پایان نامه رایگان درباره رشد شناختی، ارتکاب جرم، حقوق جزا، جرم شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

خصوصیت اخلاقی در ذات کودکان و جوانان در آن سن نهفته است . زیرا کودک از زمان طفولیت تا سن 25 سالگی ترجیح می هد که در بازی ها و سرگرمی ها به طور گروهی شرکت جوید .
در جرم شناسی آنچه که بیشتر بر روی آن تاکید می شود ، موضوع تاثیر پذیری انسان در گروهی که بدان تعلق دارد و از آن الهام می گیرد بوده که این موضوع و ادعا از سوی ساترلند بیان و مطرح شده است . بر اساس این ادعا و دکترین چنین استنباط می شود که هر فردی در اجتماع به طور ذاتی و بالفطره گناهکار و یا مجرم نیست و کسانی که دست به بزهکاری و یا جرایم می زنند ، تحت تاثیر محیط خود و گروهی که با آنها در ارتباط است ، قرار گرفته و گذر زمان باعث می شود که فرد در زمینه جرم و انواع آن به اطلاعات و تجربیاتی برسد و در آن شرایط مقایساتی را میان جرایم بزرگ با جرایم کوچک انجام داده و ارتکاب به جرایم کوچک در نظرش ناچیز و غیر مهم جلوه می کند .همین پندار زمینه ساز آمادگی روانی و روحی برای ارتکاب به جرم است .
ساترلند با تکیه بر این باور و بررسی موضوع جرایم از این رهگذر ، به این نتیجه می رسد که فرد بزهکار در مدتی که به جرم عادت کرده و یا آن را فرا می گیرد ، باز در درون خود راههای بازگشت و گریز از جرم را می جوید ولی این محیط و انسانها هستند که در اطراف او حضور داشته و شخص را به ارتکاب جرم یاری داده و تلقینات ذهنی و باوری را در فکر و روح فرد مجرم تقویت می نماید .
تراشر 41 در بررسی گروه های دوستی و ارتباطی بین نوجوانان و کودکان مجرم به 1313مورد اشاره میکند که از میان حدود 652مورد گروه ها از کوذدکان و نوجوانانی تشکیل شده بوده اند که دارای انحرافات اخلاقی داشتند 530 مورد از گروه ها متشکل ازکودکانی بودند که بدلایلی از خانه و خانواده ی خود گریخته و زندگی خیابانی را ترجیح داده بودند 52 گروه از کودکان مجرم شامل افرادی بودندکه با ابراز وجود و یا قهرمان بازی دست به کار خلاف زده و با یک بار موفقیت ، عادت به کار خلاف کرده بودند . بقیه نیز از جمله گروه هایی بودند که به صورت های تیمی و یا دسته های نژادی یا ضد نژادی عمل کرده و به عنوان مجرمین تهاجمی و دفاعی شناخته می شدند .
با بررسی های بعمل آمده در بسیاری از زندان کشور های مختلف چنین استنتاج شده است که بیش از نیمی از بزهکاران ، قربانی تلقینات و رفتارها ی همسالان و هدایت های نادرست والدین خود قرار گرفته اند .
ساترلندراههای آموزش جرم را بدین گونه بیان می دارد : تلقینات اطرافیان و یا انسان های نزدیک باعث می شود که فرد مجرم و تازه کار به راحتی در مسیر ارتکاب جرم حرکت نماید .زیرا او از آنان الهام گرفته و در می یابد که چه کاری درست است و چه کاری نادرست .
بطور کلی راههای ارتکاب به جرم و بزهکاری در محیط و ارتباطاتی فرا گرفته می شود که فرد خاطی درآن محیط بسیار راحت و آسوده و با نفرات حاضر در آنجا ارتباط تنگاتنگ و صمیمی دارد. فرد در گروهی نزدیک و انیس اعم از خانواده یا مدرسه و یا گروه دوستان صمیمی به سادگی از دیگران تقلید نموده و راههای بزهکاری را به سهولت یاد می گیرد .42
جوانان با عضویت در باند های بزهکار برخی از نیاز های سنی و روحی آنان نظیر آزادی ، بی بندباری ، حادثه آفرینی و نوجویی و شلوغ کاری بر ایشان فراهم می گردد . دلیل دیگر عضویت در باند های مزبور قدرت طلبی و زورگویی است .
برخی از جرم شناسان عقیده دارند که تشکیل گروه های ضد اجتماعی توسط جوانان و نوجوانان نوعی عکس العمل در قبال شرایط سخت زندگی مادی امروزی است .جوانان با ورود به باند های مذکور احساس آرامش و امنیت می کنند . بدین ترتیب رفقای ناباب از طریق تلقینات و وسوسه های خود می توانند موجبات انحرافات اخلاقی و ارتکاب اعمال ضد اجتماعیرا در نوجوانان و جوانان هم سن و سال خود فراهم آورند .
تحقیقات متخصصین امر نشان داده است که جرایم ارتکابی اعضای باندهای نوجوانان 14 و 16 ساله عبارت از: تولید اغتشاش ، خط کشیدن به اتومبیل ها و تخریب آثار هنری ولی از 16 سالگل به بالا غالبا سرقت یا جیب بری و از سنین 17 و 18 سالگی حمله به اشخاص و ضرب و جرح ،کف زنی و کیف قاپی و نظایرآنان. 43
4) قابليت بيشتر براي درمان و اصلاح رفتار
به موجب استانداردهاي بين‌المللي، رويکرد کاهش توسل به مداخلات قانوني، قضازدايي و اتخاذ تدابير عيني که شامل بسيج همگاني تمام منابع از جمله خانواده، گروه‌هاي جامعه، مدرسه‌ها و سايرموسسات اجتماعي است، از جمله اصول مهم در اجراي عدالت نوجوانان است.
همچنين سپردن کودک به والدين و سرپرستان قانوني که در ماده 89 از آن نام ببرده شده اقدام مناسبي است و تکليف والدين براي تاديب، تربيت مشخص و نظارت بر اقدامات آنان نيز در نظر گرفته شده است.
اگر چه مطابق قوانین کیفری اطفال فاقد مسئولیت کیفری بوده و از مجازات معاف هستند با وجود این برای جلوگیری از بزهکاری مجدد آنها و حمایت از جامعه در برابر گزند جرایم این افراد ، لازم است اقدامات موثری در جهت اصلاح و تربیت اطفال جامعه ستیز به عمل آید .
پاسخ های اصلاحی و تربیتی را می توان پاسخ هایی دانست که هدف اصلاح اخلاقی را از طریق آموزش در مراکز ویژه اصلاح و تربیت دنبال کرد . این رویکرد را می توان از جمله سنتی ترین رویکرد هایی دانست که در زمینه پاسخ به بزهکاری اطفال وجود داشته است .
در مورد پاسخ های اصلاحی و تربیتی قابل اعمال نسبت به اطفال بزهکار می توان به مواردی چون : مراجعه به مددکار اجتماعی یا روانشناس و همکاری با آنان ، فرستادن طفل به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی ، اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک ، جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را منع کرده است . جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین و …تدابیر مذکور باید بوسیله والدین یا اولیاء و یا سرپرست قانونی انجام شود 44.
با عنایت به دستاوردهای علوم جنایی و جرم شناسی که در اسناد بین المللی حقوق کودک متجلی گردیده است صرفا دو نوع واکنش تنبیهی علیه رفتار بزهکارانه کودکان و نوجوانان معارض با قانون تحت شرایط و ویژگی های مخصوص پیش بینی شده است . این دو واکنش عبارتند از محرومیت از آزادی با نگهداری در موسسات و یا کانون های اصلاح و تربیت و پرداخت جزای نقدی معین . غالب نظام های حقوقی کشور ها فقط واکنش های تنبیهی مزبور را پیش بینی کرده اند .
در حقوق موضوعه ایران در دوره های مختلف قانونگذاری واکنش های تنبیهی گوناگونی مقرر شده است .
فصل دهم قانون مجازات اخیر التصویب مصوب 1/2/92 از مواد 88 تا 95 تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تامینی تربیتی اطفال و نوجوانان که با رویکرد واکنشی ، حمایتی ، تربیتی ، هدایتی ، درمانی و آموزشی می باشد که درنگاهی گذرا جزء مهمترین تغییرات قانون جدید محسوب میگردد .

گفتار دوم: اهميت و چگونگي شكلگيري قدرت تمييز در اطفال
در این گفتار برای تبیین این مسئله به بررسی چگونگی پیدایش قدرت تمییز در اطفال و متفاوت بودن آنان از حیث سن از منظر علمی و همچنین به بیان تعریف جایگاه طفل ممیز و طفل غیرممیز در قانون آن را مورد بررسی قرار میدهیم .
الف) تدريجي بودن پيدايش قدرت تمييز
از دیدگاه زیست شناختی و روانشناختی چگونگی شکلگیری و پیدایش قوه عقلی در نوزاد انسان محل تامل است . چرا که بر اساس نظریه رشدی پیاژه ، رشد شناختی به صورت مرحله ای شکل می گیرد . بر همین اساس رشد زمانی روی می دهد که مغز انسان رشد کند . به این ترتیب ازمنظر علوم روانشناختی چگونگی رشد ذهنی و قوه عقلی را مورد بررسی قرار میدهیم .
نظریه پیاژه چشم انداز گسترده ای از رشد شناختی عرضه می کند و جامع ترین نظریه ای است که تا کنون در این زمینه ارائه شده است . ژان پیاژه45 ( 1980 – 1896 ) ، روان شناس سویئسی ، دقیق ترین مطالعات را در زمینه رشد شناختی46 کودکان انجام داده است . وی پس از سالها مشاهدات دقیق ، نظریه ای پرورش داد بیانگر آنکه چگونه قدرت تفکر و استدلال کودکان در باره دنیای اطراف خود در جریان رسش آنها ، از مراحل مشخصی می گذرد . پیاژه می افزاید : سنین داده شده در این تقسیم بندی مراحل رشد کودک سنین متوسط هستند و بسته به میزان هوش ، زمینه فرهنگی و عوامل اجتماعی و اقتصادی متغیرند . بنابراین از نظر او مراحل رشد ذهنی کودک عبارتند از : اولین مرحله ی رشد کودک حسی – حرکتی بوده است و از تولد تا 2 سالی را شامل می شود که یکی از ویژگی های این مرحله دستیابی کودک به مفهوم پایداری شیء یکی از کشف های مهم کودک در این مرحله است .
دومین مرحله پیش عملیاتی که دوره سنی 2 تا 7 سالگی را شامل می شود زیرا از نظر پیاژه کودک در این مرحله هنوز قادر به درک برخی قواعد یا عملیات نیست . پیاژه از قواعد و عملیات به عنوان « نگهداری ذهنی » یاد می کند که کودک قدرت درک چنین قواعدی را ندارد و یا درک او از آنها ضعیف است .
پیاژه می افزاید : یکی از دلایلی که کودکان کوچکتر از 7 سال مفاهیم نگهداری را مشگل در می یابند این است که در این سنین هنوز تفکر آنها زیر سلطه تاثرات بصری است .
مرحله سوم از رشد کودک از نظر پیاژه مرحله عملیاتی است که بین سنین 7 تا 12 سالگی را شامل می شود . وی این مرحله را عملیات عینی می نامد ، زیرا با اینکه کودک در این مرحله می تواند واژه های انتزاعی را بکار برد . مثلا : مفهوم نگهداری عدد یا مفهوم جرم و وزن ، اما کابرد این واژه ها محدود به اشیاء عینی است . تا زمانی که کودکان به مرحله نهایی رشد شناختی ، یعنی به مرحله عملیات صوری که از حدود 11 یا 12 سالگی شروع می شود نرسیده باشد ، نمی توانند به شیوه کاملا نمادی استدلال کنند .
مرحله چهارم رشد شناختی کودک از نظر پیاژه « مرحله عملیات صوری » است . از ویژگی های این مرحله کودک می تواند در باه گزاره های انتزاعی به شیوه منطقی فکر کند و فرضیه ها را به شیوه نظام دار آزمایش کند . همچنین با مسائل فرضی ، با آینده ، و با مسائل مربوط به جهان بینی در گیر می شود .
از منظر حقوقی47 اهمیت مسئله قدرت تمییز در اطفال از آنجا ناشی می شود که در اکثر قوانین جزایی کشورها ، جهت تعیین مجازات کودکان بزهکار ، مسئله تمییز و تشخیص طفل نسبت به عمل مجرمانه اش به عنوان یک نکته مهم مطرح بوده است . بر این اساس چنانچه هر گاه معلوم شود کودک در هنگام ارتکاب جرم دارای قوه تمییز کافی نباشد در این صورت مسئول عمل خود شناخته نشده و مجازات نمی گردد .
محققین و متخصصین علوم جزایی معانی مختلفی از این کلمه بدست داده اند که دو معنی مهم آن به شرح زیر است . بنا به تعریف اول به عقیده برخی از علمای حقوق جزا تمیز عبارت از آگاهی طفل است به این که مرتکب عمل غیر قانونی ویا خلاف نظامات اجتماعی گردیده است .
برخی دیگر از مولفین و متخصصین حقوق جزا ، قوه تمیز را چنین تعریف کرده اند : « تمیز عبارت از قدرت تشخیص خوب از بد است و ای کار مستلزم داشتن رشد عقلی است. »در تایید این مسئله پروفسور ” رو ” 48 در مقاله ای چنین می نویسد : « قوه تمیز همان قوه عاقله است که به انسان اجازه می دهد تا فرق میان اعمال مجاز و اعمال ممنوع را تشخیص دهد . . . »
تمیز امری‌ تدریجی‌الحصول‌ است‌ و قوه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ تدریج‌ به‌ فعلیت‌ درمی‌آید و در نقطه‌ اوج‌ خود به‌ صورت‌ یک‌ ملکه‌ یا صفت‌ نفسانی‌ برای‌ شخص‌ تلقی‌ می‌شود.
بدیهی است که بشر از بدو تولد در سنین اولیة عمر که رشد قوای بدنی و روحی او به حد کمال نرسیده است نمی تواند حسن و قبح اعمال خود را تشخیص دهد. قوة تمییز به نسبتی که قوای مختلف حیاتی در بشر توسعه می یابد، تولید و به تدریج کامل می شود .
ملاک اهليت، رسيدن به سن تمييز است که زمان آن قبل از سن بلوغ است. هر کس که قدرت تمييز در او کامل باشد اهليت او نيز کامل است و کسي که قدرت تمييز ناقصي داشته باشد، اهليت ناقص و کسي که فاقد تمييز باشد اهليتش منتفي است. 49
قانونگذار در مورد آن‌ تعریفی‌ ارائه‌ نکرده‌ و ملاک‌ و معیار احراز آن‌ را بیان‌ ننموده‌

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره فیزیولوژی، ارتکاب جرم، اجتماعی شدن، عقب ماندگی Next Entries پایان نامه رایگان درباره فیزیولوژی، حقوق جزا، عقب ماندگی، انتقال اطلاعات