پایان نامه رایگان درباره روایی محتوا، ضریب همبستگی، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه ارشد

محقق قرار گرفت .

انجام تحقیق توصیفی از لحاظ روش گرد آوري اطلاعات را می توان به کتابخانه اي ، مشاهده اي و پیمایشی تقسیم کرد

. در این تحقیق روش پیمایشی جهت گرد آوري اطلاعات استفاده شده است ، لذا آن را می توان در زمره تحقیق هـاي میدانی قرار داد .

در این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود پرداخته می شود و بررسی هاي انجام شده بر اسـاس این روش در سازمانهاي واقعی و توسط افراد واقعی صورت می پذیرد و متغیر ها در این روش دستکاري نمـی شـوند و در حالت طبیعی مورد بررسی قرار می یرند و این از برتریهاي روش تحقیق توصیفی در مطالعات سازمانی است .
یکی از مهمترین گرایشهاي جدید در راستاي شناخت بهتر پدیده ها ، دوري از تک علیتی ( ( Uni- Causality است کـه خود به منزله طرد مکاتبی بسیار است . حال که هر پدیده چند یا چندین عامـل دارد ، بایـد تمـامی آنـان را بـه حسـاب آورد . سهم هر یک را در پیدایی یا تغییر در معلول شناخت و رابطـه متقابـل آنـان را بـا یکـدیگر دیـد و سـنجید . ایـن مقدمه تحقیقات چند متغیره است که در نهایت لزوم فـراهم سـازي مـدلهاي علـی را بـی اسـتثنا در همـه پژوهشـهاي اجتماعی مطرح می سازد ( سارو خانی ، جلد دوم ، ص ( 1375 : 447

3-2-1 در اجراي تحقیق ، مراحل زیر پیگري شده است :

58

-1 تدوین چار چوب مفهومی با استفاده از اطلاعات کتابخانه اي و بررسی اسناد و مـدارك موجـود و مشـاهده سـایت هاي اینترنتی مرتبط .

-2 تدوین فرضیه هایی با استفاده از مبانی نظري ، پیشینه تجربی تحقیق .

-3مصاحبه با تعدادي از مدیران و کارشناسان ارشد در خصوص ترکیب و شماي کلی پرسشنامه و نحـوه طراحـی آن ، سئوالات مصاحبه در قالب کلی فرضیه ها و سئوالات تحقیق بوده است .

-4 طراحی ابزار پرسشنامه با همکاري و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاوران و سـایر صـاحبنظران و جمـع آوري اطلاعات بر اساس چار چوب نظري و فرضیه هاي تحقیق .
-5 نتایج بدست آمده و یافته هاي تحقیق با استفاده از دانش موجود و با راهنمایی استاد محترم راهنما و اساتید مبتنـی بر نتایج تحقیق ارائه گردیده است .

-6 پیشنهاد هایی مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه گردیده است .

3-3 جامعه آماري و حجم نمونه مورد تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق: باتوجه به بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون اداري بر بهبود تصمیم گیري مـدیران فلـذا قلمـرو موضوعی تحقیق مورد نظر سیستم هاي اطلاعاتی می باشد قلمرو مکانی تحقیق :این تحقیق شامل مجموعه مدیران ، معاونین ، مدیران امور هاي ستادي ، فرمانـداري اسـتانداري
گیلان که ازسیستم اتوماسیون اداري استقرار یافته در مجموعه سازمان برخوردار هستند ، می باشد که تعـداد آنهـا 35 نفر بوده و با توجه به محدود قابلیت دسترسی جامعه آماري ، جمع آوري اطلاعات به شیوه تمام شماري مـی باشـد و کل جامعه اماري را شامل می شود .
قلمرو زمانی :قلمرو زمانی تحقیق در سال 87-88 می باشد .

3-4 نمونه و نمونه گیري

نمونه تحقیق حاضر از نوع غیر احتمالی و انتخابی است . قصد اساسـی در ایـن تحقیـق ارزیـابی اثـرات اسـتقرار سیسـتم اتوماسیون بر دسته اي از متغیر هاي دیگر است . با این اوصاف لازم است تنها آن دسته از مدیران سـازمان بـه عنـوان اعضاي نمونه پذیرفته شوند که از چنین سیستمی بر خوردارند .
هر گاه مسائل عملی مانع از انتخاب نمونه احتمالی باشد ، می توان به طرق دیگري در پی نمونه اي معـرف بـر آمـد . می توان در پی پاره گروهی بود که نماینده کل جمعیت است . در این صورت مشاهدات به ایـن پـاره گـروه منحصـر شده و نتیجه گیري از داده ها به کل جمعیت تعمیم داده می شود ( میلر ص 209 – 210 ، ( 1380
3-5 بر آورد حجم نمونه

بر اساس قواعد بر آورد حجم نمونه ، بررسی آماري در نمونه گیري قضاوتی ( تعمدي)( مولر و همکاران ، ص 405 ، ( 1387 و غیر احتمالی تمام توصیف و حجم نمونه برابر با حجم تعیینی پژوهشگر خواهدبود در تحقیق حاضر 30 تـن از مدیران که از اتوماسیون اداري بهره مندند ، با تکمیل پرسشنامه تهیه شده پژوهشگر ، به ارزیابی سیسـتم اتوماسـیون اداري بر متغیر هاي تعیین شده پرداختند .

3-6 معرفی ابزار هاي جمع آوري اطلاعات

ابزار جمع آوري اطلاعات در تحقیق پرسسشنامه می باشد.

59

3-6-1 پرسشنامه

پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار ها جمع آوري اطلاعات در تحقیقات پیمایشی ، عبارتی است از مجموعه اي از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیري از مقیاس هاي گوناگون ، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مـورد سنجش قرار می دهد . در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه شود :
الف ) انتخاب موضوع سوالها ب) محتواي سوال .

ج )جمله بندي پرسش ها.

د) انتخاب نوع سوال ( خاکی ، ص .( 1382 :242

3-6-2 ابزار پرسشنامه

پرسشنامهاي این تحقیق شامل 27 سوال می باشد که بر مبناي طیف لیکرت طرح ریزي شده است . ساختار این پرسشنامه در سه بخش است که:

بخش اول معرفی پرسشنامه:دراین بخش به توضیح کوتاهی درزمینه عنوان و اهداف تحقیق پرداخته شده است،دلیل مطرح کردن این قسمت اولاآشنا نمودن پاسخ دهندگان با اهداف تحقیق میباشد.ثانیا ترغیب آنان به پاسخگویی دقیق و واقعی به سوالات است.در این قسمت سعی برآن شده با مطرح کردن اهمیت موضوع ،پاسخگو را نسبت به جوابگویی هرچه صریح تر و صادقانه تر ترغیب نمایید.

بخش دوم ویژگی هاي فردي پاسخگواندازه گیري شده است .

بخش سوم سنجش متغیر هاي تحقیق:در بخش سوم پرسشنامه 27 سوال مطرح شده که سوالات25،22،16،13،11،4،2مربوط به فرضیه اول یعنی رضابت کارکنان و مراجعه کنندگان، سوالات 15،9،7،27،19،مربوط به فرضیه دوم یعنی سهولت دریافت وارسال اطلاعات ،سوالات26،24،23،17،8،6،3،مربوط به فرضیه سوم ینعی سرعت دریافت و ارسال اطلاعات و سوالات 23،21،20،14،12،8 ،5مربوط به فرضیه چهارم یعنی دقت دریافت وارسال اطلاعات می باشند و سوالات 23،18،10،1، مربوط به فرضیه پنجم یعنی امنیت دریافت و ارسال اطلاعات می باشند .

بر اساس این سوالات و با بررسی نحوه توزیع انتخاب گزینه از پاسخ دهندگان می توان فرضیات تحقیق را مورد بررسی قرار داد.
نمونه اي از این پرسشنامه در پیوست آمده است.

3-7 روایی ( Validity) و پایانی ( ( Reliability

در هر تحقیق علمی به روش تجربی ، وسیله اندازه گیري باید روا و پایا باشد .

3-7-1 روایی / اعتبار

روایی از واژه ((روا )) به معناي جایز و درست گرفته شده و روایی به معناي صحیح و درست بـودن اسـت . مقصـود از روایی آن است که وسیله اندازه گیري بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد . اهمیت روایی از آن جهـت است که اندازه گیریهاي ناکافی و نا مناسب می تواند هر پـژوهش علمـی را بـی ارزش و نـا روا سـازد . روایـی را بـه شکلهاي مختلف طبقه بندي کرده اند که به تعدادي از آنها اشاره می شود :

طبقه بندي نوع اول : الف – اعتبار تجربی ب- اعتبار مفهومی طبقه بندي نوع دوم : روایی محتوایی ، روایی نمادي ( ظاهري ) ، روایی مربوط به ملاك ، روایی موافق ، روایی متضمن پیش بینی ، روایی سازه ، روایی همگراف روایی متمایز کننده .

60

در تحقیق حاضر ، از روش اعتبار یا روایی مفهومی استفاده شده است . زیرا هنگـامی کـه اعتبـار تجربـی امکـان پـذیر نباشد یا مشکل بتوان از طریق تجربی یا عملی براي یک اندازه یا بافته اعتبار کسب کرد اعتبار مفهـومی اسـتفاده شـده است و در واقع از طریق گواه و معیار ها محقق در پی آن بر می آید که نشان دهد کـه روا اسـت مفهـومی را انـدازه گرفت ( خاکی ، ص ( 1382 :288 -291 محقق با رجوع به نظر متخصصان و اساتید از روایی ابزار انـدازه گیـري خـود ، در سنجش متغیر هاي تحقیق اطمینان حاصل نموده .

3-7-1 پایایی

یک آزمون زمانی داراي پایانی است که نمره هاي مشاهده و نمره هاي واقعی آن داراي همبستگی بالایی باشند ( منبـع قبلی ، ص ( 293 عوامل موثر بر پایانی ور وایی : عوامل متعددي بر پایانی و روایی موثرند از جمله : ( 1 تعریف نشدن اصطلاحات (2 عدم توجیه پرسشگران (-3 عدم تجانس و همگونی پاسـخگویان (4 تغییـر شـرایط و زمینـه هـاي اجـراي پرسشگري (5 وضعیت ظاهري و درونی ابزار (6 عدم تناسب مراحل مختلف فرایند تحقیق .

پایانی ثبات درونی فقط با اجراي یک آزمون و بالاخره جلوگیري از بروز مسائل همراه تکرار اجراي آزمونها بـر آورد می شود . مشهورترین کاربرد این روش ، بر آورد پایانی ازطریق دو نیمه کردن است . آزمون به دو قسمت که هر کدام شکلهاي موازي یکدیگرند تقسیم می شود .. چنانچه نیمه هاي آزمون موازي باشند ، پایانی کل ازمون بـا اسـتفاده از فرمول اسپیرمن بروان بر آورد می شود . ( همان ، ص ( 297-299

3-8 پایایی پرسشنامه

پایایی ابزار که از آن به اعتبار ، دقت ، اعتماد پذیري نیز تعبیر می شود ، عبارت است از اینکـه اگـر یـک وسـیله انـدازه گیري که براي سنجش متغییر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگـر مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل شود ، به عبارت دیگر ابزار پایایی معتبر ابزاري است کـه از خاصـیت تکـرار پـذیري و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد .

باتوجه به اینکه سوالات این پرسشنامه در دسته هاي مختلف براي اندازه گیري یـک ویژگـی بکـار مـی رود لـذا پایـایی پرسشنامه در روش ثبات درونی و بااستفاده از روش آلفاي کرونباخ براي دسته سوالات مربوط به هر فرضیه به طور مجزا محاسبه شده که مقادیر این ضریب براي دسته سوالات مربوط به فرضیه اول برابر با 0/72 ، بـراي فرضـیه دوم 0/45 ، براي فرضیه سوم 0/75 ، براي فرضیه چهارم 0/76 و براي فرضیه پنجم 0/61 بدسـت آمـده اسـت کـه نشـان دهنده پایایی بالاي ابزار می باشد .

در این مطالعه براي بررسی قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار سنجش (طیف ها) مـورد اسـتفاده از ضـریب آلفـاي کرونبـاخ استفاده شده است . ضریب آلفا معدل کلیه ضرایب همبستگی است که با دونیمه کردن مقیاس بدسـت مـی آیـد آلفـا ضریب دقیق برابري تمام مقیاس را در اختیار ما می گذارد .
پس از جمع آوري و تحلیل داده ها ، ضریب پایایی حاصل محاسبه شد که برابر با 0/894 و نشان دهنـده پایـایی بـالایی می باشد.

3-9 خلاصه فصل

در این فصل کلیات روش تحقیق بکار گرفته شده در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت . پرسشـنامه ابـزار جمـع آوري اطلاعات بوده و ارزیابی پایانی آن نیز از طریق روش تنصیف و با استفاده از معادله ضریب همبستگی نیمـه هـاي موازي آزمون اسپیرمن بروان وبااستفاده از نرم افزار spss صورت خواهد گرفت جامعه آماري تحقیق ، متشکل از 30 نفر از مدیران و بهره مند از سیستم اتوماسیون اداري بود .

61

فصل چهارم:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره دولت الکترونیک، اجتماعی و فرهنگی، دسترسی به اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سلامت روان، طرح پژوهش