پایان نامه رایگان درباره راهنمایی و رانندگی، جامعه آماری، احساس امنیت، استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد

کم
تعداد
56
184
80
64
درصد
14.5
47.9
20.8
16.6

بنابراین با توجه به جدول فوق 14.5درصد پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان خیلی زیاد توانسته نقش در امنیت حوزه غرب داشته، 47.9 درصد زیاد، 20.8 درصد کم و 16.6 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.

نمودار 4-24 نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی حوزه غرب گیلان در امنیت گردشگران

4-7-4 چگونگی وضعیت رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی توسط ساکنین گیلان
از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 63 نفر از پاسخ دهندگان وضعیت رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی توسط ساکنین گیلان را بسیارخوب، 110 نفر خوب، 109 نفر متوسط، 78 نفر ضعیف و 24 نفر بسیارضعیف را بیان نموده اند.

جدول 4-35 چگونگی وضعیت رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی توسط ساکنین گیلان
شرح
بسیارخوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیارضعیف
تعداد
63
110
109
78
24
درصد
16.4
28.6
28.3
20.3
6.2

بنابراین با توجه به جدول فوق 16.4 درصد از پاسخ دهندگان وضعیت رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی توسط ساکنین گیلان را بسیارخوب، 28.6 درصد خوب، 28.3 درصد متوسط، 20.3 درصد ضعیف و 6.2 درصد بسیارضعیف را بیان نموده اند.

نمودار 4-25 چگونگی وضعیت رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی توسط ساکنین گیلان

4-7-5 چگونگی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان
از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 63 نفر از پاسخ دهندگان رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی دراین حوزه را بسیارخوب، 117 نفر خوب، 125 نفر متوسط، 63 نفرضعیف و 16 نفر سیارضعیف را بیان نموده اند.

جدول 4-36 چگونگی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان
شرح
بسیارخوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیارضعیف
تعداد
63
117
125
63
16
درصد
16.4
30.4
32.5
16.4
4.1

بنابراین با توجه به جدول فوق 16.4 درصد از پاسخ دهندگان رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی دراین حوزه را بسیارخوب، 30.4 درصد خوب، 32.5 درصد متوسط، 16.4 درصد ضعیف و 4.1 درصد بسیارضعیف را بیان نموده اند.

نمودار 4-26 چگونگی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان

4-7-6 میزان رضایت از پایگاههای راهنمایی رانندگی در حوزه غرب گیلان
از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 71 نفر خیلی زیاد از پایگاههای راهنمایی رانندگی دراین حوزه غربرضایت دارند، 117 نفر زیاد، 141 نفر کم و 55 نفر خیلی کم را بیان نموده اند.

جدول 4-37 میزان رضایت از پایگاههای راهنمایی رانندگی در حوزه غرب گیلان
شرح
خیلی زیاد
زیاد
کم
خیلی کم
تعداد
71
117
141
55
درصد
18.4
30.4
36.7
14.3

بنابراین با توجه به جدول فوق 18.4 درصد خیلی زیاد از پایگاههای راهنمایی رانندگی دراین حوزه غرب رضایت دارند، 30.4 درصد زیاد، 36.7 درصد کم و 14.3 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.

نمودار 4-27 میزان رضایت از پایگاههای راهنمایی رانندگی در حوزه غرب گیلان

4-7-7 چگونگی برخورد پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان با شما
از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 8 نفراز پاسخ دهندگان معتقدند که رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی با آنها کاملا خشک بوده، 188 نفر بسیارمودب و با ملایمت، 133 نفر با گذشت و چشم پوشی از برخی قوانین و 55 نفر سایر موارد را بیان نموده اند.

جدول 4-38 چگونگی برخورد پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان با شما
شرح
کاملا خشک
بسیارمودب و با ملایمت
با گذشت و چشم پوشی از برخی قوانین
سایر
تعداد
8
188
133
55
درصد
2.1
48.9
34.6
14.3

بنابراین با توجه به جدول فوق 2.1 درصداز پاسخ دهندگان معتقدند که رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی با آنها کاملا خشک بوده، 48.9 درصد بسیارمودب و با ملایمت، 34.6 درصد با گذشت و چشم پوشی از برخی قوانین و 14.3 درصد سایر موارد را بیان نموده اند.

نمودار 4-28 چگونگی برخورد پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان با شما

4-7-8 نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری
ايجاد امنيت و ايجاد احساس امنيت تنها به مقوله تامين امنيت جاني و مالي و كاهش جرائم خياباني ختم نمي شود، بلكه موضوع فراتر از آن بوده ولازم است براي آن چاره اي انديشيد. ما براي آنكه بتوانيم از امنيت گردشگري در ايران براي جهانيان سخن بگوييم، بايد از همه ي زوايا به آن توجه كنيم. از نقش تبادلات فرهنگي و معادلات سياسي و تفكرات اقتصادي گرفته، تا نقش نيرو يهاي انتظامي و دست اندركاران گردشگري و مردم كوچه وبازار كه در اين ميان بسيارمهم و قابل بررسي است. زماني گردشگري در كشوري رونق مي يابد، كه توجه دولت آن كشور براي تامين امنيت گردشگران بيشتر شده باشد. از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 133 نفرنقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی را در امنیت گردشگری خیلی زیاد دانسته، 141 نفر زیاد، 71 نفر کم و 39 نفر خیلی کم را بیان نموده اند.

جدول 4-39 نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری
شرح
خیلی زیاد
زیاد
کم
خیلی کم
تعداد
133
141
71
39
درصد
34.6
36.7
18.4
10.1

بنابراین با توجه به جدول فوق 34.6 درصد نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی را در امنیت گردشگری خیلی زیاد دانسته، 36.7 درصد زیاد، 18.4 درصد کم و 10.1 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.

نمودار 4-29 نقش پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری
4-7-9 میزان موافقت با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی
از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 96 نفراز پاسخ دهندگان میزان موافقت با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان را خیلی زیاد، 120 نفر زیاد، 88 نفر کم و 80 نفر خیلی کم را بیان نموده اند.

جدول 4-40 میزان موافقت با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی
شرح
خیلی زیاد
زیاد
کم
خیلی کم
تعداد
96
120
88
80
درصد
25
31.2
22.9
20.8

بنابراین با توجه به جدول فوق 25 درصداز پاسخ دهندگان خیلی زیاد با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غربگیلان موافق بودند، 31.2 درصد زیاد، 22.9 درصد کم و 20.8 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.

نمودار 4-30 میزان موافقت با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی

4-7-10 میزان افزایش پایگاههای راهنمایی رانندگی و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر
از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 106 نفر از پاسخ دهندگان پایگاههای راهنمایی رانندگی خیلی زیاد در افزایش تعداد گردشگر می تواند موثر باشند، 162 نفر زیاد، 57 نفر کم و 59 نفر خیلی کم را بیان نموده اند.

جدول 4-41 میزان افزایش پایگاههای راهنمایی رانندگی و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر
شرح
خیلی زیاد
زیاد
کم
خیلی کم
سایر
تعداد
106
162
57
59
0
درصد
27.6
42.1
14.8
15.3
0

بنابراین با توجه به جدول فوق 27.6 درصد از پاسخ دهندگان پایگاههای راهنمایی رانندگی خیلی زیاد در افزایش تعداد گردشگر می تواند موثر باشند، 42.1 درصد زیاد، 14.8 درصد کم و 15.3 درصد خیلی کم را بیان نموده اند.

نمودار 4-31 میزان افزایش پایگاههای راهنمایی رانندگی و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر

4-8 میزان تخلفات رانندگی
در تابستان سال 1391 از مجموع تصادفات ( جرحی و فوتی )اتفاق افتاده در استان گیلان فقط 20 درصد افراد غیر بومی بوده و این آمار از روی پلاک ماشینهای فوق بدست آمده است.با توجه به داده های آماری ارائه شده ازپلیس راه استان گیلان در طی 5 سال گذشته ( 1392-1388) درمنطقه مورد مطالعه تعداد 1917832 تخلف رانندگی صورت گرفته که ازاین تعداد 1501 فوتی گزارش شده که ازاین تعداد 390 نفردر محور رشت به انزلی ، 489 نفردرمحور فومنات ،373 نفردرمحور تالش – صومعه سرا و تعداد 279نفردرمحور تالش – آستارا می باشد. براساس آمار فوق در منطقه مورد مطالعه در 5 سال گذشته تعداد 8799 فقره تصادف جرحی اتفاق افتاده که به تفکیک تعداد 2673 فقره تصادف جرحی درمحور رشت به انزلی ، 2894 فقره تصادف جرحی درمحور فومنات ، 2195 در محور تالش – صومعه سرا وتعداد 1073 فقره تصادف جرحی در محور تالش– آستارا می باشد.
آمار تصادفات و تخلفات پایگاههای فوق به تفکیک یک سال آماری نشان می دهد که در سال 1388درچهار پایگاه فوق تعداد 346 فوتی ، 1371 تصادف جرحی و 453405 فقره تخلف اتفاق افتاده است.
در سال 1389 در چهار پایگاه فوق 302 نفر فوتی ، 1584 فقره تصادف جرحی و 397557 فقره تخلف اتفاق افتاده است.
همچنین بر این اساس در سال 1390 درچهار پایگاه فوق 268 نفر فوتی ، 250 فقره تصادف جرحی و 421596 فقره تخلف اتفاق افتاده است .
همچنین بر این اساس در سال 1391 در چهار پایگاه فوق 307 نفر فوتی ، 2928فقره تصادف جرحی و 344555 فقره تخلف اتفاق افتاده است.
همچنین بر این اساس در سال 1392 در چهار پایگاه فوق 278 نفر فوتی ، 2626 فقره تصادف جرحی و 300719 فقره تخلف اتفاق افتاده است (آرشیو تصادفات پلیس راه استان گیلان ، 1393).

4-9 تعداد و پراکنش پایگاههای پلیس
در این منطقه تعداد 4 پایگاه پلیس راه وجود دارد که هریک محدوده ای از منطقه مورد مطالعه را مورد ارزیابی قرار می دهند.

4-9-1 پایگاه پلیس راه در ملاسرا (فومنات)
این پایگاه با نام فومنات در روستای ملاسرای شهرستان شفت قرار دارد. ازنظر فعالیت این پایگاه مناطقی مانند شفت ، فومن ، صومعه سرا و بخش های تابعه و قسمت غربی شهر رشت را شامل می شود.
پایگاه پلیس راه ضیابر(بهمبر)
این پایگاه با نام بهمبر مناطقی مانند ماسال و شاندرمن ، رضوانشهر ، پره سر و اسالم تا کپورچال انزلی راپوشش می دهد.
پایگاه پلیس راه در انزلی
این پایگاه که در کیلومتر 8 جاده رشت به انزلی قرار داشته مناطقی از رشت تا منطقه کپورچال انزلی را پوشش می دهد.
پایگاه پلیس راه در آستارا
این پایگاه در کیلومتر 5 جاده آستارا به تالش وجود داشته و شهرستان آستاراو بخش های تابعه و مناطقی مانند لوندویل تاحویق راپوشش می دهد

4-9-2 توزیع زمانی خدمات پلیس راه
با پرس وجو از کارشناسان امر و مصاحبه با برخی از نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی در پایگاههای فوق میانگین رسیدگی به تصادفات راهنمایی و رانندگی از نظر زمانی کمتر از 20 دقیقه بوده و استان گیلان از این نظر مقام اول را در کشور دارا می باشد.بر همین اساس در ماه فروردین 1393 میانگین زمانی رسیدگی به تصادفات در این استان به هیجده وپنجاه وچهار ثانیه گزارش شده است.

4-10 نقش امنیت در رونق گردشگری ناحیه مطالعاتی
– احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان
از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 138 نفر خیلی زیاد پاسخ داده اند که احساس امنیت در گردشگری می توند باعث رونق این صنعت در گیلان گردد، 171 نفر زیاد، 33 نفر کم و 42 نفرخیلی کم را بیان نموده اند.

جدول 4-42 احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان
شرح
خیلی زیاد
زیاد
کم
خیلی کم
تعداد
138
171
33
42
درصد
35.9
44.5
8.5
10.9

بنابراین با توجه به جدول فوق 35.9 درصد خیلی زیاد پاسخ داده اند که احساس امنیت در گردشگری می‎توند باعث رونق این صنعت در گیلان گردد، 44.5 درصد زیاد، 8.5 درصد کم و 10.9 درصدخیلی کم را بیان نموده اند.

نمودار 4-32 احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان

4-10-1 میزان نقش ورود گردشگر در تخریب مناطق طبیعی و بکر
از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 80 نفراز پاسخ دهندگان معتقدند که ورود گردشگر می تواند در تخریب مناطق طبیعی و بکر خیلی زیاد نقش داشته باشد، 136نفر زیاد، 128 نفر کم و 40 نفر خیلی کم را بیان نموده اند.

جدول 4-43 میزان نقش ورود گردشگر در تخریب مناطق طبیعی و بکر
شرح
خیلی زیاد
زیاد
کم
خیلی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره میراث فرهنگی، استان گیلان، مکانیابی، راهنمایی و رانندگی Next Entries منبع پایان نامه درباره فروشگاه اینترنتی، تحلیل داده، خرید آنی آنلاین، عوامل داخلی