پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، سود آتی، ضریب تعیین، سود تقسیمی

دانلود پایان نامه ارشد

بازاربه دفتری
بازده حقوق صاحبان
نسبت پیش بینی جریان های نقدی
تعداد
600
600
600
میانگین
3/9926
0/5608
0/0577
خطای معیار میانگین
0/21764
0/04036
0/00942
انحراف معیار
5/33
0/9886
0/23064
واریانس
28/420
0/977
0/053
چولگی
3/053
12/897
0/014
خطای استاندارد ضریب چولگی
0/100
0/100
0/100
کشیدگی
19/949
226/104
1/114
خطای استاندارد ضریب کشیدگی
0/199
0/199
0/199
دامنه تغییرات
72/74
21/60
1/80
بالاترین
42/05
19/25
0/99
پایین ترین
-30/96
-2/35
-0/82

جدول(1-4) نشان می دهد که متغیر های تحقیق دارای چه ویژگی هایی هستند، سطر اول این جدول بیان می کند که تعداد کلیه داده ها برای تمامی متغیرهای مورد مطالعه برابر 600 عدد – سال می باشد و سطر دوم میانگین متغیرهای جمع آوری شده را به تفکیک نشان می دهد. سطر پنجم واریانس و پراکندگی متغیر ها را حول میانگین نمایش می دهد. سطرهای ششم و هشتم میزان چولگی و کشیدگی داده ها را نسبت به منحنی نرمال زنگوله ای شکل نشان می دهد و سطردهم تغییرات بزرگترین و کوچکترین اعداد را به عنوان دامنه تغییرات توصیف می کند.

3-4 روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق
جهت آزمون فرضيه هاي اين تحقيق، گامهاي زير برداشته شده است:
١ – انتخاب شرکتهای نمونه ازبين جامعه آماری به صورت حذف سيستماتيک منظم.
٢- اخذ صورتهاي مالي و ساير اطلاعات مورد نياز شركتهاي انتخاب شده به عنوان نمونه و استخراج اطلا عات مورد نياز از صورتهای مالی شركت هاي نمونه.
٣ – محاسبه نسبتهاي مورد نياز شركتهاي انتخابي با استفاده از نرم افزاراکسل .
4 – استفاده ازنرم افزار ره آورد نوين و Excel ، جهت محاسبه متغير ها و نرم افزار SPSSبرای آزمون فرض ها وانجام ساير تجزيه وتحليل ها با بکارگيری روش های آمارهمچون آمارتوصيفی، همبستگی (ضريب همبستگی،ضريب تعيين)؛ آناليزرگرسيون و آزمون ضرائب آن ، آناليز همبستگي و آزمون ضرائب آن وآزمون برابری معناداری چند ضريب همبستگی .همانگونه كه در تحقيق مطرح شد ،براي آزمون فرضيه ها از ضريب همبستگي پير سون و ضريب تعيين تعديل شده به منظور توصيف و بررسي رابطه بين متغير هاي تحقيق نسبت به يكديگراستفاده مي گردد و به منظور بررسي ميزان قابليت توضيح دهندگي متغير ها ،براي كل مدل رگرسيون ارائه مي شود ،براي تعيين استفاده از معادله خط رگرسيون و نيزامكان تعميم نتايج نمونه به جامعه؛ بايد معني دار بودن ضريب همبستگي مورد آزمون قرار گيرد كه براي اين منظور از آزمون T استفاده مي گردد.

اگرT محاسبه شده ،از جدول در سطح اطمينان 95تا99 درصد بيشتر باشد به اين معني است كه ضريب همبستگي بدست آمده آنقدر قابل توجه است كه احتمال ناشي شدن آن ،از تغييرات تصادفي اندك است و مي توان نتيجه آن را به جامعه تعميم داد. آماره اين آزمون به شرح زير مي باشد:
t = r

كه در آن:
t :آماره آزمون
r :ضريب همبستگي
: nتعداد نمونه
: r2 ضريب تعيين

ناحيه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمينان 95%

4-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق
با توجه به مستندات و ادبیات اشاره شده در فصل دوم و همچنین خلاصه چارچوب نظری تحقیق در فصل اول، نشان از این مطلب دارد که در اکثر تحقیقات انجام شده،متغیرهای مورد مطالعه را به صورت سالانه محاسبه ودر تحلیل و تفسیركلي از آنها استفاده نموده اند. در این مرحله محقق،پس از تعيين و محاسبه متغير هاي مستقل و وابسته ، به آزمون فرضيات تحقيق و تجزيه و تحليل آنها مي پردازد. ابتدا وجود رابطه همبستگي بين متغير وابسته و متغير هاي مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسيون جهت تعيين رابطه رياضي بين متغير هاي مستقل و وابسته استفاده شده است. در واقع ،تجزيه و تحليل رگرسيون كمك مي كند تا رابطه خطي بين متغير ها را در صورت وجود چنين رابطه اي پيدا كنيم .
در مرحله پاياني براي تعيين ميزان ارتباط بين متغير وابسته و متغير هاي مستقل در تحقيق از معيار همبستگي استفاده شده است .خوشبختانه جهت اجتناب از محاسبه آماره هاي متناظر در جدولt ،نرم افزار SPSS مقدار احتمال75را محاسبه و ارائه مي نمايد كه از آن مي توان براي رد يا تائيد فرض صفر استفاده نمود. خلاصه یافته ها ي هر فرضیه به شرح ذیل بیان می شود:

1-4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها:

از آن جائي كه نرمال بودن متغير وابسته به نرمال بودن باقيمانده هاي مدل مي انجامد؛ لازم است قبل از برازش مدل ، نرمال بودن آن كنترل شود.
فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرماليتي به صورت زير است:
توزيع داده ها نرمال است
توزيع داده ها نرمال نيست

جهت آزمون فرض بالا از آزمون كلموگروف- اسميرنوف استفاده شده است.در اين آزمون هر گاه سطح معناداري كمتر از 5% باشد فرض صفر در سطح 95% اطمينان رد مي شود؛

جدول 2-۴ آزمون کلموگروف – اسميرنوف K-S))

تعداد
ميانگين
انحراف معيار
قدر مطلق
بيشترين
انحراف معيار
بيشترين
انحراف
مثبت
بيشترين
انحراف
منفی
کلموگروف
اسميرنوف
سطح معنی داری
600
-0/0334
22261/0
054/0
054/0
045/0-
332/1
058/0

بر اساس مقادير ارائه شده(جدول 2 -4) از آنجايي كه مقادير سطح معناداري در مدل بيشتر از 5% است ( Sig. 0/05 يا P- value)، بنابراين فرض صفر يعني نرمال بودن متغير ها رد نمي شود یا به عبارتی دیگر دلیلی برای رد فرض صفر نداریم(لازم به ذكر است ، باتوجه به اينكه تعداد مقادير ارائه شده براي متغيرها 600 عدد است، در صورتي كه آزمون نرماليتي هم تاييد نشود، مي توان از ضريب همبستگي پيرسون استفاده كرد).

2-4- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود:
1-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلی اول:
بین تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی ، در بازار سرمایه ايران رابطه وجود دارد.
آزمون فرضيه اول :اگر فرضیه اصلی 1 را به صورت آماری بيان كنيم، به حالت زير در خواهد آمد:

همبستگی معنا داری بین تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی ، وجود ندارد.

همبستگی معنا داری بین تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی ، وجود دارد.

و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1/50
0/021887
0/033
0/035
0/187
1

طبق جدول شماره (3-4) ضریب همبستگی پیرسون تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی 187/0 است . این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر یعنی فرض مقابل تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 033/ 0 را نشان می دهد که عدد پاييني می باشد و برازش پاييني از تغییرات سود آتی توسط تغييرات سود تقسيمي ارائه می کند.یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (3-4) 50/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند یعنی بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
000/0
21/674
1/038
1
1/038
رگرسيون

0/048
598
28/646
Residual

599
29/684
جمع
جدول شماره (4-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغييرات سود تقسيمي به عنوان متغیر مستقل و تغييرات سود آتي به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:
جدول شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

001/0
-3/290

0/009
-0/030
(Constant)
000/0
4/656
0/187
0/032
150/0
تغييرات سودتقسيمي

در خروجی جدول شماره (5-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= – 0/030+ 0/150X +e i
طبق خروجی جدول شماره (5-4)، بقیه ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.

جدول شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون

جدول شماره (6-4)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق جدول فوق میانگین نزدیک صفر می باشد و در سمت راست جدول نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی استفاده کرد.

2-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی دوم
بین تغییرات سود آتی و سود هر سهم، در بازار سرمایه ايران رابطه وجود دارد.
آزمون فرضيه دوم :
اگر فرضیه اصلی 2 را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود آتی و سود هر سهم ، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود آتی و سود هر سهم ،وجود دارد.

و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (7-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین- واتسون بین دو متغير تغییرات سودآتی و سودهرسهم

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1/649
0/019622
0/223
0/224
0/474
1

طبق جدول شماره (7-4) ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات سود آتی و سود هر سهم 474/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین تغییرات سود آتی و سود هر سهم نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 223/ 0 را نشان می دهد که عدد خوبي می باشد و برازش مناسبي از تغییرات سود آتی توسط سود هر سهم ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ارزش بازار، قابلیت پیش بینی Next Entries پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، سود آتی، ضریب تعیین، جریان های نقدی