پایان نامه رایگان درباره روش تحقیق، روش تحقیق علمی، صورت های مالی، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت بعد ازخصوصي سازي
رديف
سهامداران
تعداد سهام
درصد سهام
مبلغ  به ريال
1
شركتهاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت
49،500،000
30
49،500،000،000
2
شركت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان
37،666،405
83/22
37،666،405،000
3
شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
33،000،000
20
33،000،000،000
4
سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران
32،236،252
54/19
32،236،252،000
5
سازمان خصوصي سازي (سهام ترجيحي كارگرن)
7،994،899
84/4
7،994،899،000
6
شركت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان
3،099،163
88/1
3،099،163،000
7
ساير سهامداران
1،503،281
91/.
1،503،281،000
جمـع
165.000.000
100
165.000.000.000

4-6-2- كارگاههاي اصلي شركت ايرالكو
كارگاه احياء : امروزه در جهان توليد فلز آلومينيوم به دو صورت انجام مي گيرد : 1- توليد آلومينيوم اوليه با استفاده از اكسيد آلومينيوم يا آلومينا AL2O3 و 2- توليد آلومينيوم ثانويه با استفاده از آلومينيوم بازيافتي . فلز آلومينيوم اوليه نيز طي سه مرحله به شرح ذيل توليد مي شود :
1) مراحل عملياتي سنگ معدن بوكسيت
2) مراحل استحصال آلومينا از بوكسيت
3) فرآيند الكتروليز
سنگ بوكسيت طي فرآيندي با استفاده از روش شيميايي در كارخانجات توليد آلومينا به اكسيد آلومينيوم يا آلومينا تبديل مي گردد. آلومينيوم مذاب در كارگاههاي احياء با استفاده از سلول هاي الكتروليز و روش « هال- هرولت‌» و وجود قطبهاي مثبت و منفي (آند-كاتد) جهت ع بور جريان الكتريسيته از محلول آلومينا «AL2o3 » در كريوليت « Na3Alf6 » مذاب و در دماي 970-950 درجه سانتيگراد توليد شده و به طور كلي ، از فرآيند چهارتن بوكسيت ، دو تن پودر آلومينا بدست آمده و ازاين مقدار يك تن فلز آلومينيوم استحصال ميگردد.
از نظر تكنولوژي سيستم موجود در كارگاه احياء ايرالكو از نوع پيش پخت و نحوه قرار گرفتن ديگها پهلو به پهلو بوده كه شامل 5 خط و به استعداد 700 ديگ مي باشد.
استاندارد برق مصرفي دراين تكنولوژي به ازاي هر كيلوگرم فلز مذاب توليدي درون ديگ حدود 5/17-17 كيلووات ساعت است. مراحل توليد فلز آلومينيوم به شرح ذيل صورت مي پذيرد :
جريان مصرفي توسط دو خط فشار قوي 230kv متناوب وارد ركتيفاير (يكسوكننده) شده و جريان (A.C) به (D.C) تبديل مي گردد. باتوجه به نحوه قرارگرفتن ديگها به صورت سري ، آمپر عبوري در كليه ديگها ثابت و ولتاژ مصرفي ديگ نيز برحسب مقاومت متفاوت است. الكتروليت در پروسه توليد آلومينيوم عمدتاً كريوليت « Na3AlF6 » ميباشد كه علاوه بر نقش كمكي جهت ذوب آلومينا ، دماي ذوب آن را تا 960 درجه سانتيگراد پايين مي آورد و به عنوان هادي جريان ، تبادلات الكتريكي و تجزيه آلومينا را به عهده دارد.
ميزان ولتاژ هر ديگ بسته به مقاومت آن بين (4/5- 8/4) ولت و ميزان آمپر مصرفي در هر خط نيز بين  (68-67) كيلوآمپر بوده و تعداد آندهاي موجود در هر سلول 28 عدد و تعداد كاتدها 14 عدد مي باشد.اين كارگاه در زمان بهره برداري (1/10/1351) داراي 2 خط توليدي بوده كه با راه اندازي خط سوم در تاريخ 17/2/1369 و همچنين راه اندازي خطوط 4و5 به ترتيب در آبان و بهمن ماه سال 1371 داراي 5 خط توليد گرديد كه در سال 1383 و سالهاي بعد از آن بخشي از خطوط مذكور بنابر حكم قضايي از مدار توليد خارج شد.
كارگاه توليد آند : آند به عنوان الكترود يا قطب مثبت در پروسه توليد آلومينيوم در سلولهاي احياء نقش بسزايي ايفا مي كند به طوريكه حدود 25 درصد هزينه توليد را شامل مي شود. آندهاي مورد نياز سلولهاي احياء و مواد مخصوص ميكس جهت آستركاري ديگهاي احياء در كارگاه آند تهيه مي گردد. اين كارگاه به دو بخش عمده ساخت و پخت آند تقسيم مي شود. مواد اوليه  مورد نياز هر آند كه تقريباٌ به وزن130 كيلوگرم و به ابعاد 47×40×52 سانتيمتر ميباشد 85% كك نفتي  و 15%  قيرصنعتي را  شامل ميگردد كه ممكن است درصدي ازاين مواد ازآندهاي اسكراپ ( آندهائي كه جزء ضايعات توليد كارگاه آندسازي ميباشد ) و باتس ( باقيمانده آندهايي كه پس از مصرف در كارگاه احياء مجدداً به كارگاه آندسازي برگردانده مي شوند) تشكيل دهند.
مواد اوليه ذكر شده جهت ساخت آند خام بعد از كنترل وزن ، اندازه گيري ، دانه بندي و تعيين درصد اختلاط به دستگاههاي مخلوط كن هدايت و پس از تحمل درجه حرارت بين 240-220 درجه سانتيگراد به مدت 80-55 دقيقه بصورت خمير ي خروجي به دستگاههاي پرس هدايت مي شوند. آندهاي ساخته شده به كارگاه پخت منتقل و عمليات پخت بر روي آنها در يك دوره چند روزه صورت مي گيرد. اين عمليات شامل مراحل بارگيري، پيش گرم، پيش پخت، سرد كردن و تخليه مي باشد.
كارگاه ريخت و برش و بسته بندي : فعاليتهاي زنجيره اي سه كارگاه آند ، ميله گذاري و احياء در كارگاه ريخت منجر به توليد محصول نهايي (انواع شمش آلومينيوم ) ميگردد. دراين كارگاه با استفاده از انواع كوره هاي نگهدارنده ، يكنواخت كننده و دستگاههاي D.C عمودي و افقي و پيك ماشين آلومينيوم مذاب دريافتي از كارگاه احياء به انواع آلياژهاي ريختگ ي و كار پذير آلومينيوم در استانداردهاي مختلف تبديل ميگردد. در كارگاه ريخت دو نوع محصول توليد مي شود :
1- محصولات كارپذير در اشكال بيلت و اسلب با روش تبريد مستقيم D.C .
2- محصولات ريختگي در اشكال تي بار، پيك 1000 پوندي و شمش 50 پوندي .
توانايي ظرفيت اسمي اين كارگاه 140 هزار تن درسال مي باشد كه باتوجه به نوع آلياژ و درخواست مشتري ، پس از  كنترل نهايـــي و برش و بسته بندي جهت توزيع و ارسال به مشتريان تحويل انبار محصول ميگردد .

5-6-2- محصولات اصلي شركت ايرالكو
بيلت يا شمشال: اين محصول در صنايع اكستروژن كاربرد دارد و بر اساس سفارش مشتريان انواع آلياژها طبق استاندارد بين المللي AA و در قطرهاي مختلف از 5 تا 14 اينچ و طولهاي 24 تا 34 اينچ توليد مي شود.

شمش تي – بار: اين محصول بر حسب نياز كارخانجات مصرف كننده در انواع آلياژ E.C و (1350-AA) و خالص توليد مي گردد و بيشتر جهت توليد هدايت كننده هاي الكتريكي، كابلها و وسايل خانگي و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد.

اسلب يا تختال : اين توليدات در صنايع نورد و توليد انواع ورق، كويل، تسمه و … مورد استفاده قرار مي گيرند.

شمش 1000پوندي: اين شمشها اغلب به صورت آلومينيوم خالص توليد مي شوند و در صنايع توليد كابل و قطعات الكتريكي مورد استفاده قرار مي گيرند. درجه خلوص اين توليدات حداقل 70/99 درصد و بالاتر مي باشد و اغلب در صنايع ذوب مجدد كاربرد دارند.

شمش 50 پوندي: اين شمش ها بيشتر بصورت آلومينيوم آلياژي و در صنايع خودرو سازي و ريخته گري مورد استفاده قرار مي گيرند . در موارد خاص و بنا به درخواست مشتريان اين توليدات بصورت خالص و با حداقل خلوص 70/99 نيز انجام مي شود.

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه
هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزا، موضوع تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم و سیستماتیكی است كه در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی، شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است.
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، ویژگی های تحقیق، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

2-3 روش تحقیق
تحقيق فرآيندي است كه از طريق آن مي توان درباره ” ناشناخته” به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را كسب كرد. در اين فرآيند از چگونگي گردآوري شواهد و تبديل آنها به يافته ها، تحت عنوان “روش شناسي” ياد مي شود (خاكي،1388،195)1.
بررسي و تحليل نقادانه شيوه هاي خاص تطبيق عام تئوري در هر يك از فنون ويژه علمي، وظيفه شاخه اي از فلسفه علم است كه ” روش شناسي” خوانده مي شود. وجود روش خاصي براي هر فن، و حتي بودن روشهاي مختلفي در ادوار مختلف تاريخ يك فن، در اين تلقي از ” روش شناسي ” مي گنجد. مباحث روش شناسي بيشتر محصول اين است كه معلوم نيست دانشمند چه مي كند تا اينكه چه بايد بكند. ولي البته روشن كردن پاسخ آن سئوال، مدلولات دستوري و تكليفي هم دارد (همان منبع،193)2.
پايه هر علمي روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي به روش شناختي مبتني است كه در آن علم به كار مي رود.
روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزارها و راههاي معتبر (قابل اطمينان) و نظام يافته براي بررسي واقعيتها، كشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشكلات است. در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (سرمد و همکاران،1381،170)1.
بنابراين با توجه به توضيحات فوق:
1. تحقیق حاضر به لحاظ طبقه بندي بر مبناي هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقيقات كاربردي تحقيقاتي هستند كه نظريه ها، قانونمنديها، اصول و فنوني كه در تحقيقات پايه تدوين مي شوند را براي حل مسائل اجرايي و واقعي به كار مي گيرد. اين نوع تحقيقات بيشتر بر مؤثرترين اقدام تاكيد دارند و علتها را كمتر مورد توجه قرار مي دهند. اين تاكيد بيشتر بواسطه آن است كه تحقيقات كاربردي به سمت كاربرد عملي دانش هدايت مي شود (خاكي، 1388، 202)2.
2. همچنين اين تحقيق از نظر روش و ماهيت از نوع تحقیق توصیفی است. تحقيق توصيفي، شامل جمع آوري اطلاعات براي آزمون فرضيه يا پاسخ به سئوالات مربوط به وضعيت فعلي موضوع مورد مطالعه مي شود. تحقيق توصيفي، آنچه را كه هست توصيف و تفسير مي كند و به شرايط يا روابط موجود، عقايد متداول، فرآيندهاي جاري، آثار مشهود يا روندهاي در حال گسترش توجه دارد. تمركز اصلي در درجه ي اول به زمان حال است، هر چند غالبا رويدادها و آثار گذشته را نيز كه به شرايط موجود مربوط مي شوند مورد بررسي قرار مي دهد (همان منبع، 210)3.

3-3- ابزارهاي گرد آوري داده ها (اطلاعات)
هر پديده از نظر كمي و كيفي ويژگيهايي دارد كه آگاهي در مورد اين ويژگيها، به ماهيت دستيابي به آنها وابسته است. اين پديده ها به عنوان متغير در طول زمان دچار دگرگوني و تحول مي گردند. هدف هر تحقيقي اعم از توصيفي يا تبييني دستيابي به اطلاعات در مورد اين تغييرات است. يافتن پاسخ و راه حل براي مسئله انتخاب شده در هر تحقيق، مستلزم دست يافتن به داده هايي است كه از طريق آنها بتوان فرضيه هايي كه به عنوان پاسخهاي احتمالي و موقتي براي مسئله تحقيق مطرح شده اند را آزمون كرد. ابزارهاي گوناگوني براي به دست آوردن داده ها وجود دارد و هر پژوهشگر بايد با توجه به ماهيت مسئله و فرضيه هاي طراحي شده يك يا چند ابزار را طراحي كندو پس از كسب شرايط لازم در مورد اعتبار اين ابزارها، از آنها در جهت جمع آوري داده ها بهره جويد تا در نهايت از طريق پردازش و تحليل اين داده ها، بتوان در مورد فرضيه ها قضاوت كرد (همان منبع، 159)4.
4-3 روش گردآوري اطلاعات
گردآوري اطلاعات مورد نياز تحقيق يكي از مراحل اساسي انجام تحقيق است به طوريكه اين مرحله آغاز فرآيندي است كه طي آن محقق يافته هاي ميداني و كتابخانه اي را گردآوري مي كند و به روش استقرايي به فشرده سازي آنها از طريق طبقه بندي و سپس تجزيه و تحليل مي پردازد و فرضيه هاي تدوين شده خود را مورد ارزيابي قرار مي دهد و در نهايت حكم صادر مي كند و پاسخ مسئله تحقيق را با اتكاي انها مي يابد.
در این تحقیق برای جمع آوری داده های مورد نیاز فرضیه ها و هم چنین مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه ای و داده های تجربی استفاده شده است. هم چنین ابزار تحقیق، صورت های مالی، یادداشت های همراه ، گزارش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار، بازده سهام، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه رایگان درباره سلسله مراتب، ارزش افزوده، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام