پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، سود آتی، جریان های نقدی، ضریب تعیین

دانلود پایان نامه ارشد

از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این ضرایب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
فرضيه فرعي 2-3 – 2: رابطه معناداري بين سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه بازده حقوق صاحبان سهام پايينی دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعي2-3 – 2را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که
بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:
جدول شماره (58-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند.

طبق جدول شماره (58-4) ضریب همبستگی پیرسون بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند 103/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig بیشتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد نمی شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 004/ 0 را نشان می دهد که عدد بسيار پاييني می باشد و برازشي از سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (58-4) 964/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1/964
0/017509885
0/004
0/011
0/103
1

جدول شماره (59-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)

سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0/206
1/586
0/049
2
0/097
رگرسيون

0/031
297
9/106
Residual

299
9/203
جمع

جدول شماره (59-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پايينی دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig بيشتراز پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید نمی گردد.
جدول شماره (60-4) : ضرایب معادله رگرسیون77
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/000
-11/865

0/015
-0/180
(Constant)
0/081
1/753
0/155
0/077
0/134
سود هر سهم
0/262
-1/125
-0/100
0/067
0/075-
بازده حقوق صاحبان سهام

در خروجی جدول شماره (60-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/180 + 0/134X1 – 0/075 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (60-4)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,

از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام بيشتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این ضرایب با صفر رد نمی شود و باید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
فرضيه فرعي 1 – 3: رابطه بين تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه قابليت پیش بینی جریان های نقدی مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه فوق در دو سطح بالا و پايين انجام مي شود.
فرضيه فرعي 1-1 – 3: رابطه معناداري بين تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعي 1-1-3را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت
هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (62-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1/847
0/023642
0/002
0/009
0/094
1

طبق جدول شماره (62-4) ضریب همبستگی پیرسون بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند 094/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليتپیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig بیشتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 002/ 0 را نشان می دهد که عدد بسيار پاييني می باشد و برازشي از تغييرات سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليتپیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (62-4) 847/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول شماره (63-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)

سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0/266
1/331
0/074
2
0/149
رگرسيون

0/056
297
16/601
Residual

299
16/750
جمع

ANOVA(b)

جدول شماره (63-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود

با توجه به این که sig بیشتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید نمی گردد.

جدول شماره (64-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/152
-1/437

0/025
-0/036
(Constant)
0/262
1/125
0/065
0/089
0/100
تغييرات سود هر سهم
0/252
1/148
0/066
0/041
0/047
قابليت پيش بيني جريان نقدي

در خروجی جدول شماره (64-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/036 + 0/100X1 + 0/047 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (45-4)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر 2β و 1β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,

از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به تغييرسود هر سهم و قابليت پيش بيني جريانهاي نقدي بيشتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این ضرایب با صفر رد نمی شود و باید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
فرضيه فرعي 2-1 – 3: رابطه معناداري بين تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه قابليت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعي2-1 – 3را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی
که قابليت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (66-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند.

سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0/069
2/698
0/113
2
0/226
رگرسيون

0/042
297
12/458
Residual

299
12/684
جمع

طبق جدول شماره (66-4) ضریب همبستگی پیرسون بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليتپیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند 134/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند نشان نمی دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig بیشتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد نمی شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 011/ 0 را نشان می دهد که عدد بسيار پاييني می باشد و برازشي از تغييرات سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، سود آتی، ارزش بازار، ضریب تعیین Next Entries پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، سود آتی