پایان نامه رایگان درباره راهنمایی و رانندگی، احساس امنیت، امنیت ملی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

کم
تعداد
80
136
128
40
درصد
20.8
35.4
33.3
10.4

بنابراین با توجه به جدول فوق 20.8 درصداز پاسخ دهندگان معتقدند که ورود گردشگر می تواند در تخریب مناطق طبیعی و بکر خیلی زیاد نقش داشته باشد، 35.4 درصد زیاد، 33.3 درصدکم و 10.4 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.

نمودار 4-33 میزان نقش ورود گردشگر در تخریب مناطق طبیعی و بکر

5-1 بحث و نتیجه گیری
صنعت جهانگردی در سطح جهانی برای بیش از ۲۰۰ میلیون تن شغل ایجاد کرده و حدود ۱۱ درصد از کل اشتغال جهانی را به خود اختصاص داده است. بدیهی است که با توسعه این صنعت به خصوص با پیش بینی هایی که WTO تا ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ انجام داده، آمارهای یاد شده نیز افزایش خواهند یافت و در این میان توریست های موجود در سبد جهانی عاید کشورهایی خواهد شد که بسترهای لازم از جمله امنیت و خدمات را در بهترین شکل موجود آماده کرده اند. اکنون گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا و رونق دهنده چرخ های اقتصادی کشور، نقش مهمی در ارتباط بین ملل و اقوام در جهان دارد. از همه مهم تر اینکه جهانگردان قرار است برای ایران سفیرانی باشند تا کشور ما و امنیت موجود در آن را همانطور که هست در عرصه بین الملل توصیف کنند. شاید از این رو باشد که گردشگران پس از سفر، تصویر ایران را با آنچه در روز اول در ذهن داشتند مغایر می دانند. اگر امنیت را به عنوان اساسی ترین و مهم ترین رکن توسعه گردشگری معرفی کنیم، سخنی گزاف نگفته ایم. چون دوام و پایداری این صنعت با وجود امنیت کامل میسر خواهد بود. بنابراین، یکی از عوامل مهم توسعه گردشگری در کشور امنیت است. همچنین کارشناسان بر این باورند که رشد و توسعه اقتصادی پدیده ای کاملاً امنیت محور بوده و یکی از بخش های اقتصادی که در صورت عدم وجود امنیت به شدت آسیب می بیند، صنعت گردشگری است. همچنین توسعه صنعت گردشگری در هر کشور نشان از ثبات امنیت ملی در آن کشور است و توسعه امنیت ملی در کشورهای مختلف موجب رشد خارق العاده صنعت گردشگری در دهه های اخیر است و گردشگران هیچ گاه در مناطق آسیب زده و ناامن حاضر نمی شوند و طبیعی است که قبل از برنامه ریزی برای آغاز یک مسافرت، تلاش می کنند تا اطلاعات کافی در خصوص امنیت و ایمنی منطقه مقصد را به دست آورند و موفقیت در جذب گردشگران و شرکت های بزرگ و تور گردانی جهان، ثبات و ضریب امنیت ملی را افزایش می دهد. رابطه بین گردشگری و امنیت ملی، دوسویه است. در صورتی که گردشگر بیشتری جذب شود به همان نسبت تصویر مثبت تری از ایران در مجامع بین المللی ایجاد می شود. امنیت در معنای گسترده یکی از مهم‎ترین مسائلی است که در میزان تقاضای گردشگران خارجی برای سفر به ایران تاثیر گذار است. جهانگردان به کشورهایی سفر می کنند که مخاطرات امنیتی در آن احساس نکنند و روبه رو شدن کشورها با موج گردشگران این موضوع را القاء می کند که امنیت در آن منطقه وجود دارد.
محدوده مورد مطالعه (غرب گيلان) شامل شهرستان هاي آستارا، بندر انزلي، تالش، رضوانشهر، صومعه سرا، فومن و ماسال مي باشد. اين محدوده از شمال به كشور آذربايجان از غرب به استان اردبيل از جنوب به استان زنجان و شهرستان رودبار از مشرق به درياي خزر و شهرستان رشت محدود شده است. از نظر جغرافیایی این استان از سه ناحیه جلگه ای پست، کوهپایه ای و کوهستانی تشکیل شده است. که 34% استان جلگه ای و کوهپایه ای است و 51% را کوهستان های تالش و البرز تشکیل داده است.
جهت تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان با بهره گیری از پرسشنامه و مشاهدات میدانی و پرس و جو از کارشناسان مستقر در این پایگاهها وبا استفاده از روش مورگان تعداد 384 نفر را بصورت تصادفی مورد ارزیابی قرار داده که به شرح زیر می‎باشد.
41. 9 درصد پاسخ دهندگان دلیل انتخاب گیلان به عنوان مکان گردشگری را جاذبه های دیدنی، 15. 3 درصد تبلیغات، 36. 1 درصد وابستگی خویشاوندی و6. 5 درصد امنیت منطقه موردنظر را بیان نموده اند.
40. 1 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که جاذبه های گردشگری بعنوان عامل تاثیر گذار درمحل اقامت گیلان نقش داشته، 3. 9 درصد تاسیسات اقامتی با کیفیت مطلوب، 43. 7 درصد نزدیک بودن محل اقامت به راههای ارتباطی و 12. 2 درصدامنیت محل اقامت را بیان نموده اند.
23. 9 درصد در هتل اقامت نموده اند، 41. 1 درصد چادر، 23. 6 درصداتاق اجاره ای و38. 2درصد سایر رابیان نموده اند.
42. 1 درصد طول زمان اقامت خود را بیش از پنج روز، 31. 7 درصد سه تا پنج روز، 16. 9 درصد دو روز و9. 1 درصد یک روز کمتر رابیان نموده اند.
11. 7 درصد وضعیت دسترسی مناطق گردشگری در گیلان را ضعیف، 41. 1 درصد متوسط، 31. 2 درصد خوب و 15. 8 درصد بسیار خوب را بیان نموده اند.
18. 4 درصد مکانیابی پایگاههای راهنمایی رانندگی در گیلان را خیلی زیاد مناسب، 34. 6 درصد زیاد، 38. 8 درصد کم و8. 1 درصدخیلی کم را بیان نموده اند.
61. 7 درصدپاسخ دهندگان خدمات جاده ای را مناسب و کافی و38. 2 درصد خیر را پاسخ داده اند.
32. 5 درصد خیلی زیاد از گردشگری در گیلان احساس امنیت می کنند، 36. 7 درصد زیاد، 28. 6 درصد کم و2. 1 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.
20. 3 درصد از پاسخ دهندگان وضعیت امنیت گردشگری را در غرب گیلان بسیارخوب، 52. 1 درصد خوب، 22. 6 درصد متوسط، 2. 6 درصد بسیارکم و2. 3 درصد امنیت وجود ندارد را بیان نموده اند.
34. 6 درصد نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی را در امنیت گردشگری خیلی زیاد دانسته، 36. 7درصد زیاد، 18. 4 درصد کم و10. 1 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.
14. 5 درصد پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان خیلی زیاد توانسته نقش در امنیت حوزه غرب داشته، 47. 9 درصد زیاد، 20. 8 درصد کم و16. 6 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.
16. 4 درصد از پاسخ دهندگان وضعیت رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی توسط ساکنین گیلان را بسیارخوب، 28. 6 درصد خوب، 28. 3 درصد متوسط، 20. 3 درصد ضعیف و6. 2 درصد بسیارضعیف را بیان نموده اند.
18. 4 درصد خیلی زیاد از پایگاههای راهنمایی رانندگی دراین حوزه غربرضایت دارند، 30. 4 درصد زیاد، 36. 7 درصد کم و14. 3 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.
16. 4 درصد از پاسخ دهندگان رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی دراین حوزه را بسیارخوب، 30. 4 درصد خوب، 32. 5 درصد متوسط، 16. 4 درصد ضعیف و4. 1 درصد بسیارضعیف را بیان نموده اند.
2. 1 درصداز پاسخ دهندگان معتقدند که رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی با آنها کاملا خشک بوده، 48. 9 درصد بسیارمودب و با ملایمت، 34. 6 درصد با گذشت و چشم پوشی از برخی قوانین و14. 3 درصد سایر موارد را بیان نموده اند.
25 درصداز پاسخ دهندگان خیلی زیاد با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان موافق بودند، 31. 2 درصد زیاد، 22. 9 درصد کم و20. 8 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.
27. 6 درصد از پاسخ دهندگان پایگاههای راهنمایی رانندگی خیلی زیاد در افزایش تعداد گردشگر می تواند موثر باشند، 42. 1 درصد زیاد، 14. 8 درصد کم و15. 3 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.
35. 9 درصد خیلی زیاد پاسخ داده اند که احساس امنیت در گردشگری می توند باعث رونق این صنعت در گیلان گردد، 44. 5 درصد زیاد، 8. 5 درصد کم و 109 درصدخیلی کم را بیان نموده اند.
20. 8 درصداز پاسخ دهندگان معتقدند که ورود گردشگر می تواند در تخریب مناطق طبیعی و بکر خیلی زیاد نقش داشته باشد، 35. 4 درصد زیاد، 33. 3 درصدکم و10. 4 درصد خیلی کم را بیان نموده اند
29. 1 درصد از پاسخ دهندگان میزان رضایتشان از سفر به گیلان راخیلی زیاد، 44. 7 درصد زیاد، 13. 2 درصد کم و12. 7 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.
33. 8 درصد خیلی زیاد از پاسخ دهندگان دوستان و بستگان را برای سفر به این منطقه ترغیب می کنند، 38. 1 درصد زیاد، 12. 7 درصد کم و15. 3 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.
14. 5 درصداز پاسخ دهندگان معتقدند که میزان ضعف های موجود در زمینه گردشگری حوزه غرب گیلان خیلی زیاد، 55. 4 درصد زیاد، 20. 5 درصد کم و9. 3 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.
15. 3 درصد علت اصلی ضعف گردشگری در این حوزه را عدم تمایل مردم، 28. 1 درصدعدم آگاهی گردشگران، 52. 1 درصدعدم حمایت مسئولین و 4. 4 درصدعدم وجود امنیت گردشگری را بیان نموده اند.
50. 7 درصدپاسخ دهندگان مشکلات موجود در گردشگری این حوزه را کمبود امکانات خدماتی، 23. 4 درصدعدم رعایت بهداشت، 4. 4 درصد عدم وجود امنیت گردشگری و21. 3 درصد گرانی را بیان نموده‎اند.
5-2 پاسخ فرضیه ها
فرضیه اول
پایگاههای راهنمایی رانندگی می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند.
نقش وتاثير صنعت جهانگردي در ترسيم امنيت ملي يك كشور چنان است كه اكثر كشورهاي توسعه يافته با وجود دارا بودن منابع كلان اقتصادي و درآمد، ترجيح مي دهند برروي صنعت توريسم متمركز شوند. حضور مستقيم بازديدكنندگان و گردشگران در يك كشور علاوه بر توسعه اقتصادي و تبادلا ت فرهنگي، آن كشور را به عنوان يك قطب امن گردشگري به جهانيان معرفي مي كند. وجود پایگاههای راهنمایی رانندگی در غرب گیلان باعث شده که گردشگران در این منطقه احساس امنیت نموده و در نتیجه تعداد گردشگران در این منطقه افزایش یافته است. با استناد به یافته های موجود در فصل چهار پایان نامه از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 106 نفر از پاسخ دهندگان پایگاههای راهنمایی رانندگی خیلی زیاد در افزایش تعداد گردشگر می تواند موثر باشند، 162 نفر زیاد، 57 نفر کم و 59 نفر خیلی کم را بیان نموده اند.

جدول 5-1 میزان افزایش پایگاههای راهنمایی رانندگی و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر
شرح
خیلی زیاد
زیاد
کم
خیلی کم
سایر
تعداد
106
162
57
59
0
درصد
27.6
42.1
14.8
15.3
0

بنابراین با توجه به جدول فوق 27.6 درصد از پاسخ دهندگان پایگاههای راهنمایی رانندگی خیلی زیاد در افزایش تعداد گردشگر می تواند موثر باشند، 42.1 درصد زیاد، 14.8 درصد کم و 15.3 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.

نمودار 5-1 میزان افزایش پایگاههای راهنمایی رانندگی و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر
بنابراین با توجه به موارد فوق پاسخ فرضیه مثبت بوده و پایگاههای راهنمایی رانندگی می توانند در افزایش تعداد گردشگر حوزه غرب گیلان موثر باشند.

فرضیه دوم
پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان نقش دارند.
ايجاد امنيت و ايجاد احساس امنيت تنها به مقوله تامين امنيت جاني و مالي و كاهش جرائم خياباني ختم نمي شود، بلكه موضوع فراتر از آن بوده ولازم است براي آن چاره اي انديشيد. ما براي آنكه بتوانيم از امنيت گردشگري در ايران براي جهانيان سخن بگوييم، بايد از همه ي زوايا به آن توجه كنيم. از نقش تبادلات فرهنگي و معادلات سياسي وتفكرات اقتصادي گرفته، تا نقش نيرو يهاي انتظامي و دست اندركاران گردشگري و مردم كوچه وبازاركه در اين ميان بسيارمهم و قابل بررسي است. زماني گردشگري در كشوري رونق مي يابد، كه توجه دولت آن كشور براي تامين امنيت گردشگران بيشتر شده باشد. از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 133 نفرنقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی را در امنیت گردشگری خیلی زیاد دانسته، 141 نفر زیاد، 71 نفر کم و 39 نفر خیلی کم را بیان نموده اند.

جدول 5-2 نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری
شرح
خیلی زیاد
زیاد
کم
خیلی کم
تعداد
133
141
71
39
درصد
34.6
36.7
18.4
10.1
بنابراین با توجه به جدول فوق 34.6 درصد نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی را در امنیت گردشگری خیلی زیاد دانسته، 36.7 درصد زیاد، 18.4 درصد کم و 10.1 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.

نمودار 5-2 نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری
همچنین از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 56 نفر پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان خیلی زیاد توانسته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره راهنمایی و رانندگی، جامعه آماری، احساس امنیت، استان گیلان Next Entries پایان نامه رایگان درباره احساس امنیت، راهنمایی و رانندگی، مکان یابی، طبیعت گردی