پایان نامه رایگان درباره زیبایی شناسی، برنامه درسی، عزت نفس، فضای فیزیکی

دانلود پایان نامه ارشد

و حوزه زیبایی شناسی و هنر برای عنصر روش
ردیف
مؤلفه ها
شماره صاحبنظر برنامه‌ریزی درسی ارائه دهنده
شماره صاحبنظر هنر و زیبایی شناسی ارائه دهنده
1
استفاده از قالبهای دیداری برای محسوس سازی تدریس
1

2
استفاده از زیبایی های پدیدارشونده در موقعیت تدریس
2

3
استفاده از اشعار مختلف مربوطه و زیباخواندن آن در حین تدریس
2

4
استفاده از زیبایی های موجود در موقعیت های زمانی و مکانی خاص مانند غروب ،بارش برف
2

5
زیبا و شاداب سازی فضای فیزیکی،عاطفی و روانی اجتماعی با استفاده از قواعد زیباشناختی،روانشناسی رنگها،ارتباطات و غیره
2،5
6،7،9
6
رعایت تفاوت های فردی
3

7
استفاده از قابلیت ها و ابزار های هنری در تدریس
3
6
8
استفاده از روش های طبیعت گرایانه مانند بازی،نمایش، ترانه و داستان محلی ، فعالیت های آزادو غیره
4
6
9
استفاده از روش های کارگاهی و مبتنی برتجربه و فعالیت
4،5

10
آراستگی مناسب معلم و استفاده از لباسهای محلی شاد و مصنوعات ایام خاص
4
7
11
تقویت هنر بیانی معلم
4
7
12
ملحوظ نمودن ساعات عملی بیشتر نسبت به ساعات نظری در اجرای برنامه درسی
5

13
پیش بینی و استفاده از گالری های مخصوص رشته های مختلف درسی

8
14
دادن آزادی به شاگردان جهت تصمیم گیری درباره تغییر محیط فیزیکی

8
15
پیش بینی مکان آزاد برای گفتگوی شاگردان

8
16
پیش بینی محیط های متغیر و چندرسانه ای و دیجیتالی

8
17
نگهداری از برخی حیوانات و پرورش فضای سبز در مدرسه

8
18
پیش بینی برخی جلسات آموزشی آزاد و فوق برنامه برای حضور داوطلبانه

8
19
آشنایی معلمان با هنر و زیبایی شناسی و قابلیت های آن در تدریس

8
20
ایجاد کاتارسیس در شاگردان

9
21
استفاده از کدها و علائمی که بتوان قسمت ناخودآگاه ذهن یادگیرنده را تحریک و فعال نمود

9
جدول شماره (10-4):مؤلفه های زیبایی شناسی و هنری بدست آمده از دیدگاه صاحبنظران مطالعات برنامه درسی و حوزه زیبایی شناسی و هنر برای عنصر ارزشیابی
ردیف
مؤلفه ها
شماره صاحبنظر برنامه‌ریزی درسی ارائه دهنده
شماره صاحبنظر هنر و زیبایی شناسی ارائه دهنده
1
تقویت امید ، عزت نفس و خودپنداره مثبت در یادگیرندگان
1

2
توجه به راه حل های بدیع و بدیل یک مسئله
3
3
3
استفاده از رویکرد کیفی، توصیفی و تفسیری
3،4
4
4
استفاده از ارزشیابی اصیل69، باز و کل گرایانه براساس انواع حواس و اشکال گوناگون بازنمایی
5
1
5
استفاده از ارزشیابی مستمر جهت زنده نگه داشتن رابطه شاگرد با معلم، شاگرد با درس و غیره

2

ج) بررسی میزان تناسب مؤلفه های بدست آمده از منابع ادبیات مطالعات برنامه درسی و دیدگاه صاحبنظران با حوزه زیبایی شناسی و هنر
گزاره هایی که تحت عنوان مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر از منابع ادبیات مطالعات برنامه درسی و مصاحبه با صاحبنظران بدست آمده اند در این مرحله جهت اعتبار بخشی و ارزیابی میزان تناسب آنها با حوزه زیبایی شناسی و هنر مورد بررسی قرار گرفتند تا به این سوال پاسخ داده شود تا چه اندازه گزاره های بدست آمده مؤلفه های زیبایی شناسی و هنری به شمار می آیند؟ بدین منظور پرسشنامه ای متشکل از مؤلفه های بدست آمده ، با طیف لیکرت پنج گزینه ای (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) تدوین و تنظیم گردید تا میزان تناسب آنها با زیبایی شناسی و هنر بوسیله متخصصان مطالعات برنامه درسی و هنر ارزیابی گردد. با توجه به اینکه در دو مرحله قبل مؤلفه ها به تفکیک عناصر چهار گانه برنامه درسی(هدف، محتوا، روش و ارزشیابی) ذکر شده بود در پرسشنامه برخی مؤلفه ها که در بین عناصر مشترک بود یا اشتراکات مفهومی داشتند با هم تلفیق و ترکیب شدند و در نهایت 75 گویه برای این پرسشنامه بدست آمد که نمونه آماری به این 75 گویه پاسخ دادند. البته با توجه به تفاوت تخصص صاحبنظران دو رشتۀ مطالعات برنامه درسی و هنر، دو نوع پرسشنامه با توضیحات مقدماتی متفاوت اما با گویه های مشترک تنظیم شد که نمونه آن در پیوست های شماره 3 و 4 آمده است.
جامعه آماری این مرحله همانند مصاحبه، متخصصان مطالعات برنامه درسی دانشگاه های خوارزمی، طباطبایی، تربیت مدرس، تهران و شهید بهشتی و همچنین متخصصان هنر از دانشگاه تربیت مدرس، تهران، و هنر تهران بود و از طریق نمونه گیری در دسترس، نمونه مورد نظر مطابق جدول(11-4) بدست آمد.
جدول(11-4):حجم نمونه متخصصان مشارکت کننده برای تکمیل پرسشنامه
رشته
تعداد پرسشنامه توزیع شده
تعداد پرسشنامه تکمیل شده
مطالعات برنامه درسی
13
9
هنر
14
9
همانطور که جدول بالا نشان می دهد از 27 پرسشنامه توزیع شده 18 تا تکمیل و به محقق عودت داده شد. در تجزیه و تحلیل ابتدا به هر کدام از گزینه های طیف لیکرت خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم به ترتیب با نمرات 1،2،3،4،5 وزن داده شد تا میانگین نمره هر کدام از گویه ها در بین 18 پرسشنامه تکمیل شده بدست آید و براساس میانگین ها در مورد میزان تناسب آنها با حوزه زیبایی شناسی و هنر قضاوت به عمل آید این میانگین ها که از بزرگ به کوچک مرتب شده در جدول(12-4) ارائه شده است.

جدول(12-4): میانگین نمرات گویه های پرسشنامه مربوط به تناسب گویه ها با حوزه زیبایی شناسی و هنر
شماره گویه
عبارت گویه
میانگین
26
ارتقا جایگاه هنر در مدارس به عنوان یک حوزه یادگیری مهم
4.78
4
پرورش تخیل
4.72
2
پرورش خلاقیت و تفکر واگرا
4.67
15
تناسب اهداف با رشد زیبایی شناسی(حسی، تصوری، تخیلی)
4.61
3
پرورش قوه شهود
4.56
40
استفاده از هنرشناس(کارشناس هنر) در تیم برنامه‌ریزی درسی
4.56
49
فراهم نمودن تجارب زیباشناختی
4.56
14
توجه به وجه انسانی هنر یعنی نقش هنر در شکوفایی آدمی و پیشرفت ارتباطات انسانی و اجتماعی
4.50
24
توجه به علاقه های زیبایی شناسی و هنری یادگیرندگان
4.50
48
آشنایی معلمان با هنر و زیبایی شناسی و آموزش برخی فنون هنری از قبیل مجری گری،بازیگری، خوشنویسی،طراحی و غیره به آنان
4.50
63
آشنایی معلمان با هنر و زیبایی شناسی و قابلیت های آن در تدریس
4.50
33
استفاده از قابلیتهای همه رشته های هنری مثل نقاشی،شعر، قصه،فیلم،انیمیشن، عکاسی و غیره برای غنی سازی و ملموس سازی محتوا
4.50
20
تلفیق هنر و زیبایی شناسی با سایر دروس
4.44
21
توجه به توانایی افراد از منظر رشد زیبایی شناسی در استفاده از قالب های هنری
4.44
53
روی آوردن به تدریس خلاق
4.44
69
توجه به بعد زیبایی شناسی آثار دانش آموزان در ارزشیابی آن آثار
4.44
10
پرورش و هدایت میل زیباجویی و زیبایی شناسی کودکان
4.39
56
استفاده از روش های طبیعت گرایانه مانند بازی،نمایش، ترانه، اشعار مختلف و فعالیت های آزادو غیره
4.39
34
پیش بینی صفحات سفید در کتاب ها جهت ارائه تصویر،طرح و غیره از سوی دانش آموزان
4.39
66
استفاده از خبرگی و نقادی آموزشی
4.33
9
ارتباط اهداف با زیبایی های خلقت
4.28
25
ارتباط محتوا با زیبایی و جمال الهی و ظهور و بروز آن در همه حوزه های یادگیری
4.28
32
آشنایی با میراث فرهنگی و سنن زیبایی شناسی
4.28
50
توجه به همه سطوح و انواع مختلف زیبایی ها در هنگام بهره گیری از آنها
4.28
55
زیبا و شاداب سازی فضای فیزیکی،عاطفی و روانی اجتماعی با استفاده از قواعد زیباشناختی،روانشناسی رنگها،ارتباطات و غیره
4.28
73
استفاده از رویکرد کیفی، توصیفی و تفسیری در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی شاگردان
4.28
59
پیش بینی فضاهای سبز برای گفتگو، مکان آزاد برای رفتار و فعالیت های فردی
4.28
68
توجه به راه حل های جانشین و بدیع یک مسئله
4.28
72
تقویت امید ، عزت نفس و خودپنداره مثبت در یادگیرندگان هنگام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
4.28
8
جذابیت هدفها از طریق ملموس سازی و محسوس سازی
4.22
28
استفاده از رویکرد سازماندهی چندرشته ای جهت معرفی زیبایی ها در همه دروس
4.22
31
تبیین وجه انسانگرایانه هنر با رویکرد سازماندهی چندرشته ای در همه دروس
4.22
42
استفاده از معلمان هنر به عنوان مشاور زیبایی شناسی در اداره مدرسه
4.22
51
فراهم نمودن موقعیت های مسئله مدار جهت شگفت زدگی،تأنی و تأمل زیباشناختی
4.22
57
آراستگی مناسب معلم و استفاده از لباسهای محلی شاد و مصنوعات ایام خاص
4.22
65
استفاده از کدها،نمادها و علائمی که بتوان قسمت ناخودآگاه ذهن یادگیرنده را تحریک و فعال نمود
4.22
67
در ارزشیابی علاوه بر نتیجه به فرایند توجه شود
4.22
29
پیش بینی و فراهم نمودن فرصت تجارب دست اول برای کودکان
4.17
64
ایجاد کاتارسیس (پالایش، تطهیر و تزکیه)در وجود شاگردان
4.17
74
استفاده از ارزشیابی اصیل(authentic ) ، باز و کل گرایانه
4.17
52
ارزشگذاری به مرحله جرقه روشنگرانه و لحظه کشف بینش جدید
4.17
70
تفویض اختیار به دانش آموز در انتخاب فرم بازنمایی مورد دلخواه برای ارائه نتایج فعالیتها و عملکرد خود
4.17
54
استفاده از زیبایی های پدیدارشونده در موقعیت تدریس و زیبایی های موجود در موقعیت های زمانی و مکانی خاص مانند غروب ،بارش برف
4.11
58
ملحوظ نمودن ساعات عملی بیشتر نسبت به ساعات نظری در اجرای برنامه درسی
4.11
6
پرورش حواس دریافتی پنجگانه
4.11
27
توجه متعادل محتوا به حیطه های مختلف یادگیری(شناختی،عاطفی و مهارتی)
4.11
71
توجه به میزان وحدت و هماهنگی بین تمام قسمت های برنامه درسی در ارزشیابی برنامه درسی
4.11
13
پرورش تفکر انتقادی و ایجاد فرصت مباحثه های انتقادی
4.06
17
افزایش توان و قدرت بیانی معلمان و یادگیرندگان
4.06
30
اهمیت دادن به اختیار و آزادی شاگردان جهت حفظ و رعایت تفاوت های فردی
4.06
39
تحریک و بکارگیری چند حس دریافتی از حواس پنجگانه از سوی محتوا
4.06
5
توجه به اهداف حیطه عاطفی و تلفیق آن با اهداف سایر حیطه ها(شناختی و مهارتی)
4.00
18
توسعه عاطفه،نگرش و اخلاق کودکان نسبت به محیط زیست و مسائل جامعه بشری
4.00
35
توجه به خرده فرهنگها و فرهنگهای محلی
4.00
44
فراهم سازی فرصت تمرین و کاربردآموخته ها
4.00
45
فراهم سازی موجبات عشق و علاقه معلم به دانش آموزان و یادگیری آنان
4.00
60
پیش بینی محیط های متغیر، چندرسانه ای و دیجیتالی
4.00
46
سازماندهی فضاهای یادگیری غنی براساس حوزه های یادگیری(درس ها)
3.94
47
توجه معلمان به ملاحظات ارزشی و عوامل فرهنگی غالب
3.94
41
فراهم نمودن رضایت درونی یادگیرنده راجع به یادگیری و درس
3.89
43
استفاده از روشهای کارگاهی و پروژه در تدریس
3.89
75
استفاده از ارزشیابی مستمر جهت زنده نگه داشتن ارتباط شاگرد با معلم، شاگرد با درس و غیره
3.89
11
متعادل بودن اهداف از منظر توجه به ابعاد مختلف وجود یادگیرنده
3.83
12
تناسب برنامه درسی با تفاوت های فردی یادگیرندگان
3.83
19
تهیه محتواهای مختلف به صورت نیمه تجویزی و انتخابی با استفاده از قالب های مختلف بازنمایی اطلاعات
3.83
23
استفاده از احادیث و دعا های هنری(احادیث و دعاهایی که دارای فصاحت و بلاغت مناسب می باشند و از تمثیل و عنصر تصور در آنها استفاده شده است)
3.83
16
کلی و قابل انعطاف بودن اهداف
3.72
22
برقراری شباهت بین پدیده های مختلف به ظاهر ناهمخوان
3.72
62
پیش بینی برخی جلسات آموزشی آزاد و فوق برنامه برای حضور داوطلبانه
3.72
1
ایجاد و پرورش انواع سوادهای رسانه ای مختلف
3.67
7
رعایت تناسب و انسجام بین اهداف برنامه درسی
3.67
61
نگهداری از برخی حیوانات و پرورش فضای سبز در مدرسه
3.61
37
توجه انتقادی به مسائل روزمره زندگی
3.61
38
حمایت محتوا از توسعه دید جهانی و مسائل بین المللی
3.61
36
توجه به ویژگی های جنسیتی دانش آموزان
3.50
معدل میانگین ها
*****
4.16
جدول(12-4) نشان می دهد که بیشترین میانگین(4.78) بدست آمده مربوط به گویه شماره 26 می باشد که عبارت است از: «ارتقاء جایگاه هنر در مدارس به عنوان یک حوزه یادگیری مهم» و کمترین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره زیبایی شناسی، برنامه درسی، محیط زیست، زیست محیطی Next Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، دوره ابتدایی، ماهیت انسان