پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، سود آتی

دانلود پایان نامه ارشد

سود هر سهم و ارزش بازار به دفتری بيشتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این ضرایب با صفر رد نمی شود و باید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.

فرضيه فرعي3 – 3: رابطه بين تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه فوق در دو سطح بالا و پايين انجام مي شود.
فرضيه فرعي1 – 3 – 3: رابطه معناداري بين تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه بازده حقوق صاحبان سهام بالايي دارند، وجود دارد.

اگر فرضیه فرعي 1-3 – 3را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری ، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند ،وجود دارد.

و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:
جدول شماره (78-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند.

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1/739
0/018226
0/019
0/025
0/159
1

طبق جدول شماره (78-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت حقوق صاحبان بالاتری دارند 159/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig كمتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 019/ 0 را نشان می دهد که عدد پاييني می باشد و برازش پاييني از تغييرات سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (78-4) 739/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول شماره (79-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)

ANOVA
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0/022
3/871
0/129
2
0/257
رگرسيون

0/033
297
9/866
Residual

299
10/123
جمع

جدول شماره (79-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig كمتراز پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:

جدول شماره (80-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)

سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/000
5/892

0/013
0/077
(Constant)
0/006
2/776
0/159
0/008
0/023
تغییرات سود هرسهم
0/848
0/192
0/011
0/024
0/005
بازده حقوق صاحبان سهام

در خروجی جدول شماره (80-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= 0/077 + 0/023X1 + 0/005 X2 + e i

طبق خروجی جدول شماره (80-4)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر 2β و 1β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,

از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت مربوط به تغييرات سود هر سهم كمتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این ضرایب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد. اما سطح معنی داری مربوط به بازده حقوق صاحبان سهام از 0/05 بيشتر می باشد بنابراین باید از معادله رگرسیونی حذف شود.
فرضيه فرعي 2-3 – 3: رابطه معناداري بين تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند، وجود دارد.

اگر فرضیه فرعي2-3-3را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی
که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، ارزش بازار، سود آتی، ضریب تعیین Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، ضریب تعیین، سود آتی، ضریب همبستگی