پایان نامه رایگان درباره زیبایی شناسی، برنامه درسی، دوره ابتدایی، یشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

میانگین(3.50) مربوط به گویه شماره 36 می باشد:« توجه به ویژگی های جنسیتی دانش آموزان» .
براین اساس دامنه تغییرات این میانگین ها برابر با 1.28 است. و میانگین میانگینها برابر با 4.16 می باشد.
با توجه به وزن داده‌شده به گزینه ها که شرح آن گذشت و محاسبه میانگین آنها، متغیر میزان تناسب، متغیر پیوسته70 می شود که ارزشهای ثبت شده (میانگین ها) در داخل حدود معینی قرار می گیرد(فرگوسن و تاکانه،1384). لذا برای بررسی میزان تناسب گویه ها با حوزه زیبایی شناسی و هنر، کران پایین و کران بالای هر وزن (حدود واقعی وزنها) در جدول (13-4) مشخص شده است تا براساس آنها در مورد میزان تناسب قضاوت به عمل آید.
جدول(13-4): دسته ها و حدود واقعی آنها
میزان تناسب
مرکز دسته(وزن هر گزینه)
حدود واقعی هر دسته(وزن)
خیلی کم
1
1.5-0.5
کم
2
2.5-1.5
متوسط
3
3.5-2.5
زیاد
4
4.5-3.5
خیلی زیاد
5
5.5-4.5
جهت سهولت بررسی و درک نتایج ارزیابی میزان تناسب گویه ها با زیبایی شناسی و هنر میانگین های مندرج در جدول(12-4) دسته بندی شده و فراوانی طبقات محاسبه و در جدول شماره (14-4) ارائه شده است.

جدول(14-4): فراونی میزان تناسب گویه ها با زیبایی شناسی و هنر
فراوانی درصدی
فراوانی
شماره گویه ها
میزان تناسب
مرکز دسته
دسته
0
0
___________
خیلی کم
1
1.5-0.5
0
0
___________
کم
2
2.5-1.5
0
0
___________
متوسط
3
3.5-2.5
92
69
75-74-73-72-71-70-69-68-67-66-65-64-63-62-61-60-59-58-57-56-55-54-53-52-51-50-48-47-46-45-44-43-42-41-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-1
زیاد
4
4.5-3.5
8
6
49-40-26-4-3-2
خیلی زیاد
5
5.5-4.5

جدول (14-4) و نمودار (1-4) نشان می دهد که از بین مؤلفه های بدست آمده در دو گام قبلی، 8 درصد خیلی زیاد و 92 درصد به میزان زیاد با زیبایی شناسی و هنر تناسب دارند و فراوانی درصدی گزینه های متوسط، کم و خیلی کم صفر می باشد از این رو کل مؤلفه ها با حوزه زیبایی شناسی و هنر تناسب دارند که آنها تحت عنوان مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی انتخاب گردیدند.
سوال دوم) براساس دیدگاه برنامه ریزان درسی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران، تا چه اندازه مؤلفه های بدست آمده از زیبایی شناسی و هنر در برنامه درسی دوره ابتدایی کاربرد دارند؟
مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر برنامه درسی که از بررسی حوزه نظر یعنی ادبیات مطالعات برنامه درسی و دیدگاه صاحبنظران بدست آمده در این مرحله در حوزه عمل مورد بررسی قرار داده شدند که تعیین شود تا چه اندازه این مؤلفه ها می توانند در برنامه درسی دوره ابتدایی به کارگیری و استفاده شوند؟ برای این کار پرسشنامه ای متشکل از مؤلفه ها با طیف لیکرت یعنی گزینه های خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم تدوین شد سپس میزان قابلیت به کارگیری آنها از دیدگاه کارشناسان برنامه ریزان درسی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران که در قالب گروه های درسی در معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی فعالیت می نمایند بررسی شد. کارشناسان برنامه‌ریزی درسی 9 حوزه یادگیری دوره ابتدایی به این پرسشنامه پاسخ دادند که تعداد آنها در جدول(15-4) آمده است.
جدول(15-4):نمونه آماری سوال دوم پژوهش
نام حوزه
قرآن و هدیه های آسمان
هنر
زبان آموزی
ریاضی
علوم
مطالعات اجتماعی
تربیت بدنی
تفکر و پژوهش
کار و فناوری
مهارتهای زندگی
تعداد
1
2
1
1
2
1
1
2
1

حوزه مهارتهای زندگی در برنامه درسی ملی به عنوان یک حوزه تلفیقی پیش بینی شده است ولی با بررسی محقق مشخص شد که این حوزه یادگیری در عمل فقط در دوره متوسطه مورد توجه قرار می گیرد و در دوره ابتدایی برای این حوزه، برنامه درسی تعیین و تدوین نمی شود. لذا پرسشنامه ها بین کارشناسان 9 حوزه یادگیری توزیع شد و از 13(برخی حوزه ها پرسشنامه ها به بیش از یک کارشناس داده شد) پرسشنامه توزیع شده 12 پرسشنامه تکمیل و به محقق عودت داده شد.
در تجزیه و تحلیل پرسشنامه های تکمیل شده توسط کارشناسان برنامه ریزان درسی، به گزینه های طیف لیکرت وزن داده شد طوری که به هر کدام از گزینه های خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم به ترتیب با نمرات 1،2،3،4،5 وزن داده شد تا میانگین نمره هر کدام از گویه ها در بین 12 پرسشنامه تکمیل شده بدست آید و براساس میانگین ها در مورد میزان کاربردی بودن مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر در برنامه درسی دوره ابتدایی قضاوت به عمل آید این میانگین ها که از کوچک به بزرگ مرتب شده در جدول(16-4) ارائه شده است.

جدول(16-4): میزان کاربردی بودن مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر در برنامه درسی دوره ابتدایی
شماره گویه
عبارت گویه
میانگین
61
نگهداری از برخی حیوانات و پرورش فضای سبز در مدرسه
2.58
64
ایجاد کاتارسیس (پالایش، تطهیر و تزکیه)در وجود شاگردان
3.17
23
استفاده از احادیث و دعا های هنری(احادیث و دعاهایی که دارای فصاحت و بلاغت مناسب می باشند و از تمثیل و عنصر تصور در آنها استفاده شده است)
3.42
38
حمایت محتوا از توسعه دید جهانی و مسائل بین المللی
3.42
65
استفاده از کدها،نمادها و علائمی که بتوان قسمت ناخودآگاه ذهن یادگیرنده را تحریک و فعال نمود
3.42
42
استفاده از معلمان هنر به عنوان مشاور زیبایی شناسی در اداره مدرسه
3.50
31
تبیین وجه انسانگرایانه هنر با رویکرد سازماندهی چندرشته ای در همه دروس
3.58
57
آراستگی مناسب معلم و استفاده از لباسهای محلی شاد و مصنوعات ایام خاص
3.67
3
پرورش قوه شهود
3.67
60
پیش بینی محیط های متغیر، چندرسانه ای و دیجیتالی
3.67
34
پیش بینی صفحات سفید در کتاب ها جهت ارائه تصویر،طرح و غیره از سوی دانش آموزان
3.75
52
ارزشگذاری به مرحله جرقه روشنگرانه و لحظه کشف بینش جدید
3.75
66
استفاده از خبرگی و نقادی آموزشی
3.75
13
پرورش تفکر انتقادی و ایجاد فرصت مباحثه های انتقادی
3.83
62
پیش بینی برخی جلسات آموزشی آزاد و فوق برنامه برای حضور داوطلبانه
3.83
22
برقراری شباهت بین پدیده های مختلف به ظاهر ناهمخوان
3.92
36
توجه به ویژگی های جنسیتی دانش آموزان
3.92
46
سازماندهی فضاهای غنی یادگیری براساس حوزه های یادگیری(درس ها)
3.92
48
آشنایی معلمان با هنر و زیبایی شناسی و آموزش برخی فنون هنری از قبیل مجری گری،بازیگری، خوشنویسی،طراحی و غیره به آنان
3.92
50
توجه به همه سطوح و انواع مختلف زیبایی ها در هنگام بهره گیری از آنها
3.92
51
فراهم نمودن موقعیت های مسئله مدار جهت شگفت زدگی،تأنی و تأمل زیباشناختی
3.92
37
توجه انتقادی به مسائل روزمره زندگی
3.92
59
پیش بینی فضاهای سبز برای حرف زدن، مکان آزاد برای رفتار و فعالیت های فردی
3.92
14
توجه به وجه انسانی هنر یعنی نقش هنر در شکوفایی آدمی و پیشرفت ارتباطات انسانی و اجتماعی
4.00
27
توجه متعادل محتوا به حیطه های مختلف یادگیری(شناختی،عاطفی و مهارتی)
4.00
45
فراهم سازی موجبات عشق و علاقه معلم به دانش آموزان و یادگیری آنان
4.00
1
ایجاد و پرورش انواع سوادهای رسانه ای
4.00
18
توسعه عاطفه،نگرش و اخلاق کودکان نسبت به محیط زیست و مسائل جامعه بشری
4.00
41
فراهم نمودن رضایت درونی یادگیرنده راجع به یادگیری و درس
4.00
53
روی آوردن به تدریس خلاق
4.00
63
آشنایی معلمان با هنر و زیبایی شناسی و قابلیت های آن در تدریس
4.00
69
توجه به بعد زیبایی شناسی آثار دانش آموزان در ارزشیابی آن آثار
4.00
16
کلی و قابل انعطاف بودن اهداف
4.08
28
استفاده از رویکرد سازماندهی چندرشته ای جهت معرفی زیبایی ها در همه دروس
4.08
32
آشنایی با میراث فرهنگی و سنن زیبایی شناسی
4.08
30
اهمیت دادن به اختیار و آزادی شاگردان جهت حفظ و رعایت تفاوت های فردی
4.08
47
توجه معلمان به ملاحظات ارزشی و عوامل فرهنگی غالب
4.09
8
جذابیت هدفها از طریق ملموس سازی و محسوس سازی
4.17
33
استفاده از قابلیتهای همه رشته های هنری مثل نقاشی،شعر، قصه،فیلم،انیمیشن، عکاسی و غیره برای غنی سازی و ملموس سازی محتوا
4.17
35
توجه به خرده فرهنگها و فرهنگهای محلی
4.17
43
استفاده از روشهای کارگاهی و پروژه در تدریس
4.17
44
فراهم سازی فرصت تمرین و کاربردآموخته ها
4.17
74
استفاده از ارزشیابی اصیل(authentic ) ، باز و کل گرایانه
4.17
19
تهیه محتواهای مختلف به صورت نیمه تجویزی و انتخابی با استفاده از قالب های مختلف بازنمایی اطلاعات
4.17
20
تلفیق هنر و زیبایی شناسی با سایر دروس
4.17
29
پیش بینی و فراهم نمودن فرصت تجارب دست اول برای کودکان
4.17
49
فراهم نمودن تجارب زیباشناختی
4.17
17
افزایش توان و قدرت بیانی معلمان و یادگیرندگان
4.18
15
تناسب اهداف با رشد زیبایی شناسی(حسی تصوری تخیلی)
4.25
58
ملحوظ نمودن ساعات عملی بیشتر نسبت به ساعات نظری در اجرای برنامه درسی
4.25
68
توجه به راه حل های جانشین و بدیع یک مسئله
4.25
70
تفویض اختیار به دانش آموز در انتخاب فرم بازنمایی مورد دلخواه برای ارائه نتایج فعالیتها و عملکرد خود
4.25
11
متعادل بودن اهداف از منظر توجه به ابعاد مختلف وجود یادگیرنده
4.25
24
توجه به علاقه های زیبایی شناسی و هنری یادگیرندگان
4.25
54
استفاده از زیبایی های پدیدارشونده در موقعیت تدریس و زیبایی های موجود در موقعیت های زمانی و مکانی خاص مانند غروب ،بارش برف
4.25
21
توجه به توانایی افراد از منظر رشد زیبایی شناسی در استفاده از قالب های هنری
4.33
39
نشانه گرفتن و بکار انداختن چند حس دریافتی از حواس پنجگانه به صورت ترکیبی از سوی محتوا
4.33
5
توجه به اهداف حیطه عاطفی و تلفیق آن با اهداف سایر حیطه ها(شناختی و مهارتی)
4.33
7
رعایت تناسب و انسجام بین اهداف برنامه درسی
4.33
12
تناسب برنامه درسی با تفاوت های فردی یادگیرندگان
4.33
26
ارتقا جایگاه هنر در مدارس به عنوان یک حوزه یادگیری مهم
4.33
40
استفاده از هنرشناس(کارشناس هنر) در تیم برنامه‌ریزی درسی
4.33
72
تقویت امید ، عزت نفس و خودپنداره مثبت در یادگیرندگان هنگام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
4.42
71
توجه به میزان وحدت و هماهنگی بین تمام قسمت های برنامه درسی در ارزشیابی برنامه درسی
4.42
2
پرورش خلاقیت و تفکر واگرا
4.50
6
پرورش حواس دریافتی پنجگانه
4.50
55
زیبا و شاداب سازی فضای فیزیکی،عاطفی و روانی اجتماعی با استفاده از قواعد زیباشناختی،روانشناسی رنگها،ارتباطات و غیره
4.50
56
استفاده از روش های طبیعت گرایانه مانند بازی،نمایش، ترانه، اشعار مختلف و فعالیت های آزادو غیره
4.50
67
در ارزشیابی علاوه بر نتیجه به فرایند توجه نماید
4.50
73
استفاده از رویکرد کیفی، توصیفی تفسیری در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی شاگردان
4.50
75
استفاده از ارزشیابی مستمر جهت زنده نگه داشتن رابطه شاگرد با معلم، شاگرد با درس و غیره
4.50
10
پرورش و هدایت میل زیباجویی و زیبایی شناسی کودکان
4.58
4
پرورش تخیل
4.67
25
ارتباط محتوا با زیبایی و جمال الهی و ظهور و بروز آن در همه حوزه های یادگیری
4.67
9
ارتباط اهداف با زیبایی های خلقت
4.75
جدول(16-4) نشان می دهد که بیشترین میانگین(4.75) بدست آمده مربوط به گویه شماره 9 می باشد که عبارت است از: «ارتباط اهداف با زیبایی های خلقت» و کمترین میانگین(2.58) مربوط به گویه شماره 61 می باشد:« نگهداری از برخی حیوانات و پرورش فضای سبز در مدرسه» .
براین اساس دامنه تغییرات این میانگین ها برابر با 2.17 است. و میانگین میانگینها برابر با 4.08 می باشد.
همانند متغیر میزان تناسب،متغیر میزان کاربردی بودن نیز متغیر پیوسته می باشد بنابراین برای بررسی میزان کاربردی بودن مؤلفه ها در برنامه درسی دوره ابتدایی، کران پایین و کران بالای هر وزن (حدود واقعی وزنها) در جدول (17-4) مشخص شده است تا براساس آنها در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره زیبایی شناسی، برنامه درسی، محیط زیست، زیست محیطی Next Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، دوره ابتدایی، ماهیت انسان