پایان نامه رایگان درباره سابقه خدمت، تعارض کار، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

) است. پرسشنامه از نوع پاسخ بسته و مقیاس اندازه گیری سوالات پرسشنامه، مقیاس لیکرت بوده که شامل گزینه های بسیار مخالفم، کمی مخالفم، نظری ندارم، کمی موافق ونسبتأ موافقم و بسیار موافقم میباشد و روش امتیاز گذاری به ترتیب از 1 تا 7 است. سوالات معکوس نیز به این ترتیب میباشد: 24،21،19،18،17،16،15،10،9،8،6،5،4
روایی پرسشنامه از دو جنبه روایی ظاهری و محتوا به جهت روشن بودن گویهها توسط صاحب نظران و اساتید تأیید شد.

جدول 3-1 مقدار پایایی پرسشنامه تعهدسازمانی
پژوهشگر
سال تحقیق
روش
اعتبار
آلن و مایر
1991
آلفای کرونباخ
86%
ابراهیمی
1378
آلفای کرونباخ
81%
پژوهش حاضر
1391
آلفای کرونباخ
70%

3-4-2- پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996)
این پرسشنامه دارای 10 سوال است که پنج سوال تعارض کار-خانواده (مانند ساعتهای کاری من، مانع از انجام وظایف خانوادگی ام میشود) و پنج سوال تعارض خانواده-کار (مانند وظایف خانوادگی من، باعث بروز مشکل در انجام وظایف حرفهای من میشود) را در مقیاس 7 امتیازی لیکرت اندازهگیری می کنند.
روایی پرسشنامه توسط سازندگان با روش همبستگی هر دو قسمت با شانزده سازه روان شناختی مانند رضایت از زندگی، رضایت شغلی، تعارض نقش و ابهام نقش بررسی و مشخص شد که با رضایت شغلی و رضایت از زندگی ارتباط منفی و با تعارض نقش و ابهام نقش ارتباط مثبت دارد (فاتحی زاده،1386). روایی پرسشنامه پژوهش توسط اساتید و صاحبنظران تأیید شده است.

جدول 3-2 پایایی پرسشنامه تعارض کار-خانواده نت مه یر
پژوهشگر
سال
روش
پایایی
نت مه یر
1996
آلفای کرونباخ
88%
صلاحیان و همکاران
1389
آلفای کرونباخ
86%
پژوهش حاضر
1391
آلفای کرونباخ
74%

3-4-3- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری:
این پرسشنامه توسط والتون (1975) تهیه شده و به علت اینکه پژوهش حاضر ابعاد خاصی از مطالعات والتون را موردنظر دارد از آن استفاده شده است. این ابزار از 35 سوال تشکیل شده است که به بررسی کیفیت زندگی کاری بر اساس الگوی کیفیت زندگی کاری والتون میپردازد. برای سنجش سوالات هردو پرسشنامه، از مقیاس لیکرت استفاده شده است. طیف به کار برده شده طیف 5 تایی است که در آن عدد 1 بیانگر خیلی کم و 5 بیانگر خیلی زیاد میباشد. روایی پرسشنامه موردنظر توسط صاحب نظران تأیید شده است

جدول 3-34 پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون
پژوهشگر
سال
روش
پایایی
والتون
1975
آلفای کرونباخ
87%
پژوهش حاضر
1391
آلفای کرونباخ
92%

3-5- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه و تحلیل ویژگیهای توصیفی آزمودنیها از روشهای آمارتوصیفی همچون فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است.
فرضیههای تحقیق از روش ضریب همبستگی پیرسون موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به منظور پاسخگویی به سوالات پژوهش از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری و t تک نمونهای استفاده شده است.

فصل چهارم:
نتايج و يافته‌هاي پژوهش

4- نتایج و یافته های پژوهش
4-1- مقدمه
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی کارکنان شرکت گازسوزان نجف آباد میباشد. بدین منظور 300 نفر از کارکنان گازسوزان که در سال 1392 در این شرکت مشغول به کار بودهاند، به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند و پرسشنامههای مربوطه بر روی آنها اجرا گردید. تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS 21 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در این فصل اطلاعات در دو بخش یافته های توصیفی و استنباطی ارائه شده است.
4-2- اطلاعات توصیفی
جدول 4-1 فراوانی و درصد فراوانی سن آزمودنیها
شاخص آماری
متغیرها
فراوانی
درصد فراوانی
زیر 30 سال
115
3/38
31 تا 40 سال
129
43
41 تا 50 سال
45
15
50 سال به بالا
11
6/3
مجموع
300
100
همانطور که در جدول 4-1 مشاهده میشود بیشترین درصدهای فراوانی به ترتیب مربوط به گروههای سنی 31 تا 40 سال و زیر 30 سال و کمترین فراوانیها مربوط به گروههای سنی 50 سال به بالا و 41 تا 50 سال میباشد.

جدول 4-2 فراوانی و درصد فراوانی سطح تحصیلات آزمودنیها
شاخص آماری
متغیرها
فراوانی
درصد فراوانی
زیر دیپلم و دیپلم
152
6/50
فوق دیپلم
75
25
لیسانس
65
6/21
فوق لیسانس
8
6/2
مجموع
300
100

طبق نتایج جدول 4-2 مقطع تحصیلی زیر دیپلم و دیپلم و فوق دیپلم به ترتیب بالاترین فراوانی و مقطع فوق لیسانس و لیسانس کمترین فراوانی را دارا هستند.
جدول 4-3 فراوانی و درصد فراوانی سابقه خدمت آزمودنیها
شاخص آماری
متغیرها
فراوانی
درصد فراوانی
زیر 5 سال
97
3/32
5 تا 10 سال
69
23
11 تا 15 سال
75
25
15 سال به بالا
59
6/19
مجموع
300
100

نتایج جدول 4-3 نشان میدهد که کارکنان با سابقه خدمت زیر 5 سال و سابقه خدمت 11 تا 15 سال به ترتیب بالاترین فراوانی و کارکنان با سابقه خدمت 15 سال به بالا و کارکنان با سابقه خدمت 5 تا 10 سال، کمترین میزان فراوانی را دارند.

جدول 4-4 میزان تحصیلات بر اساس سابقهی خدمت آزمودنی

سابقه خدمت

زیر 5 سال
10-5
15-10
15 سال به بالا
کل
تحصیلات
زیردیپلم و دیپلم

تعداد
36
32
31
42
141

درصد
13/0
6/11
2/11
2/15
9/50
فوق دیپلم

تعداد
15
22
26
8
71

درصد
4/5
9/7
4/9
9/2
6/25
لیسانس
تعداد
36
9
12
3
60

درصد
0/13
2/3
3/4
1/1
7/21
فوق لیسانس

تعداد
5
0
0
0
5

درصد
8/1
0
0
0
8/1
کل
تعداد
92
63
69
53
277

درصد
2/33
7/22
9/24
1/19
100
بر اساس نتایج جدول 4-4 بیشترین میزان فراوانی مربوط به کارکنانی است که دارای تحصیلات زیر دیپلم میباشند و سابقه خدمت 15 سال به بالا دارند. کمترین میزان فراوانی طبق جدول فوق متعلق به کارکنانی است که دارای تحصیلات فوق لیسانس هستند و سابقهی خدمت 5 تا 10 سال، 10 تا 15 سال و 15 سال به بالا دارند.

جدول 4-5 میزان سن بر اساس سابقهی خدمت آزمودنی
سابقه خدمت

زیر 5 سال
10-5
15-10
15 سال به بالا
کل
سن زیر 30 سال

تعداد
74
30
6
0
110

درصد
2/26
6/10
1/2
0
0/39
40-30

تعداد
16
34
56
14
120

درصد
7/5
1/12
9/19
0/5
6/42
50-40
تعداد
2
1
5
34
42

درصد
7/0
4/0
8/1
1/12
9/14
50 به بالا

تعداد
0
2
0
8
10

درصد
0
7/0
0
8/2
5/3
کل
تعداد
92
67
67
56
282

درصد
6/32
8/23
8/23
9/19
100

نتایج جدول 4-5 نشان میدهد که کارکنانی که دارای سابقه خدمت زیر 5 سال میباشند و سن زیر 30 سال دارند، بیشترین درصد فراوانی در به خود اختصاص دادهاند.
کمترین میزان فراوانی متعلق به گروههای کارکنان زیر 30 سال با سابقه خدمت 15 سال به بالا، کارکنان 50 سال به بالا با سابقه خدمت زیر 5 سال و کارکنان 50 سال به بالا با سابقه خدمت 10-15 سال هستند.

جدول 4-6 میزان سن بر اساس سطح تحصیلات آزمودنی

تحصیلات

زیردیپلم و دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
کل
سن زیر 30 سال

تعداد
49
28
30
4
111

درصد
3/17
9/9
6/10
4/1
2/39
40-30

تعداد
56
38
26
1
121

درصد
8/19
4/13
2/9
4/0
8/42
50-40
تعداد
29
7
5
0
41

درصد
2/10
5/2
8/1
0
5/14
50 به بالا

تعداد
8
2
0
0
10

درصد
8/2
7/0
0
0
5/3
کل
تعداد
142
75
61
5
283

درصد
2/50
5/26
6/21
8/1
100
یافتههای جدول 4-6 نشان میدهد که افرادی که دارای 30-40 سال سن با تحصیلات زیردیپلم و دیپلم هستند، بیشترین درصد فراوانی را دارا میباشند و کمترین درصد فراوانی متعلق به افراد با 40-50 سال سن و تحصیلات فوق لیسانس و 50 سال به بالا با تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس میباشد.
4-3- یافتههای استنباطی
یافته‌های t تک نمونهای
جدول 4-7 آزمون t تک نمونهای تعهد سازمانی و مؤلفههای آن
متغیرها
تعداد
میانگین (میانگین از پنج)
انحراف معیار
t
درجه آزادی
سطح معناداری
تعهد عاطفی
298
(81/3) 48/30
(99/0)96/7
285/3-
297
00/0
تعهد مستمر
300
(06/4) 48/32
(67/0)41/5
556/1
299
12/0
تعهد هنجاری
300
(62/3) 98/28
(87/0)03/7
427/7-
299
000/0
تعهد سازمانی
298
(83/3) 96/91
(62/0)10/15
607/4-
297
000/0
*میانگین مفهومی یا نقطه وسط طیف پرسشنامه (3)
براساس یافتههای جدول 4-7 مقدار میانگین تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد سازمانی به طور کلی و معناداری پایین تر از میانگین مفهومی است و مقدار میانگین تعهد مستمر به صورت معناداری بالاتر از میانگین مفهومی میباشد.
جدول 4-8: آزمون t تک نمونهای تعارض کار-خانواده و خانواده-کار
متغیرها
تعداد
میانگین (میانگین از هفت)
انحراف معیار
t
درجه آزادی
سطح معناداری
تعارض کار-خانواده
300
(79/3) 96/18
(57/1) 88/7
286/2-
299
02/0
تعارض خانواده-کار
297
(35/3) 75/16
(13/1) 69/5
835/9-
296
000/0
میانگین مفهومی یا نقطه وسط طیف پرسشنامه (4)
جدول 4-8

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره تعهدسازمانی، کیفیت زندگی، زندگی کاری Next Entries پایان نامه رایگان درباره زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری