پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، هوش هیجانی، تفکر استراتژیک، گروه اسمی

دانلود پایان نامه ارشد

170نفر می‌باشد.

جدول 3-1 جدول مورگان

3-5) ابزار و مقياس اندازه گيري داده ها
در اين پژوهش، داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوري گرديد. با توجه به موضوع تحقیق، متغیرهای پژوهش عمدتاً اسمی و رتبه ای محسوب می شوند. برای سنجش سؤالات پرسشنامه، از مقیاس لیکرت که یکی از پر کاربردترین مقیاس ها در تحقیقات، به خصوص در تحقیقات علوم رفتاری می باشد، استفاده شده است. طیف بکار برده شده طیف 5 تایی است که در آن ، هرگز، به ندرت، گاهی، معمولا، همیشه می باشد. به براساس سؤالات روش نمره گذاری متفاوت می باشد.
در این پژوهش 45 شاخص جهت جمع آوری داده ها به منظور سنجش فرضیات پژوهش در نظر گرفته شده است که شامل 33 سؤال در زمینه برآورد هوش هیجانی شامل: 7سؤال خود آگاهی هیجانی ، 7سؤال خود انگیزشی، 7سؤال خود مدیریتی، 6 سؤال آگاهی اجتماعی و 6 سؤال مدیریت روابط برای هر فرضیه می باشد. همچنین 12 سؤال در زمینه تفکر و چشم انداز استراتژیک طراحی شده که مبین ادراک از توجه به اهمیت و اجرای برنامه ریزی استراتژیک از طریق کارکنان شرکت مهندسی صنعتی فهامه می باشد.
جدول 3-2 شماره سؤالات به تفکیک مؤلفه ها
ردیف
مؤلفه ها
شماره سؤالات
1
خود اگاهی هیجانی
1-7
2
خود انگیزشی
8-14
3
خود مدیریتی
15-21
4
آگاهی اجتماعی
22-27
5
مدیریت روابط
28-33
6
تفکر استراتژیک
34-45

3- 6- روايي يا اعتبار
از آنجايي که در اين تحقيق، مهم ترين ابزار جمع آوري اطلاعات و اندازه گيري متغير ها، پرسشنامه است، روايي پرسشنامه از اهميت خاصي برخوردار است. براي سنجش روايي محتواي پرسشنامه، از نظرات متخصصان، اساتيد دانشگاه و كارشناسان خبره استفاده گرديد. و بدين ترتيب اطمينان حاصل گرديد كه پرسشنامه همان خصيصه مورد نظر محقق را مي سنجد.
3-7) پايايي يا قابليت اعتماد
در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي كند به كار مي رود. لازم به ذکر است که پایائی پرسشنامه در منبع اصلی 854/0 ذکر شده است. این پرسشنامه توسط شرینگ براساس ابعاد هوش هیجانی گلمن تهیه شده است. اما به دلیل اطمینان در این تحقیق نیز پایایی هر دو پرسشنامه (هوش هیجانی وبرنامه ریزی استراتژیک) به تفکیک محاسبه شده است.
براي محاسبه ضريب آلفاي كروبناخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زير مجموعه سوال هاي پرسشنامه و واريانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه مي كنيم.

(4-1) α=K/(K-1) [1-(∑▒S_i^2 )/(S_t^2 )]
که در آن برآورد اعتبار ابزار سنجش، k تعداد سوالات، st انحراف معيار استاندارد نمرههاي پرسشنامه و si انحراف استاندارد سوال است.
در صورتي يك پرسشنامه پاياست كه مقدار آلفاي كرونباخ بزرگتر از مقدار 7/0 باشد و هر چه اين مقدار به عدد 1 نزديكتر باشد پرسشنامه از پايايي بالاتري برخوردار مي باشد.
در این پژوهش به منظور بررسی پایائی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید. تعداد 30 پرسشنامه بعنوان پیش آزمون بین افراد نمونه توزیع گردید و از پاسخ دهندگان خواسته شد تا پرسشنامه را تکمیل کنند. اطلاعات حاصل از این پرسشنامه در نرم افزار SPSS قرار داده شد و میزان آلفای کرونباخ درمورد سؤالات زیر به صورت زیر به دست آمد. نحوه محاسبه در فصل ضمایم پیوست می باشد.
جدول 3-3: ضريب آلفاي کرونباخ مؤلفه های پژوهش
مؤلفه ها
تعداد سؤالات
ضریب آلفای کرونباخ
هوش هیجانی
33
744.
تفکر استراتژیک
12
864.
3-8) روش جمع آوري داده ها
در اين تحقيق از روش هاي زير جهت گردآوري اطلاعات استفاده شده است.
الف) روش كتابخانه اي
هر محقق براي تحقيق در مورد موضوعي ويژه ناگزير از مراجعه به کتابخانه و استفاده از کتاب، مجلات، پايان نامه ها و ساير مستندات موجود در کتابخانه و همچنين استفاده از اينترنت براي جمع آوري اطلاعات خواهد بود. در اين تحقيق از اين امکانات براي مطالعات نظري و تدوين ادبيات تحقيق و ديدگاه هاي صاحب نظران در مورد بررسی تأثیر هوش هیجانی بر تفکر استراتژیک استفاده شد.
ب) روش ميداني :
در اين تحقيق براي کسب داده هاي اوليه جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از پرسشنامه استفاده گرديد.
3-9)روش تجزيه و تحليل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها و پاسخ به سوالات تحقیق لازم است از روش های مناسب تحلیل داده ها استفاده شود. در تحقیق حاضر اطلاعات گردآوری شده دسته بندی و نمره گذاری شده و با استفاده از بسته های نرم افزاری آمار و با استفاده از فنون توصیفی و استنباطی آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از آمار توصیفی برای تنظیم داده ها، ترسیم نمودارها، محاسبه شاخص های مرکزی، و پراکندگی متغیر های مورد مطالعه استفاده شده است. با استفاده از آمار استنباطی، بر اساس اطلاعات به دست آمده از گروه نمونه، نتایجی درباره جامعه آماری استنتاج شده و بر اساس تئوری احتمالات، یافته های بدست آمده از گروه نمونه به جامعه آماری تعمیم داده شده است.
مهمترین آزمون آماری که برای پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق و همچنین فرضیات فرعی مورد استفاده قرار گرفته است را در ادامه معرفی می شوند.
1-آزمون کو لموگروف اسمیرنف جهت سنجش نرمال بودن توزیع داده ها
آزمون کولموگروف اسمیرنف با مقایسه توابع توزیع تجمعی یک متغیر در بین دو گروه، به شناسایی تفاوت تابع این دو گروه به لحاظ شکل یا موقعیت می پردازد.چنانچه مقدار معنی داری از 0.05 کوچکتر باشد نشان می دهد که دو گروه مورد مقایسه یا از نظر شکل و یا از نظر محل با هم تفاوت دارند.
2 –رگرسیون خطی ساده / دو متغیره
هدف فرضیه های علی ، کشف و تعیین رابطه بین دویا چند متغیر است. در این جا، هدف پژوهشگر صرفا تعیین ارتباط و همبستگی دو یاچند متغیر نیست. بلکه می خواهد عمیق تر و ریشه ای تر با ان برخورد کرده وبگوید که متغیری علت به وجود آوردن متغیر دیگر است.با استفاده از رگرسیون دو متغیره، محقق می تواند ارتباط فیمابین بین یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته را تعیین کند. بنابراین ، در رگرسیون دو متغیره ، مقادیر یک متغیر (متغیر وابسته یا y ( از روی مقادیر متغیر دیگر (متغیر مستقل یا (x به کمک یک معادله خطی (خط مستقیم) بر اورده می شود.

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1) مقدمه
در این فصل داده ها جمع آوری شده از اجرای پرسشنامه ها مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند. ابتدا برای خلاصه کردن و توصیف داده های عوامل دموگرافیک از آمار توصیفی( جدول فراوانی، نمودار ستونی ، میانگین و انحراف استاندارد متغیرها) و در مرحله دوم، برای آزمون فرضیه ها از آمار استباطی (آزمون کولموگروف اسمیرونف و رگرسیون چندگانه) استفاده شده است.

توصیف آماره داده ها
4-2) بخش اول : تجزیه و تحلیل یافته ‌های توصیفی
با توجه به بخش نخست پرسشنامه که مربوط به مشخصات تکمیل کننده پرسشنامه است، در این رابطه 4 سؤال طراحی شده است. در این بخش به توصیف داده ها می پردازیم، از 170 نفر مورد مطالعه، اطلاعات توصیفی به شکل زیر است.

4-2-1) جنسیت: داده های مربوط به این پرسشنامه به شکل زیر انجام گرفت:
جدول 4-1 داده های توصیفی مربوط به تفکیک جنسیت
گروه اسمی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مرد
78
45.9
45.9
زن
92
54.1
100
کل
170
100

داده های جدول 1 آماری مربوط به جنسیت پاسخگویان نشانگر آن است که 54.1درصد(92) نفر زن و بقیه را مرد تشکیل می دهد.

4-2-2) تحصیلات: داده های مربوط به این پرسش به شکل زیر انجام پذیرفت:

جدول 4-2 داده های توصیفی مربوط به تفکیک تحصیلات
گروه اسمی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
زیر لیسانس
12
7.1
7.1
لیسانس
118
69.4
76.5
فوق لیسانس و بالاتر
40
23.5
100
کل
170
100

داده های جدول2 مربوط به تحصیلات پاسخگویان نشانگر آن است که بیشتر پاسخگویان ، 69.4 درصد (118.نفر) در گروه لیسانس قرار دارند.

4-1-3) سن: داده های مربوط به این پرسش به شکل زیر انجام پذیرفت:
جدول 4-3 داده های توصیفی مربوط به سن
گروه اسمی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
بین 20-30
47
27.6
27.6
30-40
98
57.6
85.3
40-50
18
10.6
95.9
بیش از 50
7
4.1
100
کل
170
100

داده های جدول 3 نشان می دهد که بیشترین پاسخگویان 57.6 درصد( 98نفر)، در گروه سنی 40-30 سال قرار دارند.

4-1-4) سابقه کاری: داده های مربوط به این پرسشنامه به شکل زیر انجام گرفت:
جدول 4-4 داده های توصیفی مربوط به تفکیک سایقه کاری
گروه اسمی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از5
71
41.8
41.8
5 و بیشتر
99
58.2
100
کل
170
100

داده های جدول 4 نشان می دهد که بیشترین پاسخگویان58.2 درصد(99نفر)، در گروه سابقه کاری 10-5 سال قرار دارند.

جدول 4-5 میانگین وانحراف استاندارد نمرات متغیرهای مورد مطالعه
متغیر
فراوانی
میانگین
حداقل
حداکتر
انحراف معیار
خودآگاهی
170
3.54
2.5
4.83
575.
خود انگیزش
170
2.89
2.28
3.30
319.
خودمدیریتی
170
3.51
2.00
4.50
620.
آگاهی اجتماعی
170
3.14
2.16
3.84
485.
مدیریت روابط
170
3.12
2.16
4.00
461.
قابلیتهای فردی
170
3.32
2.30
4.30
391.
قابلیتهای اجتماعی
170
3.17
2.46
3.83
415.
هوش هیجانی
170
3.27
2.55
3.95
333.
تفکر استراتژیک
170
3.65
2.72
4.83
636.

4-3) بخش دوم : تجزیه وتحلیل های استنباطی
در این بخش با استفاده از ضریب رگرسیون خطی دو متغیره به آزمون فرضیات پژوهشی پرداخته شده است. ابتدا قبل از اجرای ، از آزمون ناپارامتری کولموگروف اسمیرونف (Kolmogrov- Smirinov Z) برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها اجرا شد . به دلیل اینکه سطح خطا در هر دو متغیر مورد آزمون بیشتر از 05/0 است. لذا نتایج این آزمون حاکی از نرمال بودن داده ها در هر دو متغیر مورد مطالعه است.
جدول 4-6-آزمون کولموگروف اسمیرونف برای متغیرهای پژوهش
گروه اسمی
تعداد
میانگین
انحراف معیار
آماره آزمون
سطح خطا
هوش هیجانی
170
3.27
333.
833.
491.
تفکر استراتژیک
170
3.65
636.
1.27
079.
4-2-1)تحلیل رگرسیون خطی
4-2-1-1)فرضیه فرعی اول
خودآگاهی هیجانی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه تاثیر دارد.
جدول 4-7- جدول تحلیل رگرسیون خطی فرضیه فرعی اول

مدل
B
خطای استاندارد

آماره t

مقدار sig
عرض از مبدأ
2.416
326.
7.402
000.
خودآگاهی هیجانی
372.
098.
3.809
000.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره تفکر استراتژیک، هوش هیجانی، آگاهی اجتماعی، دانشجویان پزشکی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های رفتار سیاسی، هوش هیجانی، عملکرد شغلی، مدل ساختاری