پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، اطلاعات مالی، آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

سالانه حسابرسی شده خود را ارائه نکرده باشند.
29
در طی سالهای 1387 تا 1391 بطور متوالی سهام شرکت بیش از چهار ماه وقفه معامله ای نداشته باشد.
61
گزارش هزینه حسابرس آورده نشده
172
شرکت های باقی مانده در نمونه آماری تحقیق
96

3-4-2- روش گردآوری داده ها
جهت تلخيص مطالعات کتابخانه اي يا ادبيات تحقيق از فيش استفاده شده است و جهت توصيف و طبقه بندي يافته هاي مبتني بر بررسي تجربيات گذشته و اطلاعات مالی شرکتها از نرم افزارExcel استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق شامل عناصر صورت‌های مالی حسابرسی شده نظیر اجزای مختلف صورت سود و زیان و سایر اطلاعات نظیر قیمت سهام و سود سهام شرکت‌های عضو نمونه تحقیق می‌باشد که از منابع زیر جمع‌آوری شده است: از طريق مطالعات کتابخانه ای مقالات و پايان نامه های داخلی وخارجی و اطلاعات مالی شرکتها از : نرم افزار ره آورد نوين، اطلاعات منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار تهران و سايت: www. rdis. ir
3-5- روش های تجزیه و تحلیل داده ها
3-5-1- روش های آماری
براي تجزيه و تحليل آماري داده‌ها و آزمون فرضيه‌هاي پژوهش حاضر از دو نوع روش آماری استفاده شده است.
1) ازآمار توصیفی؛ با استفاده از شاخص‌هاي مرکزي همچون ميانگين، ميانه و شاخص‌هاي پراکندگي همچون انحراف معيار، چولگي وکشيدگي جهت توصیف متغیرها و نوع توزیع دادهها استفاده شده است.
2) از آمار استنباطی؛ در دو بخش:
الف) آزمون همبستگی: شامل؛آزمون نرمال بودن توزیع جامعه آماری(آزمون کولموگروف- اسميرنوف) و آزمون عدم خود ‌همبستگي داده‌ها(آزمون دوربین- واتسون).
ب)آزمون اصلی: شامل؛ آزمون رگرسیون خطی یک متغیره، آزمون همبستگی پیرسون ، آزمون هاسمن و F لیمر
جهت تجزیه و تحلیل و بررسی رابطهی بین متغیرها از رگرسیون (همبستگی) استفاده میشود. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش رگرسیون خطی و برای معناداری همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون115 استفاده می‌شود. معادلهی خط رگرسیونی فرضیههای تحقیق حاضر به صورت زیر میباشد.
3-5-2- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گيري آنها
متغیرها یکی از عناصر اصلی تحقیق میباشند. متغیر چیزی است که میتواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولاً چیزی است که میتواند ارزشهای عددی متفاوتی را بپذیرد (به زبان آماری، یعنی واریانس داشته باشد) بنابراین هرچیز که وجود داشته باشد یک متغیر است و در واقع ویژگیهایی است که پژوهشگر آنها را مشاهده، کنترل و یا در آنها دخل و تصرف میکند. و ایده اصلی در یک تحقیق بوده و مفهومی قابل تغییر میباشد(خاکی،1384،73).
براي انجام آزمون فرضيه هاي تحقيق ، مدل سیمونیک116(1980) با توجه به در دسترس بودن اطلاعات بشرح زير مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت :

Lnfeeit = β0 + β1 Gov it + β2Tobino it + β3 Big it + β4 Firmsize + β5 Loss it+ β6 Recint it + β7 InuintQit+ β8Subit +e

Lnfee= متغير وابسته مدل، لگاریتم طبیعی هزینه حسابرسی سال جاری می باشد.
B1Gov: اين متغيرمستقل شاخص های حاکمیت شرکتی می شود که به ترتیب فرضیه تحقیق درصد مالکیت نهادی، درصد مشارکت مدیریت در مالکیت، استقلال هيأت مديره و وجود حسابرس داخلی را نشان مي دهد.
B2 tobin: اين متغيرکنترل نشانگر از حاصل تقسيم ارزش بازار بر ارزش دفتری بدست مي آيد.
B3 Big: اين متغير نشانگر سازمان حسابرسی است.
B4Firmsize: این متغير نشانگر اندازه شرکت (Lnکل دارایی ها) می باشد. اين متغير بعنوان متغير كنترلي مدل مي باشد كه از حاصل لگاريتم طبيعي كل دارايي هاي شركت بدست مي آيد.
B5Loss: اگرشرکت در سه سال آخرزیان داشته باشدعدد 1 ودر غیر این صورت عددصفر
Recint B6: نسبت حسابهاي دريافتني به کل داراییها
B7Invint: نسبت موجودیها به کل داراییها
B8Subs : شرکتهای دارای گروه مثل ایران خودرو-سایپا-صنایع بهشهر

3-6- تجزيه و تحليل رگرسيون و همبستگي
يك نوع از تجزيه و تحليل‌هاي آماري كه در امر برآورد و پيش بيني، كاربرد گسترده‌اي دارد، تجزيه و تحليل رگرسيون و همبستگي است. تجزيه و تحليل رگرسيون117 و همبستگي118، براي تعيين ماهيت وابستگي بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل بكار برده ميشود.
3-6-1- مدل‌هاي رگرسيون
مدلهاي رگرسيون براساس اين نظريه ساخته شده‌اند كه، اگر دو عامل به يكديگر بستگي داشته باشند، تغيير يكي با تغيير ديگري قرين خواهد شد. هرچه ارتباط مزبور دو عامل به يكديگر نزديكتر و قويتر باشد، ضريب همبستگي تغييرات آنها بزرگتر و به حداكثر همبستگي، يعني، نزديكتر خواهد شد. پس اگر روند گذشته نشان دهد كه بين تغيير يك عامل و تغييرات چند عامل ديگر همبستگي معني‌داري وجود دارد، مي‌توان تصور كرد كه در آينده نيز همبستگي مزبور حفظ خواهد شد و اگر ضريب همبستگي مزبور را بدانيم، ميتوانيم اندازه تغيير عامل وابسته را از اندازه و تغيير عوامل مستقل مرتبط با آن اندازهگيري و پيش‌بيني كنيم. مدل‌هاي رگرسيون، انواع مختلفي دارند كه متداولترين آنها نوع ساده ومركباند. رگرسيون ساده شامل ارتباط بين دو متغير و رگرسيون مركب، ارتباط يك متغير را با دو يا تعداد متغير بيشتر نشان مي‌دهد. رگرسيون مركب رابطه بين متغير وابسته را با يكي از متغيرهاي مستقل، در شرايط ثابت بودن ديگر متغيرهاي مستقل، نشان ميدهد. استفاده از مدلهاي رگرسيون متضمن پيش فرض‌هايي است كه در ادامه مورد بحث قرار ميگيرد.
رگرسیون ساده: Y= a + bx
رگرسیون مرکب: εt + x_n b_n … + x_2 b_2 + x_1 Y= a + b_1
b= r (Sy/Sx)

=Y متغير وابسته(مقادير خود را بر اساس مقادير x بدست مي آورد).
X= متغير مستقل( در انتخاب مقادير آزاد است).
= bضريب رگرسيون(شيب خط يا ميزان تغييرات Yبر حسبX ).
= r ضريب همبستگي بين xوy
= Syانحراف استاندارد متغير وابسته
Sx = انحراف استاندارد متغير مستقل
Xn…,X2,X1= متغيرهاي مستقل
Bn,…,b2,b1= ضريبهاي رگرسيون
xو= y ميانگين مشاهدات مقاديرxو y مي‌باشند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حق الزحمه، حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی، حاکمیت شرکتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد همگرایی فرهنگی، افغانستان، تاجیکستان، همکاریهای اقتصادی