بهتر است از جابجایی اجباری با تهویه مناسب استفاده شود که در طراحی خشک کن نوع سبزی دخالت نداشته باشد و نیز از انرژی کمتری استفاده شود.
کلمات کلیدی: خشک کردن ، ضریب انتقال جرم ، سبزیجات

مقدمه
اگرچه صنايع غذايي مانند بسياري از علوم ديگر با روش هاي سنتي شروع شد اما امروزه اين صنايع نه تنها علمي پیچيده به شمار مي رود بلكه در پيشرفت علوم وابسته نقش بسيار مهمي دارد و اين واقعيت روشن مي شود كه در صنايع غذايي ديگر نمي توان متكي به تجربيات سنتي بود بلكه بايد با بهره گيري هرچه بيشتر اين سنت ها با استفاده از متخصصين در زمينه هاي علمي مختلف يك واحد موفق وپيشرفته را تشكيل داد. كمتر از دو قرن است كه تهيه و توزيع غذا به صورت تجاري وبه تدريج به صورت نوين امروز در آمده است تا جائيكه هر نوع فرآورده يا محصول در هر فصلي قابل خريد گشته است ولي از آنجا كه غذا ماده اي فاسد شدني است روش هاي متفاوتي براي نگهداري طولاني مدت از مواد غذايي بوجود آمده است. ميوه ها وسبزي ها محصولات كشاورزي هستند كه غني از ويتامين ها مي باشند و داراي غلظت بالاي رطوبت و چربي پايين هستند و به خاطر حضور رطوبت زياد سرعت فاسد شدن بالاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره مواد غذایی، دینامیکی Next Entries پایان نامه رایگان درباره مواد غذایی، انرژی خورشیدی، محدودیت ها