پایان نامه رایگان درباره رشد شرکت، اندازه شرکت، اهرم مالی، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

احتمال
0.346
0.851
0.853
0.186
0.765
لگاریتم بازده سهام
**0.124
**0.116
**0.192-
**0.244
**0.316
سطح احتمال
0.002
0.005
0.000
0.000
0.000
بازده عملیاتی
**0.250
**0.139
**0.494-
**0.335
**0.452
سطح احتمال
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
ارزش دفتری به بازار
**0.274
**0.187
**0.154-
**0.110-
**0.585-
سطح احتمال
0.000
0.000
0.000
0.007
0.000
بازده غیرعادی
0.021
*0.087
0.060-
**0.145-
**0.197-
سطح احتمال
0.605
0.033
0.151
0.000
0.000
منبع: یافته های تحقیق *همبستگی در سطح خطای 5 درصد ** همبستگی در سطح خطای 1 درصد
نتایج ماتریس همبستگی
1- افق نگهداري: ميزان همبستگي اين متغير با دقت پیشبینی معنادار و مثبت، اندازه شرکت معنادار و مثبت، اهرم مالی بي معني، با رشد شرکت بيمعني و با کيوتوبين معنادار و منفي است.
2- تغییرات حجم: ميزان همبستگي اين متغير با دقت پیشبینی، اندازه شرکت، اهرم مالی، رشد شرکت و کيوتوبين بی معنی است.
3- لگاريتم بازده سهام: ميزان همبستگي اين متغير با دقت پیشبینی معنادار و مثبت، اندازه شرکت معنادار و مثبت، اهرم مالی معنادار و منفی، رشد شرکت معنادار و مثبت و با کیو- توبین معنادار و مثبت است.
4- بازده عملياتي: ميزان همبستگي بازده عملياتي با دقت پیشبینی معنادار و مثبت، اندازه شرکت معنادار و مثبت، بدهی معنادار و منفي، با رشد شرکت معنادار و مثبت و با کيوتوبين معنادار و مثبت است.
5- ارزش دفتری به ارزش بازار: ميزان همبستگي این متغیر با دقت پیشبینی معنادار و مثبت، اندازه شرکت معنادارو مثبت، بدهی معنادار و منفي، با رشد شرکت معنادار و منفي وبا کيوتوبين معنادار و منفي است.
6- بازدهي غيرعادي: ميزان همبستگي بازدهي غيرعادي با دقت پیشبینی بيمعني، اندازه شرکت معنادار و مثبت، بدهی بيمعني، با رشد شرکت معنادار و منفي و با کيوتوبين معنادار و منفي است.
در این قسمت پس از حصول اطمینان از وجود ارتباطات خطی در بین متغیرهای مورد بررسی، مدلهای پژوهش برآورد شده و آزمون آماری مربوط به فرضیه ها، همراه با توضیحات و نتایج حاصل از آن ارائه میگردد.
در تحليل پانلي، داده‌ها به صورت مقطعي- زماني83 گردآوري شده‌اند يعني داده‌هاي جمعآوري شده براي مقاطع مختلف(در اينجا شركتها) در طي زمان ميباشد. در داده‌هايي که بدين صورت جمعآوري ميشوند- قبل از تحلیل پانلی-استقلال مشاهدات حفظ نميگردد زيرا از هر شركت در سال‌هاي مختلف چندين مشاهده تكرار شده است که اين مشاهدات به هم وابستهاند(زيرا متعلق به يك شركت هستند). براي تحليل اين نوع داده‌ها از تحليل پانلي استفاده ميگردد.
در مباحث تحليل پانلي سه نوع مدل بدون اثرات ثابت، با اثرات ثابت و با اثرات تصادفي وجود دارد كه از آزمونهاي مختلف براي تشخيص مدل مناسب استفاده ميشود. در ادامه به طور خلاصه به اين آزمونها اشاره شده است و این آزمونها انجام گرفته است.
برازش مدلها و آزمون فرضیههای پژوهش
قبل از آزمون فرضیههای پژوهش در ادامه بحث، اعتبار سنجی مدل های فرضیهها مطرح شده و سپس فرضیهها مورد آزمون قرار میگیرند. برای اجرای روشهای آماری و محاسبهی آمارهی آزمون مناسب و استنتاج منطقی در باره این فرضیه، مهمترین عمل قبل از هر اقدامی انتخاب روش آماری مناسب است.
برازش مدل اول پژوهش
فرضیه اول: بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایهگذار رابطه معنیداری وجود دارد.
اما برای آزمون فرضیه اول از مدل رگرسیون زیر استفاده گردیده است.
(‏41)

* قابل ذکر است که در مدل های همه فرضیه ها منظور از متغیرهای کنترل که در فصول قبل نیز ذکر شد با توجه به نامگذاری در مدل بالا به شرح جدول زیر می باشد:
جدول‏44- نام متغیرهای کنترلی
متغیر کنترل
Z4
Z3
Z2
Z1

کیوتوبین
رشد شرکت
اهرم مالی
اندازه شرکت
منبع : یافته ها و فرضیات تحقیق
انتخاب مدل مناسب
همانگونه که پيشترگفته شد ابتدا مدل مناسب را ازميان مدلهای، ادغام شده، مدل با اثرات ثابت و يا مدل با اثرات تصادفي انتخاب ميگردد. نتايج آزمون چاو و هاسمن براي تشخيص مدل مناسب در جدول زير ارايه شده است:
مدلها
آزمون چاو يا ليمر
آزمون هاسمن
نتيجه

آزمون اثرات
مقدار
درجه آزادي
مقدار احتمال
مقدار کاي -دو
درجه آزادي
مقدار احتمال

مدل اول
مقدار F
24.18
(119.457)
0.000
9.01
5
0.109
مدل با اثرات تصادفي

مقدار کاي – دو
1156.62
119
0.00

جدول‏45- آزمون چاو و آزمون هاسمن براي انتخاب مدل مناسب
منبع: یافته های تحقیق
مقادير احتمال آزمون چاو در این مدل كمتر از 05/0 است بنابراين مدل مورد استفاده داراي اثرات جداگانه‌اي براي شركتها هست.
مقدار احتمال براي آزمون هاسمن در مدلهاي بالا بیشتر از 05/0 است بنابراين مدل با اثرات تصادفی است. مدل برازش شده به صورت زیر میباشد: (که ضرایب متغیرها از جدول(4-6) در آن قرار گرفت:
(‏42)

در جدول زیر نتایج تحلیل پانلی آورده شده است.
جدول‏46- نتایج پانلی برای فرضیه ی اول
پارامترها
مقدار ضرايب
مقدار والد
مقدار احتمال
نتيجه
VIF
مقدار ثابت
8.770-
24.95
0.000
معنادار و منفي

دقت پیشبینی
0.005
16.82
0.000
معنادار و مثبت
1.10
اندازه شرکت
0.325
30.52
0.000
معنادار و مثبت
1.12
اهرم مالی
0.142-
0.11
0.744
بي معني
1.16
رشد شرکت
0.0004
0.03
0.869
بي معني
1.04
کيو-توبين
0.296-
4.09
0.043
معنادار و منفي
1.13
مقدار کاي – دو
96.85
مقدار احتمال کاي – دو
0.000
ضريب تعيين
0.15
دوربين واتسون
2.01
منبع: یافته های تحقیق
معناداری کل مدل
H0: مدل معناداری وجود ندارد.
H1: مدل معناداری وجود دارد.
در جدول بالا مدل برآورد شده است مقدار احتمال معني‌داري کاي – دو برابر با 000/0 است. اين مقدار کمتر از 05/0 است بنابراين فرض صفر در سطح اطمينان 95 ‌درصد رد مي‌شود يعني در سطح اطمينان 95 درصد مدل معنيداري وجود دارد.
ضریب تعیین
ميزان ضريب تعيين کاکس – اسنل برابر با 15/0 است يعني در حدود 15 درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل و کنترل بيان ميگردد. که در این جا یعنی حدود 15 درصد از تغییرات مربوط به افق نگهداری سهام توسط دقت پیشبینی سود و متغیرهای کنترل بیان میگردد.
آزمون دوربین-واتسون
با توجه به جدول(4-6) مقدار آماره دوربين واتسون برابر با 01/2 است .و از آنجا که اگر اين آماره براي مدلي در اطراف 2 برآورد گردد نشان دهنده عدم وجود خود همبستگي در مدل ميباشد. پس استقلال باقیماندههای مدل نیز تایید میگردد.
ضریب VIF
مقادير VIF(عامل افزايش واريانس) شاخصي براي بررسي همخطي بين متغيرهاي مستقل است در صورتيکه مقدار آن بالاتر از 10 باشد احتمال وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل وجود دارد. ميزان اين شاخص در بيشترين مقدار برابر با 16/1 ( براي متغير اهرم مالی) است.
آزمون فرضیهی اول پژوهش
هدف از آزمون فرضیه ی اول پژوهش، بررسی رابطه ی بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با افق نگهداری سهام در آن شرکت در دفاتر شرکت سرمایهگذار است.
اما فرضیهی آماری آزمون به صورت زیر قابل بیان است.
0H : بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایهگذار رابطه معنیداری وجود ندارد.
H1 : بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایهگذار رابطه معنیداری وجود دارد.

در برخي موارد براي بررسي ارتباط بين چند متغير حالتي وجود دارد كه در آن متغير وابسته به صورت دو حالتي(صفر و يك) ميباشد. بديهي است در چنين موارد توزيع احتمالي متغير وابسته و همچنين باقيماندههاي حاصل از برازش مدل نرمال نخواهد بود. بنابراين ديگر نميتوان از رگرسيون معمولي و برآوردهاي حداقل مربعات معمولي OLS استفاده نمود. در چنين مواقعي از رگرسيون لجستيك براي بررسي ارتباط استفاده ميشود.
مقدار احتمال آماره والد براي دقت پیشبینی سود برابر با 000/0 (معنادار و مثبت) است، پس این نشانگر این است که بین دقت پیشبینی سود با افق نگهداري سهام رابطه مثبتي دارد . و این به این معنی است که، به دلیل اینکه متغیر افق نگهداری دو حالت بیشتر ندارد و رابطهی بین افق و دقت مثبت است.پس با افزایش متغیر دقت پیشبینی سود ، احتمال رخداد يک براي افق نگهداري بيشتر از صفر است.که در این پژوهش احتمال رخداد یک، نگهداری سهام در بلند مدت می باشد.که این نتیجه از پژوهش ، موافق با مبانی نظری است.
آگاهی از دور نماي عملکرد اقتصادي واحدهاي تجاري سرمایهگذاران بالقوه واعتباردهندگان را در اخذ تصمیمات اقتصادي یاري مینماید. تصمیمگیري سرمایهگذاران براي خرید، فروش یا نگهداري سهام بر مبناي سودهاي پیشبینی شده بر اهمیت هر چه بیشتر خطاي پیشبینی سود میافزاید. بنابراین خطاي پیشبینی سود نقش مهمی در عملکرد بازار ثانویه دارد(نظری و علیپور درویش ،1392).
سود حسابداری به طور گسترده در ارزشیابی سهام و ارزیابی عملکرد مدیریت و قراردادهای بدهی مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین پیشبینی سود حسابداری حائز اهمیت است و سرمایهگذاران براساس این اطلاعات برای خرید، فروش و یا نگهداری سهام تصمیم میگیرند. آنها با اتکاء به اطلاعات پیشبینی سود هر سهم در قیمت گذاری سهام از آن استفاده میکنند. ارتباط بین پیشبینی سود و ارزش سهام شرکت زمانی حائز اهمیت است که سرمایهگذاران بر این باور باشند که برآوردهای سود صحیح بوده و از دقت لازم برخوردار است. بنابراین خطای پیشبینی سود برای سرمایهگذاران حائز اهمیت است زیرا بر تصمیمات آنها تاثیر میگذارد(کردستانی و باقری ،1388).
خدادادی و جان جاني( 1389) واکنش سرمایهگذاران به پیشبیني سود جریانات نقدی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران براساس نمونه متشکل از 280 شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهای 1379 تا 1385، را بررسی نمودند. نتایج حاکی از آن بود که سرمایه گذاران تا حدی به پیشبینی سود واکنش درست نشان دادهاند (البته نه به اندازه ی جریانات نقدی). به این معنی که در سال بعد از پیش بینی، تقاضا برای سهام شرکت هایی که سودی مازاد بر سود پیش بینی شده کسب کرده اند، افزایش یافته و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت ها شده است.
در ادامه نتایج آزمون پژوهش همانند تفسیر رابطهی بین متغیر مستقل و وابسته میتوان رابطهی بین متغیر وابسته با متغیرهای کنترل را نیز به این ترتیب تفسیر نمود که :آماره والد براي اندازه شرکت برابر با 000/0 (معنادار و مثبت)، براي اهرم برابر با 74/0 (بي معني), براي رشد شرکت برابر با 87/0 (بي معني) و براي کيو-توبين برابر با 043/0 (معنادار و منفي) است مقدار آماره والد براي عرض از مبدا برابر با 000/0 است که در سطح اطمينان 95 درصد در ناحيه رد فرض صفر قرار دارد يعني عرض از مبدا معنادار است.
برازش مدل دوم پژوهش
فرضیه دوم: بین دقت پیشبینی سود در شرکت سرمایهپذیر با تغییرات حجم سرمایهگذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایهگذار رابطه معناداری وجود دارد.
(‏43)

در ادامه بحث اعتبار سنجی مدل برای اجرای روشهای آماری و محاسبهی آمارهی آزمون مناسب و استنتاج منطقی در باره این فرضیه، مهمترین عمل قبل از هر اقدامی انتخاب روش آماری مناسب است.
انتخاب مدل مناسب
همانگونه که پيشتر گفته شد ابتدا مدل مناسب از ميان مدلهای ادغام شده, مدل با اثرات ثابت و يا مدل با اثرات تصادفي انتخاب ميگردد نتايج آزمون چاو و هاسمن براي تشخيص مدل مناسب در جدول زير ارايه شده است:
جدول‏47- نتايج آزمون چاو و هاسمن براي تشخيص مدل مناسب
مدلها
آزمون چاو يا ليمر
آزمون هاسمن
نتيجه

آزمون اثرات
مقدار
درجه آزادي
مقدار احتمال
مقدار کاي -دو
درجه آزادي
مقدار احتمال

مدل دوم
مقدار F
1.29

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بازده سهام، تحلیل داده، اندازه شرکت، سطح معنادار Next Entries پایان نامه رایگان درباره بازده سهام، بورس اوراق بهادار، اثرات ثابت، بورس اوراق بهادار تهران