پایان نامه رایگان درباره رشد شرکت، اندازه شرکت، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

نرمال است را در سطح خطاي 5% تست مي‌کنيم. بنابراين اگر آماره آزمون بزرگتر مساوي05/0 بدست آيد، در اين صورت دليلي براي رد فرض صفر مبتني بر اينکه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت. به عبارت ديگر توزيع داده‌ها نرمال خواهد بود. براي آزمون نرماليته فرض‌هاي آماري به صورت زير تنظيم مي‌شود:
:داده‌ها از توزيع نرمال برخوردار هستند.
:داده‌ها از توزيع نرمال برخوردار نيستند
چنانچه سطح معناداري در آزمون کولموگروف-اسميرنوف که در اين جدول با sig. نمايش داده مي‌شود بيشتر از 05/0 باشد مي‌توان داده‌ها را با اطمينان بالايي نرمال فرض کرد. در غير اين صورت نمي‌توان گفت که داده‌ها توزيع‌شان نرمال است.
جدول 4-2: نتايج حاصل از آزمون کلموگروف- اسميرنف
متغيرهاي پژوهش
نتيجه آزمون

آماره آزمون
معناداري
تغيير حسابرس
Auditor Changes
611/0
427/0
اهرم مالي
LVRG
216/1
118/0
نرخ بازده دارايي‌ها
ROA
527/0
511/0
شدت تجديد ارائه صورت‌هاي مالي
RESM
960/0
276/0
مالکيت نهادي
INOWN
193/1
142/0
رشد شرکت
GROWTH
672/0
394/0
اندازه شرکت
SIZE
983/0
273/0
اندازه هيات مديره
NUMBD
907/0
279/0

نتايج به دست آمده در جدول 4-2، نشان مي‌دهد که با توجه به مقدار آمارهي آزمونsig و مقايسه با مقدار بحراني در سطح خطاي (5%)، مشاهده ميشود كه آمارهي آزمون در ناحيهي رد قرار مي‌گيرديعني پس از اجراي آزمون کولموگروف-اسميرنوف همانطور که در جدول 4-2، مشاهده مي‌شود، مقدار sig ‌ها همگي بزرگتر از 05/0 مي‌باشد و چون که مقدار مي‌باشد، نتيجه گرفته مي‌شود که فرض پذيرفته و داده‌ها از توزيع نرمال برخوردار هستند. در نتيجه، ميتوان استدلال كرد كه موجود از توزيع نرمال برخوردار هستند.
4-4- پايايي (ايستايي) متغيرهاي پژوهش
نتايج حاصل از آزمون پايايي (ايستايي) متغيرهاي پژوهش نيز در جدول شماره 4-3 ارائه شده است. همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، براي کليه متغيرهاي پژوهش، سطح معناداري در آزمون‌ ريشه واحد ايم، پسران و شين كوچك‌تر از 05/0 است كه نشان‌دهنده اين است كه متغيرها پايا هستند. در نتيجه، شرکت‌هاي مورد بررسي تغييرات ساختاري نداشته و استفاده از اين متغيرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسيون کاذب نمي‌شود.
جدول 4-3: نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش
متغيرهاي پژوهش
لوين، لين و چو

آماره آزمون
معناداري
تغيير حسابرس
Auditor Changes
755/21-
000/0
اهرم مالي
LVRG
552/18-
000/0
نرخ بازده دارايي‌ها
ROA
582/11-
000/0
شدت تجديد ارائه صورت‌هاي مالي
RESM
726/27-
000/0
مالکيت نهادي
INOWN
766/11-
000/0
رشد شرکت
GROWTH
896/8-
000/0
اندازه شرکت
SIZE
161/11-
000/0
اندازه هيات مديره
NUMBD
698/2-
004/0
4-5- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌‌هاي پژوهش
4-5-1- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ اول
براي آزمون فرضيه اول پژوهش مبني بر اين‌که «بين تجديد ارائه صورت‌هاي مالي و تغيير حسابرس رابطه معناداري وجود دارد»، با توجه به اندازه‌گيري متغير وابسته (متغير دووجهي تغيير حسابريس) و روش‌هاي تجزيه و تحليل موجود، از مدل رگرسيون لجستيک استفاده شده است. در اين راستا از متغير وابسته يعني تغيير حسابرس به همراه متغير مستقل تجديد ارائه صورت‌هاي مالي و متغيرهاي کنترلي اظهارنظر مشروط حسابرس، اهرم مالي، نرخ بازده دارايي‌ها، مالکيت نهادي، رشد شرکت، اندازه شرکت، اندازه هيئت مديره و استقلال اعضاي هيئت مديره استفاده بعمل آمده است. نتايج حاصل از برآورد مدل رگرسيون لجستيک، در جدول‌هاي شماره 4-4 و 4-5 ارائه شده است.
جدول4-4: نتايج حاصل از بررسي کلي مدل – فرضيه اول
آماره کاي‌مربع
معناداري
R2 کاکس‌ – اسنيل
R2 نگلکرک
آماره
هاسمر و لمشو
معناداري
717/110
000/0
191/0
264/0
661/10
261/0

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اظهار نظر حسابرس، استقلال حسابرس Next Entries تحقیق درباره ألتي، إلي، العربي، ذلك