پایان نامه رایگان درباره روایی محتوا، معادلات ساختاری، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

(L)
L1-هنگامي كه من با ديگران در رابطه با سپيدار صحبت مي كنم نكات مثبتي را در رابطه با اين شركت بازگو مي كنم.
L2-كساني كه نظر من را براي سيستم هاي نرم افزاري جويا مي شوند من شركت سپيدار را به آنها معرفي مي كنم.
L3-من دوستانم را به همكاري با شركت سپيدار تشويق مي كنم.
L4-من شركت سپيدار را به عنوان انتخاب اول براي خريد خدمات نرم افزاري خودم در نظر مي گيرم.
L5-من در آينده نزديك به دنبال خريد محصولات جديد از شركت سپيدار مي باشم.
زيتامل و ديگران( 1996)

در بخش سؤالات عملياتي پرسشنامه از مشتريان خواسته شد تا بر اساس طيف پنج تايي ليكرت (از كاملاً موافق تا كاملاً مخالف) به سؤالات پاسخ دهند. براي شاخص ها با جنبه مثبت امتيازدهي بر اساس جدول (3-4) انجام شده است.
جدول ‏34 طیف امتیازدهی به معیارها (براي سؤالات با جنبه مثبت)
كاملاً مخالف
مخالف
بي نظر
موافق
كاملاً موافق
1
2
3
4
5

جامعه آماری
مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند، یک جامعه آماری را مشخص می سازند (خاکی، 1387، 273).
صفت مشترک صفتي است که بين همه عناصر جامعه آماري مشترک و متمايز کننده جامعه آماري از ساير جوامع باشد (آذر و مومني، 1383: 5). و «گروه نمونه» مجموعه ي كوچكي از جامعه ي آماري است مشتمل بر برخي از اعضا كه از اعضاي جامعه ي آماري انتخاب شده اند. در واقع، گروه نمونه يك مجموعه فرعي از جامعه است كه با مطالعه ي آن محقق قادر است نتيجه را به كل جامعه آماري تعميم دهد (سكاران،1386، ص:295). به عبارت ساده تر، تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک مشخصه باشند را «جامعه آماری» و تعدادی از آحاد جامعه آماری که بیان کنندهی ویژگیهای اصلی جامعه باشند را «نمونه» می نامند.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مشتریان خدمات شرکت سپيدار در شهر تهران است. كه اين شامل 248 مشتري از تعداد كل حدود 1500 مشتري است كه خدمات سپيدار را خريداري كردهاند.
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
پس از مشخص شدن جامعه، لزومی نیست که داده های کل جامعه آماری را استخراج کرد، بلکه کافی است نمونهای از آن را به طور علمی و تصادفی برگزید و سپس دادههای مربوط به این نمونه را استخراج کرد و در نهایت نتایج دادههای تحلیل شده را به کل جامعه آماری تعمیم داد. هدف همه نمونه برداریها در پژوهشهای علمی تهیه بیانیههای دقیق و با معنا درباره یک گروه بر پایه مطالعه زیرمجموعهای از آن گروه است. این گروه ممکن است زیر مجموعهای از افراد یا چیزها باشد (خاکی، 1387، 271). نمونه، گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل میشود. جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آن انتقال داده می شود (دلاور، 1385، 89). نمونه گیری فرایندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونهای برگزیده می شوند که معرف جامعه بزرگتری که از آن انتخاب شده اند، باشند (خاکی، 1387، 272). نمونه ها به دو روش کلی انتخاب میگردند. روش احتمالی که از ارزش علمی برخوردار است و به روش تصادفی مرسوم می باشد، و روش غیر احتمالی که به روش وضعی معروف است ( حافظ نیا، 1382، 121).
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است، كه در آن اعضای جامعه آماری یک شانس معین و برابر برای انتخاب شدن به عنوان آزمودنی را دارند. این شیوه نمونه برداری، کمترین سوگیری و بیشترین تعمیم پذیری را دارا می باشد (سکاران، 1384، 300). انتخاب حجم نمونه در طرح ریزی یک تحقیق، از آنجا که نشان دهنده واقعیات جامعه است و از آن تبعیت می کند، از موضوع های کلیدی بررسی می باشد.
برای تعیین تعداد نمونه مورد نیاز، با توجه به محدود بودن جامعه آماری، از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران استفاده شده است که به صورت زیر می باشد:
n= (〖N〖×Ζ〗_(α/2)〗^2×p×q)/(ε^2 (N-1)+〖Ζ_(α/2)〗^2×p×q)
جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان خدمات شرکت سپيدار درشهر تهران است. كه اين شامل248 مشتري از مشتريان سپيدار مي شود.
كه درآن ؛
P: برآورد نسبت صفت متغير؛ 5/0= P
ε: مقدار اشتباه مجاز= 05/0
Z: متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان95 درصد؛ (96/1=Zα/2)

با توجه به تعداد جامعه آماري (248 نفر)، اندازه نمونه آماري بر اساس فرمول نمونه گيري از جامعه محدود، 149 نفر برآورد شده است . جدول مورگان نیز براي جامعه با حجم 250، نمونه اي 148 تايي پيشنهاد ميكند.
در اینجا پرسشنامه ها به صورت دستی و الکترونیکی بصورت تصادفی بین اعضای جامعه توزیع شد. براي اطمينان بيشتر 250 پرسشنامه توزيع گرديد و پس از دو مرحله پیگیری ایمیلی یا تلفنی، تنها 151 پرسشنامه تکمیل شده قابل استفاده بود.
روش تحقيق
بررسی و تحلیل نقادانه شیوه های خاص تطبیق عام تئوری در هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخه ای از فلسفه علم است که روش شناسی خوانده میشود. وجود روشي خاص برای هر فن، و حتی بودن روشهای مختلفی در ادوار مختلف تاریخ آن فن، در این تلقی از روش شناسی میگنجد. دستیابی به هدفهای تحقیق(یعنی نظریه سازی) میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روششناسی درست صورت پذیرد (خاکی، 1387، 193). روش مجموعه ای از شیوه ها و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و برکناری از خطا به کار برده می شود. روش، خط مشی معقول و منظمی برای دستیابی به هدف معینی می باشد، و روش علمی به راه انتخاب تکنیک ها در علم اطلاق می گردد (ازکیا و دربان آستانه، 1382، 107).
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات است (خاکی، 1387، 201). تحقیقات علمی بر اساس دو مبنای هدف و روش تقسیم بندی میشوند. تحقیقات بر اساس هدف شامل سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی می باشند (حافظ نیا، 1382، 50). روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی می باشد. زیرا دارای نتایج کاربردی است و می توان نتایج آن را به کار بست. این تحقیقات نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین میشوند را برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار میگیرد، بیشتر بر موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند (خاکی، 1387، 202). تحقیقات علمی بر اساس روش را می توان به تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی تقسیم نمود (فرهنگی و صفرزاده، 1387، 274). تحقیق توصیفی را میتوان به دسته های زیر تقسیم کرد: تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی، اقدام پژوهی، بررسی موردی، تحقیق پس رویدادی(علی- مقایسه ای) (سرمد و دیگران، 1384، 82). روش تحقیق حاضر بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی می باشد.
تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر میکند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. تمرکز اصلی در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط میشوند، مورد بررسی قرار می دهد (جان بست، 1371، 125). در تحقیق همبستگی میزان ارتباط تغییرات یک عامل با تغییرات یک یا چند عامل دیگر بررسی می گردد، و در مواردی انجام میگیرد که محقق امکان کنترل و دستکاری متغیرهای تحقیق را ندارد (ازکیا و دربان آستانه، 1382، 343). در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن، و به کارگیری روابط در انجام پیش بینی ها است (خاکی، 1387، 218).
تحقیقات همبستگی بر حسب هدف به سه دسته تقسیم می شود: 1- مطالعه همبستگی دو متغیری، 2-تحلیل رگرسیون101، 3- تحلیل ماتریس همبستگی با کوواریانس (دلاور، 1385).
در این میان، از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کواریانس تحلیل میشود، تحلیل عاملی102 و مدل معادلات ساختاری103 است. در تحلیل عاملی هدف خلاصه کردن مجموعهای از دادهها یا رسیدن به متغیرهای مکنون104 (سازه105) و در معادلات ساختاری آزمون روابط ساختاری مبتنی بر نظریهها و یافتههای تحقیقاتی موجود است (سرمد و همکاران، 1387، ص: 91).
تحقیق حاضر، از آنجایی که هدفش بررسی عوامل مؤثر بر «وفاداري مشتريان» است. از نظر هدف «کاربردی» و از نظر نحوه ی گردآوری اطلاعات از نوع «توصيفي-پيمايشي» و از نوع تحقيقات غير آزمايشي است. در ضمن با توجه به اینکه از روش «مدل معادلات ساختاری(SEM)» برای آزمون فرضیه ها استفاده خواهد شد، در میان تحقیقات همبستگی از نوع «تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس» می باشد.
روايي106 و پايايي107 پرسشنامه
تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه
توانايي ابزار در حفظ پايايي خود در طول زمان (علي رغم شرايط غير قابل قبول کنترل آزمون و وضعيت خود پاسخ دهندگان) حاکي از پايداري و تغيير پذيري اندک آن مي باشد. براي آزمون پايايي دو راه وجود دارد. اعتبار باز آزمايي و اعتبار سازگاري (سکاران، 1380، ص 228).
در این قسمت به ارايه نتایج و یافته های تحقیقاتی در مورد مطالعه مقدماتی(پایلوت) انجام گرفته بر روی نمونه پرداخته می شود. در ابتدا جهت تعیین پایایی بخش های مختلف مورد استفاده در پرسشنامه از الفای کرونباخ استفاده شده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه ها يا آزمون هايي که خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري ميکند بکار ميرود. براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمرههاي هر زير مجموعه سؤال هاي پرسشنامه(يا زير آزمون) و واريانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه کرد.

كه در آن:
J = تعداد زير مجموعه سؤالهاي پرسشنامه يا آزمون
= واريانس زير آزمون j ام
= واريانس كل آزمون
اعتبار پرسشنامه با استفاده ازبسته نرم‌افزاری SPSS نسخه 18 تحت ویندوز محاسبه گرديد. مقدار الفاي كلي 923/0 محاسبه شده است. در جدول 5-3 مقادیر آلفا برای هر مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه به تفکیک آورده شده است:

جدول ‏35 محاسبه اعتبار پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ(α7/0)
سازه
مقدار آلفا در پیش آزمون
قابليت اطمينان
792/0
پاسخگويي
755/0
تضمين
738/0
همدلي
702/0
عوامل ملموس
774/0
ارزش درك شده
818/0
رضايت مشتري
748/0
تصوير سازماني
764/0
هزينه جابهجايي
705/0
وفاداري مشتريان
725/0

بر اساس جدول فوق مشخص می شود که مقدار آلفا برای تمام سازه ها دارای مقداری بالاتر از 7/0 است که نشان دهنده اعتبار پرسشنامه و برداشت فکری مناسب و یکسان پاسخگویان از محتوای متغیر های مربوط به هر سازه است. نتایج نشان داد که مقدار آلفا برای هر سازه با حذف تک تک متغیر های آنها بهبودی را نشان نمی دهد. لیکن تمام نشانگرهای انتخابی برای اندازه گیری سازه های مورد مطالعه از پایایی لازم برخور دار هستند.
تعيين روايي (اعتبار) پرسشنامه
روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق برمی گردد (خاکی، 1387، 288).
روایی پرسشنامه تحقیق حاضر بر اساس روایی محتوایی می باشد.
روایی محتوایی108 این اطمینان را به وجود می آورد که مقیاس شامل یک سری موارد کافی و نمونه جهت استفاده از مفهوم است. هرچه موارد معرف حیطه مفهومی که اندازه گیری میشود بیشتر باشد، اعتبار محتوایی آن بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، روایی محتوایی معرف چگونگی توصیف ابعاد و اجزا مفهوم است (همان منبع، 289). روایی محتوا به تحلیل منطقی محتوای یک آزمون بستگی دارد و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره رضایت مشتریان، وفاداری مشتری، رضایت مشتری Next Entries پایان نامه رایگان درباره تحلیل داده، مدل معادلات ساختاری، معادلات ساختاری