پایان نامه رایگان درباره زیبایی شناسی، برنامه درسی، محیط زیست، زیست محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

عاطفی بین معلم و شاگرد، رابطه حضوری و تماس چشمی تقویت شود تا هوش هیجانی و عاطفی فعال شده و از آن استفاده به عمل آید.
2- تأکید بر بیان معلم و آراستگی او

ارزشیابی
ارزشیابی به صورت مستمر صورت پذیرد تا رابطه بین معلم و شاگرد و همچنین رابطه شاگرد با درس پویا و زنده نگه داشته شود.
3

3

3
هدف
1- مهمترین عاملی که از خصوصیات زیبایی شناسی و هنر میتوان به برنامه درسی افزود، توانایی توسعه خلاقیت در امر یک برنامه درسی است، اهداف یک برنامه درسی در دوره معاصر علاوه بر توسعه آموزش باید توسعه خلاقیت در آن زمینه باشد و این امر تنها از طریق توسعه توانایی حل مساله و توانایی تفکر واگرا ممکن خواهد بود.
2- دومین هدف قابل استخراج از هنر، افزایش توان بیان افراد است . به منظور رشد و نهادینه ساختن بیان فردی درباره موضوعات مختلف و توانایی بیان تفکر ، توجه به توانایی هنری در این زمینه حایز اهمیت است. از سوی دیگر هنر قلمرو پیوند دادن امور ذهنی و عینی و عامل مهمی در افزایش توانایی دانش آموزان جهت ارائه اندیشه های خود در قالب یک موضوع است.
3- امروزه یکی از مهمترین مسایل آموزشی توسعه عاطفی دانش آموزان و توسعه آنها در بعد اخلاق زیست محیطی است که به نظر بسیاری از محققین لازمه آنها زیبایی شناسی عمیق نسبت به مسایل انسانی و زیستی است، بنابراین ترکیب این تجارب با تجارب هنری به منظور نهادینه ساختن آنها اهمیت بسیار زیادی دارد . در بعد اخلاقی، تمامی فرآیندهای هنر جمعی و تجارب مشترک هنری امری برای توسعه اخلاقی جامعه و افزایش توانایی تعامل با دیگران را به وجود خواهد آورد.

محتوا
در بعد مفاهیم : حمایت محتوا از دستیابی به تفکر واگرا – توسعه بعد عاطفی، توسعه خلاقیت زیست محیطی و توسعه اخلاق اجتماعی و همچین توسعه دید جهانی
در بعد ارزش ها : توانایی دانش آموز برای تأثیرپذیری از محیط و توسعه حس همدردی با محیط زیستی و محیط اجتماعی پیرامون؛ توسعه تمایل بچه ها به رفتارهای زیست محیطی و توانایی برقراری ارتباط عمیق با محیط زیست پیرامون؛
توسعه اخلاق اجتماعی و شناسایی ارزش ها و ضد ارزش ها در درون جوامع؛ داشتن رفتار خلاقانه جهت تحمل آرای دیگران و احترام به آنها و همچنین توسعه دید جهانی به مسایل
همکاری در توسعه محیط زیست مدرسه علاوه بر تقویت احساس مسؤولیت و علاقه زیستی منجر به زیبایی شناسی عمیق و آشنایی دانش آموز با ساختار شکننده بوم و محیط می شود. توسعه همکارهای های او با بیرون از مدرسه و امور اجتماعی در قالب مشارکت های هنری به او در توسعه فردی کمک خواهد نمود. همچنین یکی از مهمترین ویژگی های توسعه هنر در مدارس کمک به درک و پذیرش تنوع اندیشه و فرهنگ خواهد بود.
در بعد مهارت: مهارتهایی مانند توانایی سخنوری و تکیه بر ادبیات و همچنین اجرای آن در قالب تئاتر در مدارس؛ توانایی برقراری ارتباط با زبان اشاره و غیر کلامی با دیگران؛ توانایی بیان اندیشه خود از طریق هنر و ارائه تصویری یا مجسم ساختن مفاهیم انتزاعی از طریق توسعه مهارت در ترسیم و نقاشی؛ همچنین توسعه سه درس هنر، ورزش و انشا به عنوان بخشهای مختلفی از توسعه مهارت های فردی می تواند در این زمینه مؤثر باشد.
ازنظر آموزشی تمامی مواردی که به ترکیبی از حواس پنجگانه تبدیل گردند علاوه بر افزایش حضور و تمرکز دانش آموزان به افزایش یادگیری منجر می شوند. فیلم و مواد کمک آموزشی در این باره کاربرد زیادی دارند همچنین در حال حاضر توسعه روش های تعاملی در آموزش و همچنین پدید آوردن فضاهای آموزش دانش آموز محور در عرصه فضایی و دیجیتالی اهمیت بسیار زیادی دارند.

روش
این بحث بسیار طولانی در مورد محیط را می طلبد
انطباق محیط با نیازهای بیان هنری دانش آموزان؛ وجود گالری های هنری؛ اجازه به دانش آموزان برای تغییر در محیط، وجود فضاهای سبز برای تجمع و حرف زدن؛ وجود مکان سوم یا به اصطلاح مکانی آزاد برای رفتار فردی؛ اجازه نگهداری از حیوانات و پرورش فضای سبز در مدارس؛ توجه به محیط های متغیر و چندرسانه ای.
در بعد زمان توسعه حضور آزادانه دانش آموزان در ساعات مختلف و متغیر بودن برنامه آموزشی جهت برگزاری کلاس در محیط ها و زمان های متفاوت.
از بعد تکنولوژی آموزشی توسعه شبکه های اجتماعی در مدارس؛ استفاده از وسایل آموزشی دیجیتال که دارای قابلیت تغییر تصاویر و گرافیک توسط دانش آموزان وجود دارد و همچنین توسعه فضاهای آموزشی تعاملی اهمیت زیادی دارند.
در بعد معلم، آشنایی وی با هنر و زیبایی شناسی و مؤلفه های آنها در آموزش اهمیت دارد.

ارزشیابی
یکی از موارد موجود در سیستم ارزشیابی آموزشی، دستیابی به معیارهای ثابت در آموزش است، در حالیکه در این نظام نسبت به روحیه خلاق دانش آموزان و حتی رفتار و روحیات دانش آموزان خلاق نگاه منفی وجود دارد. با جایگزینی روش های ارزیابی هنری که در آن نوآوری ها اهمیت دارند و نوعی ثبات صرف وجود ندارد، ارزشیابی و نحوه هدایت بعدی دانش آموزان در راستای سنجش وی با معیارهای ثابت و توانایی بازگرداندن وی به مسیر ثابت از پیش تعیین شده بصورت جبری نخواهد بود و معلم تلاش خواهد نمود تا ضمن ارزشیابی، نقاط ضعف را اصلاح نماید بدون اینکه وجوه خلاقیت فردی را مورد آسیب قرار دهد
4

4
هدف
1- اهداف باز باشند تا آزادی را برای شاگردان فراهم نمایند. بیشتر بخش هنر جوشش است وقتی هنر در مرحله ایده است ناآگاهانه است و در ذهن جوشش می کند به عبارت دیگر فرد در موقعیت فرضی به امیال ناخودآگاه پاسخ می دهد و از این عمل لذت می بیند اگر اهداف باز باشند فرصت آزادی عمل، تفکر و تخیل را برای شاگردان فراهم می کند در غیر اینصورت جلو جوشش درونی کودکان گرفته می شود.
2- پرورش قوه شهود: هگل می گوید هنرمند از کارکرد ذهن خویش خبر ندارد و تسلطی بر آن نیز ندارد و در وی الهام بوجود می آید یعنی نیرویی در هنرمند پدیدار می شود از این رو الهام و شهود در هنر اهمیت مضاعفی دارد

محتوا
1- استفاده از هنرشناس در تیم برنامه‌ریزی درسی: هنرمند با هنر شناس تفاوت دارد هنرمند در حالات خاصی از روان خویش، اثر هنری خلق می کند ولی بعد از خلق اثر هنری نمی تواند نحوه خلق اثر را توضیح دهد اما هنرشناس می تواند نحوه خلق اثر را تبیین نماید چون در محتوا از اَشکال هنری استفاده می شود هنرشناس می تواند قالب های محتوا را به لحاظ زیباشناختی بررسی نماید.

روش
1- ایجاد کاتارسیس در کودکان: روش و همچنین محتوای کتاب باید بتوانند کاتارسیس در شاگردان ایجاد کنند یعنی پالایش درونی و درگیر نمودن وجود شاگردان با تدریس. به عبارت دیگر موقعیت یادگیری هر اندازه یادگیرنده را به طور خودجوش به سمت فعالیت یادگیری بکشاند در ایجاد کاتارسیس موفق عمل می‌نماید.
2- استفاده از کدها و علائمی که بتوانند قسمت ناخودآگاه ذهن فرد را تحریک نمایند. در اثر هنری امیال و آرزوهای سرکوب شده به صورت مبدَّل ارضاء می شوند و برای فرد لذت می آفرینند در روشهای تدریس نیز با شناختی که از کودکان به دست می آید می توان برخی از آرزوها و خواسته های مهم کودکان که از طرف خانواده یا جامعه برآورده نشده تشخیص داده و از آنها برای تحریک ناخودآگاه ذهن و همچنین ایجاد کاتارسیس و در نهایت هدایت آنان به سمت اهداف استفاده نمود.
3- استفاده از قواعد زیباشناختی و روانشناسی رنگها در آرایش محیط: رنگهای گرم باعث هیجان و شور و نشاط می شوند و رنگ های سرد موجب کندی و سستی می شوند حال با توجه به اثرات رنگها باید از آنها استفاده نمود از رنگهای گرم برای محیط مدرسه، حیاط و فضاهای آزاد و از رنگ های خنثی برای کلاس درس استفاده نمود و از قواعد زیباشناختی و روانشناسی رنگها بهره برد.

ارزشیابی
در عالم هنر از نقد هنری بهره گرفته می شود نقد هنری برمبنای نظریه ها صورت گرفته و بیشتر حالت تفسیری دارند مثلاً گوته می گوید در ارزیابی یک اثر هنری باید پرسید «چه می گوید؟ چگونه می گوید؟ آیا در گفتن آنچه که می خواهد بگوید با توجه به آن نوع گفتن بیان نموده است یا نه؟» از این رو در ارزیابی اثر هنری محتوای پیام اثر، قالب بازنمایی و میزان موفقیت انتقال پیام مورد بررسی قرار می گیرد لذا استفاده از روشهای کیفی و تفسیری برای ارزیابی فعالیتها و عملکرد شاگردان قابل توجیه است.
خلاصه مؤلفه های زیبایی شناسی و هنری برای برنامه درسی براساس دیدگاه صاحبنظران مطالعات برنامه درسی و هنر
برای سهولت درک، خلاصه مؤلفه های زیبایی شناسی و هنری از منظر دیدگاه صاحبنظران رشته های مطالعات برنامه درسی و هنر در زیر به تفکیک عناصر ارائه شده است همچنین برای هر مؤلفه شماره مصاحبه شوندگان که به آن مؤلفه اشاره داشتند نیز ذکر گردیده است.

جدول شماره (7-4):مؤلفه های زیبایی شناسی و هنری بدست آمده از دیدگاه صاحبنظران مطالعات برنامه درسی و حوزه زیبایی شناسی و هنر برای عنصر هدف
ردیف
مؤلفه ها
شماره صاحبنظر برنامه‌ریزی درسی ارائه دهنده
شماره صاحبنظر هنر و زیبایی شناسی ارائه دهنده
1
رعایت تناسب و انسجام بین اهداف برنامه درسی
1

2
پرورش قوه خیال
1
7
3
جذابیت هدفها از طریق ملموس سازی و محسوس سازی
1

4
اتصال اهداف به زیبایی های خلقت
2

5
پرورش و هدایت میل زیباجویی و زیباگرایی کودکان
2

6
اهداف متعادل باشند
2

7
تعیین اهداف مبتنی بر تفاوت های فردی
3

8
پرورش تفکر انتقادی
3
7
9
توجه به وجه انسانی هنر یعنی نقش هنر در شکوفایی آدمی و پیشرفت ارتباطات انسانی و اجتماعی
4

10
پرورش خلاقیت و تفکر واگرا
4
8
11
تناسب اهداف با رشد زیباشناختی(حسی تصوری تخیلی)
5

12
لحاظ نمودن نتایج بیانگر و اهداف حل مسئله در کنار اهداف رفتاری
5

13
اهداف باز، کلی و انعطاف پذیر باشند

6،9
14
افزایش توان و قدرت بیانی افراد

8
15
توسعه عاطفه،نگرش و اخلاق کودکان نسبت به محیط زیست و مسائل جامعه بشری

8
16
پرورش قوه شهود

9
جدول شماره (8-4): مؤلفه های زیبایی شناسی و هنری بدست آمده از دیدگاه صاحبنظران مطالعات برنامه درسی و حوزه زیبایی شناسی و هنر برای عنصر محتوا
ردیف
مؤلفه ها
شماره صاحبنظر برنامه‌ریزی درسی ارائه دهنده
شماره صاحبنظر هنر و زیبایی شناسی ارائه دهنده
1
ملموس سازی محتوا با نشانه گرفتن قوه خیال
1

2
تعادل محتوا از منظر توجه به حیطه های مختلف یادگیری
2

3
استفاده از رویکرد سازماندهی چندرشته ای جهت معرفی زیبایی ها در همه دروس
2

4
پیش بینی فرصت تجارب دست اول برای کودکان
2

5
اهمیت دادن به اختیار و آزادی شاگردان جهت رعایت تفاوت های فردی
3

6
تبیین وجه انسانگرایانه هنر با رویکرد سازماندهی چندرشته ای در همه دروس
4

7
آشنایی با میراث فرهنگی
4

8
توجه و ارتقاء جایگاه حوزه یادگیری هنر
4

9
استفاده از قابلیتهای همه رشته های هنری مثل نقاشی، قصه،فیلم،انیمیشن، عکاسی و غیره برای غنی سازی محتوا
4
1،2
10
توجه به تخیل و تصور از طریق روش سازماندهی از انتزاعی به عینی و از کل به جز در موارد قابل اعمال
5

11
پیش بینی صفحات سفید در کتاب ها جهت ارائه تصویر،طرح و غیره از سوی دانش آموزان

1
12
توجه به خرده فرهنگها و فرهنگهای محلی

1
13
توجه به ویژگی های جنسیتی دانش آموزان

1
14
توجه به مسائل روزمره زندگی

2
15
حمایت محتوا از دستیابی به تفکر واگرا و خلاقیت

3
16
حمایت محتوا از توسعه نگرش و اخلاق زیست محیطی و اجتماعی

3
17
حمایت محتوا از توسعه دید جهانی و مسائل بین المللی

3
18
حمایت محتوا از پرورش قدرت بیانی و تعاملی شاگردان

3
19
تحریک و بکارگیری ترکیبی از حواس پنجگانه از سوی محتوا

3
20
استفاده از هنرشناس (کارشناس هنر) در تیم برنامه‌ریزی درسی

4

جدول شماره (9-4):مؤلفه های زیبایی شناسی و هنری بدست آمده از دیدگاه صاحبنظران مطالعات برنامه درسی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، دوره ابتدایی، معرفت شناسی Next Entries پایان نامه رایگان درباره زیبایی شناسی، برنامه درسی، عزت نفس، فضای فیزیکی