پایان نامه رایگان درباره زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری

دانلود پایان نامه ارشد

نشان میدهد که مقدار میانگین تعارض کار-خانواده و تعارض خانواده-کار به طور معناداری پایین تر از میانگین مفهومی است.
جدول:4-9 آزمون t تک نمونهای کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن
متغیرها
تعداد
میانگین (میانگین از پنج)
انحراف معیار
T
درجه آزادی
سطح معناداری
پرداخت کافی و منصفانه
300
(92/1) 69/7
(78/0) 12/3
89/23-
299
000/0
محیط کاری ایمن و بهداشتی
300
(51/2) 08/15
(71/0) 27/4
80/11-
299
000/0
توسعه قابلیت های انسانی
274
(78/2) 93/13
(67/0) 36/3
21/5-
273
000/0
فرصت رشد و امنیت مداوم
285
(08/3) 33/12
(77/0) 08/3
82/1
284
06/0
یکپارچگی و انسجام اجتماعی
300
(48/2) 96/9
(76/0) 07/3
62/11-
299
000/0
قانونگرایی
300
(46/2) 87/9
(15/1) 60/4
00/8-
299
000/0
فضای کلی زندگی
300
(58/2) 76/7
(80/0) 41/2
86/8-
299
000/0
وابستگی اجتماعی زندگی کاری
300
(98/2) 93/14
(81/0) 07/4
26/0-
299
78/0
کیفیت زندگی کاری
300
(56/2) 72/89
(54/0) 01/19
91/13-
299
000/0
میانگین مفهومی یا نقطه وسط طیف پرسشنامه (3)
طبق دادههای جدول 4-9 مقدار میانگین کیفیت زندگی کاری پایین تر از میانگین مفهومی است. در بین مولفههای کیفیت زندگی کاری مولفههای پرداخت کافی و منصفانه، محیط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت های انسانی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، قانونگرایی، فضای کلی زندگی به طور معناداری پایین تر از میانگین مفهومی هستند و فرصت رشد و امنیت مداوم به طور معناداری بالاتر از میانگین مفهومی است و مولفهی وابستگی اجتماعی زندگی کاری به طرز غیرمعناداری از میانگین مفهومی پایین تر است.

-جدول 4-10 همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

تعهد سازمانی
کیفیت زندگی کاری
تعهد سازمانی
1
**352/0
کیفیت زندگی کاری
**352/0
1
(01/0> p) **
براساس نتایج حاصله جدول 4-10 بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد و فرضیه اول پژوهش مبنی بر ارتباط کیفیت زندگی و تعهد سازمانی کارکنان گازسوزان نجفآباد در سطح (P < 0/01) تأیید میشود.
جدول 4-11 همبستگی بین تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی

1
2
3
1- تعارض کار-خانواده
1


2- تعارض خانواده-کار
**195/0
1

3-تعهدسازمانی
173/0-
**298/0-
1
(01/0> p) **
نتایج جدول 4-11 نشان میدهد که بین تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و فرضیه دوم پژوهش مبنی بر ارتباط تعارض کار-خانواده و تعهد سازمانی کارکنان در سطح (01/0> p) تأیید میشود.

-جدول 4-12 یافتههای همبستگی بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

میانگین
انحراف معیار
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1-تعهد سازمانی
96/91
10/15

2- پرداخت منصفانه و کافی
69/7
12/3
**187/0

3-محیط کاری ایمن و بهداشتی
08/15
27/4
**213/0
**367/0

4- توسعه قابلیتهای انسانی
93/13
36/3
**208/0
*139/0
**438/0

5- فرصت رشد و امنیت مداوم
33/12
08/3
**195/0
**343/0
**439/0
**323/0

6-یکپارچگی و انسجام اجتماعی
93/9
07/3
**237/0
**372/0
**294/0
**399/0
**435/0

7- قانونگرایی
87/9
60/4
**210/0
**257/0
**322/0
**301/0
**327/0
**359/0

8- فضای کلی زندگی
76/7
41/2
**292/0
339/0
391/0
369/0
352/0
478/0
352/0

9-وابستگی اجتماعی زندگی کاری
93/14
07/4
**355/0
**294/0
**383/0
**455/0
412/0
**588/0
**388/0
**466/0

(01/0> p) **
با توجه به ضرایب همبستگی جدول فوق 4-12 میتوان گفت که بین تعهد سازمانی با مؤلفههای کیفیت زندگی کاری که شامل پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیتهای انسانی، فرصت رشد و امنیت مداوم، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، قانونگرایی، فضای کلی زندگی و وابستگی اجتماعی زندگی کاری همبستگی مثبت ومعناداری وجود دارد.

جدول 4-13: یافتههای همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی کارکنان

1
2
3
4
1- تعارض کار-خانواده
12- تعارض خانواده-کار
**195/0
1


3- کیفیت زندگی کاری
**278/0-
**299/0-
1

4- تعهدسازمانی
**173/0-
298/0-
**352/0
1
(01/0> p) **
نتایج جدول شماره 4-13 نشان میدهد که کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و هم چنین بین تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی همبستگی منفی معناداری وجود دارد به این معنا که با افزایش تعارض کار-خانواده، تعهد سازمانی کاهش مییابد و بالعکس؛ بنابراین فرضیه سوم پژوهش در سطح (01/0> p) تأیید میشود.
نتایج تحلیل رگرسیون
رگرسیون تعارض کار-خانواده، خانواده-کار و تعهد سازمانی
جدول 4-14: همبستگی بین مولفه های تعارض کار-خانواده و خانواده-کار و کیفیت زندگی کاری با تعهدسازمانی
Adj. R2
R2
R
sig
F
مجذور میانگین
df
مجموع مجذورات

16/0
16/0
41/0
000/0
630/19
945/3788
3
836/11366
رگرسیون

018/193
291
113/56168
باقیمانده

294
949/67534
کل

sig
t
ضرایب استاندارد
ضرایب غیر استاندارد
متغیرهای
پیشبین

Beta
خطای معیار
B

000/0
857/13

999/5
119/83
مقدار ثابت

000/0
60/3-
204/0-
150/0
541/0-
تعارض خانواده-کار

000/0
820/4
278/0
046/0
220/0
کیفیت زندگی کاری

متغیرهای پیشبین: (مقدار ثابت)، تعارض کار-خانواده، تعارض خانواده کار و کیفیت زندگی کاری
متغیر ملاک: تعهد سازمانی
براساس نتایج جدول 4-14 41/0= R، 630/19= (291 و 3)F و 01/0 > P نشان داد که مقیاسهای تعارض خانواده-کار و کیفیت زندگی کاری با اطمینان 99 درصد به گونهی معنیداری توان تبیین واریانس تعهد سازمانی را به میزان 16 درصد دارا هستند. سهم مقیاسها به ترتیب کیفیت زندگی کاری (278/0 = )، تعارض خانواده-کار (204/0-= )، در سطح اطمینان 99 درصد معنیدار است. بر اساس ضرایب استاندارد میتوان بین متغیر ملاک و متغیرهای پیشبین معادلهی زیر را در نظر گرفت:
(مقدار ثابت) 19/83 + (تعارض خانواده-کار) 541/0- (تعارض کار-خانواده) 102/0- (کیفیت زندگی کاری) 220/0= تعهد سازمانی

جدول 4-15: همبستگی بین مولفه های تعارض کار-خانواده و خانواده-کار با تعهدسازمانی
Adj. R2
R2
R
sig
F
مجذور میانگین
df
مجموع مجذورات

096/0
102/0
319/0
000/0
567/16
161/3441
2
322/6882
رگرسیون

714/207
292
627/60652
باقیمانده

294
949/67534
کل

sig
t
ضرایب استاندارد
ضرایب غیر استاندارد
متغیرهای
پیشبین

Beta
خطای معیار
B

000/0
721/35

034/3
364/108
مقدار ثابت

03/0
073/2-
117/0-
108/0
225/0-
تعارض کار-خانواده

000/0
850/4-
274/0-
150/0
729/0-
تعارض خانو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سابقه خدمت، تعارض کار، کیفیت زندگی Next Entries تحقیق رایگان درباره عملکرد تحصیلی، کمیته امداد، همبستگی پیرسون