پایان نامه رایگان درباره رفتار انسان، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر، حقوق بشردوستانه

دانلود پایان نامه ارشد

داشت، آن ها همه جزئیات بازداشت شدگان را یادداشت می کنند تا وضعیت آنان تا زمان آزادی پیگیری شود.کمیته بین المللی صلیب سرخ در ضمن آن که از اتخاذ هرگونه موضع گیری نسبت به دلایل دستگیری یا بازداشت خودداری خواهد کرد، می کوشد اطمینان حاصل نماید افراد بازداشتی از تضمینات قضائی که بر اساس حقوق بشردوستانه از آن برخوردارند، منتفع شوند.
در نهایت باید خاطر نشان کرد که فعالیت های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای رفاه بازداشت شدگان صرفا یک هدف بشردوستانه است، به منظور رفاه روحی و جسمی آن ها و اطمینان از این که رفتار با آن ها و شرایط بازداشت بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه انجام می گیرد.
در رابطه با تمام مطالب این قسمت باید به مواد 37145،42146، بند (1) ماده43147، 76148، بند (1) ماده 78149، 81150، 82151، 886، 989، 1090، 1192 و 12143 کنوانسیون چهارم ژنو، ماده 1374، بند (3) ماده 1475 پروتکل اول الحاقی و قواعد 1599، 16121 و 17124 از مجموعه قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه اشاره کرد.
مبحث ششم: حمایت از اسیران جنگی
قبل از این که وارد بحث شویم و توضیحاتی در مورد حمایت از اسیران جنگی دهیم، شایسته است که ابتدا مفهوم اسیر جنگی را روشن سازیم.
«اسیر جنگی»152 به شخصی نظامی می‌گویند که در طول یک جنگ و یا بلافاصله پس از پایان جنگ توسط نیروهای طرف مقابل دستگیر و به اسارت گرفته می‌شود.این اصطلاح که در عهدنامه 1929 ژنو به کار گرفته شده بود، در عهدنامه سوم ژنو و مقررات بین المللی پس از آن حذف و به جای آن از اصطلاح زندانی جنگی استفاده شد.اما در ادبیات حقوقی فارسی از آن جا که اصطلاح زندانی جنگی متداول و معمول نیست، به جای آن اصطلاح اسیر جنگی کاربرد دارد.
قوانین حمایتی از زندانیان جنگی خاص هستند و اولین بار در کنوانسیون ژنو 1929 شرح داده شدند.اما این قوانین در سومین کنفرانس ژنو 1949 و دو پروتکل الحاقی 1977 تصحیح شدند.از سال 1921 تا زمان برگزاری کنفرانس دیپلماتیک 1949، کمیته بین المللی صلیب سرخ سعی بسیار در گستراندن حمایت های مربوط به اسیران جنگی در مخاصمات کرد153 و در واقع باید گفت که کنوانسیون ژنو اولین سندی بود که در ارتباط با زندانیان جنگی یک مکانیسم نظارتی را ایجاد کرد.
حقوق بین الملل بشردوستانه تحت عنوان حقوق اسرای جنگی بیشتر نظامیان را تحت پوشش قرار می دهد.154 کنوانسیون سوم ژنو نیز یک طیف گسترده از حمایت را برای زندانیان جنگی فراهم کرده است.
در واقع بازداشت و اسیر کردن زندانیان جنگی شکلی از مجازات نیست، بلکه هدف فقط جلوگیری از مشارکت آینده آنان در درگیری هاست.این موضوع که به نفع قدرت بازداشت کننده است و مانع از آن می شود که رزمندگان دشمن در عملیات نظامی بیشتری شرکت کنند در کنوانسیون سوم ژنو تعریف نشده است.به هر حال زمانی که این افراد اسیر می شوند باید در برابر هرگونه خشونت همچون تهدید و توهین مورد حمایت قرار گیرند.
گفتار اول: وضعیت حقوقی اسیران جنگی
لزوم تفکیک رزمندگان از جمعیت غیرنظامی قاعده ای قدیمی در حقوق بین الملل عرفی است.رزمندگان حق دارند که مستقیما در درگیری های مسلحانه شرکت جویند و به محض اسارت از وضعیت اسیر جنگی برخوردار شوند، نمی توان آن ها را به دلیل مشارکت در درگیری ها یا به دلیل ارتکاب اعمالی که ناقض حقوق بین المللی بشردوستانه نیست، محاکمه کرد.اسیران جنگی از ابتدای دستگیری، ضمن پیروی از قوانین و دستورات و فرامین کشور اسیر کننده، وضعیت حقوقی خاصی را دارا می باشند و در هیچ حالتی نمی توانند از حقوق و حمایت هایی که حقوق بشردوستانه به آن ها داده است، اعراض کنند.
قطعنامه حمایت از اسرای جنگی مصوب بیست و یکمین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ در سال 1969 این موضوع را به رسمیت شناخته است.
قطع نظر از مفاد کنوانسیون سوم ژنو «جامعه بین المللی پیوسته بر رفتار انسانی نسبت به اسرای جنگی، شامل تأمین غذا و مراقبت های پزشکی، تأکید کرده است».155
حق داشتن وکیل و مترجم نیز از جمله مهم ترین حقوقی هستند که طبق کنوانسیون های ژنو از جمله مواد 99156 و 105157 کنوانسیون سوم و ماده 72158 کنوانسیون چهارم برای اسیران جنگی در نظر گرفته شده است.
بند اول: رفتار انسانی با اسیران، حفظ و نگهداری آنان
رفتار انسانی با اسیران جنگی ریشه در چهارچوبی اخلاقی، نظامی و سیاسی دارد که احتمالا توسعه و اجرای مقررات حمایتی حقوق بین الملل بشردوستانه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.رفتار انسانی با اسیران جنگی در واقع به این معناست که رزمندگان به اسارت گرفته شده دیگر هیچ خطری برای جان افرادی که آن ها را به اسارت گرفته اند، ندارند.این امر مبنای رفتار انسانی پیش بینی شده در مخاصمات مسلحانه با اسیران را تشکیل می دهد.
رفتار با اسیران جنگی تا پیش از خاتمه قرن نوزدهم با توجه به مخاصمه، منطقه جغرافیایی آن و طرف های مخاصمه متفاوت بود.متأسفانه رفتار غیرانسانی نسبت به اسیران تا قرن ها ادامه داشت و آن ها معمولا یا کشته می شدند و یا به بردگی گرفته می شدند و عقاید علمای حقوق بین الملل توجیه کننده این اعمال بود.به تدریج و مخصوصا در قرن هفدهم و هجدهم بود که اسیر جنگی در مهد اولیه حقوق بین الملل معاصر یعنی در قاره اروپا مفهومی حقوقی یافت.این امر در واقع مرهون نظرات بشردوستانه دانشمندانی چون جان لاک انگلیسی، منتسکیو و ژان ژاک روسو فرانسوی می باشد.159
امروزه با توجه به مقررات جوامع بین المللی، مقامات کشور اسیر کننده وظیفه دارند در هر زمان و تحت هر شرایطی و بدون در نظر گرفتن نژاد، تابعیت، مذهب، جنسیت و امثال آن ها با اسیران جنگی در کمال انسانیت رفتار کنند.رفتار انسانی نه تنها قدرت بازداشت کننده را ملزم می کند که از دست زدن به اعمال غیرانسانی خودداری کند، بلکه قدرت بازداشت کننده باید از ارتکاب این اعمال توسط هر عضو دیگری ممانعت به عمل آورد.160
کنوانسیون لاهه مربوط به قوانین و عرف های جنگی مورخ 1899 در ضمیمه خود حاوی فصلی مربوط به رفتار با اسیران جنگی است.
به طور کلی رفتار انسانی با اسیران جنبه های گوناگونی دارد.از جمله:
• برخورداری از احترام، شرافت و حیثیت شخصی
• احترام به تمامیت جسمانی
• حمایت در مقابل توهین و کنجکاوی عمومی
• ممنوعیت اعمال مجازات های دسته جمعی
• منع بازداشت خودسرانه یا غیرقانونی
• ممنوعیت اقدامات مقابله به مثل
• منع قطع عضو161
ممنوعیت شکنجه و نهی رفتار انسانی، ابتدا در کد لیبر در زمان جنگ های داخلی آمریکا مورد اشاره قرار گرفت.کد مزبور ضمن منع هرگونه رفتار وحشیانه با اسیران جنگی، شکنجه افراد دشمن را به منظور کسب اطلاعات اکیدا نهی نموده است.162 مطالعات مفصل و چند ساله کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در باب حقوق بشردوستانه عرفی، مبنای مسلم عرفی منع شکنجه در زمان مخاصمات را تأیید می کند.
معمولا نخستین مسأله ای که با اسارت به وجود می آید، کوشش اسیر کننده در به دست آوردن اطلاعات نظامی از اسیر جنگی است.خودداری اسیر از دادن این اطلاعات ممکن است سبب محدود شدن پاره ای از حقوق او شود، اما در هیچ حالتی شکنجه جسمی یا روحی یا هرگونه اجبار برای گرفتن اطلاعات نباید بر او اعمال شود.در پرونده ای که از سوی دادگاه نظامی بریتانیا مورد رسیدگی قرار گرفت، متهمان به دلیل قرار دادن اسیران جنگی در سلول های به شدت گرم برای به دست آوردن اطلاعات از آنان، محکوم شدند.163
یکی از بدترین نمونه های بازداشتگاه با شرایط بسیار دشوار که نظامیان یا به تعبیری همان اسیران جنگی در آن جا نگهداری می شدند کمپ دلتا، بازداشتگاه ایالات متحده در خلیج گوانتانامو بود که اسیران در طی جنگ در افغانستان دستگیر شدند و توسط دولت آمریکا نگهداری می شدند.این افراد در سلولی بسیار کوچک نگهداری و بازجویی می شدند و هر وقت که آن ها سلولشان را ترک می کردند، غل و زنجیر داشتند و همچنین ارتباطشان با جهان خارج بسیار محدود بود.در چنین مواردی حقوق بشردوستانه بین المللی آشکارا بر شرایط و مدت بازداشت حکم فرما بوده و از زندانیان در مقابل هر نوع رفتار غیرانسانی حمایت می کند.4
اسیران زن و کودکانی که نیز احیانا به اسارت در می آیند از حمایت های خاص در خاص برخوردارند.
به گفته پروفسور روتر:
«بی اغراق میتوان گفت که اسیران جنگی در کلیه موارد، به جز مورد آزادی خروج از اردوگاه ها از همان رفتار انسانی مساعدی برخوردار خواهند بود که نیروهای مسلح کشور اسیر کننده از آن بهره مند هستند».
کشور اسیر کننده مسئول رفتاری است که نسبت به اسیران جنگی صورت می گیرد.در صورت بدرفتاری با آنان، کشور اسیر کننده مسئولیت بین المللی خواهد داشت.در پاره ای از محاکمات جنایات جنگی پس از دومین جنگ جهانی، متهمان به دلیل بدرفتاری با اسیران جنگی محکوم گردیده اند.
علاوه بر این که رفتار با اسیران جنگی باید یک رفتار انسانی و عاری از هرگونه خشونت باشد، باید از آن ها نگهداری و محافظت نیز کرد.کشور اسیر کننده مکلف است اسیران جنگی را بلافاصله پس از اسارت، از صحنه عملیات جنگی تخلیه و به پشت جبهه و به نقاط امن منتقل کند.سپس آنان را به اردوگاه ها یا بازداشتگاه هایی که به این امر اختصاص داده شده و کاملا دور از منطقه نبرد است، اعزام کند تا در آن جا نگهداری شوند.حتی در مواردی طرف متخاصم ممکن است ناچار شود از اسیر در برابر جمعیت خشمگین خویش حمایت کند.
در طول جنگ جهانی دوم، آلمانی ها در هلند اشغالی، اسیران جنگی متفقین را به پشت بام ها می بردند تا مانع از بمباران هوایی متفقین شوند.
در نهایت برای تکمیل مباحث این قسمت باید به ذکر مواد 7164، بند (2) ماده 13165، 14166، 16167، 17168، 19169 کنوانسیون سوم ژنو، بند (2) ماده 43170 پروتکل اول الحاقی و ماده 4171 کنوانسیون لاهه 1907 در مورد مقررات ناظر بر حقوق و عرف جنگ زمینی، پرداخت.
بند دوم: شرایط زندگی اسیران جنگی و اشتغال آنان
شرایط زندگی اسیران در اردوگاه ها باید متناسب با شئون آنان باشد تا سلامتی شان تأمین گردد و کشور اسیر کننده مسئول فراهم آوردن امکانات و وسایل لازم جهت رفاه اسیران در زمینه های مسکن، پوشاک، تغذیه، مراقبت های بهداشتی و پزشکی است.در مورد تغذیه، جیره غذایی روزانه اسیران باید از جهت کمی، کافی و از نظر کیفی متنوع باشد.در جریان جنگ جهانی دوم طرف های مخاصمه ارائه مواد غذایی به اسیران جنگی را محدود یا به کلی قطع کردند و برای توجیه اقدامات خود، با استفاده از عبارات کنوانسیون 1929 به ملزومات غذایی اندک سربازان خود اشاره می کردند.
بر خلاف تهیه مواد غذایی تعهد به تهیه پوشاک صراحتا با وضعیت پزشکی اسیر جنگی مرتبط نیست.هدف غایی مقررات مربوط به رفتار با اسیران جنگی در هنگام اسارت، زنده نگه داشتن آنان است.تهیه پوشاک نیز باید با این هدف هماهنگ باشد.هر اندازه خطرات آب و هوایی برای سلامت اسیران جنگی بیشتر باشد، وظایف قدرت بازداشت کننده در تهیه پوشاک کافی برای آنان بیشتر است.
در رابطه با مراقبت های پزشکی نیز باید گفت که در وهله نخست اسیران جنگی باید توسط پزشکان دولت متبوع خود معالجه شوند.معالجه آن ها توسط پزشکان قدرت بازداشت کننده جنبه ثانوی دارد.با توجه به اهمیت رفتار انسانی نسبت به اسیران هرگونه انجام آزمایشات پزشکی و علمی نیز بر روی آنان ممنوع است.این گونه آزمایشات تنها در صورتی مجاز است که مراقبت پزشکی اسیران جنگی آن را توجیه کند و به نفع آنان باشد.172
کشور اسیر کننده می تواند از آن دسته از اسیران که از حیث جسمانی، سالم و مناسب باشند به عنوان نیروی کار استفاده کند.استفاده از اسیران جنگی بیمار جهت کار ممنوع است.
کشور اسیر کننده باید در محیط کار اسیران، کلیه قوانین و مقررات ملی خود را که مربوط به حمایت از کار و کارگران می شود، رعایت کند و در هیچ موردی نباید شرایط کار را به وسیله تدابیر انضباطی سخت تر از معمول کند.اجبار اسیران به خدمت در نیروهای دشمن ممنوع است و این اقدام نقض فاحش کنوانسیون سوم ژنو می باشد.
مواد 15173، 25174، 26175، 27176، 29177و 51178 کنوانسیون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر، حقوق بشردوستانه Next Entries پایان نامه رایگان درباره کنوانسیون منع شکنجه، حقوق بشر، سازمان ملل، آسیب دیدگان