پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، رگرسیون خطی، سرمایه فکری، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

تغييرات سود، رشد، اندازه شركت و تقسيم سود نمی‌تواند با ريسك نظام‌مند ارتباط داشته باشند
1989
اسمايل و كيم
ریسک سیستماتیک=
وجه نقد عملیاتی=وجوه نقد عملیاتی که از صورت وجه نقد استخراج می‌گردد
رگرسیون خطی
همبستگي بين بتاي سود و جریان وجوه بيشتر از همبستگی بين بتاي سود و جریان‌های نقدي و همچنین بين بتاي جريان وجوه و جریان‌های نقدي است.
2002
دای و وان دن بولتی
جهت‌گیری: شامل نگرش‌ها، ارزش‌ها و رفتارها و اولویت‌های سازمانی در روابط با مشتریان است.
2- پیکربندی: ساختار سازمانی، پاداش‌ها (محرک‌ها) و کنترل‌ها و مسئولیت‌ها را با یکپارچه می‌کند و مهم‌ترین عنصر CRC به شمار می‌رود.
3- اطلاعات: شامل پایگاه داده و سیستم اطلاعات داده مشتری است و در دسترس بودن کیفیت و عمق اطلاعات در مورد مشتری و استفاده از تکنولوژی CRM را نشان می‌دهد
ازمون تی یک نمونه ای
نتیجه کلی حاکی از آن است که CRC برتر با عملکرد برتر رابطه دارد.

تاریخ
محقق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1999
شاهید یامین، آ. گوناسکاران، فلکس تی. ماووندو
استراتژي شرکت:براي مشخص نمودن استراتژي شرکت از شاخص هاي زیر استفاده شده است.
1) نسبت کل هزینه هاي فروش، عمومی، اداري به فروش خالص sga/sales
2)نسبت فروش خالص به بهاي تمام شده کالاي فروش رفته sales/cogs
مقدار بیشتر دو شاخص فوق مؤید این است که شرکت از استراتژي تمایز استفاده کرده است.
شاخص هاي استراتژي رهبري هزینه نیز به صورت زیر است:
1) نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتري ماشین آلات و تجهیزات sales /asset
2)نسبت تعداد کل کارمندان به کل دارایی ها empl/ asset
مقدار بیشتر دو شاخص فوق مؤید این است که شرکت از استراتژي رهبری استفاده کرده است.

رگرسیون خطی
رابطه بین استراتژی‌های کلی و تجزیه‌وتحلیل مزیت رقابتی است. درنهایت مفهوم استراتژی‌های عمومی، عملکرد سازمان، اقدامات عملکرد و مزیت رقابتی موردمطالعه قرارگرفته است.
2004
انسو کیم، دای-ال نم، جی ال استیمپرت
استراتژي شرکت:براي مشخص نمودن استراتژي شرکت از شاخص هاي زیر استفاده شده است.
1) نسبت کل هزینه هاي فروش، عمومی، اداري به فروش خالص sga/sales
2)نسبت فروش خالص به بهاي تمام شده کالاي فروش رفته sales/cogs
مقدار بیشتر دو شاخص فوق مؤید این است که شرکت از استراتژي تمایز استفاده کرده است.
شاخص هاي استراتژي رهبري هزینه نیز به صورت زیر است:
1) نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتري ماشین آلات و تجهیزات sales /asset
2)نسبت تعداد کل کارمندان به کل دارایی ها empl/ asset
مقدار بیشتر دو شاخص فوق مؤید این است که شرکت از استراتژي رهبری استفاده کرده است.
رگرسیون خطی
استراتژی‌های جامع که ترکیبی از عوامل رهبری هزینه و تمایز می‌باشند نسبت به استراتژی‌های رهبری هزینه و یا تمایز غیرقابل اجرا می‌باشند

تاریخ
محقق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
2004
حسب النابی و سید
معیارهای عملکرد
سود حسابداری (Profit)
بازده سرمایه گذاری(ROI)
ارزش افزوده اقتصادی (EVA)
نسبت قیمت به سود (P/E)
وجه نقد عملیاتی CFO
رگرسیون خطی
نتایج پژوهش آن‌ها حاکی از این مطلب بود که شاخص‌های مبتنی بر جریان وجوه نقد نسبت به شاخص‌های مبتنی بر سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری هستند و عملکرد اقتصادی واحد تجاری را بهتر نمایش می‌دهند.

2003
وومک و ژانگ
معیارهای عملکردنسبت های مالی:
1.سود به قیمت
2.بدهی به حقوق صاحبان سهام
3.ارزش دفتری به ارزش بازار

رگرسیون خطی
برای پیش‌بینی بازده، باید عوامل دیگری مثل اندازه و ارزش را غیر از ریسک در نظر گرفت چراکه عامل ریسک بازار، صرفاً اجزا گوناگون ریسک را تجزیه می‌کند و قادر به بیان تشریح و توصیف اثر انواع ریسک بر بازده نمی‌باشد.
2004
بایوم و سیلورمن
عملکرد شرکت : بازده سهام و EPS
سرمایه فکری:
فرمول بندی شاخص های VAIC، به صورت عبارت جبری زیر می باشد:

= ارزش افزوده کارایی سرمایه فکری
= کارایی سرمایه انسانی
= کارایی سرمایه ساختاری
= کارایی سرمایه فیزیکی

رگرسیون خطی
نتایج نشان داده است که اجزای سرمایه فکری بر عملکرد و خطرپذیری مالی شرکت‌های حاضر در صنعت بیوتکنولوژی تأثیر معناداری دارد.

تاریخ
محقق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
2003
بريمبل
متغيرهاي حسابداري موردبررسی در تحقيق وي شامل بتاي حسابداري، تغييرات سود، رشد، اندازه، نسبت پرداخت سود، نسبت جاري، اهرم مالي، نسبت پوشش بهره و اهرم عملياتي بوده
رگرسیون خطی
نتايج به‌دست‌آمده تحقيق مؤيد آن بود كه متغيرهاي حسابداري فوق بيش از 57 درصد تغييرات ريسك نظام‌مند را تبيين می‌کنند
2005
عبدالقاني
معیارهای ریسک:نسبت اهرمي، اندازه‌ی دارايي، نسبت جاري، تغییرپذیری سود، رشد سود، سود سهام پرداختي و بتاي سود

ریسک سیستماتیک=
رگرسیون خطی
نتايج حاصل از بررسي حاكي از آن بود كه چهار معيار اندازه دارایی‌ها، نسبت جاري رشد سود و نسبت سود سهام پرداختي دارايي ارتباط بااهمیتی با ريسك سيستماتيك هستند درحالی‌که ارتباط بين متغیرهای ديگر با ریسک سيستماتيك ازلحاظ آماري معنی‌دار نبودند
2005
چن و همکاران
سرمایه فکری را با استفاده از ضریب ارزش‌افزوده فکری و اجزای آن مخارج تحقیق و توسعه تقسیم‌بر ارزش دفتری سهام عادی و هزینه تبلیغات تقسیم‌بر ارزش دفتری سهام عادی و ارزش بازار و عملکرد مالی را با استفاده از نسبت‌های ارزش بازار به ارزش دفتری، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها، رشد درآمد و بهره‌وری کارکنان اندازه‌گیری نمودند
رگرسیون خطی چند گانه
نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که سرمایه فکری اثر مثبتی بر ارزش بازار و عملکرد مالی دارد و ممکن است معیاری برای عملکرد آتی محسوب گردد
2003
میکلسون و پارتچ
وجه نقد=وجه نقد و موجودی بانک

معیارهای عملکرد

بازده سرمایه گذاری
ارزش افزوده اقتصادی
نسبت قیمت به سود

رگرسیون خطی
نتایج مطالعۀ آن‌ها بیانگر این است که عملکرد عملیاتی شرکت‌هایی که وجه نقد زیادي را نگهداري کرده بودند، نسبت به سایر شرکت‌ها بیشتر می‌باشد.
.

تاریخ
محقق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
2003
مینگ سیانگ چن
ri = Ei + bijδ j + …. + bikδ k +ε
كه در آنj δعوامل مشترك دارايي ها با ميانگين صفر، E بازده مورد انتظا رij bحساسيت بازده دارايي i ام به نوسانات عامل j ام است و ε, i .ریسک باقی ماندهi امین دارایی است.

رگرسیون خطی
وی با مقایسه این دو مدل ازنظر میزان انطباق بازده پیش‌بینی‌شده با بازده واقعی، قدرت مدل در پیش‌بینی درست نقاط عطف و میزان خطای پیش‌بینی، به این نتیجه رسید که در تمامی موارد قدرت تبیین CAPM سنتی در ارتباط بین ریسک و بازده، بیشتر از مدل C-CAPM است.
2005
چين چن و همکاران
عملکرد شرکت : بازده سهام و P/Eنسبت قیمت به در آمد

سرمایه فکری:
فرمول بندی شاخص های VAIC، به صورت عبارت جبری زیر می باشد:

= ارزش افزوده کارایی سرمایه فکری
= کارایی سرمایه انسانی
= کارایی سرمایه ساختاری
= کارایی سرمایه فیزیکی
رگرسیون خطی
نتايج نشان می‌دهد كه حدود 50 درصد ارزش بازاري شرکت‌ها در صورت‌حساب‌های مالي منعكس نشده‌اند و همچنين نشان می‌دهد كه عملكرد مالي رابطه مثبتي با ضريب ارزش‌افزوده فكري,VACA,VAHU دارد ولي رابطه معنی‌داری با STVA ندارد و با R&D ارتباط مثبتي دارد.

2006
گینر و ریورت
ریسک سیستمکاتیک:

داده‌های حسابداری: هزینه حقوق صاحبان سهام
رگرسیون خطی
آن‌ها نتیجه گرفتند که میان هزینه حقوق صاحبان سهام و عوامل ریسک مبتنی بر حسابداری رابطه مثبتی هست به‌گونه‌ای که این متغیرها، ریسک کسب‌وکار اصلی، نشأت‌گرفته از سه نوع فعالیت شرکت (عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری) را منعکس می‌کند.
2007
تسای و گو
عملکرد شرکت با معیار Tobin’s – Q سنجیده می‌شود
مالکیت نهادی: درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی وعمومی ازکل سهام سرمایه
.
رگرسیون خطی
آن‌ها نشان دادند که سرمایه‌گذاری نهادی در شرکت‌ها ممکن است به سرمایه‌گذاران کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند

تاریخ
محقق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
2006
نکراسو و شیراف
ri = Ei + bijδ j + …. + bikδ k +ε
كه در آنj δعوامل مشترك دارايي ها با ميانگين صفر، E بازده مورد انتظا رij bحساسيت بازده دارايي i ام به نوسانات عامل j ام است و ε, i .ریسک باقی ماندهi امین دارایی است.

رگرسیون خطی
بر اساس نتایج این تحقیق، ریسک ناشی از بتای حسابداری به‌طور بااهمیتی به اشتباهات ارزیابی کمتری نسبت به الگوهای شاخصی مانند الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) و الگوی سه عاملی فاما و فرنچ منجر می‌گردد. به‌طورکلی، نتایج تحقیق، مفید بودن ارقام حسابداری در تعیین ریسک ثابت می‌کند
2007
روبرت و چی چنگ چیو
عامل تعیین‌کننده ريسک سيستماتيک شامل:
سود حسابداري، رشد فروش، ارزش دفتري، سود سهام، درجه اهرم عملیاتی (DOL)، درجه اهرم مالی (DFL)، بازده بازار و ریسک بی‌خطر

رگرسیون خطی
برای یک واحد اقتصادی با مثبت بودن درآمدهای سال قبل و نرخ فروش سال جاری، اگر تأثیر مرکب ارزش دفتری جاری، سود سهام و درآمدهای آن روی قیمت سهام مثبت باشد، سپس DTL که از DFL و DOL نتیجه می‌شود یک تأثیر مثبت روی ریسک سیستماتیک دارد
2007
زایتون و تیان
عملکرد شرکت با معیارهای نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت به‌کل دارایی‌ها، نسبت کل بدهی به کی دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به‌کل دارایی‌ها و نسبت کل بدهی به‌کل حقوق صاحبان سهام سنجیده می‌شود
عملکرد شرکت: ROA
نسبت تقسیم سود بر کل دارایی
رگرسیون خطی
بین نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت به‌کل دارایی‌ها، نسبت کل بدهی به کی دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به‌کل دارایی‌ها و نسبت کل بدهی به‌کل حقوق صاحبان سهام با نسبت ROA رابطه معناداری وجود دارد.

2007
پوتان و ديگران
عملکرد شرکت : بازده سهام
سرمایه فکری:
فرمول بندی شاخص های VAIC، به صورت عبارت جبری زیر می باشد:

= ارزش افزوده کارایی سرمایه فکری
= کارایی سرمایه انسانی
= کارایی سرمایه ساختاری
= کارایی سرمایه فیزیکی
رگرسیون خطی و غیر خطی
یافته‌های اين پروژه نشان می‌دهد كه سرمايه فكري و عملكرد مالي شرکت‌ها ارتباط مثبتي با يكديگر دارند. سرمايه فكري شرکت‌ها با عملكرد مالي آتي شرکت‌ها ارتباط مثبتي دارد.

تاریخ
محقق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
2009
اولر و پیکونی
جهت برآورد سطح نگهداشت وجه نقد از مدل زیر استفاده می‌شود
Ci=β1*MBi+β2*LOGMVEi+β3*WC+β4*CFOi
+β5*Li+β6*SIGMAi+β7*DIVi+β8*BRi+β9*LAGCi+εi : c سطح نگهداشت وجه نقد
MB مجموع ازرش بازار سهام و کل بدهی های شرکت
:LOGMVE لگاریتم ارزش بازار سهام در ابتدای دوره
:WC سرمایه در گردش
:CFO جریان نقد عملیاتی
:Li اهرم مالی شرکت در ابتدای دوره مالی (بدهی ها تقسیم بر دارایی ها)
:SIGMA انحراف معیار استانداردجریان نقد عملیاتی هر شرکت برای سال های 1385 الی 1389
:DIVi متغیر نشانه گرکه اگر شرکت سود تقسیمی را پرداخت کند عدد 1 و در غیر این صورت 0
BR شاخص توانایی مالی شرکت که در صورتی که شرکت بدهی اول دوره داشته باشد عدد 1و در غیر این صورت عدد 0
:LAGC مجموع وجوه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت تقیسم بر ارزش بازار شرکت در ابتدای دوره
εi: باقی مانده الگوی رگرسیونی می باشد که توسط اپلر و همکاران (1999) گسترش داده شده و نشان دهنده برآورد مازاد وجه نقد شرکت است و در مدل های آزمون فرض به جای مانده وجه نقد قرار می گیرد.
.
رگرسیون حداقل مربعات معمولی
نتایج آن‌ها که در فاصله زمانی بین سال‌های 1989 تا 2006 به دست آمد، نشان می‌دهد که نرخ بازده دارایی‌هاي عملیاتی آینده و نرخ بازده سهام یک سال آتی این، شرکت‌ها در هنگام انحراف از وجه نقد بهینه برآوردي، هم براي شرکت‌هایی که وجه نقد بیش‌ازحد نگهداري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ارزش بازار، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری Next Entries پایان نامه رایگان درباره جامعه آماری، رگرسیون، بازار سهام، بورس اوراق بهادار